Zoals elke bestuursvergadering wordt het programma voor de leden besproken. Evenals dat wordt teruggekeken naar gehouden bijeenkomsten.

De sluiting op 12 oktober is zeer goed verlopen. Een grote groep leden was aanwezig. Heel leuk was dat Rob Viset mooi en enthousiast verhaal vertelde over de Waddentocht van afgelopen zomer. Het was gezellig maar hij had veel geleerd en zei nu al dat hij een volgende keer weer graag meegaat. De gebakken vis verhoogde alleen maar de goede sfeer van de bijeenkomst.
Het seizoen is voorbij maar her bestuur is drukdoende om ook voor de winterperiode een mooie invulling van de lange winteravonden te vinden. Wel is afgesproken om de traditionele Oranjetocht van eind januari te laten vervallen. Te weinig animo. Tenzij op de aanstaande ledenvergadering (ALV) een aantal mensen bereid is het nieuw en goed leven in te blazen. Bij alle evenementen is nog eens door bestuur bevestigd dat bij opening en sluiting van het seizoen het bestuur bardienst heeft.

Hierboven refereerde ik al aan de Waddentocht. Het lijkt erop dat ook volgend jaar deze tocht weer gehouden zou kunnen worden. Ook gaan er stemmen op om een vergelijkbare tocht naar Zeeland te organiseren. Het is nog vroeg en daarom prematuur. Toch zou het mooi zijn als dit een of meer blijvende evenementen gaan worden.

De commissie Jeugdzeilen heeft het afgelopen seizoen geëvalueerd. Tijdens de ALV zal de voorzitter van de commissie Wim Soet het een en ander vertellen hoe het gegaan is. Laat ik vast verklappen dat het een succes geweest is en dat zich alweer negen kinderen voor het volgende seizoen gemeld hebben. Uiteraard wachten we de nadere toelichting en uitleg af. We kunnen wel vaststellen dat door de enorme inzet van vrijwilligers, de betrokkenheid van ouders en het enthousiasme van de kinderen een goede basis is om door te gaan. Nogmaals hulde aan onze vrijwilligers.

Meerdere keren hebben wij gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst wat geleid heeft tot een beroepsschrift bij de Raad van State. WSV Ermelo was niet de enige die beroep heeft aangetekend. Tien anderen hebben dat ook gedaan. Het bestuur houdt u op de hoogte van het vervolg.

Tot slot op vrijdag 22 november is er de volgende Algemene Leden Vergadering. Alle leden, sympathisanten en partners zijn van harte welkom. In ieder geval dus een presentatie over het Jeugdzeilen. Daarnaast de gebruikelijke zaken als financiën, havenaangelegenheden, liggelden, contributies en het activiteitenprogramma voor 2020. Alle reden om aanwezig te zijn.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wat later in de maand dan gebruikelijk heeft het bestuur de bestuursvergaderingen weer opgepakt. In de zomermaanden is het bestuur meestal niet voltallig en handelen de wel aanwezige bestuursleden de lopende zaken af. Nu was iedereen weer aanwezig. Uiteraard wordt er dan even teruggekeken. Iedereen was weer gezond terug en had een goede zomerperiode gehad.

Op 11 september heeft onze vereniging weer gevaren met ouderen. Een zeventiental ouderen nam deel aan deze altijd weer gezellige tocht. Achteraf dat het voor sommige deelnemende ouderen zelfs emotioneel werd. Dit varen over het Nuldernauw en het Wolderwijd was voor hen de eerste keer. Ze hadden zoiets nog nooit meegemaakt. Voor de schippers van de zes boten van onze vereniging was dat alleen al een mooie beleving. De deelnemers hebben erg genoten. Ondanks het wat minder mooie weer en de deining op het water. Het bleef gezellig en het was na vijven dat vriendelijk verzocht werd de gezelligheid elders voort te zetten. Voor eenieder was het een hele mooie middag. Complimenten voor de schippers die hun boot en hun stuurmanskunst ter beschikking stelden.

Elk jaar is er een planning voor een leuke dag die bedacht wordt door de leden en die daar dan ook invulling aan geven. De bedoeling was dat het dit jaar op zaterdag 14 september zou plaatsvinden. Omdat er geen ideeën en inbreng was is de dag afgeblazen. Jammer. Voor het bestuur reden nog eens goed na te denken of deze activiteit wel weer gepland moet worden. Al in een eerdere nieuwsbrief heb ik geschreven dat het verstandig lijkt een aantal traditionele activiteiten niet meer te organiseren en daar iets anders voor te bedenken. Het heeft mogelijk iets te maken met veranderingen in de vereniging en het ontstaan van andere behoeften.

Wat wel doorgaat is de sluiting van het vaarseizoen op zaterdag 12 oktober. Binnenkort komt de uitnodiging via de mail. Het bestuur zal proberen om dan iets te laten zien en ook te vertellen over het afgelopen vaarseizoen.

In ieder geval willen we dan aandacht besteden aan het jeugdzeilen. Een groot succes dit jaar. Het bestuur is de commissie jeugdzeilen en alle betrokkenen zeer erkentelijk voor de enorme inzet en betrokkenheid bij het realiseren van het jeugdzeilen. Heel knap dat het zo georganiseerd is en ook tot een succes gemaakt is. De commissie zal binnenkort gaan samenkomen en dan met een evaluatie en een voorstel naar het bestuur gaan. Bezien zal worden hoe het volgend jaar weer een invulling gegeven kan worden aan het jeugdzeilen.

Al schrijvend over jeugdzeilen moet je ook constateren dat zo’n activiteit erg belangrijk is bij een vergrijzende watersport en dus ook vergrijzende watersportvereniging. Gelukkig melden zich nog steeds mensen aan die jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van de vereniging. Toch ligt de gemiddelde leeftijd rond de 65 jaar. In het bestuur is nog hoger. Daar is de gemiddelde leeftijd 73 jaar. Gelukkig voelt iedereen zich nog gezond en sterk, dus is leeftijd geen belemmering voor de werkzaamheden. Toch zullen we moeten uitkijken naar jongere bestuurders. Martin van Leussen stelt voor nog een periode herkiesbaar als secretaris. Daar is het bestuur heel blij mee. Hij maakt wel de aantekening dat als er een opvolger is hij dan de ruimte krijgt om eerder te stoppen. Ook in 2021 zullen een aantal leden van het bestuur stoppen. Kortom vernieuwing vraagt de aandacht.

Tijdens de bestuursvergadering kregen we het verzoek of een groep ligplaatshouders van de C- steiger bij minder goed weer gebruik zouden mogen maken van ons clubhuis. Zij wilden dan het vaarseizoen afsluiten. Het bestuur heeft dit verzoek afgewezen. Er waren argumenten voor en argumenten tegen. De laatste telden zwaarder. Al tijdens een eerdere vergadering hebben we afgesproken dat we alle geschreven en ongeschreven regels en gebruiken in onze vereniging tegen het licht zouden willen houden. Natuurlijk hebben we Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Havenreglement. Maar door de tijd en veranderende gedachten, behoeften en verzoeken is het verstandig om ons beleid nog eens goed te bekijken en dan ook goed vast te leggen. De secretaris en de penningmeester pakken dit op en zullen een beleidsnotitie schrijven. Dat geeft ook vastigheid bij het inspelen op allerlei vragen en ontwikkelingen.

Het is fijn om in de eerste bestuursvergadering na het zomerseizoen te kunnen constateren dat alles op orde is in de haven en de vereniging. De penningmeester stelt dat het financieel goed verloopt en de haven ligt nog steeds vol. Nieuwe leden en daarmee ligplaatshouders melden zich aan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De juni vergadering van het bestuur was een korte vergadering. Dat zou een teken kunnen zijn dat het heel goed gaat in de vereniging, Het zou ook kunnen dat het bestuur niet goed weet waar ze over moeten praten, niet alert is of zaken vergeet. De leden hoeven zich geen zorgen te maken. Er waren op dat moment gewoon niet meer agendapunten en toch is alles, wat gedaan moest worden, aan de orde geweest.

Het bestuur heeft teruggekeken op de eerste avond Jeugdzeilen. De start van deze nieuwe activiteit was een succes. Enthousiaste kinderen die er allemaal waren. De ouders waren tevreden en de commissie kon teugkijken op een mooie eerste avond. Uiteraard zijn er altijd nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar die lossen zich in de praktijk van de komende avonden op. Wel is belangrijk dat er een aanpassing komt van de ligplaatsen van de Optimisten gedurende het seizoen. Gelet op de ruimte die er nog is op de jollensteiger worden de Optimisten daar gelegd. Een prima oplossing.

De vorige keer schreef ik over het belang dat het bestuur zich houdt aan de afspraken en reglementen zoals die zijn vastgesteld door de leden. In individuele gevallen kan dat wel eens lastig zijn en leidt dat tot discussie. Het is plezierig dat ook nu weer een paar knelpunten konden worden opgelost tot ieders tevredenheid.

Kort is gesproken over de trip van een deel van onze leden naar Texel. Het is fijn dat dit georganiseerd wordt en dat er een behoorlijke belangstelling. Het bestuur wenst de deelnemers een behouden vaart.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Het bestuur heeft in de novembervergadering een invulling gegeven aan de activiteiten in 2020. Het is wel grappig dat je nu al een datum voor de nieuwjaarreceptie van 2021 moet vaststellen. De nieuwjaarreceptie van 2020 is veel dichterbij. De evenementencommissie moet nog met een nader advies komen maar het bestuur wil als proef de receptie wel combineren met de zondag openstelling. Tijdens de aanstaande ALV op 22 november zal er een uitgebreide toelichting komen op het programma van 2020.

De aanstaande Algemene Ledenvergadering is ook besproken. Het bestuur is blij dat de commissie Jeugdzeilen een presentatie verzorgt over het afgelopen jaar. Het was een succes en dan is het extra leuk om er op terug te kijken. Uiteraard staat de begroting van 2020 op de agenda. Het bestuur doet de leden het voorstel om geld vrij te maken voor ondersteuning en advies inzake de technische staat van de haven en de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. We hebben al een verzoek om ondersteuning neergelegd bij het Watersportverbond.

Ondanks een pachtverhoging opgelegd door onze verhuurder kunnen de ligplaatsgelden op het zelfde niveau blijven. De haven is zo het nu lijkt volgeboekt voor het komende seizoen. Dat betekent dat we er financieel nog steeds goed voor staan.

Het bestuur maakt zich wel zorgen over de technische staat van de haven en dan met name de steigers. Wij hebben de verhuurder daar informeel en formeel meerdere keren op aangesproken. Tot heden heeft dat nog geen resultaat gehad.

Tijdens de vergadering waren er geen bijzonderheden rond de ligplaatsen en de ledenadministratie te bespreken. Het werd mede daarom een korte vergadering.

Rest mij nog jullie allemaal van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 22 november.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur met verdriet moeten vaststellen dat de geplande open dag van 25 mei niet door kan gaan. Al een paar jaar houden we op de haven van Strand Horst een open dag. Deze wordt eind mei gepland. Een moment vlak voor de vakanties en daarmee ook voor het echte vaarseizoen gaat beginnen.
In samenspraak met de directie van Jachthaven Strand Horst was het de bedoeling dat ligplaatshouder van Jachthaven Stand Horst en van de Watersportvereniging Ermelo gezamenlijk een mooie en gezellige dag zouden hebben op de haven. Het zou goed zijn voor een nadere kennismaking tussen de ligplaatshouders onderling en daarmee zou ook een stukje integratie gerealiseerd kunnen worden. De dijk om de jachthaven en ons clubhuis zijn een prima locatie voor zo’n open dag.
In de afgelopen jaren waren deze dagen toch min of meer succesvol te noemen. Onder leiding van Wim Schuur waren de voorbereidingen opgestart. Jammer genoeg kregen we van Jachthaven Strand Horst het bericht dat zij dit jaar om diverse redenen niet in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan de geplande dag. Het bestuur heeft zich beraden op deze situatie en kon niet anders concluderen dat de open dag gegeven de situatie niet door zou kunnen gaan. We zouden het nog alleen doen voor eigen leden. De vraag was wat daar dan de meerwaarde van zou zijn. Bovendien zouden de kosten geheel en alleen voor de vereniging zijn. Dat zou niet verantwoord zijn. Juist ook omdat het om een veel kleinere groep aanwezigen gaat. Daar komt ook nog bij dat we op al 13 april het vaarseizoen voor onze eigen leden hebben geopend. Toch een verdrietige situatie. Verdrietig omdat de integratie, hoe beperkt ook, nu niet tot stand komt.
Gelukkig heeft Jachthaven Strand Horst bij monde van Dick van Dam aangegeven dit soort gezamenlijke activiteiten voor de toekomst niet uit te sluiten.

In bovenstaande refereerde ik al aan de opening van het vaarseizoen in ons eigen clubhuis. Naar de mening van het bestuur zeer geslaagd mede door de voortreffelijke zorg en voorbereiding van Ans.

Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de verhouding tussen de leden/ligplaatshouders en de vereniging. Het wil nog wel eens gebeuren dat iemand iets anders wil dan gebruikelijk en conform statuten, huishoudelijk- en havenreglement is afgesproken en kan. Het bestuur luistert zeker naar de argumenten voor of tegen een bepaalde handelwijze. Argumenten kunnen soms heel logisch klinken. Toch moet het bestuur handelen conform de statuten en de reglementen. Het bestuur heeft dan ook uitgesproken strak conform die te willen werken. Dit eerst en vooral om de verhouding tussen de leden onderling en het bestuur zo zuiver mogelijk te houden.

In de pers zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over aanscherping en handhaving van het verbod “zwart water” van het toilet te lozen op het oppervlakte water. De pleziervaarder zou dan verplicht zijn de vuilwatertank te legen bij een vuilwaterpunt of de tank te voorzien van een zuiveringsinstallatie. Hierover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer en de minister moet er mee aan de slag. De vraag is of de soep zo heet gegeten wordt. De uitvoering van deze motie heeft immers nogal wat praktische bezwaren. De vraag is zelfs of het überhaupt is in te voeren en te handhaven. Nog los van de vraag of hier wel een oplossing gezocht en gevonden is voor een probleem. Een probleem dat er misschien wel helemaal niet is. De watersport vervuilt voor ongeveer een procent het oppervlakte water. De binnenvaart is vrijgesteld en vogels, groot en klein hoeven ook niet naar het toilet. Het Koninklijk Watersportverbond, het verbond van de Nederlandse Motorbootsport en de Nederlandse Jachtbouwindustrie houden zich nadrukkelijk met dit onderwerp bezig. Iedereen is het er over eens dat we gehouden zijn ons water schoon te houden. Vervuild water en zeker toiletwater is voor niemand prettig. Snelle invoering wordt door bovengenoemde instanties volstrekt onhaalbaar geacht en de invoering zal ook heel veel kosten met zich meebrengen. Technisch is bijna alles haalbaar maar dat wil niet zeggen dat het logisch en betaalbaar is. Kortom er zal nog heel veel water door de IJssel stromen voordat duidelijkheid en invoering een feit zullen zijn. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en waar nodig zullen we reageren.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 8th. Custom text here.