In de bestuursvergadering van april ging in eerste instantie de aandacht uit naar de Algemene Ledenvergadering van 7 april. Als u deze nieuwsbrief leest is deze ALV al weer achter de rug. Daarom zal ik er in deze nieuwsbrief geen aandacht aan geven. De eventuele besluiten op de ALV zullen zeker in de maand mei verder uitgewerkt worden of er zal nieuws zijn over het vervolg.

Het bestuur heeft met heel veel genoegen teruggekeken op de beide werkdagen. De eerste zaterdag hebben zes leden zich vooral bezig gehouden met het knotten van de wilgen. De tweede zaterdag hebben ongeveer 20 mensen hun beste krachten gegeven aan het schoonmaken van vooral de steigers. Ook andere delen van onze verenigingshaven hebben een schoonmaak en opknap beurt gekregen. Het resultaat mag er zijn. We kunnen met een gerust hart aan het nieuwe seizoen beginnen. Daarom is er veel dank verschuldigd aan diegenen die zich als vrijwilligers hebben ingezet. Ze zijn door Ans en anderen goed verzorgd. Die verzorging is op zich al een reden om mee te helpen. Bovendien ging alles in een prima sfeer. Kortom, hulde.

Toch kan zich ook gaande het seizoen de situatie zich voordoen dat iets opnieuw vervuilt of kapot gaat. Het eenvoudigst is dan te bellen met de havenmeester of het bestuur aan te wijzen. Toch doet het bestuur een dringend beroep op de leden en ligplaatshouders zo nodig ook zelf de handen uit de mouwen te steken. We zijn een vereniging met en voor elkaar. Dat moeten we zo houden.

Het is vaker gezegd, vrijwilligers zijn de smeerolie van de vereniging. Daarom is het bestuur zo blij met die leden die om de beurt bereid zijn op zondagmiddag de bardienst te draaien. Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om op de eerste zondag van de maand aan het einde van de middag vanaf 15.00 uur even bij te kletsen in het clubhuis. Ik kan u garanderen dat het erg gezellig is.

Twee evenementen wil ik even aanstippen. Op zaterdag 22 april wordt het seizoen geopend. Dat doen we door bijeen te komen in het clubhuis. Het zal gezellig worden en uiteraard goed verzorgd. Er is nog geen vastomlijnd programma. Als er leden zijn die iets leuks weten of willen doen zijn ze van harte welkom. Even melden bij Wim Schuur.
Op 20 mei is er weer de barbecue samen met Watersportcentrum Strand Horst en de ligplaatshouders uit dat deel van de haven. Het definitieve programma wordt nog uitgewerkt. Het zal in lijn zijn met de vorige keer. Het bestuur probeert op die middag de leden en anderen de gelegenheid te geven hun brandblussers te laten controleren.

Tot slot nog twee zaken waar we blij mee kunnen zijn. Het werkvlot is door leden volledig gerenoveerd. Ideaal voor een stevige klus. Nog belangrijker is dat de haven voor het komende seizoen vol is.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Als het klopt dat de nieuwsbrief recht evenredig is met de lengte van de laatste bestuursvergadering dan zal deze nieuwsbrief kort zijn. Het bestuur had in de maartvergadering niet veel te bespreken. Je zou kunnen concluderen dat alles op rolletjes loopt en dat de vereniging niet veel zorgen heeft. De rolletjes en de zorgen kloppen beide. Gelukkig maar.

De twee belangrijkste onderwerpen waren de aanstaande Algemene Ledenvergadering en de havenaangelegenheden. Over dit laatste zal onze havenmeester rapporteren.

Het bestuur heeft de ALV van 7 april 2017 voorbereid. Uiteraard krijgen de leden het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 te bespreken. Daarnaast zijn er twee verkiezingen. De aangekondigde vacature van penningmeester moet worden ingevuld. Het bestuur is blij dat Meindert de Jong bereid is zich kandidaat te stellen. Hij heeft al de gelegenheid gehad zich te oriënteren. Hij wil het graag gaan doen. De leden kunnen uiteraard tegenkandidaten voordragen.

Ook is er een vacature voor de functie van secretaris. Martin van Leussen is statutair aftredend maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Ook voor deze functie kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen.

Tijdens de ledenvergadering zal zeker gesproken worden over de renovatie van de steigers. Het bestuur en in het bijzonder de havenmeester heeft veelvuldig overleg gehad met WSCH. Gebleken is echter dat de renovatie zeer hoge kosten met zich meebrengt. Voorlopig is er nog geen zicht op uitvoering van onze steigers. We gaan weer in overleg hoe de toch zeer noodzakelijke renovatie wel kan worden aangepakt.

Op de ALV wil het bestuur met de leden in discussie over nut en noodzaak van het uitbreiden en verbeteren van het wifinetwerk. Welke kosten staan er tegen over en zijn we bereid daarin te investeren. Tijdens de vergadering komt het bestuur met een voorstel. Het bestuur wil de besluitvorming in dit geval laten bij de leden.

Tot slot. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor de ALV op 7 april die om 20.00 uur begint.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur heeft in de vergadering van februari allereerst terug gekeken op twee mooie evenementen. Een geslaagde instructieavond. De uitleg en toelichting op varen op groot water leidde er in ieder geval toe dat iemand opmerkte, de avond zo leuk gevonden te hebben, dat hij misschien wel vaarbewijs 2 ging halen.

Zeer geslaagd en heel gezellig was de jaarlijkse Oranjetocht. Met 46 deelnemers was het heerlijk wandelen, bijkletsen, glühwein drinken en genieten van heel veel snert ( 2/3 liter per deelnemer) en veel worst. Een traditie die gelet op de deelnemers nog lang in stand zal blijven.

Dat waren twee leuke bijeenkomsten. Toch heeft het bestuur ook zorgen. Het lijkt er op dat voor het eerst een ligplaats niet bezet wordt de komende zomer. Een ligplaats is niet zo erg. We weten echter ook dat de trend in de watersport is dat er minder behoefte is aan een vaste ligplaats. Dat is jammer en doet de vereniging ook schade. Dus als er leden zijn die een vriend, een bekende of familielid hebben die belangstelling heeft voor een ligplaats dan hoort het bestuur dat graag. Betrokken watersporter heeft dan tevens het voordeel van een mooie en gezellige vereniging op een toplocatie.

In de komende periode hebben we nog twee bijeenkomsten. Allereerst op 17 februari het programma “wat doet een watersporter in de winter”. Daarna komt op 3 maart Ton Roskam, uitgever van het maandblad “Motorboot”, een lezing houden over zijn activiteiten in de watersport. De uitgeverij is gevestigd in Ermelo. Dus voor inleider en de vereniging een thuiswedstrijd.

Verder waren er nog wat kleine zaken en dat betekende dat we een korte maar zoals altijd een nuttige vergadering hadden.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

In de bestuursvergadering van januari heeft het bestuur eerst teruggekeken op de Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar waren minder mensen aanwezig dan andere jaren. De weersomstandigheden met sneeuw en ijzel zal een aantal leden en sympathisanten thuis gehouden hebben. Toch was de receptie heel gezellig en ontspannen. Dat kwam mede door de voortreffelijke oliebollen van Roel Sprang en de goede zorgen voor hapjes en drankjes van Ans Scholts.

Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een goed, gezegend en vooral ook een gezond 2017. Voor ons als watersporters wensen we elkaar uiteraard een mooi vaarseizoen.

Het bestuur heeft ook gesproken over de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en daar ook een besluit overgenomen. Daarom is onderstaand bericht van belang:

Tijdens de najaars ALV 25-11-2016 is aan de orde geweest een kleine aanpassing in het Huishoudelijk reglement. (de mogelijkheid creëren om aan een lidmaatschap, in bijzondere situaties, maximaal 1 extra ligplaats te verhuren). In principe ging u toen reeds akkoord met het voorstel. Het bestuur heeft zoals afgesproken  zorg gedragen voor een passende tekst in het Huishoudelijk– en Havenreglement. Deze heeft u ontvangen middels een mailbericht op 27 december 2016 met de mogelijkheid te reageren tot en met 10 januari 2017. Een klein aantal leden heeft gereageerd op de tekst; met name instemmend; een enkele vraag kon voldoende verduidelijkt worden, zodat de aanpassing van het huishoudelijk- en havenreglement door het bestuur vanaf heden 11 januari 2017 van kracht is  verklaard. De tekst van de aangepaste 2 reglementen zijn inmiddels terug te vinden op onze website www.wsvermelo.info  >Hoofdmenu>Download>Regelgeving.

In de komende maanden zal de uitgever van het maandblad Motorboot een tweetal op de watersport gerichte avonden organiseren. De uitgeverij is gevestigd in Ermelo en de directeur zal binnenkort ook nog een avond speciaal voor de WSV Ermelo houden. Lezers van het blad zullen ongetwijfeld de uitnodiging krijgen voor de eerstgenoemde avonden.

Verder zijn er geen belangrijke zaken aan de orde geweest. Het is ook wel eens fijn als de vereniging lekker draait en geen zorgen of problemen kent.

Het bestuur hoopt u binnenkort weer te zien bij een van de vele activiteiten.

Wiert Omta,
voorzitter WSV Ermelo

Uw bestuur had de laatste bestuursvergadering van het jaar op woensdag 6 december. Bij aankomst op de haven keek iedereen eerst even naar de F-steiger. De hoofdsteiger is bijna weer geheel voorzien van nieuwe balken. Daarna nog de balken van de zijsteigers en dan de planken en alle andere zaken er weer op. Het werk vordert maar het is toch een hele klus.

Binnen was het warm en kon het bestuur eerst terugkijken op een geslaagde Algemene Leden Vergadering. De leden hebben kort stilgestaan bij het overlijden van de heer Oosterbeek. Hij was nog maar kort lid van onze vereniging, toch is het goed om op deze manier afscheid te nemen. Het belangrijkste agendapunt was de begroting voor 2018. Deze is goedgekeurd. Geen verhoging van contributie en liggelden. Dat geeft altijd een goed gevoel. Nog niet zeker is of Watersport Centrum Strand Horst nog een aanpassing van de huur vraagt.

In januari krijgen we allemaal de rekening voor contributie, stroom en liggeld. Even slikken maar we krijgen er ook iets voor terug. Een leuke vereniging en een mooie ligplaats. Bovendien genieten we daar niet alleen van.

De vereniging heeft aan het einde van het jaar 108 leden en 15 sympathisanten. Het aantal leden en dan leden met ligplaats mag wel wat omhoog. Zo het nu lijkt hebben we de komende zomer nog plaats voor vijf schepen. Dus als we iemand kennen die belangstelling heeft dan is hij of zij welkom. Het moeten wel ligplaatshouders uit Ermelo zijn. De grens van 15 procent ligplaatsen voor mensen van buiten Ermelo is bereikt. Binnenkort wordt de indeling voor winter en zomer rondgestuurd.

Tijdens de ledenvergadering heeft Dick Kanselaar het voorstel gedaan een gezamenlijke bootreis te organiseren naar het IJsselmeer en mogelijk de Waddenzee. Het bestuur vindt het een mooi initiatief en zal dat ook steunen. Via mail en site zal Dick dit verder uitwerken. Dus als er belangstelling is dan is contact met Dick en/of het bestuur een mooie opstart.

Op de site zullen twee artikelen komen over windmolens en de waterplanten. Er zijn plannen om windmolens te plaatsen langs de A28. Dat kan op het land maar ook op het water. In dat laatste geval heeft Watersportvereniging Ermelo wel een positie. Immers we willen geen last hebben van molens in het water. Het is nog niet zo ver. Toch houden we de vinger aan de pols. Dat geldt evenzo voor de overlast van waterplanten. De geluiden zijn verschillend maar zo lang ze nog niet zijn verdwenen, moeten we pleiten voor maaien en opruimen.

Het einde van het jaar nadert en dat betekent ook de komst van een nieuw jaar. Het nieuwe jaar willen we inluiden met een nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari van 15.00 tot 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Dat betekent wel dat zondag 7 januari er geen opening van het clubhuis is. Extra reden om op zaterdag te komen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.