Woensdag 6 februari was er weer de maandelijkse vergadering van het bestuur. Het bestuur was voltallig. Het bestuur is blij en dankbaar dat de gezondheid van Wim Schuur weer zodanig is dat hij weer volop mee kan doen in het bestuur.

Sinds de gemeente Ermelo bezig is met nieuwe plannen rond Strand Horst volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet. Vorig jaar hebben we mede na overleg met de leden onze bezwaren kenbaar gemaakt. In januari 2019 hebben we nog eens aanvullende bezwaren ingediend. Tevens hebben we een aantal fracties in de gemeenteraad benaderd voor een gesprek. Tot heden heeft niemand van de gemeente contact gezocht om eens van gedachten te wisselen. Het blijkt dat wij zeker niet de enigen zijn die bezwaar hebben tegen de nu voorgestelde mogelijkheden en plannen van het bestemmingsplan. Op de ALV van 5 april 2019 kunnen we mogelijk nog meer zeggen over de eventuele reacties.

Tijdens deze ALV zal ook de jaarrekening van 2018 besproken worden. De rekening ziet er goed uit. Dat ondanks een aantal investeringen en stijgende kosten. Stijgende kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van energie. Het bestuur zal de leden dan ook voorstellen dat we de stijgingen zullen moeten volgen.

Onze activiteiten hadden gelukkig weer veel belangstelling. Dat is plezierig en het betekent dat we naast het gezamenlijk beoefenen van de watersport ook sociaal ons bij elkaar betrokken voelen. Het bestuur wil op de komende vergadering nog wel met de leden in gesprek over de diverse activiteiten. De afspraak binnen de vereniging is dat activiteiten door de leden voorgesteld en gedragen moeten worden. Dat betekent dat er voldoende belangstelling moet zijn. Dat lukt niet altijd. De avond over “hoe een watersporter de winter doorbrengt” is al komen te vervallen. De onlangs weer gehouden traditionele Oranjetocht krijgt ook wat minder belangstelling. De vraag wordt dan al snel gesteld of we er mee door moeten gaan. Voorlopig nog wel maar het zijn wel zaken die nader overleg behoeven.

Aan de andere kant komen er ook weer nieuwe activiteiten voor terug. Denk aan de gezamenlijke tocht vorig jaar naar Terschelling. Het was een groot succes. Ook in 2019 wordt er weer een gezamenlijke tocht gehouden en wel naar Texel. Het startpunt zal Den Oever zijn en het gaat gebeuren in de week na Pinksteren.

Een andere activiteit is het Jeugdzeilen. Een commissie onder leiding van Wim Soet is volop aan de slag met de voorbereiding om deze zomer met de jeugd het water op te gaan.

Komende activiteiten zijn op 15 februari “Varen doe je samen”. Onno Walda houdt daar een inleiding over en hij doet dat met veel humor en interactie. Vrijdag 5 maart willen we het kampioenschap sjoelen houden en op 15 maart gaan we onder leiding van Arie Burggraaf weer “knopen en splitsen”.

De Watersportvereniging Ermelo leeft en dat geeft een goed gevoel. Ondanks de zorgen die af en toe geuit worden over de toekomst van de watersport is onze haven vol en krijgen we mogelijk via het jeugdzeilen nog extra aanwas. Als de leden het goed vinden blijft het bestuur ook na de ALV van 5 april op gelijke sterkte. Meindert de Jong als penningmeester en Wim Schuur als algemeen adjunct zijn weliswaar afredend maar zij stellen zich ook herkiesbaar.

Wiert Omta,
voorzitter

Monday the 13th. Custom text here.