De bestuursvergadering en de nieuwjaarsreceptie vielen deze maand in de zelfde week. Nu een dag na de nieuwjaarsborrel in het clubhuis, kunnen we zeggen dat het een gezellige en goed bezochte receptie was. Veel leden, sympathisanten en partners kwamen bijeen om elkaar een gezond en goed 2018 te wensen. De drankjes en de oliebollen smaakten uitstekend en de daarbij behorende verzorging was top. De goede wensen waren uiteraard voor iedereen persoonlijk maar daar hoort als watersporters ook een goed vaarseizoen bij.

In het bestuur is vooruitgekeken naar twee evenementen. Op 12 januari de opfrisavond. Een mooie gelegenheid om de kennis van wat op het water belangrijk is aan te scherpen. Zeg maar een update van het vaarbewijs. Daarna is er op 27 januari de traditionele Oranjetocht. Uitnodigingen en opgave volgen nog. Nu alvast is iedereen van harte uitgenodigd.

Al enige tijd heeft het bestuur zich afgevraagd of we als vereniging op alle fronten goed en adequaat verzekerd zijn. Dat bleek naar de mening van het bestuur slechts deels het geval. Naast de bestaande verzekeringen voor gebouw en inventaris, de vereniging/bedrijfsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheid is nu ook een vrijwilligersverzekering afgesloten. Binnen de vereniging wordt veel werk op vrijwillige basis verzet. Mocht het een keer misgaan, dan kan er in bijzondere gevallen een beroep gedaan worden op deze verzekering. Het lijkt het bestuur iets extra’s als aanvulling bij een eventueel ongeval o.i.d.

De renovatie van de F-steiger blijft ons bezig houden. Het werk vordert gestaag. Wel blijft het een hele klus. Het is nog niet duidelijk of we nog weer een beroep op de leden moeten doen. Als dat wel het geval is zal actie worden ondernomen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Dick Kanselaar het idee geopperd een vaartocht naar IJsselmeer en/of Waddenzee te organiseren. Negen schepen hebben zich al aangemeld en tijdens nieuwjaarsreceptie kwamen er nog twee bij. Dick zal het verder organiseren. Het bestuur is blij met dit initiatief en het heel leuk dat al zo veel mensen positief hebben gereageerd.

Tijdens de bestuursvergadering is ook gesproken over de mogelijkheid van het geven van zeillessen. Het is niet de eerste keer dat het geprobeerd wordt. We zijn nu weer een aantal jaren verder en het kan nu anders liggen. Het bestuur is bereid daartoe wat investeringen te doen. Dat zou kunnen door aanschaf van Optimisten of de huur van wat grotere open zeilboten. Lang niet alles wat voor en tegen dit idee is, is onderzocht. Denk hierbij aan materiaal, vaarwater, verzorging en vooral ook veiligheid. Wat nog meer van belang is of er mensen in onze vereniging zijn of daarbuiten die het voor de vereniging willen doen en beschikbaar zijn. Wie kan en wil een dagdeel of een avond met jonge kinderen in een boot te stappen om de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen? Die mensen zoeken we. Als ze er niet zijn, houdt het op. Het zou al mooi zijn als een paar mensen zich over dit idee zouden willen buigen en met een voorstel zouden kunnen komen. Een oproep dus!

Het bestuur wil actief blijven in het volgen van de ontwikkelingen rond onze jachthaven. Ook andere organisaties hebben aangegeven dit te willen doen. Onze secretaris zal namens het bestuur proberen een gesprek te beleggen met anderen. Doel is om dan gezamenlijk op te trekken. Denk hierbij aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Zeewolde, de Fietsersbond, Chr. College Groevenbeek enz. Het bestuur is en blijft bezorgd over de veiligheid daar waar het gaat om de afwikkeling van de grote toeloop van auto’s en fietsers als de gepresenteerde plannen doorgaan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De bestuursvergadering van november stond grotendeels in het teken van de voorbereiding op de ALV. De Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging wordt gehouden op vrijdag 24 november in het clubhuis. De aanvang is 20.00 uur. Het bestuur nodigt de partners van onze leden nadrukkelijk uit om ook te komen. Dat is leuk en geeft altijd wat extra sfeer en gezelligheid.

De agenda van de ALV is niet spectaculair. De gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag, begroting en vaststellen contributie en liggelden. De contributie gaat niet omhoog. De liggelden is nog niet helemaal duidelijk. Jachthaven Strand Horst heeft nog de mogelijkheid van een prijsverhoging. Welk effect, een eventuele verhoging op onze liggelden zal hebben zal op de ALV besproken worden.

Wim Schuur zal namens het bestuur een toelichting geven op de activiteiten en bijeenkomsten. Voor het jaar 2018 is het voor een deel ingevuld. Van de leden zal die avond gevraagd worden naar goede en leuke ideeën.

Naast bovengenoemde punten zal ook een toelichting gegeven worden op de voortgang van de renovatie van de F-steiger. Het bestuur is de ligplaatshouders erkentelijk voor de vlotte medewerking met het tijdig verplaatsen van de boten. Op een enkele uitzondering is dat prima gegaan. Hopelijk kunnen de werkzaamheden snel beginnen en succesvol worden afgerond.

De komende weken zullen de havemeester en de ledenadministratie een opsomming maken van de winterligplaats en een voorbereiding maken met de indeling voor het volgend jaar. Dit gebeurt op basis van de oktoberlijsten. Heel plezierig dat deze lijsten vroeg en op tijd zijn binnen gekomen.

Dit jaar is aan een aantal ligplaatshouders gevraagd extra aandacht te besteden aan het schoonmaken van hun boot. Sommige boten zagen er werkelijk niet uit. Dit is geen reclame voor de haven en ook andere ligplaatshouders ergeren zich hier terecht aan. Ook het komend seizoen zal er extra gelet worden op het onderhoud van onze boten.

Een korte nieuwsbrief. Met het vooruitzicht dat we elkaar treffen op de ALV en met een groet sluit ik af.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De komende maanden staat er heel wat te gebeuren in onze haven. De F-steiger wordt gerenoveerd. In de afgelopen maanden heeft het bestuur meerdere keren gesproken over de kwaliteit van de steigers. Eigenlijk zijn we al meer dan een jaar in gesprek met onze verhuurder Jachthaven Strand Horst over de achteruitgang van de steigers in de gehele haven. Na zoveel jaren gaat de kwaliteit sterk achteruit. De verhuurder is zich daarvan bewust. Hij heeft zich over diverse mogelijkheden van renovatie gebogen. Technisch is het al een lastige keuze maar ook financieel. Wat krijg je terug voor geïnvesteerd kapitaal. Uiteindelijk is besloten om de F-steiger te beschouwen als een pilot. Het is de kleinste steiger en de steiger die er het slechtst aan toe is. Het bestuur is blij met die keuze. Dit betekent dat de steiger waar wij de meeste zorgen over hebben nu wordt aangepakt.

Het bestuur heeft in een plezierig overleg met de verhuurder de renovatiewerkzaamheden van verschillende kanten bekeken. Gevraagd is of de vereniging bereid is op vrijwillige basis en onder verantwoordelijkheid van Jachthaven Strand Horst een deel van het werk te doen. Het bestuur heeft ingestemd en de afspraak is gemaakt dat de vereniging alles wat op de steigers staat, verwijdert en als de steigers vernieuwd zijn weer terugplaatst. Dit wel met het voorbehoud dat de leden hiermee akkoord gaan. Op 7 oktober is dit besproken met de leden en is dit project akkoord bevonden. Het bestuur had al een goed gevoel omdat diverse leden al spontaan hadden aangeboden om mee te doen. Havenmeester Jan Welink heeft al veel werk verzet om iedereen te laten weten dat we nu de kans hebben om de steiger aan te pakken. Bij een succesvol afronden is de kans groot dat de volgende jaren ook de G- en de H-steiger worden aangepakt.

Deze klus betekent wel dat eerder dan andere jaren de steiger leeg moet. In overleg met Jan Welink is er voor iedereen die in het water blijft een plek elders in de haven of in speciale gevallen een plek bij Jachthaven Strand Horst. Tot heden werkt iedereen geweldig mee. Het bestuur hoopt dat het zo blijft. De oktoberlijsten zijn nog niet allemaal teruggestuurd. Het verzoek is dat snel te doen, zeker als havenmeester of ledenadministratie dat nog eens extra vraagt. Het bestuur is content met de huidige renovatieplannen. Het zou goed zijn dat wij als leden ook zoveel mogelijk op diverse fronten onze medewerking verlenen.

Naar aanleiding van de zorgen om de steigers heeft het bestuur nagedacht over de aansprakelijkheid voor het geval er iets ernstigs gebeurt in de haven. De vereniging is voor eventuele aansprakelijkheid verzekerd. Daarnaast is besloten ook een verzekering af te sluiten voor bestuurlijke aansprakelijkheid. Het kan niet zo zijn dat door een onvoorziene omstandigheid het bestuur wordt aangesproken en al helemaal niet als het een individueel lid betreft. We doen als bestuur ons best. Toch kan het een keer fout gaan. Daarom kiest het bestuur voor een verzekering.

Ik begon deze nieuwsbrief met de melding dat er de komende maanden veel staat te gebeuren. De kans is er ook dat er op en rond Strand Horst de komende jaren veel gaat gebeuren. Binnen de gemeente Ermelo wordt al heel veel jaren nagedacht over een ontwikkeling/aanpassing/verbetering van Strand Horst. Dat lukte steeds niet. Nu vele jaren later is het wel gelukt om in overleg met de eigenaar van de gronden, de ondernemers op Strand Horst en diverse betrokkenen een plan te maken. Dat heet nu Masterplan Strand Horst. Opvallend is dat Watersportvereniging Ermelo niet gevraagd is mee te denken met de ontwikkelingen. Terwijl wij wel gebruiker zijn van een behoorlijk deel van het gebied. We hebben het college van B en W en ook de gemeenteraad uitgenodigd en ontvangen. We hebben uitleg en toelichting gegeven. Maar officieel zijn wij nooit betrokken. Dat vindt het bestuur niet netjes.

Het bestuur heeft ook zorgen over het nieuwe Masterplan. Dat er iets moet gebeuren zal niemand betwisten maar of het zo ruim en grootschalig moet als voorgesteld, wordt door het bestuur in twijfel getrokken. Het Masterplan geeft heel veel ruimte om heel veel te ontwikkelen en dan ook nog groot. Het voert te ver omdat nu allemaal uit te diepen. Daarom hebben we op de middag van de sluiting van het vaarseizoen daar een toelichting op gegeven. Martin van Leussen heeft ons laten zien wat er kan gaan gebeuren en welke effecten dat heeft. Een aantal punten springen er uit. De verkeersveiligheid door de enorme toename van verkeer. Nu is het bij tijden heel gevaarlijk voor de fietser en andere gebruikers van het fietspad. De uitgangen van de haven, het recreatiepark, de surfgelegenheid en de restaurants brengen nu al gevaar met zich mee. Hoe gaat dat straks worden. Dit geldt eveneens voor de rotondes bij de kruising met de A 28. Welk effect heeft de ontwikkeling op de dagrecreatie zoals we die nu kennen op Strand Horst. Is er nog wel ruimte? Kun je er nog wel terecht vanwege de mogelijke grootschaligheid. Daarnaast maakt het bestuur zich zorgen over de verwording van de kustlijn. Past wat er ontwikkeld kan worden wel bij de mooie groene kustlijn van Wolderwijd en Nuldernauw. De leden hebben aangegeven er mee in te stemmen dat het bestuur een zienswijze indient op het Masterplan. In die zienswijze zullen bovenstaande zorgen verwoord worden.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op woensdag 6 september kwam het bestuur voor het eerst na de zomerperiode weer bijeen. Het lijkt daarmee dat er in de zomer niet vergaderd is. Toch wel. Elke maand heeft het bestuur vergadert en werden de lopende zaken besproken.

In die genoemde gesprekken was de verhouding met Jachthaven Strand Horst een belangrijk onderwerp. Het bestuur heeft vastgesteld dat de verhoudingen uitstekend zijn. Met name de havenmeesters hebben goede contacten en afspraken en dat werkt goed.
Toch is er ook een belangrijk zorgpunt. Al langere tijd zijn we in gesprek over de kwaliteit van de steigers. Wij zijn als WSV Ermelo huurder van de steigers en dus ligt de verantwoordelijkheid van de kwaliteit bij Jachthaven Strand Horst. Natuurlijk zijn wij als gebruikers en als vereniging gehouden als goede huurder om te gaan met de steigers en alle andere bijbehorende zaken. Dat doen we ook. Zodra er een probleem is melden we dat bij de verhuurder en dan wordt het of door hem of door ons zelf opgelost. Daar is nooit geen echte discussie over.

Nu echter de kwaliteit van de steigers flink achteruit gaat hebben we met de verhuurder meerdere keren gesproken over de nodige renovatie. De heren de Boer en van Dam vinden ook zelf dat de steigers F, G en H er het slechtst aan toe zijn. Echter renovatie is duur. Bovendien is er een ruime keuze hoe te renoveren. Compleet nieuw of alleen de slechte delen. Drijvende steigers, hout of kunststof, zelf doen of uitbesteden, duurzaamheid, het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. Gelukkig is Jachthaven Strand Horst nu zo ver dat er begonnen zal gaan worden met de renovatie. De planning is dat de komende winter de F-steiger als eerste wordt aangepakt. Het bestuur is blij dat na de vele gesprekken het nu gaat gebeuren.

Wel is ons de vraag voorgelegd of de leden van de WSV Ermelo bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het bestuur heeft aangegeven dat aan de leden te willen voorleggen. Uiteraard onder de voorwaarde dat het ook haalbaar is. Het is vrijwilligers werk en de eindverantwoordelijkheid moet wel bij Jachthaven Strand Horst liggen. Bovendien kunnen niet alle leden bepaalde klussen aan en hebben veel leden ook hun dagelijks werk. Het bestuur heeft wel uitgesproken het positief te willen benaderen. Het is de bedoeling dat JHSH nu met een voorstel en een werkschema komt. De leden worden uitgenodigd om op 7 oktober daarop te reageren.

Een ander belangrijk onderwerp in de afgelopen periode was de overlast van waterplanten. De geluiden zijn verschillend. Op de Randmeren schijnt de plantengroei af te nemen. Overigens niet op alle plaatsen. Het Gooimeer, IJmeer en Markermeer zitten nog vol en het lijkt daar bij plekken nog erger te worden. Persoonlijk moest ik op het traject Hoorn- Hollandse brug drie keer stoppen en achteruitslaan om verlost te worden van de planten. Toch zijn er ook deskundigen die zeggen dat het probleem zich langzamerhand oplost. Mijn idee is dat ik het eerst wil zien en dan pas geloof. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Het is de bedoeling van het bestuur u ook bij te praten over de ontwikkelingen op Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Gelet op de ruimte die dit nieuwe bestemmingsplan geeft zou er veel kunnen veranderen op Strand Horst. Die veranderingen zijn er nog niet. Het bestemmingsplan geeft wel de ruimte. Het is aan de leden of de WSV een standpunt moet innemen. Individuele leden kunnen uiteraard ook zelf bij de gemeente eventuele bezwaren kenbaar maken. Mogelijk dat op 7 oktober bij de sluiting van het vaarseizoen er voldoende ruimte is voor een discussie. Samen met een discussie over de steigers kan het een belangrijke middag worden.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

In de bestuursvergadering van april ging in eerste instantie de aandacht uit naar de Algemene Ledenvergadering van 7 april. Als u deze nieuwsbrief leest is deze ALV al weer achter de rug. Daarom zal ik er in deze nieuwsbrief geen aandacht aan geven. De eventuele besluiten op de ALV zullen zeker in de maand mei verder uitgewerkt worden of er zal nieuws zijn over het vervolg.

Het bestuur heeft met heel veel genoegen teruggekeken op de beide werkdagen. De eerste zaterdag hebben zes leden zich vooral bezig gehouden met het knotten van de wilgen. De tweede zaterdag hebben ongeveer 20 mensen hun beste krachten gegeven aan het schoonmaken van vooral de steigers. Ook andere delen van onze verenigingshaven hebben een schoonmaak en opknap beurt gekregen. Het resultaat mag er zijn. We kunnen met een gerust hart aan het nieuwe seizoen beginnen. Daarom is er veel dank verschuldigd aan diegenen die zich als vrijwilligers hebben ingezet. Ze zijn door Ans en anderen goed verzorgd. Die verzorging is op zich al een reden om mee te helpen. Bovendien ging alles in een prima sfeer. Kortom, hulde.

Toch kan zich ook gaande het seizoen de situatie zich voordoen dat iets opnieuw vervuilt of kapot gaat. Het eenvoudigst is dan te bellen met de havenmeester of het bestuur aan te wijzen. Toch doet het bestuur een dringend beroep op de leden en ligplaatshouders zo nodig ook zelf de handen uit de mouwen te steken. We zijn een vereniging met en voor elkaar. Dat moeten we zo houden.

Het is vaker gezegd, vrijwilligers zijn de smeerolie van de vereniging. Daarom is het bestuur zo blij met die leden die om de beurt bereid zijn op zondagmiddag de bardienst te draaien. Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om op de eerste zondag van de maand aan het einde van de middag vanaf 15.00 uur even bij te kletsen in het clubhuis. Ik kan u garanderen dat het erg gezellig is.

Twee evenementen wil ik even aanstippen. Op zaterdag 22 april wordt het seizoen geopend. Dat doen we door bijeen te komen in het clubhuis. Het zal gezellig worden en uiteraard goed verzorgd. Er is nog geen vastomlijnd programma. Als er leden zijn die iets leuks weten of willen doen zijn ze van harte welkom. Even melden bij Wim Schuur.
Op 20 mei is er weer de barbecue samen met Watersportcentrum Strand Horst en de ligplaatshouders uit dat deel van de haven. Het definitieve programma wordt nog uitgewerkt. Het zal in lijn zijn met de vorige keer. Het bestuur probeert op die middag de leden en anderen de gelegenheid te geven hun brandblussers te laten controleren.

Tot slot nog twee zaken waar we blij mee kunnen zijn. Het werkvlot is door leden volledig gerenoveerd. Ideaal voor een stevige klus. Nog belangrijker is dat de haven voor het komende seizoen vol is.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Tuesday the 19th. Custom text here.