Nederland is in beweging, dit is geen nieuws, maar dat er op dit moment een toekomstbeeld voor het Markermeer en het IJmeer wordt ontwikkeld is voor de watersport wel een moment om even bij stil te staan.De Stuurgroep Markermeer-IJmeer is bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het gebied tussen Amsterdam en de Houtribdijk.

Door de Stuurgroep is op 9 november in Almere een conferentie gehouden waarin het Panorama Markermeer-IJmeer is gepresenteerd. Leden van het Regioteam IJsselmeer / Markermeer van het Watersportverbond waren aanwezig om de belangen van de watersporters te behartigen. In dit Panorama zijn de wensen van de gebruikers van het gebied samengevat en zijn mogelijkheden voor realisatie aangegeven. In de aanbevelingen van de rapportage betreffende het Panorama worden onder andere de volgende punten genoemd die van belang zijn voor de watersport.

  • Het Markermeer wordt gedefinieerd als een oneindig water met vergezichten. Deze waarden geven aan dat er geen eilanden moeten worden aangelegd midden in het Markermeer.
  • Het IJmeer moet zijn open karakter behouden
  • Eilandontwikkeling langs de Houtribdijk voor recreatie en/of natuur
  • Langs de Oostvaardersdijk is bij Lelystad de ontwikkeling van strandjes, flauwe hellingen, steigers en opstapplaatsen voorzien
  • De Oostvaardersdijk bij Almere krijgt eilandjes voor recreatie en/of natuur
  • Voor Amsterdam en Almere het zichtbaar verbinden van stad naar water
  • Recreatieve ontwikkelingen langs de Noord-Hollandse kust
  • Het vergroten van de toegankelijkheid van het Hoornsche Hop en Hoorn door vermindering van de waterplanten

Met het opstellen van deze aanbevelingen lijken het Markermeer en het IJmeer behouden te blijven voor de watersport en zullen de voorzieningen langs de kust bijdragen aan de ontwikkeling van de kleine watersport en de surfsporten. Het regioteam houdt het proces goed in de gaten.

Bericht uit mailmagazine Watersportverbond d.d. vrijdag 22-12-2017

Je Waddentocht voor komend seizoen voorbereiden? De Waddenzee is een indrukwekkend vaargebied, waar weer en getij bepalen wat mogelijk is. In de diepe, smalle geulen kan het flink stromen en ondiepten zijn nooit ver weg. Een goede voorbereiding van de tocht verhoogt de veiligheid én het vaarplezier.

De mini cursus ter gelegenheid van 15 jaar ScheepsWijs is (en blijft) gratis. Meldt je hier aan.

Het vaarseizoen start in februari met Boot Holland, de beurs met vele wereldprimeurs.

Bezoek de 28e editie van 09 t/m 14 februari te Leeuwarden.

Voor meerdere info, surf naar de website

Vladimir Voûte, catamaranzeiler bij zeilvereniging de Roerkoning (Almere), heeft een klacht over waterplanten ingediend tegen Rijkswaterstaat. Voûte is afgelopen zomer tot drie keer toe vastgelopen in zeeën van waterplanten en is daarbij omgeslagen. Naast materiële schade liep Voûte ook gekneusde ribben op.

De claim die hij indiende bij Rijkswaterstaat werd niet toegekend, maar Voûte werd wel uitgenodigd zij klacht nader toe te lichten. Bij het gesprek werd hij ondersteund door de HISWA en het Watersportverbond. De watersporters van ZV de Roerkoning, andere watersportverenigingen en beheerders van commerciële jachthavens op het IJmeer, Markermeer en Randmeren beschouwen de watersport door de overdaad aan waterplanten in de zomermaanden ten dode opgeschreven. Tijdens zeil- evenementen ondervinden ze extreem veel hinder en ontstaan er gevaarlijke situaties.

Daarnaast is het dit najaar (september t/m november) niet mogelijk om te ankeren door een dikke laag afstervende waterplanten op de bodem. De dikke laag is spiegelglad, waardoor ankers, bij zowel veel als weinig wind, geen grip hebben.

Voûte heeft dit alles in de hoorzitting van Rijkswaterstaat op 22 november in Nieuwegein toegelicht. De catamaranzeiler heeft hierbij duidelijk gemaakt dat hij zijn geliefde sport op het IJmeer en Markermeer niet meer verantwoord kan beoefenen. Zijn oproep was met name gericht op de nautische veiligheid, maar ook pleitte Voûte voor een structurele en preventieve oplossing voor de waterplantenproblematiek in heel Nederland. Tot slot bepleitte hij dat bepaalde delen van het IJmeer en Markermeer blijvend vrijgemaakt moeten worden van waterplanten.

De problematiek is bekend bij Rijkswaterstaat, maar ze konden ter plekke geen oplossing bieden. Voûte krijgt begin 2018 antwoord op zijn vragen.

Het Watersportverbond, de HISWA en Vladimir Voûte hopen dat de antwoorden van Rijkswaterstaat leiden tot oplossingen, zodat de watersporter ook in 2018 hun sport ongehinderd kunnen uitoefenen.

Bericht uit de mailmagazine Watersportverbond 24 november 2017

In 2017 hebben er, zoals ieder jaar, leden mutaties plaatsgevonden. Leden beëindigen het lidmaatschap en nieuwe leden melden zich aan. Dit is een normaal gedrag.

Er hebben zich dit jaar 10 leden aangemeld en 1 sympathisant. 10 leden en 4 sympathisanten hebben zich afgemeld. 1 lid is helaas overleden. Er is dus in 2017 geen groot verschil ontstaan in ons ledenaantal. Geen reden tot bezorgdheid dus.

Wel zijn we meer aan het vergrijzen. De gemiddelde leeftijd per lid bedraagt nu 60,5 jaar. Dat was in 2016 59,5 jaar. Ons oudste lid heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar en ons jongste lid is 33 jaar.

Op dit moment bedraagt ons ledenaantal 108 leden en 15 sympathisanten.

Noot: Zodra de rekeningen zijn verzonden door de penningmeester draagt de leden- administratie zorg voor het verzenden van de havenindeling naar u allen. Dit i.v.m. het constateren van mutatie(s) aan onze schepen.

Marco Eelman, ledenadministratie

Wednesday the 22nd. Custom text here.