Er zijn ook in november van die dagen dat het weer zo lekker is dat binnen zitten gewoon jammer is. Woensdag 2 november was zo’n dag. Het bestuur zat in het clubhuis voor een bestuurs- vergadering terwijl buiten de zon scheen en je heerlijk aan je boot kon klussen. Maar een oude wijsheid zegt “dat zaken voor het meisje gaan” en dus gewoon een bestuursvergadering.

Een deel van de bestuursvergadering was gewijd aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 november. In deze ALV bespreken we gewoontegetrouw de begroting voor het volgende jaar. Belangrijk is of de tarieven en de contributie zullen stijgen. Dat is niet het geval. Tenzij de leden er anders overdenken.

Twee leden van het bestuur zijn aftredend. Wim Schuur als algemeen adjunct. In de praktijk betekent dat vooral het plannen en deels organiseren van de verschillende ledenactiviteiten en evenementen. Wim heeft dat de afgelopen drie jaar voortreffelijk gedaan. Het bestuur is blij dat hij zich opnieuw herkiesbaar stelt. Een ander aftredend bestuurslid is onze penningmeester Jacob Borst. Jacob heeft dertien jaar heel goed gepast op de centen van de vereniging. Balans en begroting zien er prima uit. Daar heeft Jacob zijn best voor gedaan en het is hem uitstekend gelukt. Toch vindt hij het tijd worden voor vervanging. Het bestuur betreurt dat maar respecteert het ook. Iemand met zijn staat van dienst mag op enig moment ook terugtreden. Tijdens de bestuursvergadering is er nog geen vervanger van Jacob. Afgesproken is dat er gezocht wordt naar een nieuwe penningmeester en dat Jacob het blijft doen tot uiterlijk de Voorjaarsledenvergadering. Dan zal in financiële zin het jaar 2016 worden afgesloten. Als iemand zin heeft de mooie klus van Jacob over te nemen dan hoort het bestuur het graag.

Tijdens de ALV zal het bestuur u bijpraten over het al of niet realiseren van verlenging van vingersteigers op de G steiger. Het bestuur wil daar graag aan meewerken. Zoals al in de vorige nieuwsbrief geschreven is onder voorbehoud van medewerking van WSCSH en financiering. Het bestuur is van mening dat ligplaatshouders die verlenging willen dat ook moeten betalen. Dat is in het verleden ook zo gedaan. Nu wil echter het geval dat WSCSH ook bezig wil gaan met vernieuwing van de steigers. Ook de F, G en H steiger moeten vernieuwd. Het bestuur is daarover in overleg met WSCSH. Het zou kunnen zijn dat verlenging van de vingersteigers moet of kan worden afgestemd in de groter renovatie. Het bestuur zal u bijpraten en eventueel met een voorstel komen op de ALV.

Een ander belangrijk punt op de ALV is een voorstel akkoord te gaan met een wijziging van artikel 28 van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn twee verzoeken binnen gekomen van leden voor een tweede ligplaats in onze haven. Het bestuur wil daaraan meewerken onder voorbehoud dat de ledenvergadering daar mee instemt.

Een zorgpunt voor het bestuur en de webmaster Otte Brunsting is de website. Deze is nu al voor de derde keer gekraakt. Daar wordt niemand blij van. De website is voor onze vereniging een belangrijk communicatie- middel en dan moet hij goed functioneren. Hoe het hacken is gebeurd is ons onduidelijk en ook met deskundigen moeilijk te achterhalen. Otte Brunsting doet zijn best de site weer in de lucht te krijgen. Hij heeft assistentie van Paul Hoogendijk. Het kost heel veel tijd en energie. Veel waardering daarom voor beiden. Mogelijk is hun inzet nog niet voldoende. Met Otte afgesproken dat hij de ruimte heeft om andere deskundigheid te zoeken. Juist om de website te vrijwaren van weer een hack.

Tot slot het bestuur denkt ook voor het komende jaar een interessant programma te hebben gemaakt. Op de ALV krijgt u verdere uitleg. Namens het bestuur en naast de formele uitnodiging voor de ALV roep ik iedereen op aanwezig te zijn. We hopen op een vol clubhuis en een plezierige avond.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.