Op woensdag 7 november kwam het bestuur weer bijeen voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar Jachthaven Strand Horst inzake het onderhoud van de steigers. Het lijkt wel, nu steigers slecht zijn dat ze ook nog steeds sneller achteruit gaan. Vandaar dat we de eigenaar van de steigers nog maar eens hebben gewezen op de slechte staat van onderhoud en dat wij Jachthaven Strand Horst verantwoordelijk houden voor narigheid en ongelukken.

Het bestuur zal aanwezig zijn op een bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt over de recreatieve ontwikkeling van de Randmeren.

Het bestuur heeft nagepraat over de sluiting van het seizoen met het traditionele visbakken. Een zeer geslaagd evenement. De vis was van prima kwaliteit en ook nog eens extra lekker gebakken. Sommige leden hadden enige problemen met het wegspoelen van de vis. Zij hadden ook gelet op het mooie weer wel iets meer alcoholisch vocht gewild. Dat smaakt zo goed bij de vis. Het bestuur erkent dat gelet op het mooie weer het uur voor alleen koffie en thee wel iets te lang duurde. In voorkomende gevallen zal de tijdsplanning extra aandacht krijgen. Het bestuur hecht er wel aan dat we ons gedragen in ons eigen clubhuis en dat daar een gepaste hoeveelheid alcohol bij hoort.

In dit kader is het belangrijk dat op advies van de barcommissie en het functionerende barpersoneel nog eens goed wordt nagedacht over openstelling en omgang met de bar. Dan gaat het niet alleen om het meer of minder drinken maar ook om de tijdsbesteding van het barpersoneel. We zijn blij dat mensen zich beschikbaar stellen om de bar te bedienen. Het moet echter wel leuk blijven om te doen. Het kan niet zo zijn de openstelling te lang duurt of dat leden boven normale wensen hebben.

Daarom is door het bestuur het volgende afgesproken. Het barpersoneel is leidend tijdens de openstelling en bepaalt het gebruik en de tijd. Dat doen ze binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur. De openstelling van de bar op de eerste zondag van de maand is van 15.00 uur tot 18.00 uur. Niet langer en dat betekent dat de laatste ronde voor 18.00 uur valt. Bij ledenvergaderingen en clubavonden in ons clubhuis bepaalt het barpersoneel wanneer de bar dicht gaat. Bij bijzondere activiteiten kan worden afgeweken. Dat gebeurt alleen na overleg met bestuur en barcommissie.

De leden hebben ondertussen de uitnodiging voor de ALV ontvangen. We zullen terugkijken en uiteraard ook vooruit. Belangrijk om te weten dat die avond de begroting voor 2019 aan de orde is. De contributie blijft gelijk. Dat geldt ook voor de tarieven voor de ligplaatsen. Bij de laatste maakt het bestuur een kanttekening. Door de tarieven niet te verhogen begroten we wel een tekort. Op de ALV volgt nadere toelichting.

Het lijkt er op dat onze haven het komend seizoen weer vol is. Dat ondanks een groot aantal vertrekkende ligplaatshouders en leden. Gelukkig is er voor beide ook weer aanvulling.

Tot slot heeft het bestuur gesproken over het verspreiden onder de ligplaatshouders van de namen van de eigenaren van de boten. Eerder hebben we afgesproken dat we namen, telefoonnummers en mailadressen zouden verspreiden. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid, orde in de haven en onderlinge collegialiteit. Nu de AVG zijn intrede heeft gedaan, kun je vraagtekens stellen bij genoemde verspreiding. Het bestuur houdt vast aan het eerder afgesproken beleid. We voegen geen adressen toe. Dus alleen naam, telefoon en mailadres. Mocht toch iemand bezwaar hebben dan kan hij of zij dat melden bij het bestuur en wordt daar rekening mee gehouden. Het bestuur zal ook dan benadrukken dat het heel belangrijk en nuttig kan zijn dat een collega schipper je kan bereiken als er iets met je schip aan de hand is.

Graag tot ziens op de ALV op vrijdag 23 november in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Na de vaststelling van de agenda en het verslag van de vorige vergadering startte de bestuursvergadering van onze watersportvereniging in oktober. Dat is niet zo bijzonder want daar beginnen we altijd mee en het was weer de eerste woensdag van de maand.

Op vrijdag 23 november is er de eerst volgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur zal in november de agenda voor die vergadering vaststellen en de leden op tijd de stukken doen toekomen. Een agendapunt voor die vergadering is al besproken. Corry Arendsen heeft aangegeven te stoppen als lid van de commissie Lief en Leed. Tijdens de ALV zullen we daar extra bij stil staan. Vooral omdat zij het lang en bovenal voortreffelijk heeft gedaan. Van de leden krijgen we vaak het signaal hoe fijn het is dat ook vanuit de vereniging aandacht wordt geschonken aan lief en leed. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolg(st)er. Het zou fijn zijn als iemand zich spontaan aanmeldt of iemand een geschikte kandidaat weet.

Over de op 25 augustus gehouden Optimist on Tour is verder gesproken. De organisatoren van deze dag hebben het plan opgevat te proberen dit verder te ontwikkelen. Er is een kleine enthousiaste groep die wil proberen om in 2019 kinderen nog serieuzer kennis te laten maken met het zeilen. Aan de hand van de ruim ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat die belangstelling er is. De deelnemers en hun ouders hebben een brief gekregen ter informatie en met de vraag hoe de belangstelling is voor een vervolg. Op de website kan deze brief en de evaluatie worden ingezien. Dat houdt ook in dat als leden van kinderen weten dat zij ook belangstelling hebben dat kan worden doorgegeven.

Op 13 oktober sluiten we het seizoen af. Dat doen we volgens traditie met gebakken vis en leden van het bestuur achter de bar. Vanaf 16.00 uur is het clubhuis open. Dan is er koffie en thee. Daarna kunnen we een toast uitbrengen op het voorbije vaarseizoen. Tegen 18.00 uur is de vis gebakken. Iedereen is welkom en het zou mooi zijn als we een grote opkomst hebben (red: en die was inderdaad groot)..

Het is goed om te weten dat we als vereniging controle gehad hebben over de brandveiligheid en de aanwezige blusmiddelen in het club huis. Dat is goedgekeurd. Dat geldt ook voor de controle op legionella. Ook dat is in orde.

Uiteraard is gesproken over de oktoberlijsten. De meeste zijn binnen. Het verzoek was ze in te sturen voor 8 oktober. Mocht iemand het vergeten zijn, haast u dan. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vervolg is met de renovatie van de steigers. Wel heeft het bestuur een brief gestuurd naar onze verhuurder WSCSH dat hij als verhuurder verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de veiligheid van de steigers. Nu er nog geen duidelijkheid is, geven wij als bestuur het advies gewoon door te gaan met de normale voorbereidingen op de winter. Mocht een boot winterklaar zijn en hij moet alsnog weg van de steiger dan zorgt de havenmeester daarvoor dat het goed en ordentelijk gebeurt zonder starten van motor e.d.

Het bestuur wenst al onze leden en sympathisanten een goede afsluiting van het seizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Het bestuur van onze vereniging, WSV Ermelo kwam op 5 september voor het eerst na de zomer weer bijeen. In de zomermaanden vergadert het bestuur ook, maar dan toch meer incidenteel voor de lopende zaken en bijzonderheden. Ook de leden van het bestuur gaan met de boot weg en daarom is het bestuurswerk wat minder intensief. Nu op de eerste woensdag van september was het bestuur weer voltallig. Het zal duidelijk zijn dat het eerste half uur van de vergadering ging over wat een ieder in de zomermaanden had meegemaakt of juist niet had beleefd. Het is altijd gezellig, leuk en informatief om de diverse belevenissen te delen en te bespreken. Dat duurt dan even maar prompt dienen zich ook weer de serieuze zaken aan.

Allereerst is er terug gekeken naar een aantal activiteiten in de zomer georganiseerd door WSV Ermelo. Op 26 mei is het vaarseizoen geopend. Het was een zeer gezellig samenzijn op de dijk met in ieder geval mooi weer. Leuke muziek en goed eten. Zonder het precies te kunnen vaststellen heeft het bestuur de indruk dat er meer mensen uit de grote haven waren dan uit onze verenigingshaven. Dat is prima en past goed in de doelstelling om ook de ligplaatshouders van WSCSH erbij te betrekken. Met ongeveer honderd aanwezigen beoordelen we het als zeer geslaagd en het is de bedoeling het volgend jaar opnieuw te doen. Datum en programma zullen nog ingevuld worden.

Zeer geslaagd was eveneens de Waddentocht. Dick Kanselaar opperde vorig jaar het idee een tocht naar Terschelling te organiseren. Dat is heel goed gelukt. Met dank en waardering voor Dick heeft de bemanning van acht schepen met later nog een negende een prachtige vaartocht en verblijf op Terschelling gehad. Het was leerzaam (met dank aan Meindert de Jong) en vooral zeer onderhoudend. Veel onderlinge saamhorigheid en hulpvaardigheid. Daarbij kwamen nog de uitgesproken gezellige dagen op Terschelling. Kortom een hele mooie verenigingsactiviteit en zeker voor herhaling vatbaar. Als vereniging zijn we natuurlijk afhankelijk van vrijwillige inzet voor een goede organisatie. Deelnemers moeten er plezier aan hebben. Het kwam in deze tocht allemaal samen. Van de tocht is een journaal bijgehouden, foto’s gemaakt en ook filmpjes. Geprobeerd wordt om ze allemaal bij de leden te brengen via nieuwsbrief en website.

Een derde activiteit was Optimist on Tour op 25 augustus in onze haven. Al langere tijd wordt binnen het bestuur nagedacht over de idee om jongeren en jonge kinderen enthousiast te maken voor de watersport. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het bestuur heeft Wim Soet bereid gevonden een poging te ondernemen iets in die richting op te zetten. Het is hem gelukt en de eerste stap is gezet. Samen met Henk van de Heuvel en anderen is hij aan de slag gegaan. Door het contact wat Henk had met het Watersportverbond bleek het mogelijk het programma Optimist on Tour naar Ermelo te halen. Het resultaat was een prachtige dag in de kom voor de jollensteiger. En dertigtal kinderen hebben onder leiding van drie instructrices van het Watersportverbond en met ondersteuning van veel vrijwilligers kennis gemaakt met de zeilsport. Wim Soet en Henk van de Heuvel hadden het samen met de vrijwilligers goed voorbereid en dat gaf een prachtige dag. Deze dag zal nog verder geëvalueerd worden en dan zal bekeken worden wat het vervolg zal zijn. Met deze eerste stap zou het eigenlijk niet moeten stoppen. Dat zou jammer zijn voor de kinderen maar ook voor de grote groep vrijwilligers die zich deze dag hebben ingespannen. Alle waardering.

De Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren heeft ons samen met heel veel andere belanghebbenden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van het Wolderwijd. Het gaat dan om vaarverbindingen, bestemmingen, welke vormen van transport, welke ondernemers of organisaties willen of moeten investeren, wat missen we nog aan infrastructuur. Kortom wat kan er wel of niet en hoe moet het Wolderwijd er over een aantal decennia uitzien. De secretaris, Martin van Leussen, zal onze vereniging vertegenwoordigen. Mochten er leden zijn die meer willen weten of ideeën hebben neem dan contact op met Martin.

De gemeente Ermelo heeft weer een volgende stap gezet in de toekomstige ontwikkelingen van Strand Horst. Het is bekend dat er alsnog een Milieu Effect Rapportage moet komen. Nu ligt ter inzage binnen welke kaders en hoe diepgravend deze MER moet zijn. Wie dat wil kan op het gemeentehuis kennis nemen van de stukken.

Het bestuur zal de directie van WSCSH nogmaals per brief laten weten dat we ons grote zorgen maken over de kwaliteit en vooral ook de veiligheid van de G en H steiger. Het zijn niet alleen de planken maar ook de liggers die slecht zijn. Het bestuur wil vooral aandacht vragen voor de verantwoordelijkheid die de eigenaar heeft voor de steigers.

In de komende tijd zijn er nog diverse activiteiten te verwachten. De geplande activiteit op 15 september is veranderd in pannenkoeken eten, gebakken door Ernst. Dat geeft de mogelijkheid om onderling lekker te kunnen bijkletsen over het afgelopen vaarseizoen. En op zaterdag 13 oktober gaan we weer vis bakken. Hou de mailberichten in de gaten.

Tot slot rest mij jullie nog een mooi einde van het vaarseizoen te wensen.
Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur heeft in de laatste vergadering teruggekeken op twee activiteiten.

Op tweede Paasdag konden kinderen en ouderen eieren komen zoeken op de haven. Uiteraard aangevuld met kleine traktaties. Het was een hele leuke middag. Jammer dat er niet meer mensen op af zijn gekomen. Aan de inzet van de organisatoren heeft het niet gelegen. Iedereen had plezier en het is zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur heeft wel vastgesteld dat zo’n middag vooraf en tijdens meer aandacht verdiend.

De opening van het vaarseizoen op 21 april was zeer geslaagd. Bijna vijftig mensen waren aanwezig. Het was mooi weer en daardoor kon er flink gebruik gemaakt worden van ons terras. Mooi uitzicht en een goed glas wijn. Als dit de maat gaat worden voor het vaarseizoen dan zal het seizoen zeker slagen. De voorzitter heeft namens het bestuur iedereen een goed en gezond vaarseizoen toegewenst.

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op de aanstaande Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) die in werking treedt op 25 mei. Door de inzet van Marco Eelman denkt het bestuur dat we de zaken op orde hebben op die datum.

Eveneens is op de ledenvergadering gesproken over de mogelijkheid van het varen en zeilles geven aan kinderen. De eerste contacten zijn gelegd. Een en ander vraagt wel veel zorgvuldigheid. Dit wordt verder uitgewerkt.

Een belangrijk onderwerp voor het bestuur was het vervolg van de steigerrenovatie. De stootrubbers zijn door gebrek aan tijd en personeel nog niet geplaatst. Vanuit de vereniging hebben zich zes mensen gemeld die bereid zijn de rubbers aan te brengen. Geweldig deze inzet.

Daarnaast hebben we vooruit gekeken naar de renovatie van de G en H steiger. Die renovatie is voor de komende winter gepland. Het bestuur heeft uitgesproken ook bij deze renovatie vergelijkbare assistentie aan te bieden. Het zal organisatorisch nog wel een hele klus worden. Met goede planning en betrokkenheid zal het wederom wel lukken. Het te verwachten resultaat (zie de F steiger) geeft wel extra enthousiasme.

Niet elke bestuursvergadering heeft evenveel agendapunten. Deze keer waren we relatief snel klaar. Op 23 mei vergadert het bestuur nog een keer en daarna zullen de lopende zaken door de afwezigheid van bestuursleden gedurende de zomer ad hoc behandeld worden.

Nogmaals wens ik iedereen een mooi en gezond vaarseizoen toe.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

De nieuwsbrief van deze maand is gebaseerd op de bestuursvergadering van 4 april en de ALV van 6 april. Ze liggen zo dicht bij elkaar dat samenvoeging logisch is.

In het bestuur en op de ALV heeft bestuur dank en waardering uitgesproken in de richting van de vele vrijwilligers die op en rond 24 maart clubgebouw, omgeving en steigers weer helemaal gereed hebben gemaakt voor een nieuw vaarseizoen. Het is fijn om te weten dat veel leden bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat mag er zijn.

Het was dit jaar iets minder werk, althans er hoefde een steiger minder schoon gemaakt te worden. De F steiger is helemaal vernieuwd en het ziet er prachtig uit. We stellen het zeer op prijs dat onze verpachter bereid is, als het nodig, te investeren in de haven. Enerzijds is het normaal onderhoud maar het moet wel gebeuren. Nu het klaar is kijken we uit naar komend winterseizoen. Het is nl.de bedoeling van WSCSH dan de steigers G en H te vernieuwen. Dat vraagt wel een flinke organisatie. Immers de boten die normaal in de winter blijven liggen, moeten nu weg. De bouwers moeten alle ruimte hebben om hun werk te doen. Bij de F steiger is de samenwerking prima verlopen. Het bestuur zal ook komende winter graag zorg dragen en afspraken maken voor een goed verloop van de werkzaamheden.

Nu steigers vernieuwd zijn en worden, wil het bestuur graag meewerken aan goed onderhoud en een keurige uitstraling van de steigers. Het is daarom niet toegestaan allerlei zaken vast te schroeven aan de steigers. Er mag voor een stootwil of iets dergelijks alleen touw gebruikt worden en dan nog na instemming van de havenmeester. Dit mede omdat de steigers rondom voorzien worden van rubber.

Op 21 april gaan we in een gezellig samenzijn het vaarseizoen openen. Het clubhuis is vanaf 16.00 uur open. Op 26 mei houden we samen met WSCSH een grotere party en dan met de hele haven. Mogelijk dat we dan met een officieel tintje de gerenoveerde F steiger openen.

Tijdens de ALV werden er door Dick Kanselaar nog mededelingen gedaan over de Waddentocht. Het gaat ongetwijfeld een leuk evenement worden. Met meer dan tien deelnemers wordt het zeker gezellig. De begeleiders zijn goede en deskundige schippers die in staat zijn er een veilige en mooie tocht van te maken.

Dick waarschuwde ons ook voor de Elburger brug. Zie onderstaande info.

Rijkswaterstaat.2017.14906.2 
Veluwemeer; mededeling; stremming 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Stremming Elburgerbrug beweegbaar deel
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 00:00 tot 10:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 11:00 tot 17:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 18:00 tot 23:59
Tussen 10:00 en 11:00 en van 17:00 tot 18:00 uur is bediening op aanvraag mogelijk. Scheepvaart die van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt verzocht zich uiterlijk 2 uur van te voren te melden bij de uitvoerder van de firma Jansen Venneboer op telefoonnummer 06 1087 9246. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.14906.1 van 21-02-2018 is vervallen.
(Flevoland , CMIJ 103 , 10-04-2018) 

Op de site van de provincie Flevoland is het ook te vinden.

Over de sluis en brug bij Nijkerk is nog niets te vinden op vaarweginformatie.nl . Het is verstandig deze site te raadplegen wanneer je verder over de Randmeren wilt varen.

Onze buren de WSV Nulde bestaat dit jaar zestig jaar. Een felicitatie waard. Op 12 en 13 mei wordt dit in de haven van Nulde gevierd. Iedereen is welkom om dit jubileum meet te vieren.

De op 6 april gehouden ALV was een geanimeerde vergadering. Dit ondanks dat er weinig bijzondere bespreekpunten waren. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 zijn beide door de leden goedgekeurd. Het blijkt dat we in meerdere opzichten een gezonde vereniging zijn. Ik heb de idee dat een ieder er aan wil meewerken dat het zo blijft.

Het bestuur heeft een paar mededelingen gedaan op de ALV. Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dat betekent dat we als bestuur nauw keurig moeten nagaan of we als vereniging zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de leden. We denken dat het allemaal in orde is. Als dat niet zo is en er wat gewijzigd moet worden dan zullen we de leden informeren.

Het komende seizoen wordt de problematiek van de waterplanten verder aangepakt. Alle organisaties als het Watersportverbond en Hiswa doen het uiterste om overheden er van te overtuigen dat het een groot probleem is en dat het zo blijft als er niet meer geld beschikbaar komt. In de zuidelijke Randmeren gaat extra gemaaid worden. Dat is mooi. De provincie Flevoland die veel water en dus ook waterplanten heeft, is nog steeds niet bereid geld beschikbaar te stellen. Op een symposium in Lelystad wilde de gedeputeerde donderdag 12 april nog geen enkele toezegging doen.

Het bestuur heeft wederom een oproep gedaan of er mensen zijn (lid of niet) die samen met jonge kinderen willen gaan varen en de kinderen liefde en plezier voor het water en de watersport bij kunnen brengen en uiteraard dan ook zeilen te leren. Met het bedrijf Bentfield op de haven is contact gelegd voor het huren van een Valk. Tijdens de ALV was er een aanmelding. Dat is heel mooi. Voor een goed vervolg en verdere uitwerking zouden zich meer mensen mogen melden.

Tijdens de ALV zijn de voorzitter en de havenmeester weer herkozen. Beiden danken de leden voor het vertrouwen. Samen met de andere leden van het bestuur zullen ze hun best doen de vereniging te dienen.

Eens per maand schrijft uw voorzitter een nieuwsbrief. Wij begrijpen dat het gelezen wordt en ook op prijs wordt gesteld. In het verlengde van deze brief heeft onze webmaster Otte Brunsting het voorstel en de oproep gedaan dat leden van de vereniging ook eens een klein of groot artikel schrijven. We maken allemaal veel mee op het water. We zien veel en hebben vaak leuke ontmoetingen. Het zou mooi zijn als we dat allemaal zouden kunnen meebeleven. Dus een oproep aan de leden. Denk er niet te moeilijk over. Otte is graag bereid het stuk te redigeren zodat het een leuke uitstraling heeft op de site.

In het begin van deze nieuwsbrief schreef ik over de nieuwe F steiger. Heden 13 april zitten de stootranden er nog niet aan. Dus graag nog even geduld.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 25th. Custom text here.