(onderstaand artikel kregen wij ter publicatie van de Coöperatie Gastvrije Randmeren)

Beste gebiedspartner, 

Met het mooie weer van de afgelopen tijd is het watersportseizoen veelbelovend van start gegaan. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten komende zomer. Ook is afgelopen winter op regionaal niveau gewerkt aan een voorstel dat aan het Ministerie van I&W is voorgelegd. Met deze mail willen we u bijpraten en informeren over de planning van maaiseizoen 2018.

Landelijke ontwikkelingen - maaien is vooralsnog de enige remedie

Zoals wellicht bekend heeft de provincie Noord-Holland met diverse belanghebbende organisaties het initiatief genomen om een plan op te stellen voor een effectieve en meer structurele aanpak van het waterplantenvraagstuk. De Coöperatie heeft actief geparticipeerd in de planvorming en kon daarbij de ervaring en expertise inbrengen die is opgedaan met het maaien in de randmeren. Er is gekeken naar mogelijke oplossingen en op basis hiervan is een voorstel aan de minister van I&W geformuleerd, waarbij ook een bijdrage van het rijk wordt gevraagd. Samengevat komt de aanpak voor de korte termijn neer op maaien en aanpassing van de (recreatie)betonning en op de wat langere termijn waar mogelijk verdiepen. Het ministerie heeft nog niet op het voorstel gereageerd. 

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over het regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast.

Evaluatie en Maaien 2.0

Tegelijkertijd heeft de Coöperatie afgelopen winter samen met de Stichting Maaien de huidige werkwijze van het maaien op de Randmeren geëvalueerd. Conclusie was dat de bestaande maaipraktijk op een aantal punten aangevuld en verbeterd kon worden. Voor het komend maaiseizoen houdt dit het volgende in:

Vergroting maaigebied 

In 2018 wordt het maaigebied in het totale gebied vergroot van 450 naar 600 ha en wordt door meer gebiedsgericht maaien getracht een hoger gebruiksrendement te bereiken. 

Aanpassing van de recreatiebetonning

De verplaatsing van de betonning en de daarmee gepaard gaande beperking van het bevaarbare gebied is in principe tijdelijk. Als de overlast door andere maatregelen zoals bv. verdieping en kranswierverdringing kan worden teruggedrongen, wordt de recreatiebetonning weer teruggeplaatst op basis van het waterdiepte criterium van 1,50 m.

In dit artikel in de Gooi- en Eemlander wordt de verplaatsing van de recreatiebetonning toegelicht

Verplaatsing recreatiebetonning Gooimeer West

Aan de westkant van het Gooimeer werd voorgaande jaren de snelle botenbaan tegen de polderdijk en een strook direct grenzend aan de vaargeul gemaaid. Daartussen werd niet gemaaid wat voor veel overlast en veel verwarring zorgde. Vanaf 2018 wordt het gehele gebied gemaaid in de periode van half juni t/m half juli. Door het aanbrengen van extra recreatiebetonning op de zwarte lijn wordt het te maaien gebied voor de gebruiker helder afgebakend. Er ontstaat zo een groot aaneengesloten gebied dat integraal gebruikt kan worden door de vele, uiteenlopende typen watersporters uit de vele omringende havens. 

Verplaatsing recreatiebetonning Gooimeer Oost

Ter hoogte van Huizen is de recreatiebetonning in noordoostelijke richting verplaatst naar de positie van de zwarte lijn. Een aanzienlijk beperking van het bevaarbare gebied. Bedacht moet echter worden dat er juist in dit gebied vanaf juni sprake was van een dichte waterplantenbegroeiing en daardoor niet bevaarbaar. De verwachting is dat het resterende gebied door het maaien dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren bruikbaar wordt gemaakt.

Verplaatsing recreatiebetonning Eemmeer

In het Eemmeer is de betonningslijn van 2017 inmiddels enkele honderden meters naar het noordoosten verplaatst. Dit verkleint het binnen de betonning vallende gebied. Daar staat tegen over dat het resterende gebied in de eerste helft van juli geheel wordt gemaaid. Er is dus netto weliswaar een kleiner bevaarbaar gebied beschikbaar maar wel een gemaaid gebied zonder waterplanten beschikbaar is.

Veluwemeer

Op het Veluwemeer wordt dit jaar slechts op een enkele kleine locatie gemaaid. De recreatiebetonning wordt op dit meer niet aangepast.

Definitief maaiplan volgt na 15 juni

Op 15 mei wordt door de beheerders van de eilanden en aanlegplaatsen in beheer van Gastvrije Randmeren een eerste schouw gedaan; zijn er al waterplanten te zien? Ook andere partners in het gebied monitoren vanaf 15 mei de groei. Op 15 juni wordt aan de hand van een laatste schouw het definitieve maaiplan opgesteld. Start van het maaien is eind juni / begin juli. Het definitieve maaiplan ontvangt u dan zo snel mogelijk en wordt ook gepubliceerd op onze website.

Monitoren en evalueren

Met Maaien 2.0 proberen de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren de praktijk en de effectiviteit van het maaien van waterplanten te verbeteren. In het najaar zal worden geëvalueerd en wordt bezien of de vernieuwde aanpak heeft gewerkt of dat verdere verbeteringen nodig zijn. 

Tot zover de eerste informatie voor dit seizoen. Meer uitgebreid terug te vinden op onze website.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail of de informatie op de site, dan horen wij dit graag. 

U kunt een bericht sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen naar 06 - 13 62 83 95.

Eveline van der Beek

project-/communicatiemedewerker gebiedscoöperatie

 

 

De nieuwe Europese privacywet geeft de consument een betere persoonsbescherming. De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Deze worden van kracht per 25 mei 2018.

Tot voor 25-05-2018 hebben alle lidstaten nog hun eigen nationale wetten. Dit veranderd dus al heel snel. Nederland kent de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die waakt over de bescherming van onze persoonsgegevens.

WSV Ermelo heeft een stappenplan doorlopen zoals gesteld door de stichting AVG. Een AVG verklaring is inmiddels in haar bezit. Op haar website is de privacy policy (privésfeer beleid) conform het gestelde van de AVG geplaatst. Wilt u deze inzien, ga dan in het Hoofdmenu naar de link “Download”. Daarna naar “regelgeving” en de link naar de privacy policy is zichtbaar.

Wilt u meer weten ga naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Op 24 maart 2018 is om 09.00 uur begonnen met het groot havenonderhoud, dat is ondersteund door 16 vrijwillige en enthousiaste deelnemers. De deelnemers bestonden uit vrouwen, mannen en zelfs kinderen. Fantastisch!!!

Het was onderling een gezellige positieve sfeer, mede ook door het mooie weer. Heel veel dank voor jullie inzet voor jullie watersportvereniging. Door zelfwerkzaamheden kan de vereniging de kosten zo laag mogelijk houden.

Onderstaand een impressie van die dag.

 

WILGEN SNOEIEN

Op vrijdagmiddag (de 23e maart) zijn de braamstruiken al gesnoeid. Hierdoor waren de wilgen op zaterdag beter bereikbaar om te snoeien.
Je ziet op bijgaande foto het duidelijk resultaat. Gewoon professioneel gesnoeid. Het snoeihout word afgevoerd door WSCSH.

STEIGER G EN H AFSPUITEN

De beide steigers zijn met hoge druk schoon gespoten. Omdat op een steiger slechts één slanghaspel aanwezig is, is gebruik gemaakt van diverse dompelpompen en dat werkte prima. Alleen jammer dat de stroom over een periode verstek liet gaan, maar dat is door stroomkenners netjes opgelost. Ook zijn diverse slechte planken vervangen zodat voor het vaarseizoen 2018 de steigers weer prima in orde zijn.

SCHOONMAKEN BUITENZIJDE CLUBGEBOUW

Ook het clubgebouw is rondom geheel schoongemaakt. De wanden zijn gesopt en de ramen gezeemd. Tevens is de onderzijde van de overkapping gereinigd. De terrassen zijn geschrobd en de konijnenholen vol gestort met zand. Het ziet er weer spic en span uit. Met mooi weer kunnen we een gezellig terrasje pikken het komend seizoen tijdens elke eerste zondag van de maand.

ZWERFVUIL VERWIJDERD

Deze geweldige kinderen met hun mama hebben het terrein om ons clubhuis Landsend geheel gereinigd van zwerfvuil. Een grote plastic zak was nodig om al het vuil te verzamelen (zie de foto). Jullie alle drie ontzettend bedankt!!!!!

LUNCHTIJD

Tussen de middag is een lunch geserveerd door Annie en Jan Welink. Zij hebben de vrijwilligers goed verzorgd met broodjes bal gehakt en broodjes met beleg (kaas en ham). Ook gezonde vitamientjes waren aanwezig door middel van fruit. De buikjes waren daarna dus goed gevuld om de middagwerkzaamheden te hervatten, die met veel plezier is uitgevoerd.

Omstreeks 15:30 uur waren de werkzaamheden volbracht en is er in het clubhuis geëvalueerd onder het genot van een lichte versnapering. Alle vrijwilligers, nogmaals bedankt. Prima gedaan. Het bestuur WSV Ermelo

Twee mededelingen van uw havenmeester:

No 1
De afspraak was dat op 17 maart (week 11) het water wordt aangesloten aan de steigers F, G en H. Helaas is dit verstoord door de vorst in de nachten van 17, 18, 19 en 20 maart. Wel worden de slanghaspels geplaatst, maar de hoofdkraan om de waterdruk op de leiding te activeren gaat pas gebeuren als het KNMI aangeeft dat de vorst stopt. Waarschijnlijk wordt het water aangezet op 24 maart.
Zo zie je maar, MAART ROERT ZIJN STAART!!!

No 2
Nog even voor de duidelijkheid: Ligplaatshouders aan de F-steiger, nu liggend aan de G of H steiger gaarne pas verkassen naar de F-steiger zo dicht mogelijk voor 24 maart of op 24 maart vroeg in de ochtend (voor 09:00 uur).

Vind je het lastig om steeds de grote papieren waterkaarten van de ANWB uit en in te vouwen op je boot, download dan de ANWB waterkaarten app op je tablet met iOS of Android.

De kaart wordt gepresenteerd op je 9 of 10 inch scherm tablet die groter is dan de standaard papieren waterkaart. Je tablet plaats je dan op je boot aan je stuurkast. Op je tablet is dan duidelijk te zien waar je op de kaart vaart. Tevens kun je al de havens of ligplaatsen gegevens opvragen voor informatie (zie wateralmanak 2) alsmede de vaarstremmingen en nog veel meer.

Jaarlijks wordt de kaart update in je systeem door de ANWB ingevoerd c.q. aangepast. Je tablet dient wel voorzien te zijn van GPS. Voor meer informatie ga naar www.anwbwaterkaarten.nl

Er zijn wel kosten aan verbonden. Een abonnement kost per week € 5,49, per maand € 10,99 en per jaar € 42,99. Een papieren kaart alleen kost gemiddeld € 15,00 en er zijn 21 kaarten voor Nederland (21 x € 15,00 = € 315,00 maar zonder updates).

Er is nu tijdelijk 30% korting op een jaarabonnement, kosten € 29,99.

Saturday the 24th. Custom text here.