De komende maanden staat er heel wat te gebeuren in onze haven. De F-steiger wordt gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft het bestuur meerdere keren gesproken over de kwaliteit van de steigers. Eigenlijk zijn we al meer dan een jaar in gesprek met onze verhuurder Jachthaven Strand Horst over de achteruitgang van de steigers in de gehele haven. Na zoveel jaren gaat de kwaliteit sterk achteruit. De verhuurder is zich daarvan bewust. Hij heeft zich over diverse mogelijkheden van renovatie gebogen. Technisch is het al een lastige keuze maar ook financieel. Wat krijg je terug voor geïnvesteerd kapitaal. Uiteindelijk is besloten om de F-steiger te beschouwen als een pilot. Het is de kleinste steiger en de steiger die er het slechtst aan toe is. Het bestuur is blij met die keuze. Dit betekent dat de steiger waar wij de meeste zorgen over hebben nu wordt aangepakt.

Het bestuur heeft in een plezierig overleg met de verhuurder de renovatiewerkzaamheden van verschillende kanten bekeken. Gevraagd is of de vereniging bereid is op vrijwillige basis en onder verantwoordelijkheid van Jachthaven Strand Horst een deel van het werk te doen. Het bestuur heeft ingestemd en de afspraak is gemaakt dat de vereniging alles wat op de steigers staat, verwijdert en als de steigers vernieuwd zijn weer terugplaatst. Dit wel met het voorbehoud dat de leden hiermee akkoord gaan. Op 7 oktober is dit besproken met de leden en is dit project akkoord bevonden. Het bestuur had al een goed gevoel omdat diverse leden al spontaan hadden aangeboden om mee te doen. Havenmeester Jan Welink heeft al veel werk verzet om iedereen te laten weten dat we nu de kans hebben om de steiger aan te pakken. Bij een succesvol afronden is de kans groot dat de volgende jaren ook de G- en de H-steiger worden aangepakt.

Deze klus betekent wel dat eerder dan andere jaren de steiger leeg moet. In overleg met Jan Welink is er voor iedereen die in het water blijft een plek elders in de haven of in speciale gevallen een plek bij Jachthaven Strand Horst. Tot heden werkt iedereen geweldig mee. Het bestuur hoopt dat het zo blijft. De oktoberlijsten zijn nog niet allemaal teruggestuurd. Het verzoek is dat snel te doen, zeker als havenmeester of ledenadministratie dat nog eens extra vraagt. Het bestuur is content met de huidige renovatieplannen. Het zou goed zijn dat wij als leden ook zoveel mogelijk op diverse fronten onze medewerking verlenen.

Naar aanleiding van de zorgen om de steigers heeft het bestuur nagedacht over de aansprakelijkheid voor het geval er iets ernstigs gebeurt in de haven. De vereniging is voor eventuele aansprakelijkheid verzekerd. Daarnaast is besloten ook een verzekering af te sluiten voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Het kan niet zo zijn dat door een onvoorziene omstandigheid het bestuur wordt aangesproken en al helemaal niet als het een individueel lid betreft. We doen als bestuur ons best. Toch kan het een keer fout gaan. Daarom kiest het bestuur voor een verzekering.

Ik begon deze nieuwsbrief met de melding dat er de komende maanden veel staat te gebeuren. De kans is er ook dat er op en rond Strand Horst de komende jaren veel gaat gebeuren. Binnen de gemeente Ermelo wordt al heel veel jaren nagedacht over een ontwikkeling/aanpassing/verbetering van Strand Horst. Dat lukte steeds niet. Nu vele jaren later is het wel gelukt om in overleg met de eigenaar van de gronden, de ondernemers op Strand Horst en diverse betrokkenen een plan te maken. Dat heet nu Masterplan Strand Horst. Opvallend is dat Watersportvereniging Ermelo niet gevraagd is mee te denken met de ontwikkelingen. Terwijl wij wel gebruiker zijn van een behoorlijk deel van het gebied. We hebben het college van B en W en ook de gemeenteraad uitgenodigd en ontvangen. We hebben uitleg en toelichting gegeven. Maar officieel zijn wij nooit betrokken. Dat vindt het bestuur niet netjes.

Het bestuur heeft ook zorgen over het nieuwe Masterplan. Dat er iets moet gebeuren zal niemand betwisten maar of het zo ruim en grootschalig moet als voorgesteld, wordt door het bestuur in twijfel getrokken. Het Masterplan geeft heel veel ruimte om heel veel te ontwikkelen en dan ook nog groot. Het voert te ver omdat nu allemaal uit te diepen. Daarom hebben we op de middag van de sluiting van het vaarseizoen daar een toelichting op gegeven. Martin van Leussen heeft ons laten zien wat er kan gaan gebeuren en welke effecten dat heeft. Een aantal punten springen er uit. De verkeersveiligheid door de enorme toename van verkeer. Nu is het bij tijden heel gevaarlijk voor de fietser en andere gebruikers van het fietspad. De uitgangen van de haven, het recreatiepark, de surfgelegenheid en de restaurants brengen nu al gevaar met zich mee. Hoe gaat dat straks worden. Dit geldt eveneens voor de rotondes bij de kruising met de A 28. Welk effect heeft de ontwikkeling op de dagrecreatie zoals we die nu kennen op Strand Horst. Is er nog wel ruimte? Kun je er nog wel terecht vanwege de mogelijke grootschaligheid. Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de verwording van de kustlijn. Past wat er ontwikkeld kan worden wel bij de mooie groene kustlijn van Wolderwijd en Nuldernauw. De leden hebben aangegeven er mee in te stemmen dat het bestuur een zienswijze indient op het Masterplan. In die zienswijze zullen bovenstaande zorgen verwoord worden.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wednesday the 3rd. Custom text here.