Wat later in de maand dan gebruikelijk heeft het bestuur de bestuursvergaderingen weer opgepakt. In de zomermaanden is het bestuur meestal niet voltallig en handelen de wel aanwezige bestuursleden de lopende zaken af. Nu was iedereen weer aanwezig. Uiteraard wordt er dan even teruggekeken. Iedereen was weer gezond terug en had een goede zomerperiode gehad.

Op 11 september heeft onze vereniging weer gevaren met ouderen. Een zeventiental ouderen nam deel aan deze altijd weer gezellige tocht. Achteraf dat het voor sommige deelnemende ouderen zelfs emotioneel werd. Dit varen over het Nuldernauw en het Wolderwijd was voor hen de eerste keer. Ze hadden zoiets nog nooit meegemaakt. Voor de schippers van de zes boten van onze vereniging was dat alleen al een mooie beleving. De deelnemers hebben erg genoten. Ondanks het wat minder mooie weer en de deining op het water. Het bleef gezellig en het was na vijven dat vriendelijk verzocht werd de gezelligheid elders voort te zetten. Voor eenieder was het een hele mooie middag. Complimenten voor de schippers die hun boot en hun stuurmanskunst ter beschikking stelden.

Elk jaar is er een planning voor een leuke dag die bedacht wordt door de leden en die daar dan ook invulling aan geven. De bedoeling was dat het dit jaar op zaterdag 14 september zou plaatsvinden. Omdat er geen ideeën en inbreng was is de dag afgeblazen. Jammer. Voor het bestuur reden nog eens goed na te denken of deze activiteit wel weer gepland moet worden. Al in een eerdere nieuwsbrief heb ik geschreven dat het verstandig lijkt een aantal traditionele activiteiten niet meer te organiseren en daar iets anders voor te bedenken. Het heeft mogelijk iets te maken met veranderingen in de vereniging en het ontstaan van andere behoeften.

Wat wel doorgaat is de sluiting van het vaarseizoen op zaterdag 12 oktober. Binnenkort komt de uitnodiging via de mail. Het bestuur zal proberen om dan iets te laten zien en ook te vertellen over het afgelopen vaarseizoen.

In ieder geval willen we dan aandacht besteden aan het jeugdzeilen. Een groot succes dit jaar. Het bestuur is de commissie jeugdzeilen en alle betrokkenen zeer erkentelijk voor de enorme inzet en betrokkenheid bij het realiseren van het jeugdzeilen. Heel knap dat het zo georganiseerd is en ook tot een succes gemaakt is. De commissie zal binnenkort gaan samenkomen en dan met een evaluatie en een voorstel naar het bestuur gaan. Bezien zal worden hoe het volgend jaar weer een invulling gegeven kan worden aan het jeugdzeilen.

Al schrijvend over jeugdzeilen moet je ook constateren dat zo’n activiteit erg belangrijk is bij een vergrijzende watersport en dus ook vergrijzende watersportvereniging. Gelukkig melden zich nog steeds mensen aan die jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van de vereniging. Toch ligt de gemiddelde leeftijd rond de 65 jaar. In het bestuur is nog hoger. Daar is de gemiddelde leeftijd 73 jaar. Gelukkig voelt iedereen zich nog gezond en sterk, dus is leeftijd geen belemmering voor de werkzaamheden. Toch zullen we moeten uitkijken naar jongere bestuurders. Martin van Leussen stelt voor nog een periode herkiesbaar als secretaris. Daar is het bestuur heel blij mee. Hij maakt wel de aantekening dat als er een opvolger is hij dan de ruimte krijgt om eerder te stoppen. Ook in 2021 zullen een aantal leden van het bestuur stoppen. Kortom vernieuwing vraagt de aandacht.

Tijdens de bestuursvergadering kregen we het verzoek of een groep ligplaatshouders van de C- steiger bij minder goed weer gebruik zouden mogen maken van ons clubhuis. Zij wilden dan het vaarseizoen afsluiten. Het bestuur heeft dit verzoek afgewezen. Er waren argumenten voor en argumenten tegen. De laatste telden zwaarder. Al tijdens een eerdere vergadering hebben we afgesproken dat we alle geschreven en ongeschreven regels en gebruiken in onze vereniging tegen het licht zouden willen houden. Natuurlijk hebben we Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Havenreglement. Maar door de tijd en veranderende gedachten, behoeften en verzoeken is het verstandig om ons beleid nog eens goed te bekijken en dan ook goed vast te leggen. De secretaris en de penningmeester pakken dit op en zullen een beleidsnotitie schrijven. Dat geeft ook vastigheid bij het inspelen op allerlei vragen en ontwikkelingen.

Het is fijn om in de eerste bestuursvergadering na het zomerseizoen te kunnen constateren dat alles op orde is in de haven en de vereniging. De penningmeester stelt dat het financieel goed verloopt en de haven ligt nog steeds vol. Nieuwe leden en daarmee ligplaatshouders melden zich aan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De juni vergadering van het bestuur was een korte vergadering. Dat zou een teken kunnen zijn dat het heel goed gaat in de vereniging, Het zou ook kunnen dat het bestuur niet goed weet waar ze over moeten praten, niet alert is of zaken vergeet. De leden hoeven zich geen zorgen te maken. Er waren op dat moment gewoon niet meer agendapunten en toch is alles, wat gedaan moest worden, aan de orde geweest.

Het bestuur heeft teruggekeken op de eerste avond Jeugdzeilen. De start van deze nieuwe activiteit was een succes. Enthousiaste kinderen die er allemaal waren. De ouders waren tevreden en de commissie kon teugkijken op een mooie eerste avond. Uiteraard zijn er altijd nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar die lossen zich in de praktijk van de komende avonden op. Wel is belangrijk dat er een aanpassing komt van de ligplaatsen van de Optimisten gedurende het seizoen. Gelet op de ruimte die er nog is op de jollensteiger worden de Optimisten daar gelegd. Een prima oplossing.

De vorige keer schreef ik over het belang dat het bestuur zich houdt aan de afspraken en reglementen zoals die zijn vastgesteld door de leden. In individuele gevallen kan dat wel eens lastig zijn en leidt dat tot discussie. Het is plezierig dat ook nu weer een paar knelpunten konden worden opgelost tot ieders tevredenheid.

Kort is gesproken over de trip van een deel van onze leden naar Texel. Het is fijn dat dit georganiseerd wordt en dat er een behoorlijke belangstelling. Het bestuur wenst de deelnemers een behouden vaart.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur met verdriet moeten vaststellen dat de geplande open dag van 25 mei niet door kan gaan. Al een paar jaar houden we op de haven van Strand Horst een open dag. Deze wordt eind mei gepland. Een moment vlak voor de vakanties en daarmee ook voor het echte vaarseizoen gaat beginnen.
In samenspraak met de directie van Jachthaven Strand Horst was het de bedoeling dat ligplaatshouder van Jachthaven Stand Horst en van de Watersportvereniging Ermelo gezamenlijk een mooie en gezellige dag zouden hebben op de haven. Het zou goed zijn voor een nadere kennismaking tussen de ligplaatshouders onderling en daarmee zou ook een stukje integratie gerealiseerd kunnen worden. De dijk om de jachthaven en ons clubhuis zijn een prima locatie voor zo’n open dag.
In de afgelopen jaren waren deze dagen toch min of meer succesvol te noemen. Onder leiding van Wim Schuur waren de voorbereidingen opgestart. Jammer genoeg kregen we van Jachthaven Strand Horst het bericht dat zij dit jaar om diverse redenen niet in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan de geplande dag. Het bestuur heeft zich beraden op deze situatie en kon niet anders concluderen dat de open dag gegeven de situatie niet door zou kunnen gaan. We zouden het nog alleen doen voor eigen leden. De vraag was wat daar dan de meerwaarde van zou zijn. Bovendien zouden de kosten geheel en alleen voor de vereniging zijn. Dat zou niet verantwoord zijn. Juist ook omdat het om een veel kleinere groep aanwezigen gaat. Daar komt ook nog bij dat we op al 13 april het vaarseizoen voor onze eigen leden hebben geopend. Toch een verdrietige situatie. Verdrietig omdat de integratie, hoe beperkt ook, nu niet tot stand komt.
Gelukkig heeft Jachthaven Strand Horst bij monde van Dick van Dam aangegeven dit soort gezamenlijke activiteiten voor de toekomst niet uit te sluiten.

In bovenstaande refereerde ik al aan de opening van het vaarseizoen in ons eigen clubhuis. Naar de mening van het bestuur zeer geslaagd mede door de voortreffelijke zorg en voorbereiding van Ans.

Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de verhouding tussen de leden/ligplaatshouders en de vereniging. Het wil nog wel eens gebeuren dat iemand iets anders wil dan gebruikelijk en conform statuten, huishoudelijk- en havenreglement is afgesproken en kan. Het bestuur luistert zeker naar de argumenten voor of tegen een bepaalde handelwijze. Argumenten kunnen soms heel logisch klinken. Toch moet het bestuur handelen conform de statuten en de reglementen. Het bestuur heeft dan ook uitgesproken strak conform die te willen werken. Dit eerst en vooral om de verhouding tussen de leden onderling en het bestuur zo zuiver mogelijk te houden.

In de pers zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over aanscherping en handhaving van het verbod “zwart water” van het toilet te lozen op het oppervlakte water. De pleziervaarder zou dan verplicht zijn de vuilwatertank te legen bij een vuilwaterpunt of de tank te voorzien van een zuiveringsinstallatie. Hierover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer en de minister moet er mee aan de slag. De vraag is of de soep zo heet gegeten wordt. De uitvoering van deze motie heeft immers nogal wat praktische bezwaren. De vraag is zelfs of het überhaupt is in te voeren en te handhaven. Nog los van de vraag of hier wel een oplossing gezocht en gevonden is voor een probleem. Een probleem dat er misschien wel helemaal niet is. De watersport vervuilt voor ongeveer een procent het oppervlakte water. De binnenvaart is vrijgesteld en vogels, groot en klein hoeven ook niet naar het toilet. Het Koninklijk Watersportverbond, het verbond van de Nederlandse Motorbootsport en de Nederlandse Jachtbouwindustrie houden zich nadrukkelijk met dit onderwerp bezig. Iedereen is het er over eens dat we gehouden zijn ons water schoon te houden. Vervuild water en zeker toiletwater is voor niemand prettig. Snelle invoering wordt door bovengenoemde instanties volstrekt onhaalbaar geacht en de invoering zal ook heel veel kosten met zich meebrengen. Technisch is bijna alles haalbaar maar dat wil niet zeggen dat het logisch en betaalbaar is. Kortom er zal nog heel veel water door de IJssel stromen voordat duidelijkheid en invoering een feit zullen zijn. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en waar nodig zullen we reageren.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur heeft in de vergadering van april allereerst teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 5 april. Het was een plezierige avond ondanks dat de opkomst matig was. Er waren 22 leden en een aantal partners aanwezig. Dat lijkt niet veel. Toch is het een opkomst van twintig procent en dat is ondanks mijn opmerking van matig, een behoorlijk percentage. Zeker als je het vergelijkt met andere verenigingen. Zoals gezegd de avond verliep in een goede sfeer.

Het is fijn om te kunnen vaststellen dat de zaken in onze vereniging goed lopen. Dat is eerst en vooral te danken aan de enorme betrokkenheid en inzet van onze leden. Zeker als we hierbij denken aan de “schoonmaak en opruim dag van 31 maart. Met een grote groep vrijwilligers, allemaal goed verzorgd door Ans en haar helpers, is er een dag flink gewerkt en alles ziet er weer top uit. Hulde en dank voor deze inzet.

Op de ALV heeft onze algemeen adjunct Wim Schuur een toelichting gegeven op de activiteiten en evenementen die we tot de zomer nog kunnen verwachten. Hij heeft daarbij ook zijn zorg uitgesproken. Het bestuur deelt met Wim die zorg. We hebben een oude afspraak in de vereniging. Die komt er kort gezegd op neer dat de leden zelf activiteiten moeten aandragen en zich daar dan ook voor moeten inzetten. Als een activiteit gedragen wordt door de leden dan zal het bestuur het coördineren en faciliteren. Dat vraagt dus actie van de leden. Het kan niet zo zijn dat het bestuur de enige is die activiteiten organiseert en ook nog uitvoert. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat vraagt teveel. Bovendien wordt het dan steeds moeilijker nieuwe mensen te vinden die de functie op zich willen nemen. Nog korter gezegd, we moeten het samen doen en anders doen we het niet.

Het is gebleken dat we dat als vereniging ook kunnen en dat leidt dan tot hele mooie activiteiten. We gaan deze zomer voor de tweede keer met een groep naar de Wadden. Een initiatief uit de leden en georganiseerd door de leden. We zijn begonnen met jeugdzeilen. Een idee dat al langer leefde maar nu door een groep leden is opgepakt en in gang gezet. We houden al een aantal jaren een open dag op de haven samen met Jachthaven Strand Horst. Dit idee kwam deels uit het bestuur maar werd mede gedragen door de inzet van eigen leden. Er gebeurt dus veel op de haven en in de vereniging. Het bestuur is daar blij mee en ook wel een beetje trots dat ondanks dat we een kleine vereniging zijn, het allemaal kan.

Toch komen er ook scheurtjes in de bereidheid om bepaalde activiteiten mede te ondersteunen. Daarom ook de oproep per mail om te helpen bij de open dag van 25 mei a.s. Daar zijn extra handen nodig om de middag goed te organiseren. Dus ook in deze nieuwsbrief de oproep mee te helpen die middag tot een succes te maken.

Het is niet mijn bedoeling om het bovenstaande te dramatiseren. Er gebeurt veel in de vereniging. Heel veel leden zijn er als er een beroep op ze wordt gedaan. Heel veel zaken lukken ook prima. Als bestuur zijn we iedereen dankbaar voor de inzet.

Om de continuïteit er in te houden moeten we als bestuur wel nadenken hoe we onze activiteiten inkleden. We hebben al vooruit gekeken naar de komende winterperiode. De gedachte is om een drie- of viertal avonden te organiseren met een thema gerelateerd aan de watersport of aan het vaargebied en de andere avonden die we kennen te laten vervallen tenzij de leden er behoefte aan hebben en het willen organiseren.

Tijdens de ALV is gemeld dat er een lijst wordt rondgestuurd met gegevens over de ligplaatsen. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid en aandacht. Tot heden heeft niemand aangegeven dat hij of zij bezwaar maakt. Daarnaast is in het kader van de AVG dit ook op de website vermeld.

Tot slot een heel leuk bericht. Ons lid Paul Hoogendijk heeft zijn rubberboot met motor aan de vereniging geschonken. Een geweldige geste. Het is de bedoeling deze boot te gebruiken bij het jeugdzeilen. Paul heel erg bedankt.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op een storm- en regenachtige dag vergaderde het bestuur. Totaal geen weer voor watersporters. Behalve de veerpont was er niemand op het water. Koud en guur. Binnen brandde de kachel. Dat geeft je letterlijk en figuurlijk een goed gevoel bij ons clubhuis.

Het bestuur heeft allereerst terug maar ook vooruit gekeken naar de verenigingsavonden die we organiseren. Het aantal aanwezigen neemt af. Dat geldt vooral voor de “gezellige” avonden. Denk hierbij aan de sjoelavond, een avond knopen en splitsen en de avond met als thema “wat doet de watersporter in de winter”. Deze laatste avond is dit winterseizoen al niet meer georganiseerd. Dit allemaal in tegenstelling tot de avonden met de onderwerpen Varen doe je Samen, dieselmotoren en dieselbrandstof en al eerder een avond met een inleiding over de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Zonder nu al een oordeel te geven of een besluit te nemen, wil het bestuur de komende tijd wel goed nadenken over welke onderwerpen zich het beste lenen voor de winterperiode.
Bovenstaande heeft ook nog andere aspecten. Voor elke activiteit geldt dat het tijd en inzet kost een avond te organiseren. Het clubhuis moet open, de bar moet open en er moet ook weer opgeruimd en schoon gemaakt worden. Niet dat het altijd een belasting is maar het moet wel gebeuren. Als het organiseren steeds door het bestuur moet gebeuren en leden minder initiatief tonen en er minder leden op af komen is er naar de mening van het bestuur genoeg reden een en ander te evalueren. Tijdens de ALV van 5 april zal dit ook besproken worden. Dit klinkt misschien een beetje somber. Zo is het niet bedoeld en het is ook niet iets om over te somberen. We hebben heel veel gezellige en plezierige momenten waarop we elkaar treffen zonder een specifiek onderwerp. Denk hierbij aan de zondagmiddagen, de nieuwjaarsreceptie en opening en sluiting van het seizoen.

Het bestuur nodigt leden en sympathisanten met partners of familie uit voor de ALV van 5 april. Op die avond zal het bestuur uitleg geven over het reilen en zeilen van de vereniging.

De leden hebben het bestuur gevraagd de ontwikkelingen op Strand Horst nauwkeurig te volgen. Vorig jaar hebben we al een bezwaar ingediend en ook in februari dit jaar hebben we aanvullend bezwaar gemaakt. Het bestuur is nog steeds ontstemd dat de gemeente ons nog nooit heeft uitgenodigd voor een overleg over de geplande ontwikkelingen. Dat is ongepast. Een vereniging die al meer dan veertig jaar actief is op Strand Horst met overwegend leden uit Ermelo en dus met veel kennis en inzicht kun je niet zomaar passeren. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met de drie grootste fracties uit de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot goed en plezierig overleg. Wat het effect van die gesprekken is, moet worden afgewacht.

In een gesprek met de havenmeester WSCSH Dick van Dam heeft de eigenaar van de Jachthaven Strand Horst, de heer de Boer, ons laten weten dat renovatie van de G en H steiger op dit moment niet aan de orde is. De renovatie van de F steiger en het herstel van een aantal andere steigers is financieel zodanig tegengevallen dat eerst pas op de plaats gemaakt moet worden. Al eerder heeft het bestuur hem laten weten dat wij hem verantwoordelijk houden voor schade die ontstaat door slechte steigers. Wel hebben we de toezegging dat slechte planken en liggers incidenteel aangepakt worden.

Terwijl ik dit schrijf, is de discussie over het klimaat in volle gang. Hoe die discussie verder ook verloopt, zeker is dat de kosten van energie gaan stijgen. Het bestuur is van mening dat energielasten doorberekend moeten worden aan de leden. Energiegebruik op de steiger is een verantwoordelijkheid van de ligplaatshouder. Het bestuur wil wel kijken naar het verbruik in het clubhuis. Mogelijk dat een van onze leden, die deskundig is, dat eens goed eens op een rij zou kunnen zetten.

Onlangs ben ik ingegaan op een verzoek voor een interview met het NRC. Het betreft een artikel over het jeugdzeilen en onze ervaring daarmee. Het betreffende artikel kan je hier lezen.  

Tot slot heeft het bestuur met plezier kennis genomen van de voortgang rond het jeugdzeilen. Een enthousiaste commissie is bezig alle voorbereidingen te treffen. Hopelijk kunnen we deze zomer genieten van een groep kinderen die hun eerst stappen in de watersport zetten.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Monday the 21st. Custom text here.