Er zijn ook in november van die dagen dat het weer zo lekker is dat binnen zitten gewoon jammer is. Woensdag 2 november was zo’n dag. Het bestuur zat in het clubhuis voor een bestuurs- vergadering terwijl buiten de zon scheen en je heerlijk aan je boot kon klussen. Maar een oude wijsheid zegt “dat zaken voor het meisje gaan” en dus gewoon een bestuursvergadering.

Een deel van de bestuursvergadering was gewijd aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 november. In deze ALV bespreken we gewoontegetrouw de begroting voor het volgende jaar. Belangrijk is of de tarieven en de contributie zullen stijgen. Dat is niet het geval. Tenzij de leden er anders overdenken.

Twee leden van het bestuur zijn aftredend. Wim Schuur als algemeen adjunct. In de praktijk betekent dat vooral het plannen en deels organiseren van de verschillende ledenactiviteiten en evenementen. Wim heeft dat de afgelopen drie jaar voortreffelijk gedaan. Het bestuur is blij dat hij zich opnieuw herkiesbaar stelt. Een ander aftredend bestuurslid is onze penningmeester Jacob Borst. Jacob heeft dertien jaar heel goed gepast op de centen van de vereniging. Balans en begroting zien er prima uit. Daar heeft Jacob zijn best voor gedaan en het is hem uitstekend gelukt. Toch vindt hij het tijd worden voor vervanging. Het bestuur betreurt dat maar respecteert het ook. Iemand met zijn staat van dienst mag op enig moment ook terugtreden. Tijdens de bestuursvergadering is er nog geen vervanger van Jacob. Afgesproken is dat er gezocht wordt naar een nieuwe penningmeester en dat Jacob het blijft doen tot uiterlijk de Voorjaarsledenvergadering. Dan zal in financiële zin het jaar 2016 worden afgesloten. Als iemand zin heeft de mooie klus van Jacob over te nemen dan hoort het bestuur het graag.

Tijdens de ALV zal het bestuur u bijpraten over het al of niet realiseren van verlenging van vingersteigers op de G steiger. Het bestuur wil daar graag aan meewerken. Zoals al in de vorige nieuwsbrief geschreven is onder voorbehoud van medewerking van WSCSH en financiering. Het bestuur is van mening dat ligplaatshouders die verlenging willen dat ook moeten betalen. Dat is in het verleden ook zo gedaan. Nu wil echter het geval dat WSCSH ook bezig wil gaan met vernieuwing van de steigers. Ook de F, G en H steiger moeten vernieuwd. Het bestuur is daarover in overleg met WSCSH. Het zou kunnen zijn dat verlenging van de vingersteigers moet of kan worden afgestemd in de groter renovatie. Het bestuur zal u bijpraten en eventueel met een voorstel komen op de ALV.

Een ander belangrijk punt op de ALV is een voorstel akkoord te gaan met een wijziging van artikel 28 van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn twee verzoeken binnen gekomen van leden voor een tweede ligplaats in onze haven. Het bestuur wil daaraan meewerken onder voorbehoud dat de ledenvergadering daar mee instemt.

Een zorgpunt voor het bestuur en de webmaster Otte Brunsting is de website. Deze is nu al voor de derde keer gekraakt. Daar wordt niemand blij van. De website is voor onze vereniging een belangrijk communicatie- middel en dan moet hij goed functioneren. Hoe het hacken is gebeurd is ons onduidelijk en ook met deskundigen moeilijk te achterhalen. Otte Brunsting doet zijn best de site weer in de lucht te krijgen. Hij heeft assistentie van Paul Hoogendijk. Het kost heel veel tijd en energie. Veel waardering daarom voor beiden. Mogelijk is hun inzet nog niet voldoende. Met Otte afgesproken dat hij de ruimte heeft om andere deskundigheid te zoeken. Juist om de website te vrijwaren van weer een hack.

Tot slot het bestuur denkt ook voor het komende jaar een interessant programma te hebben gemaakt. Op de ALV krijgt u verdere uitleg. Namens het bestuur en naast de formele uitnodiging voor de ALV roep ik iedereen op aanwezig te zijn. We hopen op een vol clubhuis en een plezierige avond.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Woensdag 5 oktober was er weer een bestuursvergadering. Gelet op de koude noordoosten wind was het in het clubhuis aangenamer dan in de haven en misschien ook wel warmer dan in de boot. Ondanks die gure wind waren er toch mensen op het water. Het blijft een mooi gezicht om van uit ons clubhuis schepen voorbij te zien varen over Nuldernauw en Wolderwijd.

Het bestuur had toch een aantal zaken te bespreken. Wim Schuur heeft binnen het bestuur als algemeen adjunct de taak om de agenda te vullen met allerlei activiteiten en evenementen. Dat gaat van opening vaarseizoen, ALV, cursusavonden en buitenactiviteiten tot zorgen voor invulling achter de bar op de zondagmiddag. Het is hem en het bestuur gelukt om weer een mooi programma neer te zetten.
Wim verzet veel werk. Het is niet alleen plannen maar ook de bijeenkomsten organiseren, leden te betrekken en het moet ook nog zinvol en leuk zijn. Het is wel eens jammer dat er dan toch weinig of beperkte deelname is en dat hij het dikwijls ook nog zelf moet bedenken. Daarom een oproep aan alle leden om eens goed na te denken over welke activiteiten we kunnen organiseren en of daar dan ook medewerking aan verleend kan worden. Dat laatste moet wel. De stelregel van het bestuur is dat we veel willen organiseren maar er moet dan wel medewerking en belangstelling zijn.

Om alvast een doorkijk te geven volgt hier een opsomming van onze activiteiten de komende periode. Het gaat zelfs door tot 2018:
08/10 sluiting vaarseizoen
25/11 Alg. Ledenvergadering
07/01 nieuwjaarsreceptie
13/01 vaarbewijs 1 en 2
17/02 wat doet de watersporter in de winter
03/03 knopen en splitsen
07/04 Alg. Ledenvergadering
22/04 opening vaarseizoen
19/04 instructie manoeuvreren op de motor
17/05 varen met ouderen
20/05 avond van en voor de leden
16/07 o.a. vis bakken
07/10 sluiting vaarseizoen
24/11 Alg Ledenvergadering
03/01 nieuwjaar in het clubhuis.
Het is toch weer een hele lijst. Een en ander is uiteraard nog onder voorbehoud. Wat ook opvalt is dat er nog genoeg ruimte is voor leden om ideeën aan te dragen.

Nog wel een aanvulling, het clubhuis is elke eerste zondag van de maand open voor een praatje en een hapje en drankje. Altijd heel gezellig en misschien een mooi moment om leuke activiteiten te bedenken.

Meerdere planken op de steigers worden slechter en slechter. In de afgelopen tijd hebben een aantal van ons slechte planken vervangen en planken opnieuw vastgezet. Gebleken is dat de onderbalken soms zo slecht zijn dat de bouten niet meer vast te zetten zijn.

Verschillende ligplaatshouders aan de G steiger hebben gevraagd om verlenging van de vingersteigers. In het verleden zijn een aantal vingersteigers ook verlengd. Het bestuur is daarmee aan het werk gegaan. Er wordt contact gezocht met WCSH, de eigenaar van de steigers. Een prijsopgave moet er komen en dan moet het werk ook nog uitgevoerd worden. Nog belangrijker is dat het ook nog betaald moet worden. Het bestuur kiest voor de lijn dat ligplaatshouders die het willen er ook voor moeten betalen. Bij eerdere aanpassingen is dat ook gebeurd. Het is de bedoeling om op de ALV van 25 november met een concreet voorstel te komen.

Daarmee ben ik ook bij de ALV van 25 november. De aanvang is om 20.00 uur en de agenda is op hoofdlijnen als volgt:<br>Toelichting activiteitenprogramma<br>Contributie en liggelden<br>Begroting 2017<br>Bestuursverkiezing.<br>Uiteraard staan ook de havenaangelegenheden op de agenda met o.a. als onderwerp de vingersteigers.<br>Alle reden denk ik om 25 november 2016 alvast in de agenda te zetten.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Op de eerste dag van september kwam het bestuur bijeen. Heel plezierig om elkaar weer te treffen. Natuurlijk werd er begonnen met bijzonderheden die beleefd waren in de zomerperiode. Een zomerperiode die op de eerste dag van september nog lang niet voorbij leek. Een paar bestuursleden hadden nog een week of langer gepland om te genieten van vrije tijd en het mooie weer. Uiteraard waren er ook weer vele belangrijke zaken te bespreken. In de zomer is het werk in en om de haven en binnen de vereniging niet stil blijven staan. Daarnaast moest er voorbereidend werk worden gedaan voor het winterseizoen.

Het zal meerdere leden zijn opgevallen dat onze website niet functioneerde. Hij was niet te openen. Er werd om gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Het probleem was dat onze website is gehackt. Otte Brunsting,onze webmaster, is er mee aan de slag gegaan. Na vele uren arbeid bleek het probleem toch heel groot. Paul Hoogendijk heeft hulp geboden en samen hebben ze het probleem kunnen oplossen. Het bestuur is heel blij met de kennis en inzet van deze vrijwilligers. Als dit opgelost had moeten worden door een professioneel bedrijf dan had het veel geld gekost. Een goede website is in deze tijd onmisbaar en kan heel veel bijdragen aan een goede organisatie van de vereniging.

Het bestuur heeft besloten om nog meer gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Tot heden werd de zogenaamde oktoberlijst altijd per post toegestuurd. Dat is veel werk en kost ook een flinke duit. Daarom krijgen de leden de oktoberlijst dit jaar digitaal. Het verzoek is om de lijst te printen en per post te retourneren. Dat lijkt in tegenspraak met de digitale mogelijkheden. Toch vraagt het bestuur nadrukkelijk wel de post te gebruiken. Voor de ledenadministratie is dat veel handiger en duidelijker in de verwerking van alle gegevens.

Het is elke keer weer fijn om te merken dat heel veel leden voor zover ze de mogelijkheid hebben iets te doen voor de vereniging of de haven. Diverse leden waren betrokken bij het ruimen van de waterplanten op de Randmeren. Datzelfde is nu ook gebeurd in de haven. Arie Burggraaf is met zijn Elize druk in de weer geweest om de planten in de haven te ruimen. Hij kreeg hulp van een groep leden. Het was een moeilijke klus. Niet alles kon geruimd worden zoals we dat zouden willen. Het heeft wel flink geholpen. Hulde en dank aan alle betrokkenen.

Van een aantal ligplaatshouders is het verzoek gekomen om verlenging van een aantal vingersteigers. Het is bekend dat sommige vingersteigers kort zijn en dat daardoor de bereikbaarheid van de boot lastig is. Het bestuur erkent dit probleem en wil er dan ook mee aan de slag. Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Het plan is om eerst te overleggen met WCSH. Immers zij zijn eigenaar van de steigers. Dan zal ook bekeken moeten worden wat het kost en wie die kosten moet betalen en in welke vorm. Als dat allemaal duidelijk is en te overzien zal het bestuur met een voorstel aan verzoekers en/of de ledenvergadering komen.

In het begin van deze brief gaf ik het al aan. De zomer nadert qua tijdstip zijn einde en dat betekent dat er een einde van het vaarseizoen zit aan te komen. Alle leden en sympathisanten zijn uitgenodigd voor een drankje en een hapje op 8 oktober in het clubhuis. In een gezellig samenzijn kunnen we dan terugkijken op de zomer en vooruit blikken op herfst en winter.

Wiert Omta

Het gebeurt een enkele keer dat er tijdens de bestuursvergadering wat minder te bespreken is. Natuurlijk is er altijd de opening, zijn er notulen van de vorige vergadering en wordt de actiepuntenlijst langs gelopen. Mededelingen zijn er soms ook niet. Dan rest er een korte vergadering. Agendapunten die er ook altijd zijn zoals havenaangelegenheden en ledenadministratie zorgden ook al niet voor veel gespreksstof in mei. Dat geeft het bestuur een goed gevoel. Alles marcheert kennelijk voortreffelijk.

Het bestuur heeft het gesprek met leden van de gemeenteraad voorbereid. Op donderdag 12 mei was de commissie Infrastructuur en Ruimte te gast in ons clubhuis. Deze commissie uit de Raad houdt zich o.a. bezig met de ontwikkelingen op Strand Horst. Het bestuur heeft aan de commissie kunnen vertellen welke zorgen er leven over delen van de plannen zoals die beschreven staan in de gepresenteerde “Visie op Strand Horst”. Op de ledenvergadering is er door onze leden ook kritisch gesproken over te veel en te grootschalige ontwikkelingen. Het karakter van de haven zou dan wel eens sterk kunnen veranderen. Een aantal hoognodige voorzieningen zoals toegankelijkheid, strand, fietsvoorzieningen verdwijnen of blijven in afgeslankte vorm aanwezig. Naar de mening van de watersportvereniging is er bij het maken van de visie meer vanuit het land dan vanaf het water gedacht. Het aanzien van Strand Horst en de omringende natuur moet wel behouden blijven.

Dat wil niet zeggen dat er niets mag veranderen of bijgebouwd mag worden. Natuurlijk moet ook voor Strand Horst gebruik gemaakt worden van mogelijke ontwikkelingen. Het moet echter wel zorgvuldig en een positieve bijdrage leveren. Het was heel plezierig dat de directeur van de Coöperatie Gastvrije Randmeren mevrouw Rita Braam deze avond ook aanwezig was. Zij heeft vanuit haar rol veel inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het gebied en eveneens gepleit voor het betrokken worden bij de ontwikkelingen. Voor haar staat een zorgvuldige ontwikkeling en invulling van Strand Horst voorop. De leden van de Raad hebben de ontvangst als zeer positief ervaren. Het gaf toch weer een andere kijk op bepaalde zaken. Het is nu aan hen om te besluiten. Het bestuur hoopt dat de prachtige zonsondergang van 12 mei die precies op het goede moment plaats vond een goede bijdrage heeft gegeven aan de besluitvorming.

Een heel ander punt van de bestuursvergadering ging over het feit dat een lid van onze vereniging zijn tuinafval mee had genomen naar de haven en daar in de afvalcontainer heeft gestort. Camera’s hebben deze foute daad vastgelegd. De betrokkene is aangesproken. Uiteraard gebeurt het wel eens dat een klein beetje huisvuil net voor de vakantie of een weekend weg even wordt meegenomen naar de haven omdat het thuis niet meer lukt. Dat is heel wat anders dan een grote hoeveelheid tuinafval.

Tot slot nog een melding over het varen met de Stichting Welzijn Ermelo. De vaartocht was gepland maar kon niet doorgaan omdat er te weinig mensen waren die met ons wilden meevaren. Jammer. In ieder geval een bespreekpunt voor de volgende bestuursvergadering.

Wiert Omta voorzitter

Op zaterdag 26 maart heeft een grote groep vrijwilligers de handen flink uit de mouwen gestoken. Met meer dan twintig personen zijn steigerplanken vernieuwd, is het clubhuis schoongemaakt en zijn de wilgen geknot. Daarnaast is die dag een aantal kleinere klussen geklaard. Geweldig dat leden zich op deze manier inzetten voor de vereniging en onze haven. Hulde en dank.

Ik heb het al eerder geschreven dat betrokkenheid en inzet van belang zijn om alles goed op orde te houden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat alle vrijwilligers die zich meer of minder hebben ingezet binnenkort worden uitgenodigd voor een “dankjewel moment/avond”. De inzet van 26 maart heeft er in ieder geval toe geleid dat we weer fris en schoon aan het nieuwe vaarseizoen kunnen beginnen.

Tijdens de ALV van vrijdag 1 april heeft het bestuur ook aandacht gevraagd voor bovenstaande. Daarnaast waren de volgende onderwerpen van belang:

- De exploitatierekening is goedgekeurd. Het batig saldo van ruim € 7000,00 is toegevoegd aan de reserve. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de penningmeester gecomplimenteerd. Daarmee werden penningmeester en bestuur decharge verleend. De kascommissie is nog niet aangevuld met een nieuw lid. Als er iemand is die twee jaar wil plaatsnemen in de kascommissie zou dat geweldig zijn. Ook dat is een vorm van betrokken zijn.

- De renovatie van de toiletten is achter de rug. Bouwbedrijf van Panhuis heeft prima werk geleverd. Het bestuur dankt Daniel Scholts voor zijn werk als bouwheer. Hij werd daarbij geassisteerd door havenmeester Jan Welink en anderen. De renovatie is binnen het budget gebleven en het resultaat mag er zijn. Aan de leden is in een eerdere vergadering gevraagd ook budget voor renovatie van de keuken beschikbaar te stellen. Dat budget is vrijgegeven. Het bestuur vindt echter na een grondige inspectie de noodzaak minder groot. Dat betekent niet dat er op termijn niets moet worden aangepast. Eerst zal goed moeten worden nagedacht hoe het zit met nut en noodzaak. Nuttig is het wel. Een frisse en goed geoutilleerde keuken is belangrijk. De noodzaak om het nu te doen is er nog niet. Het bestuur komt mogelijk later met een voorstel.

- Een derde onderwerp was de visie op Strand Horst. Het College van B en W van Ermelo heeft in de week voorafgaande aan de ALV deze visie gepresenteerd. Het is vooral een stuk geworden waarin de ondernemers in het gebied hun wensen hebben kenbaar gemaakt. Het College zal naar wij begrijpen deze wensen willen uitvoeren. Nu is eerst de gemeenteraad aan de beurt om er iets over te zeggen en er geheel of deels een akkoord aan te geven. Dus is er nu ook het moment om als bewoners en gebruikers van het gebied een oordeel te vormen. De ALV heeft het bestuur gevraagd de ontwikkelingen scherp te volgen en nu al van commentaar te voorzien. Het is opgevallen dat er amper of geen aandacht is geweest voor de watersportbelangen en ook niet erg nagedacht is over de relatie Strand Horst en Wolderwijd/Nuldernauw. Als de voorliggende visie wordt uitgevoerd verandert het aanzien en het karakter van de haven en het aangrenzende gebied sterk. Vraag zal dan ook zijn welke positie heeft WSV Ermelo in het geheel. Het bestuur pakt dit op. Geprobeerd zal worden om een avond te beleggen met de gemeenteraad en daarbij de Coöperatie Gastvrije Randmeren te betrekken.

Als er leden zijn die graag een vlaggetje van WSV Ermelo in de mast willen, meld je dan even bij Jan Welink of Marco Eelman. Staat leuk en we hoeven ons in den vreemde niet te schamen voor onze Watersportvereniging. Toch……………?

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Tuesday the 19th. Custom text here.