Het bestuur heeft na goed overleg twee maanden niet vergaderd. De reden zal duidelijk zijn. Het Corona virus is nog steeds onder ons en alhoewel de vaccinatie ons gaat helpen, is het nog niet zo ver. Elkaar fysiek ontmoeten was dus onmogelijk. Wel is er voortdurend onderling overleg geweest. Telefonisch en digitaal. Leuk is het allemaal niet. Verderop in deze nieuwsbrief wordt nog meer gezegd over hoe verder in Corona tijd.

Nu in maart zijn we wel bijeengeweest. Uiteraard niet fysiek maar digitaal. Bepaalde zaken konden niet wachten en moesten besproken worden in volledige samenstelling van het bestuur. Heel verdrietig dat we een van de bestuursleden moesten missen.

Wim Schuur

Het bestuur heeft stil gestaan bij het zo plotseling overlijden van Wim. Heel triest dat een zo blijmoedig mens, zo jong nog, komt te overlijden. Wim was een zeer blijmoedig mens. We wisten dat hij niet helemaal zorg en pijnvrij was. Toch keek hij positief naar de toekomst. Twee dagen voor het fatale moment spraken mijn vrouw en ik Wim langs de Leuvenumseweg. Hij fietste samen met Ria en stopte even voor een praatje. Hij voelde zich goed. De operatie in het St. Jansdal was geslaagd en nu nog naar Nieuwegein voor een nieuwe hartklep. Het zou weer voorjaar worden en dan er op uit met de camper. Binnenkort zouden we elkaar weer spreken in het bestuur en bij DVS’33. Het is anders gelopen.

We hebben als Watersportvereniging veel aan Wim te danken. Hij was samen met anderen heel actief met het organiseren van evenementen en het voorbereiden van ledenavonden. Daar was hij goed in. Als Wim er was, was hij ook echt aanwezig. Zijn persoon, zijn betrokkenheid en enthousiasme werkte aanstekelijk. Hij kon mooie verhalen vertellen over vaartochten en gezellige avonden na het varen. Vaak trad hij op als gangmaker van de gezelligheid. Het moet voor Ria heel zwaar zijn haar man te moeten missen. Zij en haar gezin gaven daar blijk van in een prachtige video die vertoond werd in de afscheidsbijeenkomst. Deze video waar ieder lid van de familie iets over Wim vertelde, was gemaakt in onze haven. Mooie beelden en vooral hartverwarmende woorden. Met Ria en haar gezin zullen we Wim dankbaar blijven voor zijn persoon en zijn inzet voor onze vereniging.

Het is even stil zijn om de gedachten te verzamelen nadat je afscheid hebt genomen van een markant lid van het bestuur en de vereniging. Toch hadden we ook andere zaken te bespreken. Het Corona virus is onder ons en dus liggen behoudens de strikt noodzakelijke alle verenigingsactiviteiten stil. Dat betekent nog wel wat. De vraag is dan altijd zien we niets over het hoofd en komt het wel allemaal goed. Elk voorjaar maken we clubhuis en steigers schoon. Dat lukt nu niet. We willen niet in groepen bijeen zijn. Het hoogstnoodzakelijke doen we als eenling. Het grote werk blijft liggen en zullen we later moeten inhalen. De steigers worden behandeld om de ergste gladheid te voorkomen. Planken worden incidenteel vervangen. Kortom wat moet, wordt gedaan maar wel anders dan we gewend zijn.

Er is ook goed nieuws. We zijn al langer met Jachthaven Strand Horst in gesprek over renovatie van de steigers. De haven is heel drukdoende met een aantal steigers. De werkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar. De komende winter worden ook de steigers G en H aangepakt. Dat rechtvaardigt ook de wat minder intensieve aanpak die mede door Corona veroorzaakt wordt. Het betekent wel dat de steigers G en H de komende winter niet bruikbaar zijn. Logistiek is dat een stevige operatie. In overleg met Jachthaven Strand Horst zullen we vroegtijdig met een plan komen hoe deze operatie aan te pakken. In het verleden hebben we in onze haven een aantal vingersteigers verlengd.

De bedoeling is deze verlenging in stand te houden. Omdat de verlengingen eigendom zijn van vereniging moet er nog overleg plaatsvinden over de financiering. Dat geldt ook voor de elektriciteitsvoorziening. Het bestuur is wel van mening dat nu we toch bezig zijn, het goed en toekomstbestendig aan te pakken. Tot slot waren en zijn er nog twee items van belang. Allereerst het organiseren van de Algemene Ledenvergadering. De voorjaars ledenvergadering kan ook geen doorgang vinden. Dat is al de derde op rij. Dat vindt het bestuur niet prettig. Je wilt elkaar ontmoeten en het reilen en zeilen van de vereniging bespreken. Het bestuur doet zijn best maar een gesprek daarover is nog belangrijker. Hopelijk dat we komend najaar alles weer goed op de rij kunnen zetten. We zullen dan niet alleen terugkijken maar ook vooruit. Dat laatste zal met een nieuw of deels nieuw bestuur moeten. Op een na zij de bestuursleden over hun zittingstermijn heen. Een zittingstermijn die voor hen ook niet verlengd gaat worden. Kortom we moeten op zoek naar verse krachten voor het bestuur. Het zou de leden sieren als ze zich spontaan melden. Het bestuur gaat ook op zoek.

Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een mooi en gezond vaarseizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het is heel normaal en begrijpelijk dat er aan het einde van het jaar wordt teruggekeken op het oude jaar. Kranten, radio en televisie overspoelen ons met verhalen, foto’s en puzzels met wat er is gebeurd. Het zal niemand verbazen dat Covid-19 oftewel de Corona crisis het belangrijkste onderwerp zal zijn alsof er niets anders heeft plaatsgevonden. Er is meer gebeurd maar niets zal zo vaak besproken en beleefd zijn als Corona. Dit virus heeft in veel gezinnen en families voor veel leed en verdriet gezorgd. Het heeft veel economische en maatschappelijke schade met zich meegebracht.

Voor onze Watersportvereniging heeft het virus minder leed veroorzaakt. Alhoewel veel of bijna alle activiteiten geen doorgang konden vinden bleef de mogelijkheid het water op te gaan. Hopelijk heeft iedereen daar flink van kunnen genieten.

In de december vergadering van het bestuur is allereerst gesproken over het gehouden reguliere overleg met Jachthaven Strand Horst. In het overleg met de heren de Boer en van Dam is uitgebreid gesproken over het onderhoud in de haven en dan de steigers in het bijzonder. Van onze kant hebben we het afgelopen jaar telkens aangegeven hoe slecht de steigers zijn en hoeveel zorgen we ons maken om de veiligheid van onze leden en anderen. Door de heer de Boer is dat onderkend en hij geeft reeds in het begin van het overleg aan dat het onderhoud ook hem zorgen baart. Aan dat onderhoud wordt veel gedaan. Zichtbaar is het onderhoud wat plaatsvindt en al heeft plaatsgevonden. Hij laat het bestuur weten dat de G en de H steiger in de winter van 2021/2022 worden gerenoveerd. Daar is het bestuur blij mee en het is dan ook vastgelegd in het goedgekeurde verslag van het overleg. Natuurlijk wordt er dan ook gesproken over logistieke en praktische vraagstukken en oplossingen en de impact op de ligplaatsen. Vastgesteld is dat in onderling overleg bekeken wordt wat het meest praktisch is.

De vereniging en de haven zullen de komende tijd gezamenlijk de huidige situatie van de planken e.d. beoordelen en daar waar nodig aanpassingen doen. Zoals te doen gebruikelijk zal ook de komende tijd de vereniging meewerken aan het kleine onderhoud. Wel onder eindverantwoordelijkheid van de jachthaven.

Wat ook van belang en onderkend is door de directie dat Jachthaven Strand Horst verzekeringstechnisch aansprakelijk is en aanspreekbaar op de technische staat van de steigers.

Over het meenemen bij de renovatie van de vingersteigers is ook gesproken. Het is logisch om ook de vingersteigers die eigendom zijn van de vereniging mee te nemen in de aanstaande renovatie. We zullen in overleg treden hoe dat zich verhoudt in kosten en pacht. In de bestuursvergadering is daarna vastgesteld om de meterkasten eveneens te vernieuwen. Deze zijn niet meer in goede staat en de veiligheid is soms twijfelachtig.

Kortom het bestuur is blij en tevreden met de uitkomsten van het ook zeer plezierige gesprek. We hebben gehoord dat de eigenaar van de haven echt vooruit wil kijken en de haven in goede staat wil houden. Van onze kant is toegezegd dat voor zover het onze taak is en wij het kunnen alle medewerking willen verlenen. Als goede verhuurder en huurder maar ook als watersporters hebben we daar alle belang bij.

Andere agendapunten in het overleg waren de problemen met de konijnen, het onderhoud van onze eigen jollensteiger, de 15% regeling (waar we ons aan houden) en de ontwikkelingen rond Strand Horst. Ook hier bleek dat het goed is dat we, naast het informele overleg tussen de havenmeesters, elkaar in een formeel overleg spreken. Aan het einde van bovenstaand overleg is afgesproken dat er bij de steigers borden worden geplaatst met daarop mededelingen over huidige situatie steigers, wat te doen bij calamiteiten en de aanstaande renovatie.

Terug naar het wel en wee van onze vereniging. Het bestuur is bezorgd over de ontwikkelingen rond Corona. Nu op het moment van schrijven ( 14 december) is de zorg nog groter. We zien elkaar minder. Er zijn geen bijeenkomsten in het clubhuis. De evenementen die we aan het plannen waren voor het komend jaar gaan tot nader order niet door. We hebben al twee keer een ALV over moeten slaan en de derde kan het zelfde lot treffen. Alhoewel dan is het april. Wie weet hebben wij Nederlanders elkaar gevonden in het strikt naleven van alle opgelegde regels om het virus te bestrijden. Bovendien de vaccins komen er aan. Dat zou er toe kunnen leiden dat we het virus ergens in 2021 onder controle krijgen. Ik realiseer me dat het makkelijker geschreven dan uitgevoerd is.

Zodra het weer kan zullen we alles weer oppakken. Daar heeft het bestuur ook vertrouwen in. Immers ook dit jaar is ondanks het virus de vereniging gezond gebleven. De financiën zijn op orde, het clubhuis staat er goed en verzorgd bij en de inzet van onze leden is onverminderd goed, het ledental stijgt en de haven ligt ook komende zomer vol. Dat geeft moed en vertrouwen.

Daarom spreek ik de wens uit dat het onze leden goed mag gaan in 2021. Gezondheid en welbevinden is voor ons allemaal belangrijk. Een goede start zal daarbij zijn Goede en Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2021.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Dinsdag 3 november werd door het kabinet aangegeven dat het Corona virus nog te actief is in Nederland en er weer meer beperkingen komen. De dag erna vergaderde het bestuur. We hebben besloten die vergadering in het clubhuis te houden. Wel met mondbescherming en grote afstand. Dat is niet echt prettig werken maar het is niet anders.

De eerste aandacht ging uit naar de situatie van de steigers. We maken ons grote zorgen over het onderhoud en de kwaliteit van planken en onderliggende balken. Eigenlijk zou er nu wat moeten gebeuren. Van Jachthaven Strand Hordt hebben we begrepen dat eerst andere steigers gerenoveerd worden en dat pas over een paar jaar onze steigers aan de beurt zijn. Dat is voor bestuur en vereniging onacceptabel. We gaan daarom binnenkort in gesprek met JHSH voor nadere uitleg en verzoek om heroverweging van de onderhoudsplanning.

Ondanks Corona en de onduidelijkheid hoelang dat gaat duren hebben we wel een eerste opzet gemaakt voor de evenementen en andere activiteiten in 2021. Het bestuur hoopt met u dat het niet voorbarig is. In december willen we in concept vaststellen. Wel een verzoek zoals ook andere jaren of de leden ideeën of suggesties willen aandragen voor een clubavond die we kunnen invoegen. Elk jaar lukt het om een programma te maken maar nieuwe en verfrissende input is welkom.

Zoals eerder gemeld heeft de ALV in november niet plaatsgevonden. Dat vinden we als bestuur niet leuk. Nog steeds geldt dat het plezierig is elkaar te ontmoeten en met elkaar te discussiëren over wel en wee van onze vereniging. Zelfs de ALV van voorjaar 2021 is nog geen zekerheid. Toch moeten we wel verder. Daarom heeft het bestuur in concept een begroting gemaakt voor 2021. Deze begroting met daarbij het voorlopige resultaat van 2020 wordt separaat aan de leden toegestuurd. Het verzoek is om bij onduidelijkheid vragen en reacties te geven. De begroting is in lijn met voorgaande jaren maar er is wel een verhoging van de liggelden in opgenomen en wordt een tekort verwacht voor 2021. Alle reden dus om er goed naar te kijken en zo nodig te reageren. Samen met de begroting is er ook een besluit bijgevoegd om in de toekomst de liggelden voor de kopsteigers aan te passen.

Binnenkort wordt het stroomgebruik van een ieder opgenomen en dan volgt in januari 2021 een rekening voor de gebruikte stroom.

Zo het nu lijkt is de haven komend zomerseizoen weer vol. Dat is een goed bericht. Bovendien groeit de wachtlijst. Ondanks de groeiende wachtlijst kunnen we toch veel belangstellenden redelijk snel helpen. Er zit veel beweging en wisseling in de haven. Het moet uiteraard wel passen bij de wensen van betrokkenen en de maten van de boot. Onze havenmeester en de ledenadministratie zijn er druk mee. Het geeft een goed gevoel dat het iedere keer weer lukt.

Begin april wordt er weer een werk en klus dag gehouden. Steeds zijn er van die zaken die we even met zijn allen moeten aanpakken. Het grote voordeel is wel dat onder leiding van Ans de verzorging meer dan uitstekend is. Je moet hard werken om de aangeboden calorieën kwijt te raken. Het is wel gezellig en heel gezond.

De komende winter is het de bedoeling de jollensteiger te renoveren. Ook daar hebben we wat hulp nodig. Als het zover is dan volgt een oproep.

De laatste berichten zijn dat er een daling is van de besmettingen met Corona. Dat is nog lang geen garantie dat het virus weg is. Het geeft hooguit een beetje moed. Beste leden en watersporters houd je aan de regels. Denk aan je gezondheid. Wat zou het mooi zijn als we elkaar volgend voorjaar weer uitgebreid kunnen begroeten en spreken op de steiger.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Beste leden van Watersportvereniging Ermelo,

In de afgelopen jaren bent u gewend maandelijks een nieuwsbrief te ontvangen via de website. In deze nieuwsbrief worden telkens de actuele zaken besproken en bestuursaangelegenheden toegelicht. Als bestuur vinden we dat naast de informele contacten op de haven een prima manier om met de leden te communiceren.

De belangrijkste communicatie en zeker in formele zin is de Algemene Ledenvergadering. De ALV is de plek waar het beleid van de vereniging wordt besproken en van gedachten wordt gewisseld over onze haven en de activiteiten. Het bestuur heeft deze vergaderingen altijd als zeer belangrijk en uitermate nuttig ervaren. Het is daarom triest dat de ALV voorjaar 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden en het zelfde geldt nu ook voor de aanstaande najaarsvergadering in 2020. Het COVID 19 virus (Corona) gooit roet in het eten.

Voor zover bekend zijn de leden van onze vereniging gevrijwaard van het virus maar mogelijk heeft zich in de familie of kring van familie en bekenden wel ziekte of misschien erger voorgedaan. Het is ook nog al ingrijpend dit virus. Het tast onze gezondheid aan en ons hele sociale en economische leven. We zullen er nog wel een tijd mee geconfronteerd blijven en we zullen maximaal alert moeten zijn het virus buiten de deur te houden. Dat is ook de reden dat onze gezamenlijke activiteiten zijn stopgezet en de ALV geen doorgang kan vinden.

In de kern van het vereniging zijn is dat niet goed maar de omstandigheden brengen het wel met zich mee. Het mag niet en het risico is te groot. Bovendien is het maar de vraag of je een vergadering met kwaliteit kunt houden nu iedereen zich toch zal afvragen of aanwezigheid wel verantwoord is.

Bovenstaande is in het bestuur uitgebreid besproken. Afgesproken is dat we u via deze brief zouden informeren en kort uitleg zouden geven over de stand van zaken binnen de vereniging. Daarom volgt hieronder een korte opsomming van de stand van zaken:

 • Het bestuur heeft digitaal en fysiek elke maand vergaderd.
 • In de nieuwsbrieven is voortdurend aangegeven wat er speelt in de vereniging.
 • Er hebben zich geen bijzondere of zorgelijke zaken voorgedaan.
 • De financiën zijn op orde.
 • De rekening van 2019 en het financieel beheer zijn goedgekeurd door de kascommissie.
 • Het jaar 2020 geeft waarschijnlijk een klein overschot.
 • Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg en conform wat eerder is afgesproken in de vereniging. Mochten hele bijzondere zaken zich voordoen dan informeren wij u onmiddellijk.
 • Het jeugdzeilen is dit jaar doorgegaan. Wel met een kleiner aantal kinderen. Dank aan de commissie Jeugdzeilen onder leiding van Wim Soet. Ook volgend jaar willen we dit mooie werk weer oppakken.
 • Er is voortdurend overleg met Jachthaven Strand Horst over het onderhoud van de steigers en andere zaken. Veel is niet op orde en dat baart ons flink zorgen. Een aanpassing van de jollensteiger wordt voorbereid.
  Samen met andere verenigingen en jachthavens hebben we ons sterk gemaakt voor aanpak en maaien van waterplanten in de Randmeren.
  Onze haven is vol en de wachtlijsten worden iets langer. Na de ontvangst van de oktoberlijst is een doorkijk naar 2021 mogelijk.
 • Het bestuur moet op zoek naar nieuwe bestuursleden. Andere gezichten en met name verjonging zal onze vereniging goed doen. Veel bestuursleden zijn al heel lang in functie en de leeftijd gaat nadrukkelijk een rol spelen. Een aantal bestuursleden hebben al langer zitting in het bestuur dan hun benoemingstijd doordat in 2020 geen bestuursverkiezing is gehouden.

Het bestuur is er zich van bewust dat uitstel van de ALV eigenlijk niet zou kunnen. Echter we weten geen andere en betere oplossing. Wel staat het bestuur open voor gesprek en discussie met de leden. Dus schroom niet om te reageren of vragen te stellen. Zodra het weer kan zullen we zo snel mogelijk een ALV uitschrijven om de leden helemaal bij te praten.

Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar in gezondheid en met veel moed blijven ontmoeten en spreken ook al is het anders dan een gezamenlijke bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Van de voorzitter,

De vakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Op de weg is het drukker en op het water neemt de drukte juist weer af. Het was deze zomer druk op het water. Drukker dan we gewend waren. Veel pleziervaarders waren nieuw. Dat was goed voor de handel maar de reguliere watersporter zal toch wel eens met verbazing hebben gekeken naar de “nieuwe watersporters”. Het is prachtig dat velen de weg naar het water hebben gevonden. De drukte, gepaard met ondeskundigheid, geeft wel aan dat ervaring, studie en opleiding vaarbewijs meer dan nuttig zijn.

Dat het zo druk is geweest op het water hebben we voor een belangrijk deel te danken aan het Corona virus. Veel Nederlanders maar ook buitenlanders kozen daarom voor een vakantie of vrije tijd op het water. Ook in onze haven is dat merkbaar. De haven is vol en de wachtlijst neemt toe. Dat is dan weer de mooie kant van het heersende virus. Veel ander positiefs kan ik over het virus niet zeggen. Het is en blijft een zorg voor onze gezondheid, voor de economie, voor het hele maatschappelijk leven. Vraag is dan ook hoe lang we er nog mee te maken hebben. Laten we hoop houden en ondertussen ons best doen om jezelf en elkaar te beschermen en gezond te houden. Dat is soms lastig en het verveelt. Toch moet het.

Corona zorgt er ook voor dat we nog geen clubactiviteiten kunnen gaan organiseren. Op de steigers treffen we elkaar maar in het clubhuis is het onmogelijk. Zelfs buiten lopen we gevaar naast dat het weer natuurlijk ook minder wordt. Het bestuur heeft moeten besluiten tot 2021 geen activiteiten te houden. Sneu maar het is niet anders.

Een bijzondere situatie is het houden van de ALV. Normaal is die in november. Dit jaar gaat dat dus niet lukken. Het bestuur beraadt zich hoe de leden te informeren en eventuele besluiten te nemen. Het is geen prettige situatie. Je wilt toch als leden spreken over hoe het gaat, wat is goed en wat moet anders en hoe staan we ervoor. Het bestuur vraagt de leden in oktober attent te zijn op de mailberichten. Via de mail zal het bestuur het bovenstaande toelichten.

Ondanks Corona is het jeugdzeilen doorgegaan. Wel in een iets afgeslankte vorm. Opnieuw met heel veel enthousiasme en inzet. We hopen dat het volgende jaar alles weer anders zal zijn. Dat zou fijn zijn voor de jeugd zelf maar ook voor de organisatie en de instructeurs. Zij doen het met zo veel plezier.

Tot slot spreekt het bestuur de waardering uit voor die leden die goed en vlot hebben meegewerkt aan de herindeling van de haven. Het is zonder problemen en naar ieders zin gelukt. De indeling krijgt uiteraard zijn vervolg in de oktoberlijst. Havenmeester en ledenadministratie hebben er vertrouwen in dat ook dan voor iedereen weer een goede plek te vinden is. De wachtlijst leeg maken zal niet lukken. Het geeft al met al wel aan dat onze vereniging gezond is en toekomst heeft.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 13th. Custom text here.