In de bestuursvergadering van januari heeft het bestuur eerst teruggekeken op de Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar waren minder mensen aanwezig dan andere jaren. De weersomstandigheden met sneeuw en ijzel zal een aantal leden en sympathisanten thuis gehouden hebben. Toch was de receptie heel gezellig en ontspannen. Dat kwam mede door de voortreffelijke oliebollen van Roel Sprang en de goede zorgen voor hapjes en drankjes van Ans Scholts.

Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een goed, gezegend en vooral ook een gezond 2017. Voor ons als watersporters wensen we elkaar uiteraard een mooi vaarseizoen.

Het bestuur heeft ook gesproken over de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en daar ook een besluit overgenomen. Daarom is onderstaand bericht van belang:

Tijdens de najaars ALV 25-11-2016 is aan de orde geweest een kleine aanpassing in het Huishoudelijk reglement. (de mogelijkheid creëren om aan een lidmaatschap, in bijzondere situaties, maximaal 1 extra ligplaats te verhuren). In principe ging u toen reeds akkoord met het voorstel. Het bestuur heeft zoals afgesproken  zorg gedragen voor een passende tekst in het Huishoudelijk– en Havenreglement. Deze heeft u ontvangen middels een mailbericht op 27 december 2016 met de mogelijkheid te reageren tot en met 10 januari 2017. Een klein aantal leden heeft gereageerd op de tekst; met name instemmend; een enkele vraag kon voldoende verduidelijkt worden, zodat de aanpassing van het huishoudelijk- en havenreglement door het bestuur vanaf heden 11 januari 2017 van kracht is  verklaard. De tekst van de aangepaste 2 reglementen zijn inmiddels terug te vinden op onze website www.wsvermelo.info  >Hoofdmenu>Download>Regelgeving.

In de komende maanden zal de uitgever van het maandblad Motorboot een tweetal op de watersport gerichte avonden organiseren. De uitgeverij is gevestigd in Ermelo en de directeur zal binnenkort ook nog een avond speciaal voor de WSV Ermelo houden. Lezers van het blad zullen ongetwijfeld de uitnodiging krijgen voor de eerstgenoemde avonden.

Verder zijn er geen belangrijke zaken aan de orde geweest. Het is ook wel eens fijn als de vereniging lekker draait en geen zorgen of problemen kent.

Het bestuur hoopt u binnenkort weer te zien bij een van de vele activiteiten.

Wiert Omta,
voorzitter WSV Ermelo

Uw bestuur had de laatste bestuursvergadering van het jaar op woensdag 6 december. Bij aankomst op de haven keek iedereen eerst even naar de F-steiger. De hoofdsteiger is bijna weer geheel voorzien van nieuwe balken. Daarna nog de balken van de zijsteigers en dan de planken en alle andere zaken er weer op. Het werk vordert maar het is toch een hele klus.

Binnen was het warm en kon het bestuur eerst terugkijken op een geslaagde Algemene Leden Vergadering. De leden hebben kort stilgestaan bij het overlijden van de heer Oosterbeek. Hij was nog maar kort lid van onze vereniging, toch is het goed om op deze manier afscheid te nemen. Het belangrijkste agendapunt was de begroting voor 2018. Deze is goedgekeurd. Geen verhoging van contributie en liggelden. Dat geeft altijd een goed gevoel. Nog niet zeker is of Watersport Centrum Strand Horst nog een aanpassing van de huur vraagt.

In januari krijgen we allemaal de rekening voor contributie, stroom en liggeld. Even slikken maar we krijgen er ook iets voor terug. Een leuke vereniging en een mooie ligplaats. Bovendien genieten we daar niet alleen van.

De vereniging heeft aan het einde van het jaar 108 leden en 15 sympathisanten. Het aantal leden en dan leden met ligplaats mag wel wat omhoog. Zo het nu lijkt hebben we de komende zomer nog plaats voor vijf schepen. Dus als we iemand kennen die belangstelling heeft dan is hij of zij welkom. Het moeten wel ligplaatshouders uit Ermelo zijn. De grens van 15 procent ligplaatsen voor mensen van buiten Ermelo is bereikt. Binnenkort wordt de indeling voor winter en zomer rondgestuurd.

Tijdens de ledenvergadering heeft Dick Kanselaar het voorstel gedaan een gezamenlijke bootreis te organiseren naar het IJsselmeer en mogelijk de Waddenzee. Het bestuur vindt het een mooi initiatief en zal dat ook steunen. Via mail en site zal Dick dit verder uitwerken. Dus als er belangstelling is dan is contact met Dick en/of het bestuur een mooie opstart.

Op de site zullen twee artikelen komen over windmolens en de waterplanten. Er zijn plannen om windmolens te plaatsen langs de A28. Dat kan op het land maar ook op het water. In dat laatste geval heeft Watersportvereniging Ermelo wel een positie. Immers we willen geen last hebben van molens in het water. Het is nog niet zo ver. Toch houden we de vinger aan de pols. Dat geldt evenzo voor de overlast van waterplanten. De geluiden zijn verschillend maar zo lang ze nog niet zijn verdwenen, moeten we pleiten voor maaien en opruimen.

Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook de komst van een nieuw jaar. Het nieuwe jaar willen we inluiden met een nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari van 15.00 tot 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Dat betekent wel dat zondag 7 januari er geen opening van het clubhuis is. Extra reden om op zaterdag te komen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op de overgang van een hele korte periode van vorst en een beetje ijs in de haven naar dooi weer vergaderde het bestuur. In aanwezigheid van onze havenmeester Jan Welink. Jan herstelt gelukkig. Laten we hopen dat zijn herstel spoedig weer honderd procent is.

Het bestuur heeft uiteraard teruggekeken op de ALV van 25 november. Een geslaagde avond. De leden hebben ingestemd met de gedachte dat het mogelijk moet zijn dat een lid met twee schepen in de haven kan liggen. Uiteraard onder een aantal voorwaarden. In de komende ledenvergadering (vrijdag 7 april 2017) komt het bestuur met een tekstvoorstel voor de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement. Het zou kunnen dat het bestuur u eerder een voorstel doet en dan per mail. De vergadering was immers al akkoord. Als de tekstwijziging op geen problemen stuit dan kan het ook snel en voor de start van het zomerseizoen worden afgehandeld.

Tijdens de ALV is ook uitgebreid gesproken over de renovatie van de steigers. Tot heden is daar geen nieuws over te vertellen.

Het bestuur is blij dat Meindert de Jong zich heeft gemeld voor de functie van penningmeester. Zijn deskundigheid is alom bekend en Meindert heeft aangegeven dat hij zijn tijd graag wil besteden aan het besturen van onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering in april zou hij dan onder voorbehoud van tegenkandidaten officieel gekozen kunnen worden.

Het bestuur heeft het belang van de oktoberlijst nog eens onderstreept. De leden en de sympathisanten worden gevraagd en zijn als lid gehouden deze lijst in te vullen. Deze lijst is daarna de leidraad voor het bestuur in de verdeling van de ligplaatsen, de contributie en de bijdrage als sympathisant. Daarmee is de lijst een afspraak en dus ook een afspraak die geldt.

Het bestuur wil de statuten en de reglementen aanhouden en handhaven. Er kunnen altijd omstandigheden zijn dat het redelijk en billijk is om een aanpassing te bespreken als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dat is ook conform de reglementen. Afwijkingen moeten ten alle tijden uit te leggen zijn. De leden moeten wel weten dat de spelregels niet voor niets door de leden zijn vastgesteld.

In het jaar 2016 zijn er veel mutaties geweest in het ledenbestand en veel wisselingen van ligplaatsen. Per saldo is het aantal leden gelijk gebleven en is onze haven komende zomer weer vol. Dat is mooi. Dat geeft een mooi vooruitzicht naar het jaar 2017.

Het bestuur nodigt leden en sympathisanten van harte uit om het nieuwe jaar in te luiden op de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari vanaf 1500 uur. Dan kunnen we met elkaar heel kort even terugkijken naar 2016 maar vooral vooruit kijken naar 2017 en een ieder en onze vereniging een goed en gezond jaar toewensen.

Graag tot ziens op zaterdag 7 januari 2017.

Wiert Omta

Voorzitter WSV Ermelo

Er zijn ook in november van die dagen dat het weer zo lekker is dat binnen zitten gewoon jammer is. Woensdag 2 november was zo’n dag. Het bestuur zat in het clubhuis voor een bestuurs- vergadering terwijl buiten de zon scheen en je heerlijk aan je boot kon klussen. Maar een oude wijsheid zegt “dat zaken voor het meisje gaan” en dus gewoon een bestuursvergadering.

Een deel van de bestuursvergadering was gewijd aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 november. In deze ALV bespreken we gewoontegetrouw de begroting voor het volgende jaar. Belangrijk is of de tarieven en de contributie zullen stijgen. Dat is niet het geval. Tenzij de leden er anders overdenken.

Twee leden van het bestuur zijn aftredend. Wim Schuur als algemeen adjunct. In de praktijk betekent dat vooral het plannen en deels organiseren van de verschillende ledenactiviteiten en evenementen. Wim heeft dat de afgelopen drie jaar voortreffelijk gedaan. Het bestuur is blij dat hij zich opnieuw herkiesbaar stelt. Een ander aftredend bestuurslid is onze penningmeester Jacob Borst. Jacob heeft dertien jaar heel goed gepast op de centen van de vereniging. Balans en begroting zien er prima uit. Daar heeft Jacob zijn best voor gedaan en het is hem uitstekend gelukt. Toch vindt hij het tijd worden voor vervanging. Het bestuur betreurt dat maar respecteert het ook. Iemand met zijn staat van dienst mag op enig moment ook terugtreden. Tijdens de bestuursvergadering is er nog geen vervanger van Jacob. Afgesproken is dat er gezocht wordt naar een nieuwe penningmeester en dat Jacob het blijft doen tot uiterlijk de Voorjaarsledenvergadering. Dan zal in financiële zin het jaar 2016 worden afgesloten. Als iemand zin heeft de mooie klus van Jacob over te nemen dan hoort het bestuur het graag.

Tijdens de ALV zal het bestuur u bijpraten over het al of niet realiseren van verlenging van vingersteigers op de G steiger. Het bestuur wil daar graag aan meewerken. Zoals al in de vorige nieuwsbrief geschreven is onder voorbehoud van medewerking van WSCSH en financiering. Het bestuur is van mening dat ligplaatshouders die verlenging willen dat ook moeten betalen. Dat is in het verleden ook zo gedaan. Nu wil echter het geval dat WSCSH ook bezig wil gaan met vernieuwing van de steigers. Ook de F, G en H steiger moeten vernieuwd. Het bestuur is daarover in overleg met WSCSH. Het zou kunnen zijn dat verlenging van de vingersteigers moet of kan worden afgestemd in de groter renovatie. Het bestuur zal u bijpraten en eventueel met een voorstel komen op de ALV.

Een ander belangrijk punt op de ALV is een voorstel akkoord te gaan met een wijziging van artikel 28 van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn twee verzoeken binnen gekomen van leden voor een tweede ligplaats in onze haven. Het bestuur wil daaraan meewerken onder voorbehoud dat de ledenvergadering daar mee instemt.

Een zorgpunt voor het bestuur en de webmaster Otte Brunsting is de website. Deze is nu al voor de derde keer gekraakt. Daar wordt niemand blij van. De website is voor onze vereniging een belangrijk communicatie- middel en dan moet hij goed functioneren. Hoe het hacken is gebeurd is ons onduidelijk en ook met deskundigen moeilijk te achterhalen. Otte Brunsting doet zijn best de site weer in de lucht te krijgen. Hij heeft assistentie van Paul Hoogendijk. Het kost heel veel tijd en energie. Veel waardering daarom voor beiden. Mogelijk is hun inzet nog niet voldoende. Met Otte afgesproken dat hij de ruimte heeft om andere deskundigheid te zoeken. Juist om de website te vrijwaren van weer een hack.

Tot slot het bestuur denkt ook voor het komende jaar een interessant programma te hebben gemaakt. Op de ALV krijgt u verdere uitleg. Namens het bestuur en naast de formele uitnodiging voor de ALV roep ik iedereen op aanwezig te zijn. We hopen op een vol clubhuis en een plezierige avond.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Woensdag 5 oktober was er weer een bestuursvergadering. Gelet op de koude noordoosten wind was het in het clubhuis aangenamer dan in de haven en misschien ook wel warmer dan in de boot. Ondanks die gure wind waren er toch mensen op het water. Het blijft een mooi gezicht om van uit ons clubhuis schepen voorbij te zien varen over Nuldernauw en Wolderwijd.

Het bestuur had toch een aantal zaken te bespreken. Wim Schuur heeft binnen het bestuur als algemeen adjunct de taak om de agenda te vullen met allerlei activiteiten en evenementen. Dat gaat van opening vaarseizoen, ALV, cursusavonden en buitenactiviteiten tot zorgen voor invulling achter de bar op de zondagmiddag. Het is hem en het bestuur gelukt om weer een mooi programma neer te zetten.
Wim verzet veel werk. Het is niet alleen plannen maar ook de bijeenkomsten organiseren, leden te betrekken en het moet ook nog zinvol en leuk zijn. Het is wel eens jammer dat er dan toch weinig of beperkte deelname is en dat hij het dikwijls ook nog zelf moet bedenken. Daarom een oproep aan alle leden om eens goed na te denken over welke activiteiten we kunnen organiseren en of daar dan ook medewerking aan verleend kan worden. Dat laatste moet wel. De stelregel van het bestuur is dat we veel willen organiseren maar er moet dan wel medewerking en belangstelling zijn.

Om alvast een doorkijk te geven volgt hier een opsomming van onze activiteiten de komende periode. Het gaat zelfs door tot 2018:
08/10 sluiting vaarseizoen
25/11 Alg. Ledenvergadering
07/01 nieuwjaarsreceptie
13/01 vaarbewijs 1 en 2
17/02 wat doet de watersporter in de winter
03/03 knopen en splitsen
07/04 Alg. Ledenvergadering
22/04 opening vaarseizoen
19/04 instructie manoeuvreren op de motor
17/05 varen met ouderen
20/05 avond van en voor de leden
16/07 o.a. vis bakken
07/10 sluiting vaarseizoen
24/11 Alg Ledenvergadering
03/01 nieuwjaar in het clubhuis.
Het is toch weer een hele lijst. Een en ander is uiteraard nog onder voorbehoud. Wat ook opvalt is dat er nog genoeg ruimte is voor leden om ideeën aan te dragen.

Nog wel een aanvulling, het clubhuis is elke eerste zondag van de maand open voor een praatje en een hapje en drankje. Altijd heel gezellig en misschien een mooi moment om leuke activiteiten te bedenken.

Meerdere planken op de steigers worden slechter en slechter. In de afgelopen tijd hebben een aantal van ons slechte planken vervangen en planken opnieuw vastgezet. Gebleken is dat de onderbalken soms zo slecht zijn dat de bouten niet meer vast te zetten zijn.

Verschillende ligplaatshouders aan de G steiger hebben gevraagd om verlenging van de vingersteigers. In het verleden zijn een aantal vingersteigers ook verlengd. Het bestuur is daarmee aan het werk gegaan. Er wordt contact gezocht met WCSH, de eigenaar van de steigers. Een prijsopgave moet er komen en dan moet het werk ook nog uitgevoerd worden. Nog belangrijker is dat het ook nog betaald moet worden. Het bestuur kiest voor de lijn dat ligplaatshouders die het willen er ook voor moeten betalen. Bij eerdere aanpassingen is dat ook gebeurd. Het is de bedoeling om op de ALV van 25 november met een concreet voorstel te komen.

Daarmee ben ik ook bij de ALV van 25 november. De aanvang is om 20.00 uur en de agenda is op hoofdlijnen als volgt:<br>Toelichting activiteitenprogramma<br>Contributie en liggelden<br>Begroting 2017<br>Bestuursverkiezing.<br>Uiteraard staan ook de havenaangelegenheden op de agenda met o.a. als onderwerp de vingersteigers.<br>Alle reden denk ik om 25 november 2016 alvast in de agenda te zetten.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Sunday the 25th. Custom text here.