Het gebeurt een enkele keer dat er tijdens de bestuursvergadering wat minder te bespreken is. Natuurlijk is er altijd de opening, zijn er notulen van de vorige vergadering en wordt de actiepuntenlijst langs gelopen. Mededelingen zijn er soms ook niet. Dan rest er een korte vergadering. Agendapunten die er ook altijd zijn zoals havenaangelegenheden en ledenadministratie zorgden ook al niet voor veel gespreksstof in mei. Dat geeft het bestuur een goed gevoel. Alles marcheert kennelijk voortreffelijk.

Het bestuur heeft het gesprek met leden van de gemeenteraad voorbereid. Op donderdag 12 mei was de commissie Infrastructuur en Ruimte te gast in ons clubhuis. Deze commissie uit de Raad houdt zich o.a. bezig met de ontwikkelingen op Strand Horst. Het bestuur heeft aan de commissie kunnen vertellen welke zorgen er leven over delen van de plannen zoals die beschreven staan in de gepresenteerde “Visie op Strand Horst”. Op de ledenvergadering is er door onze leden ook kritisch gesproken over te veel en te grootschalige ontwikkelingen. Het karakter van de haven zou dan wel eens sterk kunnen veranderen. Een aantal hoognodige voorzieningen zoals toegankelijkheid, strand, fietsvoorzieningen verdwijnen of blijven in afgeslankte vorm aanwezig. Naar de mening van de watersportvereniging is er bij het maken van de visie meer vanuit het land dan vanaf het water gedacht. Het aanzien van Strand Horst en de omringende natuur moet wel behouden blijven.

Dat wil niet zeggen dat er niets mag veranderen of bijgebouwd mag worden. Natuurlijk moet ook voor Strand Horst gebruik gemaakt worden van mogelijke ontwikkelingen. Het moet echter wel zorgvuldig en een positieve bijdrage leveren. Het was heel plezierig dat de directeur van de Coöperatie Gastvrije Randmeren mevrouw Rita Braam deze avond ook aanwezig was. Zij heeft vanuit haar rol veel inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het gebied en eveneens gepleit voor het betrokken worden bij de ontwikkelingen. Voor haar staat een zorgvuldige ontwikkeling en invulling van Strand Horst voorop. De leden van de Raad hebben de ontvangst als zeer positief ervaren. Het gaf toch weer een andere kijk op bepaalde zaken. Het is nu aan hen om te besluiten. Het bestuur hoopt dat de prachtige zonsondergang van 12 mei die precies op het goede moment plaats vond een goede bijdrage heeft gegeven aan de besluitvorming.

Een heel ander punt van de bestuursvergadering ging over het feit dat een lid van onze vereniging zijn tuinafval mee had genomen naar de haven en daar in de afvalcontainer heeft gestort. Camera’s hebben deze foute daad vastgelegd. De betrokkene is aangesproken. Uiteraard gebeurt het wel eens dat een klein beetje huisvuil net voor de vakantie of een weekend weg even wordt meegenomen naar de haven omdat het thuis niet meer lukt. Dat is heel wat anders dan een grote hoeveelheid tuinafval.

Tot slot nog een melding over het varen met de Stichting Welzijn Ermelo. De vaartocht was gepland maar kon niet doorgaan omdat er te weinig mensen waren die met ons wilden meevaren. Jammer. In ieder geval een bespreekpunt voor de volgende bestuursvergadering.

Wiert Omta voorzitter

Op zaterdag 26 maart heeft een grote groep vrijwilligers de handen flink uit de mouwen gestoken. Met meer dan twintig personen zijn steigerplanken vernieuwd, is het clubhuis schoongemaakt en zijn de wilgen geknot. Daarnaast is die dag een aantal kleinere klussen geklaard. Geweldig dat leden zich op deze manier inzetten voor de vereniging en onze haven. Hulde en dank.

Ik heb het al eerder geschreven dat betrokkenheid en inzet van belang zijn om alles goed op orde te houden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat alle vrijwilligers die zich meer of minder hebben ingezet binnenkort worden uitgenodigd voor een “dankjewel moment/avond”. De inzet van 26 maart heeft er in ieder geval toe geleid dat we weer fris en schoon aan het nieuwe vaarseizoen kunnen beginnen.

Tijdens de ALV van vrijdag 1 april heeft het bestuur ook aandacht gevraagd voor bovenstaande. Daarnaast waren de volgende onderwerpen van belang:

- De exploitatierekening is goedgekeurd. Het batig saldo van ruim € 7000,00 is toegevoegd aan de reserve. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de penningmeester gecomplimenteerd. Daarmee werden penningmeester en bestuur decharge verleend. De kascommissie is nog niet aangevuld met een nieuw lid. Als er iemand is die twee jaar wil plaatsnemen in de kascommissie zou dat geweldig zijn. Ook dat is een vorm van betrokken zijn.

- De renovatie van de toiletten is achter de rug. Bouwbedrijf van Panhuis heeft prima werk geleverd. Het bestuur dankt Daniel Scholts voor zijn werk als bouwheer. Hij werd daarbij geassisteerd door havenmeester Jan Welink en anderen. De renovatie is binnen het budget gebleven en het resultaat mag er zijn. Aan de leden is in een eerdere vergadering gevraagd ook budget voor renovatie van de keuken beschikbaar te stellen. Dat budget is vrijgegeven. Het bestuur vindt echter na een grondige inspectie de noodzaak minder groot. Dat betekent niet dat er op termijn niets moet worden aangepast. Eerst zal goed moeten worden nagedacht hoe het zit met nut en noodzaak. Nuttig is het wel. Een frisse en goed geoutilleerde keuken is belangrijk. De noodzaak om het nu te doen is er nog niet. Het bestuur komt mogelijk later met een voorstel.

- Een derde onderwerp was de visie op Strand Horst. Het College van B en W van Ermelo heeft in de week voorafgaande aan de ALV deze visie gepresenteerd. Het is vooral een stuk geworden waarin de ondernemers in het gebied hun wensen hebben kenbaar gemaakt. Het College zal naar wij begrijpen deze wensen willen uitvoeren. Nu is eerst de gemeenteraad aan de beurt om er iets over te zeggen en er geheel of deels een akkoord aan te geven. Dus is er nu ook het moment om als bewoners en gebruikers van het gebied een oordeel te vormen. De ALV heeft het bestuur gevraagd de ontwikkelingen scherp te volgen en nu al van commentaar te voorzien. Het is opgevallen dat er amper of geen aandacht is geweest voor de watersportbelangen en ook niet erg nagedacht is over de relatie Strand Horst en Wolderwijd/Nuldernauw. Als de voorliggende visie wordt uitgevoerd verandert het aanzien en het karakter van de haven en het aangrenzende gebied sterk. Vraag zal dan ook zijn welke positie heeft WSV Ermelo in het geheel. Het bestuur pakt dit op. Geprobeerd zal worden om een avond te beleggen met de gemeenteraad en daarbij de Coöperatie Gastvrije Randmeren te betrekken.

Als er leden zijn die graag een vlaggetje van WSV Ermelo in de mast willen, meld je dan even bij Jan Welink of Marco Eelman. Staat leuk en we hoeven ons in den vreemde niet te schamen voor onze Watersportvereniging. Toch……………?

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Als ik nu naar buiten kijk dan zie ik veel water vallen. Druppels die het midden houden tussen regen en sneeuw. Geen gevoel dat het watersportseizoen over een maand alweer geopend is. Toch gaat het wel gebeuren. De tijd gaat immers door en het mooie weer komt ook vast en zeker wel.

Het bestuur heeft de vergadering van maart achter de rug. Het was heerlijk warm in het clubhuis. Het is toch genieten, zo’n mooie accommodatie te hebben. Goed onderhouden en van alle gemakken en gezelligheid voorzien. Het wordt nog mooier. De aangekondigde renovatie van de toiletruimte gaat van start en de bedoeling is dat het werk op 25 maart wordt opgeleverd. Dat is een week voor voorjaarsledenvergadering van 1 april. De leden kunnen dan zien hoe het geworden is.

Zoals afgesproken zal tijdens de genoemde renovatie bekeken worden hoe het met de vloer onder de keuken is gesteld. De ledenvergadering heeft een akkoord gegeven op een eventuele noodzaak ook die aan te pakken. Op de vergadering van 1 april kan het bestuur nadere informatie geven.

Als deze nieuwsbrief op de site staat, is de avond met Arie Burggraaf over splitsen en knopen, schiemannen al achter de rug. De aanmelding betrof 36 personen. Leuk is dat ook uit de commerciële haven veel aanmeldingen waren.

Op 20 mei organiseert het bestuur een avond voor de vrijwilligers van onze vereniging. Zij worden met partners uitgenodigd en een beetje gefêteerd door het bestuur. Het is de bedoeling om deze avond eens per twee jaar te organiseren. Als er leden zijn die ook wel aanwezig zouden willen zijn dan is dat eenvoudig op te lossen. Doe iets geheel vrijwillig voor de vereniging.

Zoals al geschreven hebben we op vrijdag 1 april onze voorjaarsledenvergadering. De agenda is niet spectaculair. Toch alle reden om te komen denk ik. Vooral vanwege de goede sfeer en de gezelligheid die past bij onze vereniging. Bovendien zal de penningmeester laten zien dat we ook nog financieel een gezonde vereniging zijn.

Wiert Omta, voorzitter

Een belangrijk onderwerp van de bestuursvergadering van februari waren onze vrijwilligers. Al zolang onze watersportvereniging bestaat wordt er heel veel werk vrijwillig verzet door de leden. Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren of het zou met hoge kosten gepaard gaan. Met regelmaat zijn er leden die beschikbaar zijn voor een klus. Dat kan heel divers zijn. Het laten functioneren van het clubhuis, onderhoud in de haven, meewerken aan evenementen, het verzorgen van de administratie, onderhouden contacten met externe organisaties, behartigen belangen van de watersporters, presenteren van een onderwerp op een clubavond, besturen van de vereniging en zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.
Populair gezegd zijn onze vrijwilligers de smeerolie van de vereniging. Hulde. Het is goed om al deze mensen zo af en toe in het zonnetje te zetten. Dat hebben we vaker gedaan. Het is er echter ook wel eens bij ingeschoten. Soms wordt het vergeten of is er onvoldoende tijd voor. Het bestuur wil dat herstellen en organiseert daarom een “dankjewel moment” op 20 mei. Uitnodigingen voor wie het aangaan volgen op een later ogenblik.

De komende weken zijn er weer een aantal mooie momenten gepland. Op 19 februari kunnen we kennis maken met wat andere watersporters doen in de lange winter als ze niet varen. Op 4 maart is er een avond waar we weer iets kunnen leren over knopen en splitsen, een activiteit die vorig jaar heel veel leden en anderen trok. Het clubhuis was meer dan vol en dat leidde tot een zeer gezellige avond. Trouwens met touw en lijnen raak je nooit “uitgeknoopt”. Op vrijdag 1 april (geen grap ) is er onze voorjaarsledenvergadering.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over het havenreglement en de rekenmethodes voor de huurprijzen. Daar verandert niet echt wat. Wel zijn er zaken waar na vele jaren wat slijtage op zat, weer eens bijgesteld en aangescherpt. Als het gereed is komt het op de website te staan.

Soms is er niet veel te besluiten maar wel veel te bepraten. Ook voor het bestuur geldt dat brainstormen en praten met de benen op tafel heel nuttig kan zijn. Dat hebben we in februari dan ook uitgebreid gedaan. Ergens dit jaar of later leidt dat wel weer tot besluiten of voorstellen aan de leden.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal nog een goede tijd voorafgaand aan het weer vaarklaar maken van onze schepen.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Het jaar 2016 is nog geen week oud als het bestuur bijeenkomt in het clubhuis voor de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar. Het lijkt dat het bestuur heel actief is. Dat is natuurlijk ook zo. Bestuurlijke activiteiten gaan bijna altijd door. In principe vergadert het bestuur de eerste woensdag in de maand en nu een keer op de dag erna. Het is waterkoud op de haven. Gelukkig geen ijzel en ander ongerief. Dit in tegenstelling tot het noorden van het land. Binnen in het clubhuis brandt de kachel en goede wensen die de leden van het bestuur elkaar toewensen maken het extra warm. Dat geeft nu al een goed gevoel voor de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 9 januari. De leden die op die dag niet aanwezig zijn wens ik mede namens het bestuur een gezond en voorspoedig 2016 toe. We hopen op een mooi vaarseizoen en fijne contacten op en rond de haven.

Het bestuur heeft teruggekeken op de twee ledenvergaderingen aan het einde van 2015. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn door de leden unaniem vastgesteld. Daar is het bestuur blij mee en zal in deze maand de zaken afronden bij de notaris. De bedoeling is dat als alles gereed is de statuten en het reglement via de website zijn in te zien.
Een definitief besluit is genomen over aanschaf van nieuwe en betere apparatuur voor beeld en geluid. Ons lid Henk van den Heuvel is bereid gevonden het geheel te organiseren en te plaatsen. We hopen dan voor vele jaren weer up to date te zijn.
De start van de verbouw van de toiletruimte wordt nog even uitgesteld. Het bouwteam wil met de aannemer nog enkele varianten bespreken als het gaat om de materiaalkeuze.
De havenmeester kan melden dat de brandblussers weer zijn goedgekeurd. Dat geeft weer een veilig gevoel.

Meer dan bovenstaande heeft het bestuur niet te berichten. Diverse zaken zijn kort besproken maar zijn nog niet klaar voor besluitvorming.

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Tuesday the 29th. Custom text here.