Het bestuur heeft in de novembervergadering een invulling gegeven aan de activiteiten in 2020. Het is wel grappig dat je nu al een datum voor de nieuwjaarreceptie van 2021 moet vaststellen. De nieuwjaarreceptie van 2020 is veel dichterbij. De evenementencommissie moet nog met een nader advies komen maar het bestuur wil als proef de receptie wel combineren met de zondag openstelling. Tijdens de aanstaande ALV op 22 november zal er een uitgebreide toelichting komen op het programma van 2020.

De aanstaande Algemene Ledenvergadering is ook besproken. Het bestuur is blij dat de commissie Jeugdzeilen een presentatie verzorgt over het afgelopen jaar. Het was een succes en dan is het extra leuk om er op terug te kijken. Uiteraard staat de begroting van 2020 op de agenda. Het bestuur doet de leden het voorstel om geld vrij te maken voor ondersteuning en advies inzake de technische staat van de haven en de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. We hebben al een verzoek om ondersteuning neergelegd bij het Watersportverbond.

Ondanks een pachtverhoging opgelegd door onze verhuurder kunnen de ligplaatsgelden op het zelfde niveau blijven. De haven is zo het nu lijkt volgeboekt voor het komende seizoen. Dat betekent dat we er financieel nog steeds goed voor staan.

Het bestuur maakt zich wel zorgen over de technische staat van de haven en dan met name de steigers. Wij hebben de verhuurder daar informeel en formeel meerdere keren op aangesproken. Tot heden heeft dat nog geen resultaat gehad.

Tijdens de vergadering waren er geen bijzonderheden rond de ligplaatsen en de ledenadministratie te bespreken. Het werd mede daarom een korte vergadering.

Rest mij nog jullie allemaal van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 22 november.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De juni vergadering van het bestuur was een korte vergadering. Dat zou een teken kunnen zijn dat het heel goed gaat in de vereniging, Het zou ook kunnen dat het bestuur niet goed weet waar ze over moeten praten, niet alert is of zaken vergeet. De leden hoeven zich geen zorgen te maken. Er waren op dat moment gewoon niet meer agendapunten en toch is alles, wat gedaan moest worden, aan de orde geweest.

Het bestuur heeft teruggekeken op de eerste avond Jeugdzeilen. De start van deze nieuwe activiteit was een succes. Enthousiaste kinderen die er allemaal waren. De ouders waren tevreden en de commissie kon teugkijken op een mooie eerste avond. Uiteraard zijn er altijd nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar die lossen zich in de praktijk van de komende avonden op. Wel is belangrijk dat er een aanpassing komt van de ligplaatsen van de Optimisten gedurende het seizoen. Gelet op de ruimte die er nog is op de jollensteiger worden de Optimisten daar gelegd. Een prima oplossing.

De vorige keer schreef ik over het belang dat het bestuur zich houdt aan de afspraken en reglementen zoals die zijn vastgesteld door de leden. In individuele gevallen kan dat wel eens lastig zijn en leidt dat tot discussie. Het is plezierig dat ook nu weer een paar knelpunten konden worden opgelost tot ieders tevredenheid.

Kort is gesproken over de trip van een deel van onze leden naar Texel. Het is fijn dat dit georganiseerd wordt en dat er een behoorlijke belangstelling. Het bestuur wenst de deelnemers een behouden vaart.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur met verdriet moeten vaststellen dat de geplande open dag van 25 mei niet door kan gaan. Al een paar jaar houden we op de haven van Strand Horst een open dag. Deze wordt eind mei gepland. Een moment vlak voor de vakanties en daarmee ook voor het echte vaarseizoen gaat beginnen.
In samenspraak met de directie van Jachthaven Strand Horst was het de bedoeling dat ligplaatshouder van Jachthaven Stand Horst en van de Watersportvereniging Ermelo gezamenlijk een mooie en gezellige dag zouden hebben op de haven. Het zou goed zijn voor een nadere kennismaking tussen de ligplaatshouders onderling en daarmee zou ook een stukje integratie gerealiseerd kunnen worden. De dijk om de jachthaven en ons clubhuis zijn een prima locatie voor zo’n open dag.
In de afgelopen jaren waren deze dagen toch min of meer succesvol te noemen. Onder leiding van Wim Schuur waren de voorbereidingen opgestart. Jammer genoeg kregen we van Jachthaven Strand Horst het bericht dat zij dit jaar om diverse redenen niet in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan de geplande dag. Het bestuur heeft zich beraden op deze situatie en kon niet anders concluderen dat de open dag gegeven de situatie niet door zou kunnen gaan. We zouden het nog alleen doen voor eigen leden. De vraag was wat daar dan de meerwaarde van zou zijn. Bovendien zouden de kosten geheel en alleen voor de vereniging zijn. Dat zou niet verantwoord zijn. Juist ook omdat het om een veel kleinere groep aanwezigen gaat. Daar komt ook nog bij dat we op al 13 april het vaarseizoen voor onze eigen leden hebben geopend. Toch een verdrietige situatie. Verdrietig omdat de integratie, hoe beperkt ook, nu niet tot stand komt.
Gelukkig heeft Jachthaven Strand Horst bij monde van Dick van Dam aangegeven dit soort gezamenlijke activiteiten voor de toekomst niet uit te sluiten.

In bovenstaande refereerde ik al aan de opening van het vaarseizoen in ons eigen clubhuis. Naar de mening van het bestuur zeer geslaagd mede door de voortreffelijke zorg en voorbereiding van Ans.

Het bestuur heeft uitgebreid gesproken over de verhouding tussen de leden/ligplaatshouders en de vereniging. Het wil nog wel eens gebeuren dat iemand iets anders wil dan gebruikelijk en conform statuten, huishoudelijk- en havenreglement is afgesproken en kan. Het bestuur luistert zeker naar de argumenten voor of tegen een bepaalde handelwijze. Argumenten kunnen soms heel logisch klinken. Toch moet het bestuur handelen conform de statuten en de reglementen. Het bestuur heeft dan ook uitgesproken strak conform die te willen werken. Dit eerst en vooral om de verhouding tussen de leden onderling en het bestuur zo zuiver mogelijk te houden.

In de pers zijn de afgelopen tijd berichten verschenen over aanscherping en handhaving van het verbod “zwart water” van het toilet te lozen op het oppervlakte water. De pleziervaarder zou dan verplicht zijn de vuilwatertank te legen bij een vuilwaterpunt of de tank te voorzien van een zuiveringsinstallatie. Hierover is een motie aangenomen in de Tweede Kamer en de minister moet er mee aan de slag. De vraag is of de soep zo heet gegeten wordt. De uitvoering van deze motie heeft immers nogal wat praktische bezwaren. De vraag is zelfs of het überhaupt is in te voeren en te handhaven. Nog los van de vraag of hier wel een oplossing gezocht en gevonden is voor een probleem. Een probleem dat er misschien wel helemaal niet is. De watersport vervuilt voor ongeveer een procent het oppervlakte water. De binnenvaart is vrijgesteld en vogels, groot en klein hoeven ook niet naar het toilet. Het Koninklijk Watersportverbond, het verbond van de Nederlandse Motorbootsport en de Nederlandse Jachtbouwindustrie houden zich nadrukkelijk met dit onderwerp bezig. Iedereen is het er over eens dat we gehouden zijn ons water schoon te houden. Vervuild water en zeker toiletwater is voor niemand prettig. Snelle invoering wordt door bovengenoemde instanties volstrekt onhaalbaar geacht en de invoering zal ook heel veel kosten met zich meebrengen. Technisch is bijna alles haalbaar maar dat wil niet zeggen dat het logisch en betaalbaar is. Kortom er zal nog heel veel water door de IJssel stromen voordat duidelijkheid en invoering een feit zullen zijn. Het bestuur houdt de vinger aan de pols en waar nodig zullen we reageren.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur heeft in de vergadering van april allereerst teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 5 april. Het was een plezierige avond ondanks dat de opkomst matig was. Er waren 22 leden en een aantal partners aanwezig. Dat lijkt niet veel. Toch is het een opkomst van twintig procent en dat is ondanks mijn opmerking van matig, een behoorlijk percentage. Zeker als je het vergelijkt met andere verenigingen. Zoals gezegd de avond verliep in een goede sfeer.

Het is fijn om te kunnen vaststellen dat de zaken in onze vereniging goed lopen. Dat is eerst en vooral te danken aan de enorme betrokkenheid en inzet van onze leden. Zeker als we hierbij denken aan de “schoonmaak en opruim dag van 31 maart. Met een grote groep vrijwilligers, allemaal goed verzorgd door Ans en haar helpers, is er een dag flink gewerkt en alles ziet er weer top uit. Hulde en dank voor deze inzet.

Op de ALV heeft onze algemeen adjunct Wim Schuur een toelichting gegeven op de activiteiten en evenementen die we tot de zomer nog kunnen verwachten. Hij heeft daarbij ook zijn zorg uitgesproken. Het bestuur deelt met Wim die zorg. We hebben een oude afspraak in de vereniging. Die komt er kort gezegd op neer dat de leden zelf activiteiten moeten aandragen en zich daar dan ook voor moeten inzetten. Als een activiteit gedragen wordt door de leden dan zal het bestuur het coördineren en faciliteren. Dat vraagt dus actie van de leden. Het kan niet zo zijn dat het bestuur de enige is die activiteiten organiseert en ook nog uitvoert. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat vraagt teveel. Bovendien wordt het dan steeds moeilijker nieuwe mensen te vinden die de functie op zich willen nemen. Nog korter gezegd, we moeten het samen doen en anders doen we het niet.

Het is gebleken dat we dat als vereniging ook kunnen en dat leidt dan tot hele mooie activiteiten. We gaan deze zomer voor de tweede keer met een groep naar de Wadden. Een initiatief uit de leden en georganiseerd door de leden. We zijn begonnen met jeugdzeilen. Een idee dat al langer leefde maar nu door een groep leden is opgepakt en in gang gezet. We houden al een aantal jaren een open dag op de haven samen met Jachthaven Strand Horst. Dit idee kwam deels uit het bestuur maar werd mede gedragen door de inzet van eigen leden. Er gebeurt dus veel op de haven en in de vereniging. Het bestuur is daar blij mee en ook wel een beetje trots dat ondanks dat we een kleine vereniging zijn, het allemaal kan.

Toch komen er ook scheurtjes in de bereidheid om bepaalde activiteiten mede te ondersteunen. Daarom ook de oproep per mail om te helpen bij de open dag van 25 mei a.s. Daar zijn extra handen nodig om de middag goed te organiseren. Dus ook in deze nieuwsbrief de oproep mee te helpen die middag tot een succes te maken.

Het is niet mijn bedoeling om het bovenstaande te dramatiseren. Er gebeurt veel in de vereniging. Heel veel leden zijn er als er een beroep op ze wordt gedaan. Heel veel zaken lukken ook prima. Als bestuur zijn we iedereen dankbaar voor de inzet.

Om de continuïteit er in te houden moeten we als bestuur wel nadenken hoe we onze activiteiten inkleden. We hebben al vooruit gekeken naar de komende winterperiode. De gedachte is om een drie- of viertal avonden te organiseren met een thema gerelateerd aan de watersport of aan het vaargebied en de andere avonden die we kennen te laten vervallen tenzij de leden er behoefte aan hebben en het willen organiseren.

Tijdens de ALV is gemeld dat er een lijst wordt rondgestuurd met gegevens over de ligplaatsen. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid en aandacht. Tot heden heeft niemand aangegeven dat hij of zij bezwaar maakt. Daarnaast is in het kader van de AVG dit ook op de website vermeld.

Tot slot een heel leuk bericht. Ons lid Paul Hoogendijk heeft zijn rubberboot met motor aan de vereniging geschonken. Een geweldige geste. Het is de bedoeling deze boot te gebruiken bij het jeugdzeilen. Paul heel erg bedankt.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Woensdag 6 februari was er weer de maandelijkse vergadering van het bestuur. Het bestuur was voltallig. Het bestuur is blij en dankbaar dat de gezondheid van Wim Schuur weer zodanig is dat hij weer volop mee kan doen in het bestuur.

Sinds de gemeente Ermelo bezig is met nieuwe plannen rond Strand Horst volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet. Vorig jaar hebben we mede na overleg met de leden onze bezwaren kenbaar gemaakt. In januari 2019 hebben we nog eens aanvullende bezwaren ingediend. Tevens hebben we een aantal fracties in de gemeenteraad benaderd voor een gesprek. Tot heden heeft niemand van de gemeente contact gezocht om eens van gedachten te wisselen. Het blijkt dat wij zeker niet de enigen zijn die bezwaar hebben tegen de nu voorgestelde mogelijkheden en plannen van het bestemmingsplan. Op de ALV van 5 april 2019 kunnen we mogelijk nog meer zeggen over de eventuele reacties.

Tijdens deze ALV zal ook de jaarrekening van 2018 besproken worden. De rekening ziet er goed uit. Dat ondanks een aantal investeringen en stijgende kosten. Stijgende kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van energie. Het bestuur zal de leden dan ook voorstellen dat we de stijgingen zullen moeten volgen.

Onze activiteiten hadden gelukkig weer veel belangstelling. Dat is plezierig en het betekent dat we naast het gezamenlijk beoefenen van de watersport ook sociaal ons bij elkaar betrokken voelen. Het bestuur wil op de komende vergadering nog wel met de leden in gesprek over de diverse activiteiten. De afspraak binnen de vereniging is dat activiteiten door de leden voorgesteld en gedragen moeten worden. Dat betekent dat er voldoende belangstelling moet zijn. Dat lukt niet altijd. De avond over “hoe een watersporter de winter doorbrengt” is al komen te vervallen. De onlangs weer gehouden traditionele Oranjetocht krijgt ook wat minder belangstelling. De vraag wordt dan al snel gesteld of we er mee door moeten gaan. Voorlopig nog wel maar het zijn wel zaken die nader overleg behoeven.

Aan de andere kant komen er ook weer nieuwe activiteiten voor terug. Denk aan de gezamenlijke tocht vorig jaar naar Terschelling. Het was een groot succes. Ook in 2019 wordt er weer een gezamenlijke tocht gehouden en wel naar Texel. Het startpunt zal Den Oever zijn en het gaat gebeuren in de week na Pinksteren.

Een andere activiteit is het Jeugdzeilen. Een commissie onder leiding van Wim Soet is volop aan de slag met de voorbereiding om deze zomer met de jeugd het water op te gaan.

Komende activiteiten zijn op 15 februari “Varen doe je samen”. Onno Walda houdt daar een inleiding over en hij doet dat met veel humor en interactie. Vrijdag 5 maart willen we het kampioenschap sjoelen houden en op 15 maart gaan we onder leiding van Arie Burggraaf weer “knopen en splitsen”.

De Watersportvereniging Ermelo leeft en dat geeft een goed gevoel. Ondanks de zorgen die af en toe geuit worden over de toekomst van de watersport is onze haven vol en krijgen we mogelijk via het jeugdzeilen nog extra aanwas. Als de leden het goed vinden blijft het bestuur ook na de ALV van 5 april op gelijke sterkte. Meindert de Jong als penningmeester en Wim Schuur als algemeen adjunct zijn weliswaar afredend maar zij stellen zich ook herkiesbaar.

Wiert Omta,
voorzitter

Thursday the 15th. Custom text here.