Het bestuur van onze vereniging, WSV Ermelo kwam op 5 september voor het eerst na de zomer weer bijeen. In de zomermaanden vergadert het bestuur ook, maar dan toch meer incidenteel voor de lopende zaken en bijzonderheden. Ook de leden van het bestuur gaan met de boot weg en daarom is het bestuurswerk wat minder intensief. Nu op de eerste woensdag van september was het bestuur weer voltallig. Het zal duidelijk zijn dat het eerste half uur van de vergadering ging over wat een ieder in de zomermaanden had meegemaakt of juist niet had beleefd. Het is altijd gezellig, leuk en informatief om de diverse belevenissen te delen en te bespreken. Dat duurt dan even maar prompt dienen zich ook weer de serieuze zaken aan.

Allereerst is er terug gekeken naar een aantal activiteiten in de zomer georganiseerd door WSV Ermelo. Op 26 mei is het vaarseizoen geopend. Het was een zeer gezellig samenzijn op de dijk met in ieder geval mooi weer. Leuke muziek en goed eten. Zonder het precies te kunnen vaststellen heeft het bestuur de indruk dat er meer mensen uit de grote haven waren dan uit onze verenigingshaven. Dat is prima en past goed in de doelstelling om ook de ligplaatshouders van WSCSH erbij te betrekken. Met ongeveer honderd aanwezigen beoordelen we het als zeer geslaagd en het is de bedoeling het volgend jaar opnieuw te doen. Datum en programma zullen nog ingevuld worden.

Zeer geslaagd was eveneens de Waddentocht. Dick Kanselaar opperde vorig jaar het idee een tocht naar Terschelling te organiseren. Dat is heel goed gelukt. Met dank en waardering voor Dick heeft de bemanning van acht schepen met later nog een negende een prachtige vaartocht en verblijf op Terschelling gehad. Het was leerzaam (met dank aan Meindert de Jong) en vooral zeer onderhoudend. Veel onderlinge saamhorigheid en hulpvaardigheid. Daarbij kwamen nog de uitgesproken gezellige dagen op Terschelling. Kortom een hele mooie verenigingsactiviteit en zeker voor herhaling vatbaar. Als vereniging zijn we natuurlijk afhankelijk van vrijwillige inzet voor een goede organisatie. Deelnemers moeten er plezier aan hebben. Het kwam in deze tocht allemaal samen. Van de tocht is een journaal bijgehouden, foto’s gemaakt en ook filmpjes. Geprobeerd wordt om ze allemaal bij de leden te brengen via nieuwsbrief en website.

Een derde activiteit was Optimist on Tour op 25 augustus in onze haven. Al langere tijd wordt binnen het bestuur nagedacht over de idee om jongeren en jonge kinderen enthousiast te maken voor de watersport. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het bestuur heeft Wim Soet bereid gevonden een poging te ondernemen iets in die richting op te zetten. Het is hem gelukt en de eerste stap is gezet. Samen met Henk van de Heuvel en anderen is hij aan de slag gegaan. Door het contact wat Henk had met het Watersportverbond bleek het mogelijk het programma Optimist on Tour naar Ermelo te halen. Het resultaat was een prachtige dag in de kom voor de jollensteiger. En dertigtal kinderen hebben onder leiding van drie instructrices van het Watersportverbond en met ondersteuning van veel vrijwilligers kennis gemaakt met de zeilsport. Wim Soet en Henk van de Heuvel hadden het samen met de vrijwilligers goed voorbereid en dat gaf een prachtige dag. Deze dag zal nog verder geëvalueerd worden en dan zal bekeken worden wat het vervolg zal zijn. Met deze eerste stap zou het eigenlijk niet moeten stoppen. Dat zou jammer zijn voor de kinderen maar ook voor de grote groep vrijwilligers die zich deze dag hebben ingespannen. Alle waardering.

De Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren heeft ons samen met heel veel andere belanghebbenden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van het Wolderwijd. Het gaat dan om vaarverbindingen, bestemmingen, welke vormen van transport, welke ondernemers of organisaties willen of moeten investeren, wat missen we nog aan infrastructuur. Kortom wat kan er wel of niet en hoe moet het Wolderwijd er over een aantal decennia uitzien. De secretaris, Martin van Leussen, zal onze vereniging vertegenwoordigen. Mochten er leden zijn die meer willen weten of ideeën hebben neem dan contact op met Martin.

De gemeente Ermelo heeft weer een volgende stap gezet in de toekomstige ontwikkelingen van Strand Horst. Het is bekend dat er alsnog een Milieu Effect Rapportage moet komen. Nu ligt ter inzage binnen welke kaders en hoe diepgravend deze MER moet zijn. Wie dat wil kan op het gemeentehuis kennis nemen van de stukken.

Het bestuur zal de directie van WSCSH nogmaals per brief laten weten dat we ons grote zorgen maken over de kwaliteit en vooral ook de veiligheid van de G en H steiger. Het zijn niet alleen de planken maar ook de liggers die slecht zijn. Het bestuur wil vooral aandacht vragen voor de verantwoordelijkheid die de eigenaar heeft voor de steigers.

In de komende tijd zijn er nog diverse activiteiten te verwachten. De geplande activiteit op 15 september is veranderd in pannenkoeken eten, gebakken door Ernst. Dat geeft de mogelijkheid om onderling lekker te kunnen bijkletsen over het afgelopen vaarseizoen. En op zaterdag 13 oktober gaan we weer vis bakken. Hou de mailberichten in de gaten.

Tot slot rest mij jullie nog een mooi einde van het vaarseizoen te wensen.
Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur heeft in de laatste vergadering teruggekeken op twee activiteiten.

Op tweede Paasdag konden kinderen en ouderen eieren komen zoeken op de haven. Uiteraard aangevuld met kleine traktaties. Het was een hele leuke middag. Jammer dat er niet meer mensen op af zijn gekomen. Aan de inzet van de organisatoren heeft het niet gelegen. Iedereen had plezier en het is zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur heeft wel vastgesteld dat zo’n middag vooraf en tijdens meer aandacht verdiend.

De opening van het vaarseizoen op 21 april was zeer geslaagd. Bijna vijftig mensen waren aanwezig. Het was mooi weer en daardoor kon er flink gebruik gemaakt worden van ons terras. Mooi uitzicht en een goed glas wijn. Als dit de maat gaat worden voor het vaarseizoen dan zal het seizoen zeker slagen. De voorzitter heeft namens het bestuur iedereen een goed en gezond vaarseizoen toegewenst.

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op de aanstaande Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) die in werking treedt op 25 mei. Door de inzet van Marco Eelman denkt het bestuur dat we de zaken op orde hebben op die datum.

Eveneens is op de ledenvergadering gesproken over de mogelijkheid van het varen en zeilles geven aan kinderen. De eerste contacten zijn gelegd. Een en ander vraagt wel veel zorgvuldigheid. Dit wordt verder uitgewerkt.

Een belangrijk onderwerp voor het bestuur was het vervolg van de steigerrenovatie. De stootrubbers zijn door gebrek aan tijd en personeel nog niet geplaatst. Vanuit de vereniging hebben zich zes mensen gemeld die bereid zijn de rubbers aan te brengen. Geweldig deze inzet.

Daarnaast hebben we vooruit gekeken naar de renovatie van de G en H steiger. Die renovatie is voor de komende winter gepland. Het bestuur heeft uitgesproken ook bij deze renovatie vergelijkbare assistentie aan te bieden. Het zal organisatorisch nog wel een hele klus worden. Met goede planning en betrokkenheid zal het wederom wel lukken. Het te verwachten resultaat (zie de F steiger) geeft wel extra enthousiasme.

Niet elke bestuursvergadering heeft evenveel agendapunten. Deze keer waren we relatief snel klaar. Op 23 mei vergadert het bestuur nog een keer en daarna zullen de lopende zaken door de afwezigheid van bestuursleden gedurende de zomer ad hoc behandeld worden.

Nogmaals wens ik iedereen een mooi en gezond vaarseizoen toe.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

De nieuwsbrief van deze maand is gebaseerd op de bestuursvergadering van 4 april en de ALV van 6 april. Ze liggen zo dicht bij elkaar dat samenvoeging logisch is.

In het bestuur en op de ALV heeft bestuur dank en waardering uitgesproken in de richting van de vele vrijwilligers die op en rond 24 maart clubgebouw, omgeving en steigers weer helemaal gereed hebben gemaakt voor een nieuw vaarseizoen. Het is fijn om te weten dat veel leden bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat mag er zijn.

Het was dit jaar iets minder werk, althans er hoefde een steiger minder schoon gemaakt te worden. De F steiger is helemaal vernieuwd en het ziet er prachtig uit. We stellen het zeer op prijs dat onze verpachter bereid is, als het nodig, te investeren in de haven. Enerzijds is het normaal onderhoud maar het moet wel gebeuren. Nu het klaar is kijken we uit naar komend winterseizoen. Het is nl.de bedoeling van WSCSH dan de steigers G en H te vernieuwen. Dat vraagt wel een flinke organisatie. Immers de boten die normaal in de winter blijven liggen, moeten nu weg. De bouwers moeten alle ruimte hebben om hun werk te doen. Bij de F steiger is de samenwerking prima verlopen. Het bestuur zal ook komende winter graag zorg dragen en afspraken maken voor een goed verloop van de werkzaamheden.

Nu steigers vernieuwd zijn en worden, wil het bestuur graag meewerken aan goed onderhoud en een keurige uitstraling van de steigers. Het is daarom niet toegestaan allerlei zaken vast te schroeven aan de steigers. Er mag voor een stootwil of iets dergelijks alleen touw gebruikt worden en dan nog na instemming van de havenmeester. Dit mede omdat de steigers rondom voorzien worden van rubber.

Op 21 april gaan we in een gezellig samenzijn het vaarseizoen openen. Het clubhuis is vanaf 16.00 uur open. Op 26 mei houden we samen met WSCSH een grotere party en dan met de hele haven. Mogelijk dat we dan met een officieel tintje de gerenoveerde F steiger openen.

Tijdens de ALV werden er door Dick Kanselaar nog mededelingen gedaan over de Waddentocht. Het gaat ongetwijfeld een leuk evenement worden. Met meer dan tien deelnemers wordt het zeker gezellig. De begeleiders zijn goede en deskundige schippers die in staat zijn er een veilige en mooie tocht van te maken.

Dick waarschuwde ons ook voor de Elburger brug. Zie onderstaande info.

Rijkswaterstaat.2017.14906.2 
Veluwemeer; mededeling; stremming 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Stremming Elburgerbrug beweegbaar deel
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 00:00 tot 10:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 11:00 tot 17:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 18:00 tot 23:59
Tussen 10:00 en 11:00 en van 17:00 tot 18:00 uur is bediening op aanvraag mogelijk. Scheepvaart die van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt verzocht zich uiterlijk 2 uur van te voren te melden bij de uitvoerder van de firma Jansen Venneboer op telefoonnummer 06 1087 9246. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.14906.1 van 21-02-2018 is vervallen.
(Flevoland , CMIJ 103 , 10-04-2018) 

Op de site van de provincie Flevoland is het ook te vinden.

Over de sluis en brug bij Nijkerk is nog niets te vinden op vaarweginformatie.nl . Het is verstandig deze site te raadplegen wanneer je verder over de Randmeren wilt varen.

Onze buren de WSV Nulde bestaat dit jaar zestig jaar. Een felicitatie waard. Op 12 en 13 mei wordt dit in de haven van Nulde gevierd. Iedereen is welkom om dit jubileum meet te vieren.

De op 6 april gehouden ALV was een geanimeerde vergadering. Dit ondanks dat er weinig bijzondere bespreekpunten waren. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 zijn beide door de leden goedgekeurd. Het blijkt dat we in meerdere opzichten een gezonde vereniging zijn. Ik heb de idee dat een ieder er aan wil meewerken dat het zo blijft.

Het bestuur heeft een paar mededelingen gedaan op de ALV. Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dat betekent dat we als bestuur nauw keurig moeten nagaan of we als vereniging zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de leden. We denken dat het allemaal in orde is. Als dat niet zo is en er wat gewijzigd moet worden dan zullen we de leden informeren.

Het komende seizoen wordt de problematiek van de waterplanten verder aangepakt. Alle organisaties als het Watersportverbond en Hiswa doen het uiterste om overheden er van te overtuigen dat het een groot probleem is en dat het zo blijft als er niet meer geld beschikbaar komt. In de zuidelijke Randmeren gaat extra gemaaid worden. Dat is mooi. De provincie Flevoland die veel water en dus ook waterplanten heeft, is nog steeds niet bereid geld beschikbaar te stellen. Op een symposium in Lelystad wilde de gedeputeerde donderdag 12 april nog geen enkele toezegging doen.

Het bestuur heeft wederom een oproep gedaan of er mensen zijn (lid of niet) die samen met jonge kinderen willen gaan varen en de kinderen liefde en plezier voor het water en de watersport bij kunnen brengen en uiteraard dan ook zeilen te leren. Met het bedrijf Bentfield op de haven is contact gelegd voor het huren van een Valk. Tijdens de ALV was er een aanmelding. Dat is heel mooi. Voor een goed vervolg en verdere uitwerking zouden zich meer mensen mogen melden.

Tijdens de ALV zijn de voorzitter en de havenmeester weer herkozen. Beiden danken de leden voor het vertrouwen. Samen met de andere leden van het bestuur zullen ze hun best doen de vereniging te dienen.

Eens per maand schrijft uw voorzitter een nieuwsbrief. Wij begrijpen dat het gelezen wordt en ook op prijs wordt gesteld. In het verlengde van deze brief heeft onze webmaster Otte Brunsting het voorstel en de oproep gedaan dat leden van de vereniging ook eens een klein of groot artikel schrijven. We maken allemaal veel mee op het water. We zien veel en hebben vaak leuke ontmoetingen. Het zou mooi zijn als we dat allemaal zouden kunnen meebeleven. Dus een oproep aan de leden. Denk er niet te moeilijk over. Otte is graag bereid het stuk te redigeren zodat het een leuke uitstraling heeft op de site.

In het begin van deze nieuwsbrief schreef ik over de nieuwe F steiger. Heden 13 april zitten de stootranden er nog niet aan. Dus graag nog even geduld.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

In de vorige nieuwsbrief ging ik er van uit dat veel leden zich al een beetje zouden richten op het voorjaar en het nieuwe voorseizoen. Ook ik kon toen niet weten dat Koning Winter eerst nog langs wilde komen. De afgelopen week heeft het flink gevroren. Alles in het ijs en velen op het ijs om te schaatsen. Gezond weer maar wel snerpend koud. Ik hoop dat niemand schade heeft opgelopen.

De late winter betekent wel dat de werkzaamheden ter voorbereiding op de zomer een beetje later opstarten. In de week van 17 maart wordt het water aangesloten. Een week later willen we het liefst met veel mensen de steigers en het clubhuis een opfrisbeurt geven. De leden krijgen hierover nog een aparte mail.

In dit geheel speelt ook de renovatie van de F-steiger. Het is klaar behoudens nog een afronding. Die afronding houdt in dat er rondom stootrubber wordt aangebracht. Dat zal een dezer dagen gebeuren. Zodra dat klaar is kan de F-steiger weer in gebruik worden genomen. Ook dat staat in de mail en op de website.

In de ALV van 6 april wil het bestuur de leden een voorstel doen het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement aan te passen. Het gaat er om dat nu de steiger vernieuwd is en rondom in de stootrubbers zit er geen andere zaken mogen worden aangebracht aan de steiger. Het enige wat nog is toegestaan is een fender met een touwtje of lijntje vastzetten. We willen het ook in overleg met WSCSH uniform en netjes houden. Het komt ook de kwaliteit en het onderhoud ten goede. De havenmeester zal hier streng op toezien.

Het was jammer dat de avond ”wat doet de watersporter in de winter” door gebrek aan belangstelling geen doorgang kon vinden. Mogelijk lukt het volgend jaar wel.

De avond op 2 maart over dieselmotoren, onderhoud en brandstof was zeer geslaagd. Deze avond hebben 26 leden geluisterd naar de visie Van Paul Vleerbosch over onderhoud e.d. en zijn met hem in discussie gegaan.

Vooruitkijkend zijn er een aantal activiteiten te verwachten.:

  • Tweede paasdag wordt het heel gezellig op de haven. Traditioneel proberen vooral met kinderen op zoek te gaan naar de bekende paaseieren. Daarnaast ook een aantal andere gezellige momenten. Over de exacte invulling komt nog bericht.
  • Op 6 april de ALV. De leden krijgen tijdig de uitnodiging.
  • Op 21 april is er de opening van het vaarseizoen. Het bestuur is nog bezig met de invulling. Het beloofd wel een mooie start te worden.

In de ALV van najaar 2017 heeft het bestuur de leden gevraagd of er belangstelling is om met kinderen in Optimisten te gaan varen om zo de jeugd enthousiast te maken voor de watersport. Er is geen enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer en misschien ook wel te begrijpen. Het bestuur wil het nog niet loslaten en gaat op zoek naar een alternatief.

Een aantal keren in deze nieuwsbrief meld ik dat er nog een nader bericht via de mail of de website komt. Houd beiden goed in de gaten. Dan hoeft u niets te missen.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Op een koude maar wel heel zonnige morgen vergaderde het bestuur in het clubhuis. Het is februari en hoewel sommigen nog hopen op ijs zullen veel anderen al denken aan het nieuwe vaarseizoen. Het bestuur heeft zich nog gericht op en teruggekeken naar een paar activiteiten in het verleden.

Allereerst de Oranjetocht op 27 januari. Het was al de twintigste keer dat deze wandeltocht werd georganiseerd. Het aantal deelnemers was wel iets minder maar het samenzijn was weer uitermate gezellig. De goed verzorgde hapjes en drankjes werkten uiteraard ook mee. Het is nog vroeg in het jaar maar samen met de nieuwjaarreceptie is het toch een mooie opstap naar het nieuwe seizoen.

Een mooie opstap was ook de avond van 2 februari. Gerard en Edith Langerak namen ons met dia en film, ondersteund door mooie muziek, mee naar sluizen en scheepsliften in Europa. Hoogstandjes van techniek en architectuur. Gerard en Edith gaven een mooie indruk van hoe het is en ook nog betrekkelijk eenvoudig om hoogteverschillen in het vaarwater te overbruggen. We zagen niet alleen hoe deze kunstwerken passen in het landschap maar we kregen ook inzicht hoe het allemaal werkt en welke krachten er overwonnen moeten worden om kleine en grote schepen in een keer ruim zeventig meter omhoog te brengen. Een mooie avond en nogmaals dank.

Het is nog niet zeker of de op 16 februari geplande avond “wat doet een watersporter in de winter” doorgaat. Tijdens de vergadering bleek er nog te weinig deelname te zijn. De leden krijgen separaat bericht over het vervolg.

Wat wel gepland is en ook doorgaat is de avond van 2 maart. Dan komt Paul Vleerbosch van H2O Sports ons iets vertellen over dieselmotoren, onderhoud en brandstof. Tevens zal hij ons iets vertellen over verschillende toevoegingen in de dieselbrandstof die in opkomst zijn en nu ook al flink gebruikt worden.

Het is bekend dat de WSV Ermelo de ontwikkelingen van het nieuwe bestemmingsplan voor Strand Horst nauwkeurig volgt. We hebben contact met onder andere de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Fietsersbond om gezamenlijk de ontwikkelingen te volgen en ons commentaar te geven. De gemeente heeft besloten een milieueffectrapportage te laten maken alvorens het bestemmingsplan weer aan de orde komt. Dit kan wel enige tijd duren. De vraag is dan wat het meest geschikte moment is om met meerdere organisaties actie te gaan voeren. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

De F-steiger is klaar en dus compleet gerenoveerd. Het was echt nodig. Het resultaat van enkele maanden werk mag er ook zijn. Het ziet er netjes en strak uit. Dit willen WSCSH en de watersportvereniging graag zo houden Als ligplaatshouders zijn we dat ook verplicht naar onze verhuurder en naar ons zelf.
In overleg met het Watersportcentrum wil het bestuur afspreken dat er aan de steigers geen constructies en wijzigingen mogen worden aangebracht. En in het vervolg hierop willen we het havenreglement zodanig aanpassen dat het spijkeren/schroeven/plakken van vloermatten, stootkussens, bevestigingsringen e.d. niet meer is toegestaan. Het enige wat nog kan is werken met touw om bijv. een fender aan de steiger te hangen. Doet iemand wel wat niet mag dan wordt het op kosten van betrokkene verwijderd en worden kosten in rekening gebracht. Het bestuur wil dit ook vastleggen in het havenreglement. Tijdens de ledenvergadering in april zal een voorstel tot wijziging worden gedaan.
Wel zijn we in overleg met de verhuurder, om de hele F-steiger rondom van een stootrand te voorzien. Daarmee wordt schade voorkomen die zou kunnen ontstaan bij het in- en uitvaren.

Nu de steiger klaar is, komt ook het moment dat de boten die horen op de F-steiger weer terug kunnen. De verwachting is dat die mogelijkheid er is vanaf 10 maart. Wel moet het voor 25 maart gebeurd zijn omdat dan anderen hun eigen box weer kunnen innemen. Het gaat in ieder geval om 11 boten die nu “te gast” zijn op de G- en H-steiger. Deze schippers krijgen hierover ook nog apart bericht.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.