Kort na de jaarwisseling en onze nieuwjaarreceptie kwam het bestuur bijeen. De temperatuur was flink hoger dan in december. Alhoewel het nog wel vies en nat is op de haven krijg je toch de idee dat we weer de goede kant opgaan. Als we twee maanden verder zijn dan kunnen de eerste boten al wel weer gepoetst zijn.

Het bestuur heeft zoals altijd teruggekeken op diverse bijeenkomsten. Het meest nabij was de nieuwjaarreceptie. Heel gezellig en onderhoudend om met elkaar zo het jaar te beginnen en elkaar een gelukkig en vooral gezond 2020 toe te wensen. We hadden weer een mooie opkomst.
Jammer dat we onze ledenadministrateur Marco Eelman moesten missen. Hij zal nog wel enige tijd verstek moeten laten gaan. Dat we hem missen bleek al bij de discussie of we wel of niet met bonnetjes moesten werken op de receptie. Marco had het geweten. Hij is regelmatig het geweten van onze vereniging. Laten we hopen dat hij weer goed en spoedig kan herstellen. Het bestuur heeft de werkzaamheden wat herschikt zodat de leden of anderen geholpen kunnen worden als daar behoefte aan is.

In de haven wordt op dit moment gewerkt aan renovatie van de C steiger. Planken en onderliggers worden waar nodig vernieuwd. We hebben onze verhuurder er weer op gewezen dat het onderhoud beter en sneller moet. We zijn blij dat er een aanpak is maar het duurt lang. Wij hebben net voor de Kerst zelf ook weer flink wat planken vernieuwd. Dit doen we in overleg met Dick van Dam. Hij heeft ons werk goedgekeurd. Dat is belangrijk want het zijn wel de steigers van de verhuurder. Het bestuur is de groep leden die dit opgepakt hebben zeer erkentelijk dat ze dit weer hebben willen doen.

Onze vereniging is vooral afhankelijk van vrijwilligers en de inzet van de leden. Dat gaat tot heden uitstekend. Dank en hulde daarvoor. Zo houden we onze vereniging goed op orde.

De bestuursvergadering verliep vlot en de agenda kon dan ook snel worden afgehandeld. Dat maakt het besturen van onze club toch een stuk plezieriger en eenvoudiger. Een punt van zorg is er nog wel. Aan het einde van de nieuwjaarreceptie was er verschil van mening over de sluitingstijd. Al eerder hebben we daar over gesproken. Het bestuur heeft eerder besloten dat het aan het bestuur is wat de tijden van opening en sluiten zijn en die tijden zijn hard. Hoe jammer het ook is dat de gezelligheid moet stoppen omdat het tijd is, wil en zal het bestuur daar niet van afwijken. De vrijwilligers achter de bar handelen dan ook naar de afspraken met het bestuur. Natuurlijk kan daar bij hele bijzondere situaties een keer van worden afgeweken. Dat kan echter alleen maar als de bar en het bestuur dat verstandig vinden. Dat betekent dat afwijkingen van afgesproken tijden hoge uitzondering zijn.

Bovenstaande is geen reden om dan niet naar het clubhuis te komen. Juist wel . Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar om het gezellig en haalbaar met vrijwilligers te houden moeten we ons wel aan afgesproken regels houden.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Ieder seizoen heeft zijn schoonheid en zijn charme. De herfst is voor velen niet het jaargetijde om nog veel te varen. Deze herfst leende zich er nog minder voor. Het was een natte herfst. Maar op een van de eerste dagen van de meteorologische winter was het stralend weer.

Juist op die dag vergaderde het bestuur in het clubhuis met uitzicht op een zonovergoten Nuldernauw en Wolderwijd. Wat hebben we toch een mooie locatie voor onze haven. Het clubhuis is snel warm en met een kopkoffie is het goed vergaderen.

Het bestuur had geen lange agenda. Allereerst werd teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 22 november. Het clubhuis zat behoorlijk vol. Er waren 25 stemgerechtigde leden aanwezig en met de meegekomen partners en belangstellenden was het gezellig druk. De vergadering verliep vlot.
Met het bestuur hadden ook de leden veel aandacht voor de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. Bij de Raad van State ligt een beroep. Binnenkort komt daar vervolg op.
Daarnaast houden we de vinger aan de pols als het gaat om het onderhoud van de haven. Het is goed te zien dat er materiaal is aangevoerd om verder te gaan met renovatie. Discussie blijft over welk deel van de haven het eerst aan de beurt zou moeten komen.
Het is plezierig dat de leden ook in de begroting rekening willen houden met alles wat er speelt en dat we daar als vereniging een sterke positie in hebben en houden.
Tijdens de ALV zijn de activiteiten voor het komende seizoen gepresenteerd. Niet alles ligt nog vast. Wel is duidelijk dat we weer een groot aantal bijeenkomsten hebben. Tijdens de presentatie van het programma kwam ook een eventuele Waddentocht weer aan de orde. Het lijkt er op dat er voldoende animo is het opnieuw te organiseren. Binnenkort komt er een uitnodiging voor een eerste overleg.
Een groot en mooi evenement zal weer het Jeugdzeilen zijn. Wim Soet heeft een presentatie gegeven. Dat zag er heel goed uit. Heel veel blijde gezichten van kinderen omringd door een grote groep vrijwilligers.
Zo het nu lijkt hebben we het goed voor elkaar en kan er weer worden uitgekeken naar een nieuw seizoen. De winter treed nu in. De haven is er klaar voor. Water en haspels zijn afgesloten. Wel zal de havenmeester met een aantal vrijwilligers op verzoek van de verhuurder nog een aantal steigerplanken vernieuwen. Het bestuur is bereid dat te doen als het om enkele planken gaat. Het worden er nu echter wel veel. Beter zou het zijn als het geheel vernieuwd werd. Bovendien speelt hier ook mee dat als het om meer planken gaat wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk. Wij hebben de verhuurder meerdere keren gewezen op zijn verantwoordelijkheid.
Op 4 januari om 15.00 uur begint onze nieuwjaarreceptie. Het bestuur hoopt veel leden en partners op die middag te ontmoeten. Een mooie start van het nieuwe jaar.
Wat ook hoort bij het nieuwe jaar is de rekening voor contributie, winterstalling en walstroom. Dat hoort er ook bij. Eind januari of begin februari zal die bij een ieder in de bus vallen of op de computer te zien zijn.

Rest mij iedereen een gezegend en zalig Kerstfeest te wensen. Veel fijne en gelukkige tijden met familie en bekenden. Het zijn donkere maar vooral toch ook gezellige dagen en als ze voorbij zijn dan dient het nieuwe vaarseizoen zich al weer bijna aan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Zoals elke bestuursvergadering wordt het programma voor de leden besproken. Evenals dat wordt teruggekeken naar gehouden bijeenkomsten.

De sluiting op 12 oktober is zeer goed verlopen. Een grote groep leden was aanwezig. Heel leuk was dat Rob Viset mooi en enthousiast verhaal vertelde over de Waddentocht van afgelopen zomer. Het was gezellig maar hij had veel geleerd en zei nu al dat hij een volgende keer weer graag meegaat. De gebakken vis verhoogde alleen maar de goede sfeer van de bijeenkomst.
Het seizoen is voorbij maar her bestuur is drukdoende om ook voor de winterperiode een mooie invulling van de lange winteravonden te vinden. Wel is afgesproken om de traditionele Oranjetocht van eind januari te laten vervallen. Te weinig animo. Tenzij op de aanstaande ledenvergadering (ALV) een aantal mensen bereid is het nieuw en goed leven in te blazen. Bij alle evenementen is nog eens door bestuur bevestigd dat bij opening en sluiting van het seizoen het bestuur bardienst heeft.

Hierboven refereerde ik al aan de Waddentocht. Het lijkt erop dat ook volgend jaar deze tocht weer gehouden zou kunnen worden. Ook gaan er stemmen op om een vergelijkbare tocht naar Zeeland te organiseren. Het is nog vroeg en daarom prematuur. Toch zou het mooi zijn als dit een of meer blijvende evenementen gaan worden.

De commissie Jeugdzeilen heeft het afgelopen seizoen geëvalueerd. Tijdens de ALV zal de voorzitter van de commissie Wim Soet het een en ander vertellen hoe het gegaan is. Laat ik vast verklappen dat het een succes geweest is en dat zich alweer negen kinderen voor het volgende seizoen gemeld hebben. Uiteraard wachten we de nadere toelichting en uitleg af. We kunnen wel vaststellen dat door de enorme inzet van vrijwilligers, de betrokkenheid van ouders en het enthousiasme van de kinderen een goede basis is om door te gaan. Nogmaals hulde aan onze vrijwilligers.

Meerdere keren hebben wij gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst wat geleid heeft tot een beroepsschrift bij de Raad van State. WSV Ermelo was niet de enige die beroep heeft aangetekend. Tien anderen hebben dat ook gedaan. Het bestuur houdt u op de hoogte van het vervolg.

Tot slot op vrijdag 22 november is er de volgende Algemene Leden Vergadering. Alle leden, sympathisanten en partners zijn van harte welkom. In ieder geval dus een presentatie over het Jeugdzeilen. Daarnaast de gebruikelijke zaken als financiën, havenaangelegenheden, liggelden, contributies en het activiteitenprogramma voor 2020. Alle reden om aanwezig te zijn.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wat later in de maand dan gebruikelijk heeft het bestuur de bestuursvergaderingen weer opgepakt. In de zomermaanden is het bestuur meestal niet voltallig en handelen de wel aanwezige bestuursleden de lopende zaken af. Nu was iedereen weer aanwezig. Uiteraard wordt er dan even teruggekeken. Iedereen was weer gezond terug en had een goede zomerperiode gehad.

Op 11 september heeft onze vereniging weer gevaren met ouderen. Een zeventiental ouderen nam deel aan deze altijd weer gezellige tocht. Achteraf dat het voor sommige deelnemende ouderen zelfs emotioneel werd. Dit varen over het Nuldernauw en het Wolderwijd was voor hen de eerste keer. Ze hadden zoiets nog nooit meegemaakt. Voor de schippers van de zes boten van onze vereniging was dat alleen al een mooie beleving. De deelnemers hebben erg genoten. Ondanks het wat minder mooie weer en de deining op het water. Het bleef gezellig en het was na vijven dat vriendelijk verzocht werd de gezelligheid elders voort te zetten. Voor eenieder was het een hele mooie middag. Complimenten voor de schippers die hun boot en hun stuurmanskunst ter beschikking stelden.

Elk jaar is er een planning voor een leuke dag die bedacht wordt door de leden en die daar dan ook invulling aan geven. De bedoeling was dat het dit jaar op zaterdag 14 september zou plaatsvinden. Omdat er geen ideeën en inbreng was is de dag afgeblazen. Jammer. Voor het bestuur reden nog eens goed na te denken of deze activiteit wel weer gepland moet worden. Al in een eerdere nieuwsbrief heb ik geschreven dat het verstandig lijkt een aantal traditionele activiteiten niet meer te organiseren en daar iets anders voor te bedenken. Het heeft mogelijk iets te maken met veranderingen in de vereniging en het ontstaan van andere behoeften.

Wat wel doorgaat is de sluiting van het vaarseizoen op zaterdag 12 oktober. Binnenkort komt de uitnodiging via de mail. Het bestuur zal proberen om dan iets te laten zien en ook te vertellen over het afgelopen vaarseizoen.

In ieder geval willen we dan aandacht besteden aan het jeugdzeilen. Een groot succes dit jaar. Het bestuur is de commissie jeugdzeilen en alle betrokkenen zeer erkentelijk voor de enorme inzet en betrokkenheid bij het realiseren van het jeugdzeilen. Heel knap dat het zo georganiseerd is en ook tot een succes gemaakt is. De commissie zal binnenkort gaan samenkomen en dan met een evaluatie en een voorstel naar het bestuur gaan. Bezien zal worden hoe het volgend jaar weer een invulling gegeven kan worden aan het jeugdzeilen.

Al schrijvend over jeugdzeilen moet je ook constateren dat zo’n activiteit erg belangrijk is bij een vergrijzende watersport en dus ook vergrijzende watersportvereniging. Gelukkig melden zich nog steeds mensen aan die jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van de vereniging. Toch ligt de gemiddelde leeftijd rond de 65 jaar. In het bestuur is nog hoger. Daar is de gemiddelde leeftijd 73 jaar. Gelukkig voelt iedereen zich nog gezond en sterk, dus is leeftijd geen belemmering voor de werkzaamheden. Toch zullen we moeten uitkijken naar jongere bestuurders. Martin van Leussen stelt voor nog een periode herkiesbaar als secretaris. Daar is het bestuur heel blij mee. Hij maakt wel de aantekening dat als er een opvolger is hij dan de ruimte krijgt om eerder te stoppen. Ook in 2021 zullen een aantal leden van het bestuur stoppen. Kortom vernieuwing vraagt de aandacht.

Tijdens de bestuursvergadering kregen we het verzoek of een groep ligplaatshouders van de C- steiger bij minder goed weer gebruik zouden mogen maken van ons clubhuis. Zij wilden dan het vaarseizoen afsluiten. Het bestuur heeft dit verzoek afgewezen. Er waren argumenten voor en argumenten tegen. De laatste telden zwaarder. Al tijdens een eerdere vergadering hebben we afgesproken dat we alle geschreven en ongeschreven regels en gebruiken in onze vereniging tegen het licht zouden willen houden. Natuurlijk hebben we Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Havenreglement. Maar door de tijd en veranderende gedachten, behoeften en verzoeken is het verstandig om ons beleid nog eens goed te bekijken en dan ook goed vast te leggen. De secretaris en de penningmeester pakken dit op en zullen een beleidsnotitie schrijven. Dat geeft ook vastigheid bij het inspelen op allerlei vragen en ontwikkelingen.

Het is fijn om in de eerste bestuursvergadering na het zomerseizoen te kunnen constateren dat alles op orde is in de haven en de vereniging. De penningmeester stelt dat het financieel goed verloopt en de haven ligt nog steeds vol. Nieuwe leden en daarmee ligplaatshouders melden zich aan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur heeft in de novembervergadering een invulling gegeven aan de activiteiten in 2020. Het is wel grappig dat je nu al een datum voor de nieuwjaarreceptie van 2021 moet vaststellen. De nieuwjaarreceptie van 2020 is veel dichterbij. De evenementencommissie moet nog met een nader advies komen maar het bestuur wil als proef de receptie wel combineren met de zondag openstelling. Tijdens de aanstaande ALV op 22 november zal er een uitgebreide toelichting komen op het programma van 2020.

De aanstaande Algemene Ledenvergadering is ook besproken. Het bestuur is blij dat de commissie Jeugdzeilen een presentatie verzorgt over het afgelopen jaar. Het was een succes en dan is het extra leuk om er op terug te kijken. Uiteraard staat de begroting van 2020 op de agenda. Het bestuur doet de leden het voorstel om geld vrij te maken voor ondersteuning en advies inzake de technische staat van de haven en de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. We hebben al een verzoek om ondersteuning neergelegd bij het Watersportverbond.

Ondanks een pachtverhoging opgelegd door onze verhuurder kunnen de ligplaatsgelden op het zelfde niveau blijven. De haven is zo het nu lijkt volgeboekt voor het komende seizoen. Dat betekent dat we er financieel nog steeds goed voor staan.

Het bestuur maakt zich wel zorgen over de technische staat van de haven en dan met name de steigers. Wij hebben de verhuurder daar informeel en formeel meerdere keren op aangesproken. Tot heden heeft dat nog geen resultaat gehad.

Tijdens de vergadering waren er geen bijzonderheden rond de ligplaatsen en de ledenadministratie te bespreken. Het werd mede daarom een korte vergadering.

Rest mij nog jullie allemaal van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 22 november.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Tuesday the 19th. Custom text here.