(klik op het plaatje om de video te starten)
7 juni

De koffers gepakt en om 9.30 naar de Elise.We vertrekken naar Medemblik en bezoeken vrienden.Morgen naar Harlingen.

8 juni
Vanmorgen om 9.30 vertrekken we van Medemblik naar Kornwerderzand. Om 12.20 vertrokken naar Harlingen en aangemeerd in de Noorderhaven om 1 uur. Dick en Rita wachten ons op. Bert en Ria kwamen langszij. 's Avonds op visite bij Bert en Ria met Dick, Rita, Hein, Inge en Martin. Vandaag de hele dag in Harlingen gelegen. Het was daar feesten de stad muziek en allerlei activiteiten . 's Middags kwamen Meindert de Jong, Mick en Rita Krijt, Wim en  Ria Schuur met de boot. Iedereen lag nu in de Noorderhaven. Om 10 uur afgesproken voor morgen hoe we de overtocht gaan maken.

10 juni
Tijd voor vertrek. Om 9 uur door de brug van de Noorderhaven met alle schepen in konvooi naar Terschelling. Meindert voorop met de Beluga. Daarna de Fopje, Liberty, Larina, Hermientje Johanna, Avalon, Rubens en de Elise. Om 12.30 waren we op Terschelling met een windkracht 3. Geweldig wat een mooi weer. Iedereen ging naar de jachthaven wij gingen naar de beroeps steiger liggen bij de bruine vloot. 's Avonds met z’n allen gegeten bij de Walvis. Daarna nog met z’n allen nog gezellig gezeten in de hal van het toilet gebouw van de jachthaven. Wim Schuur had z’n accordeon bij zich. Dus werd er veel gezongen en de stemming zat er goed in. Vooral voor Martin was dit een hele overwinning. Samen met z’n schoonzoon die hem geholpen heeft. Rita deelde ook nog medicijnen uit dus toen werd het nog gezelliger. Eindelijk ging ieder een naar zijn kooi of bed.

Maandag 11 juni
Allemaal fietsen gehuurd. Om 10.45 was het weer verzamelen bij de Elise en een fiets tocht gemaakt. Eerst naar een restaurant waar ze heerlijk gebak hadden. Meindert en Martin gingen weer terug naar de haven want ze vertrekken weer om 13:00 naar Harlingen. Dikke Mik gaat met Martin mee ter ondersteuning. De andere 10 personen gingen een lange tocht  maken over het eiland; wat is Terschelling mooi. Met Hein en Inge wat gedronken bij het strand hotel. De fietsen weer ingeleverd. Weer gegeten bij de Walvis. Dikke Mik was weer op het eiland om 18.15 uur.

12 juni
Vanmorgen afscheid genomen van de mensen die bleven. Met Hein en Inge zijn we vertrokken naar Harlingen, wij gingen door naar Kornwerderzand. Zij gingen door naar Franeker, wij naar Hindeloopen. Daar hebben we Ank Weyermans bezocht. Gezellige avond gehad.

13 juni
Naar Urk, vrienden bezocht.

14juni.
Weer naar huis. Dit was een geweldige week met de watersporters. Een pluim voor Dick, hij was een goede leider!

Coby Burggraaf en mijn schipper Arie Burggraaf


(klik op het plaatje om de video te starten)

Op 25 augustus 2018 heeft WSV Ermelo een open dag gehouden met als extra verfraaiing het zeil stimuleringsprogramma voor de jeugd “Optimist on Tour”.

Het doel was om de jeugd kennis te laten maken met het zeilen in kleine open bootjes. De Optimist, een open bootje van 2,30 x 1,15 m, is hier zeer geschikt voor. De boten zijn geleverd door het Watersportverbond. Instructie is gegeven door ervaren instructeurs van het verbond.

Het varen heeft plaatsgevonden in de havenkom recht tegenover het clubhuis van WSV Ermelo. Het vaargebied was keurig omringd door veilige grote blauwe drijvers. De kinderen bleven dus binnen een beperkt gebied, wel zo veilig. Een 30 tal kinderen tussen 8 en 13 jaar hebben genoten van hun zeilervaring. Het was een geslaagde open dag.

Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over stremming voor de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden op het Nijkerkercomplex.

Op dinsdag 09 oktober 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan de Nijkerkersluis. Tijdens deze werkzaamheden worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de sluisdeuren. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.

Scheepvaart
Als gevolg van de werkzaamheden is de Nijkerkersluis volledig gestremd op dinsdag 09 oktober 2018 vanaf 07.00 uur tot 17.00 uur.

De scheepvaart kan omvaren via de Houtribsluizen. Hierdoor kan de wachttijd langer zijn dan gebruikelijk.

Namens Rijkswaterstaat informeren wij u over stremming voor de vaarweggebruiker als gevolg van werkzaamheden op het Roggebotcomplex.

Op donderdag 15 november 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan het Roggebotcomplex. Tijdens deze werkzaamheden worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de bediening en de camera’s. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen.

Scheepvaart
Als gevolg van de werkzaamheden is het Roggebotcomplex volledig gestremd op donderdag 15 november 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.

De scheepvaart kan omvaren via de Houtribsluizen. Hierdoor kan de wachttijd langer zijn dan gebruikelijk.

(onderstaand artikel kregen wij ter publicatie van de Coöperatie Gastvrije Randmeren)

Beste gebiedspartner, 

Met het mooie weer van de afgelopen tijd is het watersportseizoen veelbelovend van start gegaan. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten komende zomer. Ook is afgelopen winter op regionaal niveau gewerkt aan een voorstel dat aan het Ministerie van I&W is voorgelegd. Met deze mail willen we u bijpraten en informeren over de planning van maaiseizoen 2018.

Landelijke ontwikkelingen - maaien is vooralsnog de enige remedie

Zoals wellicht bekend heeft de provincie Noord-Holland met diverse belanghebbende organisaties het initiatief genomen om een plan op te stellen voor een effectieve en meer structurele aanpak van het waterplantenvraagstuk. De Coöperatie heeft actief geparticipeerd in de planvorming en kon daarbij de ervaring en expertise inbrengen die is opgedaan met het maaien in de randmeren. Er is gekeken naar mogelijke oplossingen en op basis hiervan is een voorstel aan de minister van I&W geformuleerd, waarbij ook een bijdrage van het rijk wordt gevraagd. Samengevat komt de aanpak voor de korte termijn neer op maaien en aanpassing van de (recreatie)betonning en op de wat langere termijn waar mogelijk verdiepen. Het ministerie heeft nog niet op het voorstel gereageerd. 

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over het regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast.

Evaluatie en Maaien 2.0

Tegelijkertijd heeft de Coöperatie afgelopen winter samen met de Stichting Maaien de huidige werkwijze van het maaien op de Randmeren geëvalueerd. Conclusie was dat de bestaande maaipraktijk op een aantal punten aangevuld en verbeterd kon worden. Voor het komend maaiseizoen houdt dit het volgende in:

Vergroting maaigebied 

In 2018 wordt het maaigebied in het totale gebied vergroot van 450 naar 600 ha en wordt door meer gebiedsgericht maaien getracht een hoger gebruiksrendement te bereiken. 

Aanpassing van de recreatiebetonning

De verplaatsing van de betonning en de daarmee gepaard gaande beperking van het bevaarbare gebied is in principe tijdelijk. Als de overlast door andere maatregelen zoals bv. verdieping en kranswierverdringing kan worden teruggedrongen, wordt de recreatiebetonning weer teruggeplaatst op basis van het waterdiepte criterium van 1,50 m.

In dit artikel in de Gooi- en Eemlander wordt de verplaatsing van de recreatiebetonning toegelicht

Verplaatsing recreatiebetonning Gooimeer West

Aan de westkant van het Gooimeer werd voorgaande jaren de snelle botenbaan tegen de polderdijk en een strook direct grenzend aan de vaargeul gemaaid. Daartussen werd niet gemaaid wat voor veel overlast en veel verwarring zorgde. Vanaf 2018 wordt het gehele gebied gemaaid in de periode van half juni t/m half juli. Door het aanbrengen van extra recreatiebetonning op de zwarte lijn wordt het te maaien gebied voor de gebruiker helder afgebakend. Er ontstaat zo een groot aaneengesloten gebied dat integraal gebruikt kan worden door de vele, uiteenlopende typen watersporters uit de vele omringende havens. 

Verplaatsing recreatiebetonning Gooimeer Oost

Ter hoogte van Huizen is de recreatiebetonning in noordoostelijke richting verplaatst naar de positie van de zwarte lijn. Een aanzienlijk beperking van het bevaarbare gebied. Bedacht moet echter worden dat er juist in dit gebied vanaf juni sprake was van een dichte waterplantenbegroeiing en daardoor niet bevaarbaar. De verwachting is dat het resterende gebied door het maaien dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren bruikbaar wordt gemaakt.

Verplaatsing recreatiebetonning Eemmeer

In het Eemmeer is de betonningslijn van 2017 inmiddels enkele honderden meters naar het noordoosten verplaatst. Dit verkleint het binnen de betonning vallende gebied. Daar staat tegen over dat het resterende gebied in de eerste helft van juli geheel wordt gemaaid. Er is dus netto weliswaar een kleiner bevaarbaar gebied beschikbaar maar wel een gemaaid gebied zonder waterplanten beschikbaar is.

Veluwemeer

Op het Veluwemeer wordt dit jaar slechts op een enkele kleine locatie gemaaid. De recreatiebetonning wordt op dit meer niet aangepast.

Definitief maaiplan volgt na 15 juni

Op 15 mei wordt door de beheerders van de eilanden en aanlegplaatsen in beheer van Gastvrije Randmeren een eerste schouw gedaan; zijn er al waterplanten te zien? Ook andere partners in het gebied monitoren vanaf 15 mei de groei. Op 15 juni wordt aan de hand van een laatste schouw het definitieve maaiplan opgesteld. Start van het maaien is eind juni / begin juli. Het definitieve maaiplan ontvangt u dan zo snel mogelijk en wordt ook gepubliceerd op onze website.

Monitoren en evalueren

Met Maaien 2.0 proberen de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren de praktijk en de effectiviteit van het maaien van waterplanten te verbeteren. In het najaar zal worden geëvalueerd en wordt bezien of de vernieuwde aanpak heeft gewerkt of dat verdere verbeteringen nodig zijn. 

Tot zover de eerste informatie voor dit seizoen. Meer uitgebreid terug te vinden op onze website.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail of de informatie op de site, dan horen wij dit graag. 

U kunt een bericht sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen naar 06 - 13 62 83 95.

Eveline van der Beek

project-/communicatiemedewerker gebiedscoöperatie

 

 

Wednesday the 22nd. Custom text here.