Voor de verandering heeft het bestuur deze maand vergaderd bij de voorzitter thuis. Het bleek een praktische oplossing van een paar vervoersproblemen. Het gebeurt een enkele keer dat een van de leden afwezig is. Dat kan en wordt niet in de nieuwsbrief vermeld. Deze keer een uitzondering. Marco Eelman was er vandaag niet bij. Begrijpelijk na wat hem is overkomen. Het gaat al heel veel beter met hem. Dat is nog geen compleet herstel maar Marco is blij met de stappen die hij maakt. Hij is weer thuis en zal zijn revalidatie verder vervolgen in het St. Jansdal. Met ons allen hopen we op een goed en zo mogelijk voorspoedig herstel

Zoals in bijna alle gevallen worden eerst de evenementen besproken en wordt er teruggekeken. De klaverjasmiddag is heel plezierig verlopen. Het bestuur beschouwt dit als een ledenactiviteit die heel goed een keer in de winter, als het voor en door leden is, georganiseerd kan worden.

De avond met de KNRM was zeer geslaagd. De heer Schriever van reddingsstation Elburg heeft ons een prima inkijk gegeven in de organisatie van de KNRM en in de opleiding en werkwijze van de vrijwilligers. Het blijft fascinerend om te zien dat mensen bereid zijn anderen in nood te helpen. Op vallend was dat de aanwezige leden veelal diegenen zijn die veel varen. Het bestuur zal namens de leden een gift doen aan de KNRM Elburg.

Bij de oranjetocht was van het bestuur niemand aanwezig. Daarom ook geen korte terugblik. Mogelijk dat in een volgende nieuwsbrief wel iets geschreven kan worden.

Op 28 februari komt het Watersportverbond een lezing houden. Zondag 1 maart is er weer een open clubhuis. Vrijdag 27 maart is de avond in tweeën gedeeld. Onder leiding van Dick Kanselaar en Meindert de Jong worden de plannen gesmeed voor een vaartocht naar de Wadden. Beide heren hebben er zin in. Als het dan weer net zo leuk wordt als vorige jaren is de voorpret op deze avond gegarandeerd.

Na dit deel zal de heer Klaas Bosman woonachtig in Ermelo ons vertellen over de reizen die hij samen met zijn echtgenote gemaakt heeft. Tijdens hun laatste reis is het misgegaan in de wateren ten noorden van de Wadden. In de “Reddingsboei” het blad van de KNRM is er al over geschreven. Alle mooie en minder mooie verhalen uit hun eigen mond aangevuld met beelden zullen de avond zeker zeer interessant maken.

Het bestuur heeft ook nog een avond in gedachten over brand aan boord. Dit laat nog even op zich wachten. Dat kan ook op een andere manier worden ingevuld.

Het bestuur is uitgebreid geïnformeerd door de STAB. Dit is een stichting die met ons heeft gesproken over ons beroep bij de Raad van State. Het rapport wat zij aanleveren aan de Raad van State hebben wij ook ontvangen. Het is een pak papier van vele honderden pagina’s. Mogelijk dat op een later moment een nadere toelichting kan komen.

Het bestuur heeft ook een notitie besproken over het gebruik van het clubhuis. Deze is nog niet afgerond maar de hooflijn is en blijft toch dat het clubhuis er is voor de leden en ledenactiviteiten of voor watersport gebonden activiteiten. Het bestuur bepaalt in overleg met de barcommissie of een bepaalde activiteiten, anders dan door het bestuur georganiseerd, ook gehouden kunnen worden in het clubhuis. De bar en de catering blijven ten allen tijde onder toezicht van bestuur en barpersoneel. De laatst genoemden moeten ook nog beschikbaar zijn.

De penningmeester laat weten dat toch nog niet iedereen aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dat geeft nu nog geen zorg maar het zou mooi zijn als een ieder even wil nakijken of er betaald is.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Saturday the 24th. Custom text here.