In de vorige nieuwsbrief ging ik er van uit dat veel leden zich al een beetje zouden richten op het voorjaar en het nieuwe voorseizoen. Ook ik kon toen niet weten dat Koning Winter eerst nog langs wilde komen. De afgelopen week heeft het flink gevroren. Alles in het ijs en velen op het ijs om te schaatsen. Gezond weer maar wel snerpend koud. Ik hoop dat niemand schade heeft opgelopen.

De late winter betekent wel dat de werkzaamheden ter voorbereiding op de zomer een beetje later opstarten. In de week van 17 maart wordt het water aangesloten. Een week later willen we het liefst met veel mensen de steigers en het clubhuis een opfrisbeurt geven. De leden krijgen hierover nog een aparte mail.

In dit geheel speelt ook de renovatie van de F-steiger. Het is klaar behoudens nog een afronding. Die afronding houdt in dat er rondom stootrubber wordt aangebracht. Dat zal een dezer dagen gebeuren. Zodra dat klaar is kan de F-steiger weer in gebruik worden genomen. Ook dat staat in de mail en op de website.

In de ALV van 6 april wil het bestuur de leden een voorstel doen het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement aan te passen. Het gaat er om dat nu de steiger vernieuwd is en rondom in de stootrubbers zit er geen andere zaken mogen worden aangebracht aan de steiger. Het enige wat nog is toegestaan is een fender met een touwtje of lijntje vastzetten. We willen het ook in overleg met WSCSH uniform en netjes houden. Het komt ook de kwaliteit en het onderhoud ten goede. De havenmeester zal hier streng op toezien.

Het was jammer dat de avond ”wat doet de watersporter in de winter” door gebrek aan belangstelling geen doorgang kon vinden. Mogelijk lukt het volgend jaar wel.

De avond op 2 maart over dieselmotoren, onderhoud en brandstof was zeer geslaagd. Deze avond hebben 26 leden geluisterd naar de visie Van Paul Vleerbosch over onderhoud e.d. en zijn met hem in discussie gegaan.

Vooruitkijkend zijn er een aantal activiteiten te verwachten.:

  • Tweede paasdag wordt het heel gezellig op de haven. Traditioneel proberen vooral met kinderen op zoek te gaan naar de bekende paaseieren. Daarnaast ook een aantal andere gezellige momenten. Over de exacte invulling komt nog bericht.
  • Op 6 april de ALV. De leden krijgen tijdig de uitnodiging.
  • Op 21 april is er de opening van het vaarseizoen. Het bestuur is nog bezig met de invulling. Het beloofd wel een mooie start te worden.

In de ALV van najaar 2017 heeft het bestuur de leden gevraagd of er belangstelling is om met kinderen in Optimisten te gaan varen om zo de jeugd enthousiast te maken voor de watersport. Er is geen enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer en misschien ook wel te begrijpen. Het bestuur wil het nog niet loslaten en gaat op zoek naar een alternatief.

Een aantal keren in deze nieuwsbrief meld ik dat er nog een nader bericht via de mail of de website komt. Houd beiden goed in de gaten. Dan hoeft u niets te missen.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Op een koude maar wel heel zonnige morgen vergaderde het bestuur in het clubhuis. Het is februari en hoewel sommigen nog hopen op ijs zullen veel anderen al denken aan het nieuwe vaarseizoen. Het bestuur heeft zich nog gericht op en teruggekeken naar een paar activiteiten in het verleden.

Allereerst de Oranjetocht op 27 januari. Het was al de twintigste keer dat deze wandeltocht werd georganiseerd. Het aantal deelnemers was wel iets minder maar het samenzijn was weer uitermate gezellig. De goed verzorgde hapjes en drankjes werkten uiteraard ook mee. Het is nog vroeg in het jaar maar samen met de nieuwjaarreceptie is het toch een mooie opstap naar het nieuwe seizoen.

Een mooie opstap was ook de avond van 2 februari. Gerard en Edith Langerak namen ons met dia en film, ondersteund door mooie muziek, mee naar sluizen en scheepsliften in Europa. Hoogstandjes van techniek en architectuur. Gerard en Edith gaven een mooie indruk van hoe het is en ook nog betrekkelijk eenvoudig om hoogteverschillen in het vaarwater te overbruggen. We zagen niet alleen hoe deze kunstwerken passen in het landschap maar we kregen ook inzicht hoe het allemaal werkt en welke krachten er overwonnen moeten worden om kleine en grote schepen in een keer ruim zeventig meter omhoog te brengen. Een mooie avond en nogmaals dank.

Het is nog niet zeker of de op 16 februari geplande avond “wat doet een watersporter in de winter” doorgaat. Tijdens de vergadering bleek er nog te weinig deelname te zijn. De leden krijgen separaat bericht over het vervolg.

Wat wel gepland is en ook doorgaat is de avond van 2 maart. Dan komt Paul Vleerbosch van H2O Sports ons iets vertellen over dieselmotoren, onderhoud en brandstof. Tevens zal hij ons iets vertellen over verschillende toevoegingen in de dieselbrandstof die in opkomst zijn en nu ook al flink gebruikt worden.

Het is bekend dat de WSV Ermelo de ontwikkelingen van het nieuwe bestemmingsplan voor Strand Horst nauwkeurig volgt. We hebben contact met onder andere de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Fietsersbond om gezamenlijk de ontwikkelingen te volgen en ons commentaar te geven. De gemeente heeft besloten een milieueffectrapportage te laten maken alvorens het bestemmingsplan weer aan de orde komt. Dit kan wel enige tijd duren. De vraag is dan wat het meest geschikte moment is om met meerdere organisaties actie te gaan voeren. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

De F-steiger is klaar en dus compleet gerenoveerd. Het was echt nodig. Het resultaat van enkele maanden werk mag er ook zijn. Het ziet er netjes en strak uit. Dit willen WSCSH en de watersportvereniging graag zo houden Als ligplaatshouders zijn we dat ook verplicht naar onze verhuurder en naar ons zelf.
In overleg met het Watersportcentrum wil het bestuur afspreken dat er aan de steigers geen constructies en wijzigingen mogen worden aangebracht. En in het vervolg hierop willen we het havenreglement zodanig aanpassen dat het spijkeren/schroeven/plakken van vloermatten, stootkussens, bevestigingsringen e.d. niet meer is toegestaan. Het enige wat nog kan is werken met touw om bijv. een fender aan de steiger te hangen. Doet iemand wel wat niet mag dan wordt het op kosten van betrokkene verwijderd en worden kosten in rekening gebracht. Het bestuur wil dit ook vastleggen in het havenreglement. Tijdens de ledenvergadering in april zal een voorstel tot wijziging worden gedaan.
Wel zijn we in overleg met de verhuurder, om de hele F-steiger rondom van een stootrand te voorzien. Daarmee wordt schade voorkomen die zou kunnen ontstaan bij het in- en uitvaren.

Nu de steiger klaar is, komt ook het moment dat de boten die horen op de F-steiger weer terug kunnen. De verwachting is dat die mogelijkheid er is vanaf 10 maart. Wel moet het voor 25 maart gebeurd zijn omdat dan anderen hun eigen box weer kunnen innemen. Het gaat in ieder geval om 11 boten die nu “te gast” zijn op de G- en H-steiger. Deze schippers krijgen hierover ook nog apart bericht.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur van onze vereniging vergadert normaal altijd op de eerste woensdagmorgen van de maand. De vergadering van juni is vervroegd naar 23 mei. Dit in verband met reis- en vaarplannen van bestuursleden.

Tijdens de vergadering is aandacht besteed aan de opening van het vaarseizoen op 26 mei. Nu achteraf kunnen we zeggen dat het een geslaagde opening is geweest. Bijna honderd belangstellenden waren aanwezig in een hele vriendelijke en gezellige sfeer. Het lijkt dat er meer mensen waren die een ligplaats hebben bij Watersportcentrum Stand Horst dan leden van onze vereniging. Dat is geen probleem. Het is juist de bedoeling om met alle ligplaatshouders in de hele haven een goede start te maken. We hebben daarover altijd een goed en plezierig contact met de leiding van het Watersportcentrum.

Het bestuur heeft het geheel rond de invoering van de AVG afgerond. Iedereen zal in deze periode geconfronteerd zijn of worden met de invoering van deze wet. De wet is bedoeld om onze privacy te beschermen. Het zal ongetwijfeld nut hebben maar het is ook wel een heel gedoe. Bovendien blijft de vraag of de wet wel gaat werken. Overal liggen onze persoonlijke gegevens opgeslagen. Het is maar de vraag of daar ondanks de wet zorgvuldig mee wordt omgegaan. WSV Ermelo is er klaar voor en heeft het op orde. Met name Marco Eelman heeft heel veel werk verzet. Hulde daarvoor. Het bestuur heeft de voorzitter als bestuursverantwoordelijke aangewezen en hem als privacy coördinator benoemd.

Het zijn soms maar kleine dingen die toch een probleem kunnen geven. De meeste leden betalen alles keurig op tijd. De penningmeester is tevreden. Toch heeft hij en met hem dus het bestuur een dringend verzoek. Het verzoek is om bij betalingen het factuurnummer te vermelden. Dat scheelt veel zoekwerk en soms vervelende discussies.

De vereniging gaat samen met het Watersportcentrum investeren in wifi. De ledenvergadering heeft eerder al akkoord gegeven een bedrag uit te willen geven. Binnenkort gaat het gebeuren zodat we op alle steigers en in het clubhuis goed kunnen werken met internet.

Door wat problemen met organisatie en beschikbaarheid heeft het aanbrengen van de stootranden op de F-steiger noch even geduurd. Geen zorgen. In overleg met de havenmeester wordt er hard aan gewerkt.

Heel fijn is het om te melden dat de haven weer vol is. Nog een box moet ingevuld worden. Even leek het er op dat ook wij geconfronteerd zouden worden met leegstand. Dat valt gelukkig mee. Opvallend is dat ook jongere mensen zich gemeld hebben. Dat biedt ook voor de toekomst perspectief.

Het bestuur blijft de komende twee maanden actief om de leden en de vereniging te dienen. De eerst officiële bestuursvergadering is weer in september. Wel komen we bijeen op de eerste woensdagochtenden in juli en augustus.

Rest mij om iedereen een mooi, veilig en gezond vaarseizoen te wensen.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

De bestuursvergadering en de nieuwjaarsreceptie vielen deze maand in de zelfde week. Nu een dag na de nieuwjaarsborrel in het clubhuis, kunnen we zeggen dat het een gezellige en goed bezochte receptie was. Veel leden, sympathisanten en partners kwamen bijeen om elkaar een gezond en goed 2018 te wensen. De drankjes en de oliebollen smaakten uitstekend en de daarbij behorende verzorging was top. De goede wensen waren uiteraard voor iedereen persoonlijk maar daar hoort als watersporters ook een goed vaarseizoen bij.

In het bestuur is vooruitgekeken naar twee evenementen. Op 12 januari de opfrisavond. Een mooie gelegenheid om de kennis van wat op het water belangrijk is aan te scherpen. Zeg maar een update van het vaarbewijs. Daarna is er op 27 januari de traditionele Oranjetocht. Uitnodigingen en opgave volgen nog. Nu alvast is iedereen van harte uitgenodigd.

Al enige tijd heeft het bestuur zich afgevraagd of we als vereniging op alle fronten goed en adequaat verzekerd zijn. Dat bleek naar de mening van het bestuur slechts deels het geval. Naast de bestaande verzekeringen voor gebouw en inventaris, de vereniging/bedrijfsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheid is nu ook een vrijwilligersverzekering afgesloten. Binnen de vereniging wordt veel werk op vrijwillige basis verzet. Mocht het een keer misgaan, dan kan er in bijzondere gevallen een beroep gedaan worden op deze verzekering. Het lijkt het bestuur iets extra’s als aanvulling bij een eventueel ongeval o.i.d.

De renovatie van de F-steiger blijft ons bezig houden. Het werk vordert gestaag. Wel blijft het een hele klus. Het is nog niet duidelijk of we nog weer een beroep op de leden moeten doen. Als dat wel het geval is zal actie worden ondernomen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Dick Kanselaar het idee geopperd een vaartocht naar IJsselmeer en/of Waddenzee te organiseren. Negen schepen hebben zich al aangemeld en tijdens nieuwjaarsreceptie kwamen er nog twee bij. Dick zal het verder organiseren. Het bestuur is blij met dit initiatief en het heel leuk dat al zo veel mensen positief hebben gereageerd.

Tijdens de bestuursvergadering is ook gesproken over de mogelijkheid van het geven van zeillessen. Het is niet de eerste keer dat het geprobeerd wordt. We zijn nu weer een aantal jaren verder en het kan nu anders liggen. Het bestuur is bereid daartoe wat investeringen te doen. Dat zou kunnen door aanschaf van Optimisten of de huur van wat grotere open zeilboten. Lang niet alles wat voor en tegen dit idee is, is onderzocht. Denk hierbij aan materiaal, vaarwater, verzorging en vooral ook veiligheid. Wat nog meer van belang is of er mensen in onze vereniging zijn of daarbuiten die het voor de vereniging willen doen en beschikbaar zijn. Wie kan en wil een dagdeel of een avond met jonge kinderen in een boot te stappen om de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen? Die mensen zoeken we. Als ze er niet zijn, houdt het op. Het zou al mooi zijn als een paar mensen zich over dit idee zouden willen buigen en met een voorstel zouden kunnen komen. Een oproep dus!

Het bestuur wil actief blijven in het volgen van de ontwikkelingen rond onze jachthaven. Ook andere organisaties hebben aangegeven dit te willen doen. Onze secretaris zal namens het bestuur proberen een gesprek te beleggen met anderen. Doel is om dan gezamenlijk op te trekken. Denk hierbij aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Zeewolde, de Fietsersbond, Chr. College Groevenbeek enz. Het bestuur is en blijft bezorgd over de veiligheid daar waar het gaat om de afwikkeling van de grote toeloop van auto’s en fietsers als de gepresenteerde plannen doorgaan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De bestuursvergadering van november stond grotendeels in het teken van de voorbereiding op de ALV. De Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging wordt gehouden op vrijdag 24 november in het clubhuis. De aanvang is 20.00 uur. Het bestuur nodigt de partners van onze leden nadrukkelijk uit om ook te komen. Dat is leuk en geeft altijd wat extra sfeer en gezelligheid.

De agenda van de ALV is niet spectaculair. De gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag, begroting en vaststellen contributie en liggelden. De contributie gaat niet omhoog. De liggelden is nog niet helemaal duidelijk. Jachthaven Strand Horst heeft nog de mogelijkheid van een prijsverhoging. Welk effect, een eventuele verhoging op onze liggelden zal hebben zal op de ALV besproken worden.

Wim Schuur zal namens het bestuur een toelichting geven op de activiteiten en bijeenkomsten. Voor het jaar 2018 is het voor een deel ingevuld. Van de leden zal die avond gevraagd worden naar goede en leuke ideeën.

Naast bovengenoemde punten zal ook een toelichting gegeven worden op de voortgang van de renovatie van de F-steiger. Het bestuur is de ligplaatshouders erkentelijk voor de vlotte medewerking met het tijdig verplaatsen van de boten. Op een enkele uitzondering is dat prima gegaan. Hopelijk kunnen de werkzaamheden snel beginnen en succesvol worden afgerond.

De komende weken zullen de havemeester en de ledenadministratie een opsomming maken van de winterligplaats en een voorbereiding maken met de indeling voor het volgend jaar. Dit gebeurt op basis van de oktoberlijsten. Heel plezierig dat deze lijsten vroeg en op tijd zijn binnen gekomen.

Dit jaar is aan een aantal ligplaatshouders gevraagd extra aandacht te besteden aan het schoonmaken van hun boot. Sommige boten zagen er werkelijk niet uit. Dit is geen reclame voor de haven en ook andere ligplaatshouders ergeren zich hier terecht aan. Ook het komend seizoen zal er extra gelet worden op het onderhoud van onze boten.

Een korte nieuwsbrief. Met het vooruitzicht dat we elkaar treffen op de ALV en met een groet sluit ik af.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 8th. Custom text here.