Momenteel wordt door de provincie Noord-Holland, de Coƶperatie Gastvrije Randmeren, Platform Waterrecreatie, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond hard gewerkt aan een voorstel over het aanpakken van waterplanten. Het voorstel moet inzicht geven in wat er gedaan moet worden op korte en lange termijn op de Randmeren, IJmeer en het Markermeer. Het voorstel behelst maaien, betonnen van recreatief water en het verdiepen van water.

Al deze plannen zijn gebouwd op wensen van niet alleen watersportverenigingen en commerciƫle jachthavens, maar ook van andere partijen zoals gemeenten, provincies en andere private partijen als sportbonden en natuur- en milieupartijen. De plannen zijn verbeeld op kaarten van genoemde gebieden. Op 6 en 7 februari werden de plannen toegelicht aan vertegenwoordigers van de private partijen. Na hun instemming worden de plannen vertaald in kosten.

We hopen eind februari onze plannen gereed te hebben zodat de gedeputeerde van Noord-Holland onze plannen kan inbrengen bij de staten van deze provincies. Na hun goedkeuring worden de plannen ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan hopen we meer duidelijkheid te hebben over de vragen wat, hoe, wanneer en wie de plannen gaat uitvoeren.

Wilt u meer informatie? Mail dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Onderstaand een kostenoverzicht van uw motorservicebeurt en een servicebeurt voor de winter.

Ga naar site van botenwacht-onderhoud, of klik op 'bereken uw motor servicebeurt' hieronder.REGULIERE SERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Accu's controleren
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

WINTERSERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Koelsysteem vullen met koelvloeistof (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Controle koelvloeistof incl. eventueel bijvullen (bij intern koelsysteem)
 • Accu's testen
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • **Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

De vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst loopt een vertraging op van zeker zes tot negen maanden.

In het plan voor Strand Horst is onder meer voorzien in de bouw van een hotel, welnessfaciliteiten, een hal voor het houden van congressen en evenementen, horeca en een winkel. Ook wordt voorzien in dagrecreatie en een aantrekkelijk strand.

Opzet was dat de gemeenteraad 01 februari het bestemmingsplan definitief zou vaststellen. Op basis van inspraak is het college van burgemeester en wethouders echter tot de conclusie gekomen dat alsnog een passende beoordeling moet plaats vinden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Zorgvuldigheid is gewenst. Vooral omdat het gaat om natura 2000 gebied (duurzame bescherming van flora en fauna). Het college vindt een aanvullend onderzoek nood- zakelijk.

Uittreksel verslag het Kontakt woensdag 07 februari 2018

De bedieningstijden van de provinciale sluizen en bruggen worden met ingang van het vaarseizoen 2018 (1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018) voor de gehele provincie op zaterdag en zondag verruimd van 19:00 naar 22:00 uur. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de vaarwegen in Flevoland, omdat men hierdoor langer op het water kan verblijven.

Na het vaarseizoen 2018 wordt op basis van ervaringen bekeken of de sluitingstijden van de provinciale bruggen en sluizen eventueel verder moeten worden aangepast.

Mooi nieuws volgens de betrokken regioteams IJsselmeer/Markermeer en Randmeren van het Watersportverbond. De regioteams houden het in de gaten.

Meer info over de werkzaamheden van de regioteams is hier te vinden. 

Bericht email magazine Watersportverbond van 26-01-2018

Nederland is in beweging, dit is geen nieuws, maar dat er op dit moment een toekomstbeeld voor het Markermeer en het IJmeer wordt ontwikkeld is voor de watersport wel een moment om even bij stil te staan.De Stuurgroep Markermeer-IJmeer is bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het gebied tussen Amsterdam en de Houtribdijk.

Door de Stuurgroep is op 9 november in Almere een conferentie gehouden waarin het Panorama Markermeer-IJmeer is gepresenteerd. Leden van het Regioteam IJsselmeer / Markermeer van het Watersportverbond waren aanwezig om de belangen van de watersporters te behartigen. In dit Panorama zijn de wensen van de gebruikers van het gebied samengevat en zijn mogelijkheden voor realisatie aangegeven. In de aanbevelingen van de rapportage betreffende het Panorama worden onder andere de volgende punten genoemd die van belang zijn voor de watersport.

 • Het Markermeer wordt gedefinieerd als een oneindig water met vergezichten. Deze waarden geven aan dat er geen eilanden moeten worden aangelegd midden in het Markermeer.
 • Het IJmeer moet zijn open karakter behouden
 • Eilandontwikkeling langs de Houtribdijk voor recreatie en/of natuur
 • Langs de Oostvaardersdijk is bij Lelystad de ontwikkeling van strandjes, flauwe hellingen, steigers en opstapplaatsen voorzien
 • De Oostvaardersdijk bij Almere krijgt eilandjes voor recreatie en/of natuur
 • Voor Amsterdam en Almere het zichtbaar verbinden van stad naar water
 • Recreatieve ontwikkelingen langs de Noord-Hollandse kust
 • Het vergroten van de toegankelijkheid van het Hoornsche Hop en Hoorn door vermindering van de waterplanten

Met het opstellen van deze aanbevelingen lijken het Markermeer en het IJmeer behouden te blijven voor de watersport en zullen de voorzieningen langs de kust bijdragen aan de ontwikkeling van de kleine watersport en de surfsporten. Het regioteam houdt het proces goed in de gaten.

Bericht uit mailmagazine Watersportverbond d.d. vrijdag 22-12-2017

Saturday the 8th. Custom text here.