In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur met verdriet moeten vaststellen dat de geplande open dag van 25 mei niet door kan gaan. Al een paar jaar houden we op de haven van Strand Horst een open dag. Deze wordt eind mei gepland. Een moment vlak voor de vakanties en daarmee ook voor het echte vaarseizoen gaat beginnen.
In samenspraak met de directie van Jachthaven Strand Horst was het de bedoeling dat ligplaatshouder van Jachthaven Stand Horst en van de Watersportvereniging Ermelo gezamenlijk een mooie en gezellige dag zouden hebben op de haven. Het zou goed zijn voor een nadere kennismaking tussen de ligplaatshouders onderling en daarmee zou ook een stukje integratie gerealiseerd kunnen worden. De dijk om de jachthaven en ons clubhuis zijn een prima locatie voor zo’n open dag.
In de afgelopen jaren waren deze dagen toch min of meer succesvol te noemen. Onder leiding van Wim Schuur waren de voorbereidingen opgestart. Jammer genoeg kregen we van Jachthaven Strand Horst het bericht dat zij dit jaar om diverse redenen niet in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan de geplande dag. Het bestuur heeft zich beraden op deze situatie en kon niet anders concluderen dat de open dag gegeven de situatie niet door zou kunnen gaan. We zouden het nog alleen doen voor eigen leden. De vraag was wat daar dan de meerwaarde van zou zijn. Bovendien zouden de kosten geheel en alleen voor de vereniging zijn. Dat zou niet verantwoord zijn. Juist ook omdat het om een veel kleinere groep aanwezigen gaat. Daar komt ook nog bij dat we op al 13 april het vaarseizoen voor onze eigen leden hebben geopend. Toch een verdrietige situatie. Verdrietig omdat de integratie, hoe beperkt ook, nu niet tot stand komt.
Gelukkig heeft Jachthaven Strand Horst bij monde van Dick van Dam aangegeven dit soort gezamenlijke activiteiten voor de toekomst niet uit te sluiten.

In bovenstaande refereerde ik al aan de opening van het vaarseizoen in ons eigen clubhuis. Naar de mening van het bestuur zeer geslaagd mede door de voortreffelijke zorg en voorbereiding van Ans.

Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de verhouding tussen de leden/ligplaatshouders en de vereniging. Het wil nog wel eens gebeuren dat iemand iets anders wil dan gebruikelijk en conform statuten, huishoudelijk- en havenreglement is afgesproken en kan. Het bestuur luistert zeker naar de argumenten voor of tegen een bepaalde handelwijze. Argumenten kunnen soms heel logisch klinken. Toch moet het bestuur handelen conform de statuten en de reglementen. Het bestuur heeft dan ook uitgesproken strak conform die te willen werken. Dit eerst en vooral om de verhouding tussen de leden onderling en het bestuur zo zuiver mogelijk te houden.

In de pers zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over aanscherping en handhaving van het verbod “zwart water” van het toilet te lozen op het oppervlakte water. De pleziervaarder zou dan verplicht zijn de vuilwatertank te legen bij een vuilwaterpunt of de tank te voorzien van een zuiveringsinstallatie. Hierover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer en de minister moet er mee aan de slag. De vraag is of de soep zo heet gegeten wordt. De uitvoering van deze motie heeft immers nogal wat praktische bezwaren. De vraag is zelfs of het überhaupt is in te voeren en te handhaven. Nog los van de vraag of hier wel een oplossing gezocht en gevonden is voor een probleem. Een probleem dat er misschien wel helemaal niet is. De watersport vervuilt voor ongeveer een procent het oppervlakte water. De binnenvaart is vrijgesteld en vogels, groot en klein hoeven ook niet naar het toilet. Het Koninklijk Watersportverbond, het verbond van de Nederlandse Motorbootsport en de Nederlandse Jachtbouwindustrie houden zich nadrukkelijk met dit onderwerp bezig. Iedereen is het er over eens dat we gehouden zijn ons water schoon te houden. Vervuild water en zeker toiletwater is voor niemand prettig. Snelle invoering wordt door bovengenoemde instanties volstrekt onhaalbaar geacht en de invoering zal ook heel veel kosten met zich meebrengen. Technisch is bijna alles haalbaar maar dat wil niet zeggen dat het logisch en betaalbaar is. Kortom er zal nog heel veel water door de IJssel stromen voordat duidelijkheid en invoering een feit zullen zijn. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en waar nodig zullen we reageren.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wednesday the 30th. Custom text here.