Op een storm- en regenachtige dag vergaderde het bestuur. Totaal geen weer voor watersporters. Behalve de veerpont was er niemand op het water. Koud en guur. Binnen brandde de kachel. Dat geeft je letterlijk en figuurlijk een goed gevoel bij ons clubhuis.

Het bestuur heeft allereerst terug maar ook vooruit gekeken naar de verenigingsavonden die we organiseren. Het aantal aanwezigen neemt af. Dat geldt vooral voor de “gezellige” avonden. Denk hierbij aan de sjoelavond, een avond knopen en splitsen en de avond met als thema “wat doet de watersporter in de winter”. Deze laatste avond is dit winterseizoen al niet meer georganiseerd. Dit allemaal in tegenstelling tot de avonden met de onderwerpen Varen doe je Samen, dieselmotoren en dieselbrandstof en al eerder een avond met een inleiding over de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Zonder nu al een oordeel te geven of een besluit te nemen, wil het bestuur de komende tijd wel goed nadenken over welke onderwerpen zich het beste lenen voor de winterperiode.
Bovenstaande heeft ook nog andere aspecten. Voor elke activiteit geldt dat het tijd en inzet kost een avond te organiseren. Het clubhuis moet open, de bar moet open en er moet ook weer opgeruimd en schoon gemaakt worden. Niet dat het altijd een belasting is maar het moet wel gebeuren. Als het organiseren steeds door het bestuur moet gebeuren en leden minder initiatief tonen en er minder leden op af komen is er naar de mening van het bestuur genoeg reden een en ander te evalueren. Tijdens de ALV van 5 april zal dit ook besproken worden. Dit klinkt misschien een beetje somber. Zo is het niet bedoeld en het is ook niet iets om over te somberen. We hebben heel veel gezellige en plezierige momenten waarop we elkaar treffen zonder een specifiek onderwerp. Denk hierbij aan de zondagmiddagen, de nieuwjaarsreceptie en opening en sluiting van het seizoen.

Het bestuur nodigt leden en sympathisanten met partners of familie uit voor de ALV van 5 april. Op die avond zal het bestuur uitleg geven over het reilen en zeilen van de vereniging.

De leden hebben het bestuur gevraagd de ontwikkelingen op Strand Horst nauwkeurig te volgen. Vorig jaar hebben we al een bezwaar ingediend en ook in februari dit jaar hebben we aanvullend bezwaar gemaakt. Het bestuur is nog steeds ontstemd dat de gemeente ons nog nooit heeft uitgenodigd voor een overleg over de geplande ontwikkelingen. Dat is ongepast. Een vereniging die al meer dan veertig jaar actief is op Strand Horst met overwegend leden uit Ermelo en dus met veel kennis en inzicht kun je niet zomaar passeren. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met de drie grootste fracties uit de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot goed en plezierig overleg. Wat het effect van die gesprekken is, moet worden afgewacht.

In een gesprek met de havenmeester WSCSH Dick van Dam heeft de eigenaar van de Jachthaven Strand Horst, de heer de Boer, ons laten weten dat renovatie van de G en H steiger op dit moment niet aan de orde is. De renovatie van de F steiger en het herstel van een aantal andere steigers is financieel zodanig tegengevallen dat eerst pas op de plaats gemaakt moet worden. Al eerder heeft het bestuur hem laten weten dat wij hem verantwoordelijk houden voor schade die ontstaat door slechte steigers. Wel hebben we de toezegging dat slechte planken en liggers incidenteel aangepakt worden.

Terwijl ik dit schrijf, is de discussie over het klimaat in volle gang. Hoe die discussie verder ook verloopt, zeker is dat de kosten van energie gaan stijgen. Het bestuur is van mening dat energielasten doorberekend moeten worden aan de leden. Energiegebruik op de steiger is een verantwoordelijkheid van de ligplaatshouder. Het bestuur wil wel kijken naar het verbruik in het clubhuis. Mogelijk dat een van onze leden, die deskundig is, dat eens goed eens op een rij zou kunnen zetten.

Onlangs ben ik ingegaan op een verzoek voor een interview met het NRC. Het betreft een artikel over het jeugdzeilen en onze ervaring daarmee. Het betreffende artikel kan je hier lezen.  

Tot slot heeft het bestuur met plezier kennis genomen van de voortgang rond het jeugdzeilen. Een enthousiaste commissie is bezig alle voorbereidingen te treffen. Hopelijk kunnen we deze zomer genieten van een groep kinderen die hun eerst stappen in de watersport zetten.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op de tweede dag van het nieuwe jaar kwam het bestuur bijeen voor de eerste bestuursvergadering in 2019. Uiteraard werden allereerst de goede wensen voor het komende jaar gewisseld. Niet alleen voor de bestuursleden onderling maar ook voor de vereniging en al haar leden en familie, de sympathisanten en alle anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Via deze brief het zelfde aan allen die niet op de nieuwjaarreceptie kunnen komen en die we niet persoonlijk de hand kunnen schudden, een heel gezond en voorspoedig jaar toegewenst.

Op zaterdag 5 januari houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. Waarschijnlijk is de datum voorbij als deze nieuwsbrief wordt gelezen. Toch durf ik nu al wel te voorspellen dat het weer een gezellige bijeenkomst wordt. Passen bij onze Watersportvereniging.

Op vrijdag 11 januari is er weer een opfriscursus Vaarbewijs 1 en 2 verzorgd door Meindert de Jong en Arie Burggraaf. Zeer leerzaam voor hen die denken dat niet alle kennis nog voldoende paraat is.

Zaterdag 26 januari is er de traditionele Oranjetocht. Voor de twintigste keer wordt deze oergezellige wandeling gehouden. Gezellig en het ontbreekt de deelnemers aan niets.

Op woensdag 16 januari komt een groep enthousiaste leden bijeen om na te denken over een vervolg op de zeer geslaagde Waddentocht van vorig jaar. Op die avond gaan er mogelijk weer plannen gemaakt worden om ook dit jaar een vergelijkbare tocht te organiseren. Liefhebbers en potentiele deelnemers zijn van harte welkom.

Nadat we afgelopen jaar met heel veel inzet en nog meer plezier het evenement “Optimist on Tour” hebben kunnen organiseren komt er een vervolg. De commissie Jeugdzeilen is volop bezig plannen te maken en uit te voeren een groep kinderen de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen. Een behoorlijke groep heeft zich gemeld en de vereniging heeft geïnvesteerd in Optimisten. Het is nu aan de commissie om dit verder vorm te geven. Het bestuur is enthousiast. Als er nog leden zijn die willen meehelpen mag dat natuurlijk altijd. Ook is er nog een beperkte ruimte voor het aanmelden van kinderen.

De penningmeester heeft de jaarrekening 2018 in concept aan het bestuur voorgelegd. Het ziet er goed uit en we komen keurig uit op het ongeveer begrootte saldo. De ALV heeft al ingestemd met de verhoging van de liggelden nadat Watersportcentrum Strand Horst ons ook een vergelijkbare verhoging heeft gevraag. Op de komend ALV zal het nader worden toegelicht inclusief een vergelijking met andere havens in de buurt.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De laatste bestuursvergadering van 2018 was een korte vergadering.
Het bestuur heeft teruggekeken op de ALV van 23 november. Een plezierige bijeenkomst. Het bestuur is content met het besluit om de ligplaatstarieven te verhogen. De vereniging heeft wel de middelen om een jaar de prijsverhoging door onze verhuurder te overbruggen maar er zou een komend jaar dan toch extra verhoogd moeten worden. Die verhoging zou dan wel eens dubbel zo hoog kunnen uitvallen.

De presentatie van Optimist on Tour op de ALV was ook zeer geslaagd. Het bestuur geeft graag medewerking aan het vervolg. Meindert de Jong is vanuit het bestuur toegevoegd aan de commissie.

Meindert is penningmeester en bovendien instructeur. Meindert is ook degene die bij ons vaak toelichting geeft op allerlei regels in de watersport middels een opfrisavond. Hij verzorgt bij wsv Flevo in Harderwijk ook diverse cursussen zoals Vaarbewijs, Kustnavigatie en Marifoon. Leden van wsv Ermelo zijn daar van harte welkom.

We kijken uit naar het volgende seizoen dat begint met de nieuwjaarreceptie op zaterdag 5 januari. Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom. De voorzitter zal rond 16.00 uur namens het bestuur de leden en de vereniging een voorspoedig 2019 toewensen.

Bij de start van het nieuwe jaar en daarmee ook het nieuwe vaarseizoen is het fijn te kunnen melden dat onze haven, zo het nu lijkt, vol is. Er vertrekken boten maar gelukkig is er ook weer aanvulling.

 

Ondanks dat wij een relatief kleine vereniging zijn is er toch veel gebeurd in 2018.

We hebben hele gezellige en plezierige zondagmiddagen en clubavonden gehad met voortreffelijke verzorging en invulling van diverse leden.

De clubavonden zijn altijd goed bezocht. Persoonlijk vond ik de avond met Gerard en Edith Langerak eruit springen. Een mooie presentatie van hun reis naar het zuiden van België. Een mooie reportage van de grote en historische kunstwerken die daar gebouwd zijn. Het zou mooi zijn om vaker dit soort reisverhalen op een clubavond te horen.

Het bestuur en veel vrijwilligers hebben zich bezig gehouden met de steigers. De F steiger is prachtig gerenoveerd. Zo willen we graag alle steigers. Het is nodig ook. Toch gaan eerst andere steigers in de haven aangepakt worden. Voor ons blijft de vraag of onze steigers niet in een mindere staat zijn. Het bestuur blijft in gesprek met WSCSH. Dat geldt ook voor de aangebrachte stootrubbers. Dat lijkt geen succes.

De leden zijn op de beide ALV’s bijgepraat over de geplande ontwikkelingen op Strand Horst. De leden hebben ook hun zorg uitgesproken over de te verwachten gevolgen op een aantal terreinen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat onze zienswijzen en bezwaren gehonoreerd worden. Maar we zijn niet de enigen die bedenkingen hebben. Bovendien loopt er nu een Milieu Effect Rapportage. Het is afwachten hoe de uitkomsten zullen zijn.

Sinds een aantal jaren kennen we de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Een samenwerking van alle gemeenten tussen Ketelbrug en Hollandse Brug. De directeur mevrouw Rita Braam heeft al eens een toelichting gegeven in ons clubhuis. Het bestuur volgt de ontwikkelingen met belangstelling. De Randmeren zijn immers ons primaire vaargebied. De coöperatie is druk doende de kwaliteit van het gebied verder te verbeteren.

Een hoogtepunt dit jaar was denk ik toch 25 augustus. Optimist on Tour in onze haven. Qua weer een mindere dag in een warme en droge zomer. Een haven vol met Optimisten en bijna 30 kinderen die zich uit konden leven op het water. Een geweldige dag en een dag die een vervolg krijgt in het komende seizoen.

Tot slot memoreer ik nog de Waddentocht. Een initiatief dat navolging verdient en mogelijk ook krijgt. De deelnemers hebben genoten van de vaartocht naar Terschelling. Het was gezellig en leerzaam. Het is leuk dat in de laatste bijeenkomst van 2018 uitgebreid aandacht is voor dit mooie initiatief.

 

Ik wil waardering uitspreken voor iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welvaren van onze club. Het geeft een goed gevoel dat we met elkaar in staat zijn en door met elkaar op te trekken een mooie watersportvereniging te laten bloeien.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op woensdag 7 november kwam het bestuur weer bijeen voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar Jachthaven Strand Horst inzake het onderhoud van de steigers. Het lijkt wel, nu steigers slecht zijn dat ze ook nog steeds sneller achteruit gaan. Vandaar dat we de eigenaar van de steigers nog maar eens hebben gewezen op de slechte staat van onderhoud en dat wij Jachthaven Strand Horst verantwoordelijk houden voor narigheid en ongelukken.

Het bestuur zal aanwezig zijn op een bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt over de recreatieve ontwikkeling van de Randmeren.

Het bestuur heeft nagepraat over de sluiting van het seizoen met het traditionele visbakken. Een zeer geslaagd evenement. De vis was van prima kwaliteit en ook nog eens extra lekker gebakken. Sommige leden hadden enige problemen met het wegspoelen van de vis. Zij hadden ook gelet op het mooie weer wel iets meer alcoholisch vocht gewild. Dat smaakt zo goed bij de vis. Het bestuur erkent dat gelet op het mooie weer het uur voor alleen koffie en thee wel iets te lang duurde. In voorkomende gevallen zal de tijdsplanning extra aandacht krijgen. Het bestuur hecht er wel aan dat we ons gedragen in ons eigen clubhuis en dat daar een gepaste hoeveelheid alcohol bij hoort.

In dit kader is het belangrijk dat op advies van de barcommissie en het functionerende barpersoneel nog eens goed wordt nagedacht over openstelling en omgang met de bar. Dan gaat het niet alleen om het meer of minder drinken maar ook om de tijdsbesteding van het barpersoneel. We zijn blij dat mensen zich beschikbaar stellen om de bar te bedienen. Het moet echter wel leuk blijven om te doen. Het kan niet zo zijn de openstelling te lang duurt of dat leden boven normale wensen hebben.

Daarom is door het bestuur het volgende afgesproken. Het barpersoneel is leidend tijdens de openstelling en bepaalt het gebruik en de tijd. Dat doen ze binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur. De openstelling van de bar op de eerste zondag van de maand is van 15.00 uur tot 18.00 uur. Niet langer en dat betekent dat de laatste ronde voor 18.00 uur valt. Bij ledenvergaderingen en clubavonden in ons clubhuis bepaalt het barpersoneel wanneer de bar dicht gaat. Bij bijzondere activiteiten kan worden afgeweken. Dat gebeurt alleen na overleg met bestuur en barcommissie.

De leden hebben ondertussen de uitnodiging voor de ALV ontvangen. We zullen terugkijken en uiteraard ook vooruit. Belangrijk om te weten dat die avond de begroting voor 2019 aan de orde is. De contributie blijft gelijk. Dat geldt ook voor de tarieven voor de ligplaatsen. Bij de laatste maakt het bestuur een kanttekening. Door de tarieven niet te verhogen begroten we wel een tekort. Op de ALV volgt nadere toelichting.

Het lijkt er op dat onze haven het komend seizoen weer vol is. Dat ondanks een groot aantal vertrekkende ligplaatshouders en leden. Gelukkig is er voor beide ook weer aanvulling.

Tot slot heeft het bestuur gesproken over het verspreiden onder de ligplaatshouders van de namen van de eigenaren van de boten. Eerder hebben we afgesproken dat we namen, telefoonnummers en mailadressen zouden verspreiden. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid, orde in de haven en onderlinge collegialiteit. Nu de AVG zijn intrede heeft gedaan, kun je vraagtekens stellen bij genoemde verspreiding. Het bestuur houdt vast aan het eerder afgesproken beleid. We voegen geen adressen toe. Dus alleen naam, telefoon en mailadres. Mocht toch iemand bezwaar hebben dan kan hij of zij dat melden bij het bestuur en wordt daar rekening mee gehouden. Het bestuur zal ook dan benadrukken dat het heel belangrijk en nuttig kan zijn dat een collega schipper je kan bereiken als er iets met je schip aan de hand is.

Graag tot ziens op de ALV op vrijdag 23 november in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Na de vaststelling van de agenda en het verslag van de vorige vergadering startte de bestuursvergadering van onze watersportvereniging in oktober. Dat is niet zo bijzonder want daar beginnen we altijd mee en het was weer de eerste woensdag van de maand.

Op vrijdag 23 november is er de eerst volgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur zal in november de agenda voor die vergadering vaststellen en de leden op tijd de stukken doen toekomen. Een agendapunt voor die vergadering is al besproken. Corry Arendsen heeft aangegeven te stoppen als lid van de commissie Lief en Leed. Tijdens de ALV zullen we daar extra bij stil staan. Vooral omdat zij het lang en bovenal voortreffelijk heeft gedaan. Van de leden krijgen we vaak het signaal hoe fijn het is dat ook vanuit de vereniging aandacht wordt geschonken aan lief en leed. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolg(st)er. Het zou fijn zijn als iemand zich spontaan aanmeldt of iemand een geschikte kandidaat weet.

Over de op 25 augustus gehouden Optimist on Tour is verder gesproken. De organisatoren van deze dag hebben het plan opgevat te proberen dit verder te ontwikkelen. Er is een kleine enthousiaste groep die wil proberen om in 2019 kinderen nog serieuzer kennis te laten maken met het zeilen. Aan de hand van de ruim ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat die belangstelling er is. De deelnemers en hun ouders hebben een brief gekregen ter informatie en met de vraag hoe de belangstelling is voor een vervolg. Op de website kan deze brief en de evaluatie worden ingezien. Dat houdt ook in dat als leden van kinderen weten dat zij ook belangstelling hebben dat kan worden doorgegeven.

Op 13 oktober sluiten we het seizoen af. Dat doen we volgens traditie met gebakken vis en leden van het bestuur achter de bar. Vanaf 16.00 uur is het clubhuis open. Dan is er koffie en thee. Daarna kunnen we een toast uitbrengen op het voorbije vaarseizoen. Tegen 18.00 uur is de vis gebakken. Iedereen is welkom en het zou mooi zijn als we een grote opkomst hebben (red: en die was inderdaad groot)..

Het is goed om te weten dat we als vereniging controle gehad hebben over de brandveiligheid en de aanwezige blusmiddelen in het club huis. Dat is goedgekeurd. Dat geldt ook voor de controle op legionella. Ook dat is in orde.

Uiteraard is gesproken over de oktoberlijsten. De meeste zijn binnen. Het verzoek was ze in te sturen voor 8 oktober. Mocht iemand het vergeten zijn, haast u dan. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vervolg is met de renovatie van de steigers. Wel heeft het bestuur een brief gestuurd naar onze verhuurder WSCSH dat hij als verhuurder verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de veiligheid van de steigers. Nu er nog geen duidelijkheid is, geven wij als bestuur het advies gewoon door te gaan met de normale voorbereidingen op de winter. Mocht een boot winterklaar zijn en hij moet alsnog weg van de steiger dan zorgt de havenmeester daarvoor dat het goed en ordentelijk gebeurt zonder starten van motor e.d.

Het bestuur wenst al onze leden en sympathisanten een goede afsluiting van het seizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Thursday the 15th. Custom text here.