Beste leden van Watersportvereniging Ermelo,

In de afgelopen jaren bent u gewend maandelijks een nieuwsbrief te ontvangen via de website. In deze nieuwsbrief worden telkens de actuele zaken besproken en bestuursaangelegenheden toegelicht. Als bestuur vinden we dat naast de informele contacten op de haven een prima manier om met de leden te communiceren.

De belangrijkste communicatie en zeker in formele zin is de Algemene Ledenvergadering. De ALV is de plek waar het beleid van de vereniging wordt besproken en van gedachten wordt gewisseld over onze haven en de activiteiten. Het bestuur heeft deze vergaderingen altijd als zeer belangrijk en uitermate nuttig ervaren. Het is daarom triest dat de ALV voorjaar 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden en het zelfde geldt nu ook voor de aanstaande najaarsvergadering in 2020. Het COVID 19 virus (Corona) gooit roet in het eten.

Voor zover bekend zijn de leden van onze vereniging gevrijwaard van het virus maar mogelijk heeft zich in de familie of kring van familie en bekenden wel ziekte of misschien erger voorgedaan. Het is ook nog al ingrijpend dit virus. Het tast onze gezondheid aan en ons hele sociale en economische leven. We zullen er nog wel een tijd mee geconfronteerd blijven en we zullen maximaal alert moeten zijn het virus buiten de deur te houden. Dat is ook de reden dat onze gezamenlijke activiteiten zijn stopgezet en de ALV geen doorgang kan vinden.

In de kern van het vereniging zijn is dat niet goed maar de omstandigheden brengen het wel met zich mee. Het mag niet en het risico is te groot. Bovendien is het maar de vraag of je een vergadering met kwaliteit kunt houden nu iedereen zich toch zal afvragen of aanwezigheid wel verantwoord is.

Bovenstaande is in het bestuur uitgebreid besproken. Afgesproken is dat we u via deze brief zouden informeren en kort uitleg zouden geven over de stand van zaken binnen de vereniging. Daarom volgt hieronder een korte opsomming van de stand van zaken:

 • Het bestuur heeft digitaal en fysiek elke maand vergaderd.
 • In de nieuwsbrieven is voortdurend aangegeven wat er speelt in de vereniging.
 • Er hebben zich geen bijzondere of zorgelijke zaken voorgedaan.
 • De financiën zijn op orde.
 • De rekening van 2019 en het financieel beheer zijn goedgekeurd door de kascommissie.
 • Het jaar 2020 geeft waarschijnlijk een klein overschot.
 • Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg en conform wat eerder is afgesproken in de vereniging. Mochten hele bijzondere zaken zich voordoen dan informeren wij u onmiddellijk.
 • Het jeugdzeilen is dit jaar doorgegaan. Wel met een kleiner aantal kinderen. Dank aan de commissie Jeugdzeilen onder leiding van Wim Soet. Ook volgend jaar willen we dit mooie werk weer oppakken.
 • Er is voortdurend overleg met Jachthaven Strand Horst over het onderhoud van de steigers en andere zaken. Veel is niet op orde en dat baart ons flink zorgen. Een aanpassing van de jollensteiger wordt voorbereid.
  Samen met andere verenigingen en jachthavens hebben we ons sterk gemaakt voor aanpak en maaien van waterplanten in de Randmeren.
  Onze haven is vol en de wachtlijsten worden iets langer. Na de ontvangst van de oktoberlijst is een doorkijk naar 2021 mogelijk.
 • Het bestuur moet op zoek naar nieuwe bestuursleden. Andere gezichten en met name verjonging zal onze vereniging goed doen. Veel bestuursleden zijn al heel lang in functie en de leeftijd gaat nadrukkelijk een rol spelen. Een aantal bestuursleden hebben al langer zitting in het bestuur dan hun benoemingstijd doordat in 2020 geen bestuursverkiezing is gehouden.

Het bestuur is er zich van bewust dat uitstel van de ALV eigenlijk niet zou kunnen. Echter we weten geen andere en betere oplossing. Wel staat het bestuur open voor gesprek en discussie met de leden. Dus schroom niet om te reageren of vragen te stellen. Zodra het weer kan zullen we zo snel mogelijk een ALV uitschrijven om de leden helemaal bij te praten.

Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we elkaar in gezondheid en met veel moed blijven ontmoeten en spreken ook al is het anders dan een gezamenlijke bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Van de voorzitter,

De vakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Op de weg is het drukker en op het water neemt de drukte juist weer af. Het was deze zomer druk op het water. Drukker dan we gewend waren. Veel pleziervaarders waren nieuw. Dat was goed voor de handel maar de reguliere watersporter zal toch wel eens met verbazing hebben gekeken naar de “nieuwe watersporters”. Het is prachtig dat velen de weg naar het water hebben gevonden. De drukte, gepaard met ondeskundigheid, geeft wel aan dat ervaring, studie en opleiding vaarbewijs meer dan nuttig zijn.

Dat het zo druk is geweest op het water hebben we voor een belangrijk deel te danken aan het Corona virus. Veel Nederlanders maar ook buitenlanders kozen daarom voor een vakantie of vrije tijd op het water. Ook in onze haven is dat merkbaar. De haven is vol en de wachtlijst neemt toe. Dat is dan weer de mooie kant van het heersende virus. Veel ander positiefs kan ik over het virus niet zeggen. Het is en blijft een zorg voor onze gezondheid, voor de economie, voor het hele maatschappelijk leven. Vraag is dan ook hoe lang we er nog mee te maken hebben. Laten we hoop houden en ondertussen ons best doen om jezelf en elkaar te beschermen en gezond te houden. Dat is soms lastig en het verveelt. Toch moet het.

Corona zorgt er ook voor dat we nog geen clubactiviteiten kunnen gaan organiseren. Op de steigers treffen we elkaar maar in het clubhuis is het onmogelijk. Zelfs buiten lopen we gevaar naast dat het weer natuurlijk ook minder wordt. Het bestuur heeft moeten besluiten tot 2021 geen activiteiten te houden. Sneu maar het is niet anders.

Een bijzondere situatie is het houden van de ALV. Normaal is die in november. Dit jaar gaat dat dus niet lukken. Het bestuur beraadt zich hoe de leden te informeren en eventuele besluiten te nemen. Het is geen prettige situatie. Je wilt toch als leden spreken over hoe het gaat, wat is goed en wat moet anders en hoe staan we ervoor. Het bestuur vraagt de leden in oktober attent te zijn op de mailberichten. Via de mail zal het bestuur het bovenstaande toelichten.

Ondanks Corona is het jeugdzeilen doorgegaan. Wel in een iets afgeslankte vorm. Opnieuw met heel veel enthousiasme en inzet. We hopen dat het volgende jaar alles weer anders zal zijn. Dat zou fijn zijn voor de jeugd zelf maar ook voor de organisatie en de instructeurs. Zij doen het met zo veel plezier.

Tot slot spreekt het bestuur de waardering uit voor die leden die goed en vlot hebben meegewerkt aan de herindeling van de haven. Het is zonder problemen en naar ieders zin gelukt. De indeling krijgt uiteraard zijn vervolg in de oktoberlijst. Havenmeester en ledenadministratie hebben er vertrouwen in dat ook dan voor iedereen weer een goede plek te vinden is. De wachtlijst leeg maken zal niet lukken. Het geeft al met al wel aan dat onze vereniging gezond is en toekomst heeft.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

In andere jaren vergadert het bestuur in principe niet in de maand juli. We komen dan wel bij elkaar voor een kop koffie en om eventueel bijzondere en lopende zaken af te handelen. Zoals zoveel in deze “Coronatijd” anders verloopt, heeft het bestuur besloten de vergadering in juli toch tot een formele vergadering te verklaren. Daar waren verschillende redenen toe.

De belangrijkste was hoe om te gaan met het wel of niet openstellen van het clubhuis. Sportkantines mogen van het kabinet weer open maar wel onder strikte voorwaarden. Het bestuur heeft aan de barcommissie en het bestuurslid evenementen gevraag de mogelijkheden te onderzoeken. Na passen en meten en alles afwegende is het advies aan het bestuur om nog niet tot openstelling over te gaan.

We zouden in het clubhuis zeven tafels kunnen plaatsen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Aan elke tafel mogen dan twee mensen zitten. Meer mag ook maar dan moet men van het zelfde huishouden zijn. Statafels zijn niet toegestaan. Van te voren moet iedereen een afspraak maken. De vraag is of dit aan de ons bekende gezelligheid gaat voldoen. We zijn gewend om elkaar te ontmoeten en met elkaar te kletsen. Gevolg kan zijn dat barpersoneel moet gaan optreden als handhaver. De openstelling vraagt ook veel extra voor- en nawerk. Denk eens aan het ontsmetten van een en ander. Het is ook bekend dat er in Ermelo streng wordt gehandhaafd. Daar zijn voorbeelden van en bij openstelling loop je zo maar de kans op een hele dikke boete. Het is vakantie tijd dus sowieso zullen er minder leden op af komen.

Na goed nadenken en alles besproken hebbend heeft het bestuur besloten om het clubhuis in ieder geval voor ledenactiviteiten zoals de zondag openstelling en ledenbijeenkomsten tot september gesloten te houden. Voor het jeugdzeilen, wat weer begonnen is, zijn zeer strenge maatregelen genomen en dat geldt ook voor bestuur en commissies.

Wel is nog gedacht aan een activiteit buiten. Daar kan en mag meer. Ook dat vraagt erg veel aandacht, zorg en voorbereiding. Bovendien, hoe jammer ook, vallen veel van onze leden in de risicogroep. Tot heden heeft de coronapandemie op de haven nog niet geleid tot problemen. Het bestuur hoopt dit zo te houden.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd intensief beziggehouden met het bestemmingsplan Strand Horst. Met de leden zijn onze bezwaren uitgebreid besproken. Het heeft geleid tot een beroep bij de Raad van State. Ons beroep is er een van de dertien. We waren zeer verbaasd dat de gemeente Ermelo de zaak heeft teruggetrokken bij de Raad van State en om tijd en ruimte gevraagd heeft het bestemmingsplan op onderdelen te kunnen aanpassen. Dit lijkt ons vanuit gemeentelijk standpunt begrijpelijk. Ze hadden zelf al geconstateerd dat het plan zou worden afgeschoten. Dit alles geeft ons het gevoel dat we een punt hebben en terecht bezwaar en beroep hebben aangetekend.
Het vervolg is dat de gemeente aan het werk is en het aangepaste plan voor 1 december 2020 weer bij de Raad van State moet neerleggen. Het is onduidelijk of dit haalbaar is en hoe het plan er dan uit ziet. Het bestuur houdt in dezen de vinger aan de pols.

Er gebeurt wat betreft aan- en verkoop van boten en komst van nieuwe leden veel in de haven. Veel ligplaatshouders willen groter of kleiner en zijn op zoek naar een nieuwe plek. Dat betekent veel werk voor havenmeester en ledenadministratie. De afspraak in het bestuur is dat de havenmeester de tijd krijgt om boten te herschikken. De leden moeten dan ook rekening houden met verandering. Het ene lid omdat hij of zij dat graag wil maar de ander omdat het moet. Binnen onze vereniging geldt dat we iedereen een mooie plek gunnen maar dat het wel moet passen binnen de haven en de vereniging. Het gaat er ook om de haven zo slim en efficiënt mogelijk in te delen. Dat is een taak van de havenmeester en hij krijgt daar van het bestuur alle ruimte toe.

Het betekent al met al wel, dat onze haven net als Jachthaven Strand Horst vol is. Onze wachtlijst heeft zeven externe en twaalf interne wachtenden. Het lijkt of er weer een beetje lift zit in de Watersport. Een mooie afsluiting zo vlak voor de vakantieperiode.

Mede namens het bestuur wens ik een ieder heel veel plezier en gezondheid op en langs het water.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Nadat het bestuur vanwege de Corona situatie twee keer digitaal heeft moeten vergaderen was het weer mogelijk de juni vergadering in ons clubhuis te houden. Uiteraard met enige aanpassingen zoals afstand, hygiëne en info over ieders gezondheid. Alhoewel het digitaal vergaderen ook goed ging is het toch prettig elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. De leden van het bestuur verkeren in goede gezondheid en dat is fijn om te weten. Ons hebben geen berichten bereikt dat er onder de leden ziekte als gevolg van het virus heerst. Gelukkig en reden tot dankbaarheid.

Het bestuur trok de conclusie dat de vereniging in de lift zit. Veel aanvragen voor lidmaatschap en een ligplaats. Dat komt overeen met berichten in de pers dat er weer veel animo is om te gaan recreëren op en aan het water. Wij watersporters wisten dat natuurlijk al eerder wat genieten is maar dat nu meer mensen dat inzien is dat prettig voor de watersport. Onze vereniging kan daar ook van profiteren. Wat opvalt en ik schreef dat al eerder dat we meer aanvraag krijgen voor kleine boten dan voor grote. Dat is ook wel eens anders geweest.

Van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren ligt er al een aantal maanden het verzoek om als vereniging een bijdrage te doen aan deze stichting. Bekend is dat de overlast van waterplanten een steeds groter probleem wordt in ons vaargebied. Het verschilt per meer, maar last hebben we overal en allemaal. De stichting is het afgelopen jaar druk geweest met het ontwerpen en construeren van materiaal waarmee je beter en vooral efficiënter het maaien en het opruimen kunt doen. In samenwerking met de bedrijven en de Coöperatie Gastvrije Randmeren is een “vaartuig” ontwikkeld waarmee het gestelde doel namelijk het opruimen van de waterplanten beter moet gaan. De deelnemende bedrijven, de Coöperatie, aanliggende jachthavens, gemeenten en provincies en ook watersportverenigingen is om een bijdrage gevraagd. Dat is gelukt. Met name de bijdrage van de provincies, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland is belangrijk geweest van de opstart. Ook onze vereniging is gevraagd om mee te doen. Het bestuur had al gezegd dat als ook andere verenigingen meedoen ook wij een bijdrage zouden doen. Ondanks het principiële bezwaar dat het om openbaar water gaat en het Rijk zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Dit laatste gebeurt niet. Rijkswaterstaat maait alleen de vaargeulen. Voor ons watersporters is dat niet genoeg. Na wikken en wegen heeft het bestuur net als vergelijkbare verenigingen 1500 euro toegezegd.

Het jeugdzeilen gaat weer van start. De commissie jeugdzeilen heeft een plan geschreven hoe weer begonnen zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het bestuur stemt er mee in en is de commissie en de instructeurs zeer erkentelijk voor hun inzet. Het zeilen zal terugvallen op een leerling per boot, alleen de ouders als toeschouwers en het clubhuis blijft gesloten. Ook met de instructeurs zijn goede afspraken gemaakt. Op 19 juni is het zo ver. Voor de vakantie hopen we in totaal 4 avonden te kunnen varen.

In de nieuwsbrief en in ledenvergaderingen hebben we vele keren gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan is klaar. Diverse organisaties en bewonersgroepen hebben bezwaar en uit eindelijk beroep aangetekend waaronder onze vereniging. Dit heeft niet geleid tot aanpassing. Daarom zou de Raad van State een definitief oordeel geven op 9 juni. Op het laatste moment heeft de gemeente gevraagd om uitstel van behandeling. Het STAB als adviesorgaan van de Raad van State heeft nogal negatief geadviseerd over het plan. Het gaat dan vooral om natuur, milieu, geluid en vooral ook over het passen in het gebied rond Strand Horst. De gemeente heeft nu allerlei adviesbureaus ingeschakeld om aanpassingen te doen. Het wordt wel einde 2020 of later dat het opnieuw bij de Raad van State ligt.

Ik ben begonnen met te schrijven dat het zo fijn is om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. We treffen elkaar op de haven en daar gaan we op gepaste en voorgeschreven wijze goed met elkaar om. Het zou echter toch wel fijn zijn om elkaar voor een praatje, een drankje en een hapje weer te treffen in het clubhuis. Ook dat is een onderdeel van de watersport. Het bestuur heeft mede op basis van landelijke regelgeving en na het inwinnen van informatie besloten het clubhuis op de zondag weer open testellen met ingang van zondag 5 juli 2020. Nader bericht volgt nog.

Het bestuur wenst iedereen die binnenkort voor kortere of langere tijd met de boot het water opgaat veel plezier en gezond weer terug.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Net als in de maand april heeft het bestuur in de maand mei de bestuursvergadering digitaal gehouden. We gebruiken het programma Zoom en dat werkt goed. Zelfs als een van de bestuursleden zich op een afstand bevindt van ongeveer 100 kilometer. De leden van het bestuur treffen elkaar natuurlijk ook op de haven en dan worden kleine zaken die aandacht vragen wel met elkaar besproken. Toch is het goed dat belangrijke besluiten genomen worden in een bestuursvergadering. Daar is een verslag van en via de nieuwsbrief proberen we dan de leden te informeren. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering kunnen zaken die zijn besloten met de leden worden gedeeld.

Wanneer de eerstvolgende ALV zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Het lijkt er op dat we de goede kant weer op gaan maar zeker is dat niet. Het is vervelend en zorgelijk voor allen die direct of indirect geconfronteerd worden met het coronavirus. Verdrietig als het mensen echt raakt. In Ermelo zijn meerdere mensen getroffen door het virus en hebben het zelfs niet overleefd. Je kunt elkaar troosten, om elkaar heen gaan staan, de helpende hand bieden maar verlies van een naaste is heel moeilijk te verwerken. Veel sterkte gewenst aan een ieder die verlies ervaart.

Onze vereniging draait wel door al is het met beperkingen. Varen kunnen we wel. Aan de boot klussen kan ook. We houden rekening met elkaar. Er wordt zelfs flink in boten gehandeld. Ligplaatsen komen leeg en worden weer ingevuld. De wachtlijst groeit. Alleen we zouden zo graag een keer samenkomen. Belevenissen willen vertellen. Samen een glas drinken. Nog even geduld.

De commissie Jeugdzeilen denkt na of we voor de zomer het lesprogramma weer kunnen oppakken. We hebben vorig jaar genoten van de kinderen die op een leuke manier kennis maakten met water en de watersport. Het zou mooi zijn dat door te trekken. Het bestuur heeft de commissie de ruimte gegeven om naar bevind van zaken te handelen. Als het kan en verantwoord is willen we graag starten. Het moet echter wel kunnen. We hebben nog een paar weken de tijd om definitief te besluiten.

De reis naar de Waddenzee gaat helaas niet door. In een gesprek met de organisatie is besloten niet te gaan. Het wordt te laat in de tijd en de onzekerheid of het over een aantal weken wel zou kunnen is te onzeker. Het maken van plannen wordt toch te lastig. Jammer maar begrijpelijk.

Ik schreef al over graag een keer samenkomen. De eerste datum in het verschiet is zondag 7 juni. Toch is dat nog niet zeker. Ons clubhuis is een sportkantine met terras. Vanwege het laatste lijken er mogelijkheden te zijn echter voor een sportkantine niet. Bovendien heeft ook de Veiligheidsregio er iets over te zeggen en ook de gemeente. Daar naast moet onze barcommissie en het barpersoneel beschikbaar zijn en het aandurven. Besloten is de ontwikkelingen af te wachten. Zodra er meer duidelijkheid is worden de leden geïnformeerd via de mail. Houd die dus goed in de gaten.

Ondanks alle zorgen rond het virus en de gevolgen wens ik jullie allemaal heel veel plezier in, met of op de boot. Geniet ervan.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 24th. Custom text here.