De komende maanden staat er heel wat te gebeuren in onze haven. De F-steiger wordt gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft het bestuur meerdere keren gesproken over de kwaliteit van de steigers. Eigenlijk zijn we al meer dan een jaar in gesprek met onze verhuurder Jachthaven Strand Horst over de achteruitgang van de steigers in de gehele haven. Na zoveel jaren gaat de kwaliteit sterk achteruit. De verhuurder is zich daarvan bewust. Hij heeft zich over diverse mogelijkheden van renovatie gebogen. Technisch is het al een lastige keuze maar ook financieel. Wat krijg je terug voor geïnvesteerd kapitaal. Uiteindelijk is besloten om de F-steiger te beschouwen als een pilot. Het is de kleinste steiger en de steiger die er het slechtst aan toe is. Het bestuur is blij met die keuze. Dit betekent dat de steiger waar wij de meeste zorgen over hebben nu wordt aangepakt.

Het bestuur heeft in een plezierig overleg met de verhuurder de renovatiewerkzaamheden van verschillende kanten bekeken. Gevraagd is of de vereniging bereid is op vrijwillige basis en onder verantwoordelijkheid van Jachthaven Strand Horst een deel van het werk te doen. Het bestuur heeft ingestemd en de afspraak is gemaakt dat de vereniging alles wat op de steigers staat, verwijdert en als de steigers vernieuwd zijn weer terugplaatst. Dit wel met het voorbehoud dat de leden hiermee akkoord gaan. Op 7 oktober is dit besproken met de leden en is dit project akkoord bevonden. Het bestuur had al een goed gevoel omdat diverse leden al spontaan hadden aangeboden om mee te doen. Havenmeester Jan Welink heeft al veel werk verzet om iedereen te laten weten dat we nu de kans hebben om de steiger aan te pakken. Bij een succesvol afronden is de kans groot dat de volgende jaren ook de G- en de H-steiger worden aangepakt.

Deze klus betekent wel dat eerder dan andere jaren de steiger leeg moet. In overleg met Jan Welink is er voor iedereen die in het water blijft een plek elders in de haven of in speciale gevallen een plek bij Jachthaven Strand Horst. Tot heden werkt iedereen geweldig mee. Het bestuur hoopt dat het zo blijft. De oktoberlijsten zijn nog niet allemaal teruggestuurd. Het verzoek is dat snel te doen, zeker als havenmeester of ledenadministratie dat nog eens extra vraagt. Het bestuur is content met de huidige renovatieplannen. Het zou goed zijn dat wij als leden ook zoveel mogelijk op diverse fronten onze medewerking verlenen.

Naar aanleiding van de zorgen om de steigers heeft het bestuur nagedacht over de aansprakelijkheid voor het geval er iets ernstigs gebeurt in de haven. De vereniging is voor eventuele aansprakelijkheid verzekerd. Daarnaast is besloten ook een verzekering af te sluiten voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Het kan niet zo zijn dat door een onvoorziene omstandigheid het bestuur wordt aangesproken en al helemaal niet als het een individueel lid betreft. We doen als bestuur ons best. Toch kan het een keer fout gaan. Daarom kiest het bestuur voor een verzekering.

Ik begon deze nieuwsbrief met de melding dat er de komende maanden veel staat te gebeuren. De kans is er ook dat er op en rond Strand Horst de komende jaren veel gaat gebeuren. Binnen de gemeente Ermelo wordt al heel veel jaren nagedacht over een ontwikkeling/aanpassing/verbetering van Strand Horst. Dat lukte steeds niet. Nu vele jaren later is het wel gelukt om in overleg met de eigenaar van de gronden, de ondernemers op Strand Horst en diverse betrokkenen een plan te maken. Dat heet nu Masterplan Strand Horst. Opvallend is dat Watersportvereniging Ermelo niet gevraagd is mee te denken met de ontwikkelingen. Terwijl wij wel gebruiker zijn van een behoorlijk deel van het gebied. We hebben het college van B en W en ook de gemeenteraad uitgenodigd en ontvangen. We hebben uitleg en toelichting gegeven. Maar officieel zijn wij nooit betrokken. Dat vindt het bestuur niet netjes.

Het bestuur heeft ook zorgen over het nieuwe Masterplan. Dat er iets moet gebeuren zal niemand betwisten maar of het zo ruim en grootschalig moet als voorgesteld, wordt door het bestuur in twijfel getrokken. Het Masterplan geeft heel veel ruimte om heel veel te ontwikkelen en dan ook nog groot. Het voert te ver omdat nu allemaal uit te diepen. Daarom hebben we op de middag van de sluiting van het vaarseizoen daar een toelichting op gegeven. Martin van Leussen heeft ons laten zien wat er kan gaan gebeuren en welke effecten dat heeft. Een aantal punten springen er uit. De verkeersveiligheid door de enorme toename van verkeer. Nu is het bij tijden heel gevaarlijk voor de fietser en andere gebruikers van het fietspad. De uitgangen van de haven, het recreatiepark, de surfgelegenheid en de restaurants brengen nu al gevaar met zich mee. Hoe gaat dat straks worden. Dit geldt eveneens voor de rotondes bij de kruising met de A 28. Welk effect heeft de ontwikkeling op de dagrecreatie zoals we die nu kennen op Strand Horst. Is er nog wel ruimte? Kun je er nog wel terecht vanwege de mogelijke grootschaligheid. Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de verwording van de kustlijn. Past wat er ontwikkeld kan worden wel bij de mooie groene kustlijn van Wolderwijd en Nuldernauw. De leden hebben aangegeven er mee in te stemmen dat het bestuur een zienswijze indient op het Masterplan. In die zienswijze zullen bovenstaande zorgen verwoord worden.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op woensdag 6 september kwam het bestuur voor het eerst na de zomerperiode weer bijeen. Het lijkt daarmee dat er in de zomer niet vergaderd is. Toch wel. Elke maand heeft het bestuur vergadert en werden de lopende zaken besproken.

In die genoemde gesprekken was de verhouding met Jachthaven Strand Horst een belangrijk onderwerp. Het bestuur heeft vastgesteld dat de verhoudingen uitstekend zijn. Met name de havenmeesters hebben goede contacten en afspraken en dat werkt goed.
Toch is er ook een belangrijk zorgpunt. Al langere tijd zijn we in gesprek over de kwaliteit van de steigers. Wij zijn als WSV Ermelo huurder van de steigers en dus ligt de verantwoordelijkheid van de kwaliteit bij Jachthaven Strand Horst. Natuurlijk zijn wij als gebruikers en als vereniging gehouden als goede huurder om te gaan met de steigers en alle andere bijbehorende zaken. Dat doen we ook. Zodra er een probleem is melden we dat bij de verhuurder en dan wordt het of door hem of door ons zelf opgelost. Daar is nooit geen echte discussie over.

Nu echter de kwaliteit van de steigers flink achteruit gaat hebben we met de verhuurder meerdere keren gesproken over de nodige renovatie. De heren de Boer en van Dam vinden ook zelf dat de steigers F, G en H er het slechtst aan toe zijn. Echter renovatie is duur. Bovendien is er een ruime keuze hoe te renoveren. Compleet nieuw of alleen de slechte delen. Drijvende steigers, hout of kunststof, zelf doen of uitbesteden, duurzaamheid, het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. Gelukkig is Jachthaven Strand Horst nu zo ver dat er begonnen zal gaan worden met de renovatie. De planning is dat de komende winter de F-steiger als eerste wordt aangepakt. Het bestuur is blij dat na de vele gesprekken het nu gaat gebeuren.

Wel is ons de vraag voorgelegd of de leden van de WSV Ermelo bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het bestuur heeft aangegeven dat aan de leden te willen voorleggen. Uiteraard onder de voorwaarde dat het ook haalbaar is. Het is vrijwilligers werk en de eindverantwoordelijkheid moet wel bij Jachthaven Strand Horst liggen. Bovendien kunnen niet alle leden bepaalde klussen aan en hebben veel leden ook hun dagelijks werk. Het bestuur heeft wel uitgesproken het positief te willen benaderen. Het is de bedoeling dat JHSH nu met een voorstel en een werkschema komt. De leden worden uitgenodigd om op 7 oktober daarop te reageren.

Een ander belangrijk onderwerp in de afgelopen periode was de overlast van waterplanten. De geluiden zijn verschillend. Op de Randmeren schijnt de plantengroei af te nemen. Overigens niet op alle plaatsen. Het Gooimeer, IJmeer en Markermeer zitten nog vol en het lijkt daar bij plekken nog erger te worden. Persoonlijk moest ik op het traject Hoorn- Hollandse brug drie keer stoppen en achteruitslaan om verlost te worden van de planten. Toch zijn er ook deskundigen die zeggen dat het probleem zich langzamerhand oplost. Mijn idee is dat ik het eerst wil zien en dan pas geloof. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Het is de bedoeling van het bestuur u ook bij te praten over de ontwikkelingen op Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Gelet op de ruimte die dit nieuwe bestemmingsplan geeft zou er veel kunnen veranderen op Strand Horst. Die veranderingen zijn er nog niet. Het bestemmingsplan geeft wel de ruimte. Het is aan de leden of de WSV een standpunt moet innemen. Individuele leden kunnen uiteraard ook zelf bij de gemeente eventuele bezwaren kenbaar maken. Mogelijk dat op 7 oktober bij de sluiting van het vaarseizoen er voldoende ruimte is voor een discussie. Samen met een discussie over de steigers kan het een belangrijke middag worden.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

In de bestuursvergadering van april ging in eerste instantie de aandacht uit naar de Algemene Ledenvergadering van 7 april. Als u deze nieuwsbrief leest is deze ALV al weer achter de rug. Daarom zal ik er in deze nieuwsbrief geen aandacht aan geven. De eventuele besluiten op de ALV zullen zeker in de maand mei verder uitgewerkt worden of er zal nieuws zijn over het vervolg.

Het bestuur heeft met heel veel genoegen teruggekeken op de beide werkdagen. De eerste zaterdag hebben zes leden zich vooral bezig gehouden met het knotten van de wilgen. De tweede zaterdag hebben ongeveer 20 mensen hun beste krachten gegeven aan het schoonmaken van vooral de steigers. Ook andere delen van onze verenigingshaven hebben een schoonmaak en opknap beurt gekregen. Het resultaat mag er zijn. We kunnen met een gerust hart aan het nieuwe seizoen beginnen. Daarom is er veel dank verschuldigd aan diegenen die zich als vrijwilligers hebben ingezet. Ze zijn door Ans en anderen goed verzorgd. Die verzorging is op zich al een reden om mee te helpen. Bovendien ging alles in een prima sfeer. Kortom, hulde.

Toch kan zich ook gaande het seizoen de situatie zich voordoen dat iets opnieuw vervuilt of kapot gaat. Het eenvoudigst is dan te bellen met de havenmeester of het bestuur aan te wijzen. Toch doet het bestuur een dringend beroep op de leden en ligplaatshouders zo nodig ook zelf de handen uit de mouwen te steken. We zijn een vereniging met en voor elkaar. Dat moeten we zo houden.

Het is vaker gezegd, vrijwilligers zijn de smeerolie van de vereniging. Daarom is het bestuur zo blij met die leden die om de beurt bereid zijn op zondagmiddag de bardienst te draaien. Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om op de eerste zondag van de maand aan het einde van de middag vanaf 15.00 uur even bij te kletsen in het clubhuis. Ik kan u garanderen dat het erg gezellig is.

Twee evenementen wil ik even aanstippen. Op zaterdag 22 april wordt het seizoen geopend. Dat doen we door bijeen te komen in het clubhuis. Het zal gezellig worden en uiteraard goed verzorgd. Er is nog geen vastomlijnd programma. Als er leden zijn die iets leuks weten of willen doen zijn ze van harte welkom. Even melden bij Wim Schuur.
Op 20 mei is er weer de barbecue samen met Watersportcentrum Strand Horst en de ligplaatshouders uit dat deel van de haven. Het definitieve programma wordt nog uitgewerkt. Het zal in lijn zijn met de vorige keer. Het bestuur probeert op die middag de leden en anderen de gelegenheid te geven hun brandblussers te laten controleren.

Tot slot nog twee zaken waar we blij mee kunnen zijn. Het werkvlot is door leden volledig gerenoveerd. Ideaal voor een stevige klus. Nog belangrijker is dat de haven voor het komende seizoen vol is.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Als het klopt dat de nieuwsbrief recht evenredig is met de lengte van de laatste bestuursvergadering dan zal deze nieuwsbrief kort zijn. Het bestuur had in de maartvergadering niet veel te bespreken. Je zou kunnen concluderen dat alles op rolletjes loopt en dat de vereniging niet veel zorgen heeft. De rolletjes en de zorgen kloppen beide. Gelukkig maar.

De twee belangrijkste onderwerpen waren de aanstaande Algemene Ledenvergadering en de havenaangelegenheden. Over dit laatste zal onze havenmeester rapporteren.

Het bestuur heeft de ALV van 7 april 2017 voorbereid. Uiteraard krijgen de leden het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 te bespreken. Daarnaast zijn er twee verkiezingen. De aangekondigde vacature van penningmeester moet worden ingevuld. Het bestuur is blij dat Meindert de Jong bereid is zich kandidaat te stellen. Hij heeft al de gelegenheid gehad zich te oriënteren. Hij wil het graag gaan doen. De leden kunnen uiteraard tegenkandidaten voordragen.

Ook is er een vacature voor de functie van secretaris. Martin van Leussen is statutair aftredend maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Ook voor deze functie kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen.

Tijdens de ledenvergadering zal zeker gesproken worden over de renovatie van de steigers. Het bestuur en in het bijzonder de havenmeester heeft veelvuldig overleg gehad met WSCH. Gebleken is echter dat de renovatie zeer hoge kosten met zich meebrengt. Voorlopig is er nog geen zicht op uitvoering van onze steigers. We gaan weer in overleg hoe de toch zeer noodzakelijke renovatie wel kan worden aangepakt.

Op de ALV wil het bestuur met de leden in discussie over nut en noodzaak van het uitbreiden en verbeteren van het wifinetwerk. Welke kosten staan er tegen over en zijn we bereid daarin te investeren. Tijdens de vergadering komt het bestuur met een voorstel. Het bestuur wil de besluitvorming in dit geval laten bij de leden.

Tot slot. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor de ALV op 7 april die om 20.00 uur begint.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur heeft in de vergadering van februari allereerst terug gekeken op twee mooie evenementen. Een geslaagde instructieavond. De uitleg en toelichting op varen op groot water leidde er in ieder geval toe dat iemand opmerkte, de avond zo leuk gevonden te hebben, dat hij misschien wel vaarbewijs 2 ging halen.

Zeer geslaagd en heel gezellig was de jaarlijkse Oranjetocht. Met 46 deelnemers was het heerlijk wandelen, bijkletsen, glühwein drinken en genieten van heel veel snert ( 2/3 liter per deelnemer) en veel worst. Een traditie die gelet op de deelnemers nog lang in stand zal blijven.

Dat waren twee leuke bijeenkomsten. Toch heeft het bestuur ook zorgen. Het lijkt er op dat voor het eerst een ligplaats niet bezet wordt de komende zomer. Een ligplaats is niet zo erg. We weten echter ook dat de trend in de watersport is dat er minder behoefte is aan een vaste ligplaats. Dat is jammer en doet de vereniging ook schade. Dus als er leden zijn die een vriend, een bekende of familielid hebben die belangstelling heeft voor een ligplaats dan hoort het bestuur dat graag. Betrokken watersporter heeft dan tevens het voordeel van een mooie en gezellige vereniging op een toplocatie.

In de komende periode hebben we nog twee bijeenkomsten. Allereerst op 17 februari het programma “wat doet een watersporter in de winter”. Daarna komt op 3 maart Ton Roskam, uitgever van het maandblad “Motorboot”, een lezing houden over zijn activiteiten in de watersport. De uitgeverij is gevestigd in Ermelo. Dus voor inleider en de vereniging een thuiswedstrijd.

Verder waren er nog wat kleine zaken en dat betekende dat we een korte maar zoals altijd een nuttige vergadering hadden.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 8th. Custom text here.