Voor het bestuur is het te doen gebruikelijk in de zomermaanden juli en augustus niet te vergaderen. Dan is het vakantietijd. Leden van het bestuur varen ergens in Nederland of nog verder. Met een incompleet bestuur kun je geen zware besluiten nemen. Wel komen we bijeen voor lopende zaken die aandacht behoeven.

Nu in augustus waren een paar zaken toch van belang. In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat we vroeg in september een Algemene Ledenvergadering zouden willen houden. Dat kan niet doorgaan. De belangrijkste reden is dat we op dit moment niet precies paraat hebben wat het bestuur met de leden zou willen en moeten bespreken. Dat vraagt iets meer tijd. Bekend is dat met de renovatie van de steigers er van de vereniging een en ander wordt gevraagd. In de nieuwsbrief van juli heb ik daar al over geschreven. Het belangrijkste is dat we nog geen offertes hebben die we moeten beoordelen. Daarnaast moeten we met JHSH een aantal zaken rondom de renovatie en de bijdrage van de vereniging nog vastleggen in geschreven tekst. Als daar geen duidelijkheid over is kunnen de leden niet oordelen. Vandaar dat we besloten hebben, niet tot onze vreugde, de ALV nog wat op te schuiven. We doen ons best helderheid te krijgen maar in deze Corona- en vakantietijd is het moeilijk om alles rond te krijgen.

De renovatie van de jollensteiger zit in het zelfde schuitje. Alhoewel we daar gelet op de zeer slechte staat verder mee willen gaan speelt ook hier de vakantie ons parten. In verband met Corona en de zorgen daarom moet het bestuur besluiten het clubhuis nog niet te openen. Ook dit is niet leuk, heel verdrietig zelfs maar het bestuur durft het nog niet aan.

In juli hebben we gemeld dat er zich drie leden hebben gemeld voor een bestuursfunctie. We hadden ze voor deze bijeenkomst uitgenodigd maar ook in dit geval was voor hen de vakantie leidend.

Kortom jullie zijn van mij denk ik nog nooit zo’n kort en weinig zeggende nieuwsbrief gewend geweest. Sorry, maar ik kan er ook niet meer van maken. We gaan ons voorbereiden op de periode na de vakantie. Er komen belangrijke beslismomenten aan. Vernieuwd bestuur, voorstellen over de renovatie van de steigers, hoe verder met Corona en terugblik en verantwoording van door het bestuur gevoerde beleid.

Mijn wens is om iedereen dan in gezondheid te treffen. Tot die tijd wens ik allen heel veel plezier op en langs het water.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur heeft zich in de oktober vergadering die overigens op de een na laatste dag van september gehouden werd vooral beziggehouden met de voorbereiding op de aanstaande Algemene Ledenvergadering. Een ledenvergadering die eindelijk weer kan plaatsvinden. Niet in ons eigen clubhuis maar in de Muzenhof aan de Leuvenumseweg in Ermelo. Het bestuur acht het nog niet verantwoord te vergaderen in ons eigen huis. Daar zijn meerdere redenen voor. We verwachten, gelet op de agenda, veel leden. Die kunnen mogelijk niet allemaal een plek vinden. De afgekondigde maatregelen voor Corona maken het lastig omdat in eigen huis te houden. Denk hierbij aan controleren van Coronapas of testresultaten en andere voorwaarden waar we aan gehouden zijn. De ALV is weliswaar op 22 oktober maar niemand weet hoe de stand van zaken dan is. Daarom heeft het bestuur gekozen voor de genoemde locatie. De uitnodigingen zullen binnenkort verstuurd worden.

Tijdens de ALV zal er veel besproken moeten worden. De vier belangrijkste onderwerpen wil ik hier noemen.

De financiën. Uiteraard is de penningmeester in de afgelopen tijd zorgvuldig omgegaan met het geld. Het bestuur heeft gehandeld conform eerdere afspraken. We staan er financieel goed voor. Maar enige controle daarop door de leden heeft niet plaatsgevonden. Alle reden dus om openheid van zaken te geven. De kascommissie(s) zullen een toelichting geven.

De bestuurswisselingen. Al eerder hebben we gemeld dat een drietal bestuursleden gaan stoppen en dat drie leden zich gemeld hebben voor invulling van de vacatures. Daar zijn we heel blij mee. De leden moeten nog wel instemmen met de kandidaten en anders is er gelegenheid conform de statuten tegenkandidaten voor te dragen. Het is belangrijk dat de leden kiezen. Nieuwe bestuursleden brengen vaak nieuwe ideeën en inzichten mee en dat kan voor de vereniging goed en nuttig zijn.

Corona. Hoe lang hebben nu al te maken met dit virus en wat zijn nu de gevolgen geweest voor onze vereniging en de leden. Wat is nu op dit moment de stand van zaken. Hoe gaan we als vereniging verder. Dit allemaal willen we met elkaar bespreken nadat het bestuur heeft toegelicht hoe en waarom we zo in de afgelopen tijd hebben gehandeld. Daarnaast wil het bestuur graag horen wat gelet op ons aller gezondheid wijs is.

De steigers. Hoe vaak is dat woord al niet gevallen in opeenvolgende nieuwsbrieven. Maar de zo broodnodige renovatie komt dichterbij. Het bestuur hoopt op 5 oktober een afrondend gesprek te hebben met JHSH. Als dat lukt, kunnen we op 22 oktober de renovatie, de bijkomende investering en de logistieke gevolgen met elkaar bespreken. Als we het met elkaar eens worden zetten we een mooie stap. Een stap die ons deel van de haven weer vele jaren verder brengt.

Naast de genoemde vier belangrijke punten doet het bestuur ook een melding in de ALV over aanpassingen in de ledenadministratie, de website en aanverwante zaken.

Het wordt een belangrijke bijeenkomst. Het bestuur rekent op een goede opkomst. Het gaat niet over niks. Het belangrijkste is dat we na zo lange tijd weer bijeen zijn en stappen zetten naar de toekomst. De watersport blijft en daar kan en moet onze vereniging een belangrijke schakel in zijn.

Daarom een stevige oproep aanwezig te zijn op 22 oktober in de Muzenhof.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Op de eerste dag van september is het bestuur weer bijeen geweest. Het was om meerdere redenen een bijzondere setting. De vergadering was uitgebreid met drie (kandidaat) bestuursleden. Otte Brunsting, Rob Viset en Bernard Crooy hebben zich bereid verklaard zitting te willen nemen in het bestuur. Het zal niemand verbazen dat we daar heel blij mee zijn. Het gevolg is wel dat we nu in de avond vergaderen. De afgelopen jaren deden we het altijd overdag. Dat laatste geeft wel aan dat de gepensioneerden het bestuur vormden. Met de toetreding van drie nieuwe leden komt er naast kwaliteit ook verjonging tot stand. We hadden allemaal het gevoel dat we aan iets nieuws begonnen. Een vernieuwd bestuur, het begin van een volgend vergaderseizoen. Dit wel allemaal in het licht van het nog steeds heersende Corona virus.

Uiteraard betekent de aanwezigheid van drie nieuwe (kandidaat) bestuursleden nog helemaal niet dat zij ook daadwerkelijk lid van het bestuur worden. Dat beslist de ledenvergadering. In de eerst volgende ALV zal verkiezing en benoeming plaatsvinden. Wel hebben we besloten de drie alvast mee te nemen in het bestuurswerk. Zo krijgen ze een mooie inwerkperiode en hebben de zittende leden toegezegd dat ze hun best zullen doen te zorgen voor een soepele en goede overgang. Dat lijkt ons een garantie dat de vereniging verzekert is van continuïteit.

De afspraak is dat Rob Viset de nieuwe secretaris wordt. Otte Brunsting gaat de ledenadministratie doen en Bernard Crooy wordt de nieuwe havenmeester. Nogmaals als de leden met deze kandidaten instemmen. Het voorstellen van tegenkandidaten is ook aan de leden. Als bestuur hebben we gemeend toch alvast een stap voorwaarts te zetten met drie kandidaten en dat voelt goed. Voor alle duidelijkheid in bovengenoemd concept blijven de voorzitter en penningmeester in functie. Ook dat zorgt voor continuïteit.

Het is niet de eerste keer dat de nieuwsbrief gaat over de steigers. Ondanks dat we dichterbij de renovatie van de G en H steiger komen, zijn we er nog niet. In de nieuwsbrief van juni heb ik al geschreven welke zaken voor ons als vereniging belangrijk zijn en wat we graag met JHSH willen afspreken en vastleggen. Daar is nog geen duidelijkheid over omdat we nog niet met JHSH kunnen spreken over de offerte van de renovatie en de eerder genoemde afspraken. Dit ook allemaal omdat de tijd dringt. JHSH wil snel beginnen maar dat is lastig als er geen duidelijkheid is. Bovendien hebben wij altijd laten weten dat onze leden moeten instemmen met afspraken en voorwaarden. Het wordt op deze manier wel lastig en een beetje krap. Toch wil ik niet al te somber zijn. We doen er alles aan om snel met definitieve voorstellen te komen.

Die voorstellen moeten dan besproken worden op de eerstvolgende ALV. Deze zal plaatsvinden op 8 of 22 oktober. Deze avonden zijn gereserveerd bij de Muzenhof aan de Leuvenumseweg. We kiezen voor deze locatie in verband met Corona. We verwachten nu we zo lang niet bijeen zijn geweest veel belangstelling voor deze vergadering. Er staan dan belangrijke zaken op de agenda en uitstel is niet aan de orde. Het bestuur vindt het ook niet verantwoord om met zoveel mensen in ons eigen clubhuis te vergaderen. De Muzenhof is echter wel heel geschikt om in deze tijd bijeen te komen.

Uit het bovenstaand is ook wel duidelijk dat het bestuur het nu nog niet verantwoord acht het clubhuis open te stellen. Dat is niet leuk. Tot de ALV houden we dat zo. Op de ALV zal het bestuur verantwoording afleggen en uitleg geven over het beleid ten aanzien van het Covid-19 virus.

Het bestuur heeft toestemming gegeven voor het invoeren van een nieuw systeem van ledenadministratie. Het huidige systeem wordt binnenkort niet meer onderhouden door de leverancier en ondersteuner Become-it. Het systeem is ook sterk verouderd en redelijk complex. Het is verstandig om gekoppeld aan vernieuwing in het bestuur ook de ledenadministratie op een andere manier te verzorgen.

In de komende periode zal het bestuur proberen om de informatie en kennisdeling onder de leden te bevorderen. Dat geldt ook voor reis- en vakantie belevenissen meer te delen en daarmee levendig te maken. De informatie die we delen gaat nu vooral via uitnodigingen voor een activiteit en de nieuwsbrieven. Er zou meer kunnen en dan vooral tussen de leden onderling. In deze tijd zijn er zoveel mogelijkheden met de website, Facebook, Whatsapp, Instagram enz. Daar kunnen we meer gebruik van maken. Hoe of wat precies gaan we nog ontwikkelen. Als er leden zijn die hier goed in zijn of graag willen meedenken en werken dan horen we dat graag.

Tot slot moeten we vaststellen dat we nog niet zijn waar we zouden willen. Er is nog Corona, de steigers zijn nog niet vernieuwd, er zijn nog plannen uit te werken. Maar we houden moed. De haven ligt vol. De wachtlijst is ook gevuld met zes leden voor een ligplaats en ook binnen de haven is er veel belangstelling voor een andere plek. De financiën zij op orde. Dat geeft moed en een goed gevoel. Het bestuur heet jullie allemaal van harte welkom op de komende ALV.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur is in de juli vergadering begonnen met een lang gesprek over Corona. Iedereen is het zat en wil graag terug naar het “normale” leven. Sociale contacten, gezelligheid en sfeer, terrasje pakken en samenkomen in het clubhuis. Gewoon het leven dat hoort bij een watersportvereniging. De afspraak was tot heden dat we tot 1 september geen activiteiten in het clubhuis zouden hebben, niet binnen en ook niet op het terras. Dat blijft zo. Wel met pijn in het hart. Het gaat immers de goede kant op. Minder besmettingen en vooral minder ziekenhuis opnamen. Velen van ons zijn gevaccineerd. Geen zorgen. Het kan weer. En toch………. In de laatste dagen lopen de besmettingen weer op. Procentueel heel veel zelfs. Is het dan verstandig om nu al uitspraken te doen voor september? Het bestuur vindt van niet. Er kleven nogal wat praktische bezwaren aan openstelling. In twee maanden kan het weer snel veranderen. De afspraak is dat het bestuur de vinger aan de pols houdt. We kijken naar adviezen van het kabinet en het Watersportverbond. Het is bovendien vrij eenvoudig om zodra er wel een activiteit plaats kan vinden de leden via de mail te informeren.

Van de Raad van State hebben we bericht ontvangen dat de zitting over de ontwikkelingen op Strand Horst plaatsvindt op 4 oktober. Dat duurt nog een hele tijd. We moeten afwachten wat de uitspraak zal zijn. Ons beroepsschrift ligt er samen met een aantal anderen.

Voor de periode van het Corona virus heeft het bestuur aangegeven dat het hoog tijd wordt nieuwe bestuursleden te vinden. Wisseling van de wacht is statutair nodig en ook verplicht. Het zou voor de vereniging goed zijn dat er vers bloed, nieuwe inzichten en aanpak zou komen. Het gaat goed tot heden maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat een andere aanpak met nieuwe mensen de vereniging goed zal doen.Gelukkig hebben we drie leden bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Met deze leden zijn gesprekken gevoerd en het bestuur is heel blij dat ze alle hebben toegezegd. De gesprekken zullen nog vervolgd worden. Vooral als het gaat om een goede en evenwichtige taakverdeling. De verwachting is dat we in een extra ALV in september over kunnen gaan tot verkiezing en benoeming. Denk nu niet dat hiermee de kous af is. De drie nieuwe bestuursleden vinden het alle drie belangrijk dat je als lid een steen bijdraagt aan het goed functioneren van de vereniging. Zij zullen ons daar ook op aanspreken.

Er zijn nog twee belangrijke zaken die hoognodig besproken moeten worden met de leden. Ook al strookt dat mogelijk niet met de zorgen rond Corona zullen we in september een ALV houden. Eventueel op een plek waar je wel kunt samenkomen. Natuurlijk het liefst in ons eigen huis maar als dat niet kan, zoeken we elders een onderkomen waar het wel kan

De eerste reden is rekening en begroting. Het bestuur heeft zijn werk gedaan. Problemen hebben zich niet voorgedaan en de financiën zijn op orde. Toch is het belangrijk dat er controle door de leden zal zijn. Dat er uitleg komt over het beleid en dat de leden zich kunnen uitspreken over hoe nu verder.

De andere belangrijke zaak is dat we ver gevorderd zijn in de afspraken met Jachthaven Strand Horst. De vernieuwing van de steigers heeft logistieke gevolgen maar het bestuur zal u ook instemming vragen voor financiële consequenties. Er liggen mooie plannen die uitsluitend gerealiseerd kunnen worden met instemming van de leden.

Begin augustus zal het bestuur alle genoemde zaken op een rij zetten en in september aan de leden voorleggen. Kortom een belangrijk moment in de vereniging.

Ondanks alle zorgen rond Corona en tot heden wat minder mooi weer in het vaarseizoen staat voor velen de zomervakantie voor de deur. Ik wens iedereen een mooie zomer, gezondheid en veel plezier met elkaar. We hopen elkaar in gezondheid te zien in september.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Woensdag 9 juni heeft het bestuur eindelijk weer kunnen vergaderen in het clubhuis. Corona is nog (lang) niet achter de rug maar het leek verantwoord om bijeen te komen. Ramen open en 1,5 meter afstand. Het voelde een beetje als een feestelijke bijeenkomst. We hebben er als leden van het bestuur erg naar uitgekeken. Natuurlijk is er alles aan gedaan om de vereniging draaiende te houden. Veelvuldig contacten via zoom, telefoon, mail, app en incidentele contacten zijn er wel geweest maar er gaat niets boven oog en oog contact en voldoende tijd in een gesprek om argumenten te wisselen en zaken af te wegen. De vereniging heeft er hopelijk niet onder geleden maar eerlijk is eerlijk echt goed voelde het niet.

Daarom was het een “klein feestje” om weer gewoon bijeen te zijn. De vergadering had uiteraard een agenda. Toch is er voor gekozen om allereerst heel veel bij te praten. Gaande de vergadering kon dan ook alles besproken worden.

Dit geldt het bestuur. We kunnen ons heel goed voorstellen dat alle leden het clubhuis en de sfeer en gezelligheid missen. Heel begrijpelijk. We zouden graag anders willen. Toch acht het bestuur, ondanks dat we de goede kant op gaan, het nog niet verantwoord het clubhuis open te stellen. We hebben nu als streefdatum de eerste zondag van september en hopen zeer dat het lukt. Het houden van een ALV geeft dezelfde zorg. Zodra het kan, plannen we die.

Bij Jachthaven Strand Horst vindt een flinke verandering plaats. Dick van Dam gaat medio juli met pensioen. Andre Molenaar wordt zijn vervanger. Andre krijgt de leiding over de haven. Als belangrijke medewerker is aangetrokken Patrick Elands. Hij is degene die de dagelijkse leiding heeft in de jachthaven. Als vereniging zullen we juist met hem veel contact en overleg hebben. De eerste kennismaking was goed en plezierig. Het bestuur heeft Dick van Dam bedankt voor de goede samenwerking, zijn inzet voor de gehele haven en de vele plezierige contacten. Rest ons om hem samen met zijn Erna alle goeds toe te wensen en veel woonplezier in Zeewolde.

Ondanks Corona is in de haven en de vereniging voor de leden en het bestuur toch heel veel doorgegaan. Alle boten hebben een ligplaats. Er is veel geklust. Boten varen weer uit ondanks ook nog een lang nat en koud voorjaar. Het clubhuis is door Ans op orde gehouden. De steigers zijn behandeld. Het jeugdzeilen is weer van start gegaan. Kleine probleempjes zijn opgelost.

Een groot probleem is echter nog niet opgelost en dat is het onderhoud en de kwaliteit van de steigers. Ook dit jaar zij er her en der weer nieuw planken toegevoegd. Dat scheelt een klein beetje maar het blijft lapwerk. Daar gaat nu verandering in komen.

Het bestuur heeft vrijdag 4 juni uitgebreid de heer de Boer, eigenaar van de haven gesproken over de renovatie van de steigers. Dat gaat nu definitief gebeuren komende winter. Het gaat dan om de G en H steiger. De bedoeling is dat in een keer ter doen. Dat heeft gevolgen voor de winterligplaatsen. Vervangende ruimte wordt aangeboden door JHSH. Vroegtijdig zullen daar afspraken over worden gemaakt. Dit is eigenlijk geen nieuws. Al eerder hadden we de toezegging dat het de komende winter gaat gebeuren. Toch waren er nog wel enkele punten te bespreken. Het bestuur was al eerder tot de conclusie gekomen dat als het werk gaat gebeuren dan moet het resultaat zodanig zijn dat we weer heel veel jaren verder kunnen. Na 45 jaar zouden we in ieder geval wat de steigers betreft een soort nieuwe start moeten maken en dan voor de komende decennia het goed voor elkaar hebben.

Voor het bestuur waren er een aantal punten heel belangrijk. Als we bezig zijn dan ook alles in een keer goed. De kasten voor de elektra zijn versleten en de aansluitpunten moeten ook aangepast. De jollensteiger moet compleet vernieuwd. De verlengde steigers moeten ook worden meegenomen en daar waar vingersteigers nog niet verlengd zijn zou dat nu mooi kunnen. We willen grotendeels van het onderhoud af. Er moet duidelijkheid komen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. We willen voorkomen dat een en ander leidt tot pachtverhoging. Dat zijn belangrijke zaken. In het gesprek met JHSH zijn we daar geheel uitgekomen. Alle bovengenoemde punten worden gerealiseerd. De vereniging zal daar wel een financiële bijdrage aan leveren. Dat moet ook wel. Want een deel van de vingersteigers zijn van de vereniging en als je meer vingersteigers wilt verlengen moet je daarvoor betalen. Een nieuw jollensteiger kost ook geld. Omdat de aannemer komende winter toch bezig gaat, is het meeliften goed voor de prijsstelling. We hebben afgesproken met een open begroting te werken. Als alle werkzaamheden dan afgerond zijn stelt het bestuur aan de leden voor alle zaken over te dragen aan JHSH om daarmee volstrekte duidelijkheid te hebben over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Het gaat dan niet alleen om de juridische kant van de zaak maar ook om het onderhoud

De jollensteiger is zo slecht en zelfs gevaarlijk dat we daar direct mee beginnen. Het is prettig te weten dat de eerder genoemde Patrick Elands dit vanuit JHSH snel oppakt. De komende weken en maanden zal bovenstaande geformaliseerd en vastgelegd moeten worden. Het bestuur is in ieder geval zeer content dat we deze afspraken hebben kunnen maken.

Ondanks dat het bestuur met een paar mensen heeft gesproken die bereid zijn vacatures in het bestuur in te vullen is dat nog niet voldoende. Daarom nogmaals een oproep aan de leden zich te melden voor invulling van de vacatures die gaan ontstaan. Om maar eens heel somber te eindigen. Straks een gerenoveerde haven met een mooi clubhuis en financieel gezond maar geen bestuur.

Ondanks somberheid wens ik jullie allen een mooie zomer, gezondheid en veel vaarplezier.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 21st. Custom text here.