Terugblik ALV van 27 november.
Naar de mening van het bestuur was het een goede vergadering waarin een aantal belangrijke besluiten zijn genomen.

Allereerst was er de begroting van 2016. Deze werd goedgekeurd. Iedereen was blij dat de vereniging er gezond voor staat en dat we zonder verhoging van contributie en kosten ligplaatsen het nieuwe jaar in kunnen. In die begroting is wederom opgenomen een bedrag voor reservering clubhuis. Dat reservering belangrijk is blijkt wel uit de mogelijkheid die we nu hebben om renovatie van de toiletten en eventueel de vloer van de keuken met keukenblok mogelijk te maken. Zonder dat daarvoor de leden hoeven bij te leggen. Een financieel gezonde vereniging is een goede basis voor de toekomst.

Tijdens de ALV bleek opnieuw dat ons “mediacenter” niet optimaal functioneert. Zowel geluid als aansluiting op de beamer voor een goede presentatie behoeven aanpassing. Het bestuur heeft ons lid Henk van de Heuvel gevraagd de situatie te bekijken en verbeteringen voor te stellen.

Een ander belangrijk onderwerp op de ALV was de wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement. De leden hebben unaniem ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Echter omdat het quorum van de helft van de leden niet aanwezig was moet er een nieuwe ledenvergadering belegd worden. Deze ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 23 december 2015. Dat is wel dicht op de Kerst maar de huidige Statuten verplichten ons om zo’n vergadering binnen 4 weken te houden en de uitnodiging veertien dagen van tevoren te versturen. Dan is de marge klein.


Vooruit kijken naar het nieuwe jaar was ook het instemmen met de activiteiten kalender. Zoals gezegd kan door nog wel een evenement of zelfs meer aan toegevoegd worden. Het bestuur vindt wel dat het dan uit de leden moet  komen om nog wat extra te doen. De eerste activiteit in 2016 is de nieuwjaarontmoeting op zaterdag 9 januari 2016. Vanaf 15:00 uur zijn leden en sympathisanten welkom in het clubhuis.

Op de ALV is afscheid genomen van Rita Kanselaar als lid van de commissie “Lief en Leed”. Zij heeft dat vele jaren gedaan met groet inzet en betrokkenheid. Veel dank daar voor. In overleg met het andere lid Corrie Arendsen wordt bekeken of aanvulling nodig is.

Jan Welink blijft als havenmeester en ook de voorzitter gaat voor een volgende periode. Bedacht moet worden dat Jan Welink heeft aangegeven het tijdelijk te willen doen. Mogelijk dat we op enig moment op zoek moeten naar een andere havenmeester.

Het bestuur heeft conform het verzoek op de ALV besloten alle leden per 01-04-2016 een ledenlijst met ligplaats toe te sturen. In het clubhuis komt een zelfde lijst. Aan de buitenkant van het clubhuis komt duidelijk het nummer van de havenmeester. We hoepen hier mee te bewerkstelligen dat bij calamiteiten snel ingegrepen kan worden.

Een ander verzoek was nog eens te bekijken of bij de aanmelding van een nieuw lid er voldoende zicht was en is op de kennis van het adspirant lid over de doelstelling van de vereniging en de daarbij horende rechten en plichten. Naar de mening van het bestuur is de huidige wijze van aanmelding duidelijk en voldoende.

Aan het einde van de ALV heeft de voorzitter de leden opgeroepen paraat te zijn voor het onderhoud wat ook het komende jaar weer moet gebeuren en tot slot een ieder uitgenodigd het glas te heffen op de vereniging en de geweldige commissie die onder aanvoering van Ans Scholts de avond weer prima heeft verzorgd. Voor de leden is belangrijk te weten dat de reguliere eerste zondag in januari niet doorgaat. Het is wel heel dicht op de jaarwisseling en de nieuwjaarontmoeting van 9 december.

Vanuit het bestuur.
De komende tijd zal het bestuur ook het havenreglement nog eens tegen het licht houden. Niet dat er direct wijzigingen moeten plaatsvinden. Het is echte wel goed om de puntjes nog eens op de i te zetten. Sommige dingen zijn we een beetje kwijt geraakt of vergeten. Anderzijds kunnen zaken die we als heel gewoon bestempelen dan ook vastgelegd worden. 
Bij de terugblik op de ALV is de renovatie al even aangestipt. Onder leiding van de havenmeester en bouwcoördinator Daniel Scholts gaat het bouwteam aan de slag om samen met van Panhuis de renovatie zo goed en efficiënt mogelijk te realiseren en dat ook nog binnen de gestelde kaders en budget. De verwachting is dat na 16 januari begonnen kan worden.

Ik hoop u te ontmoeten op de extra ledenvergadering van 23 december en anders wens ik u en allen die u lief zijn goede kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

In de eerste week van november kwam het bestuur bijeen voor de maandelijkse vergadering. Om 09.00 uur was het al prachtig weer en was het weer aangenaam vertoeven op de haven en in het clubhuis. Veel boten liggen al op de kant of zijn naar een andere plek vervaren. Een flink aantal boten blijft in het water. Toch zagen wij nog twee schepen de haven uitvaren voor een tocht over het Nuldernauw.

Het bestuur heeft zich eerst gebogen over het door Wim Schuur en anderen gemaakte activiteitenprogramma. In concept zal het op de ALV worden toegelicht. Mogelijk dat er vanuit de leden nog suggesties komen.

De eerste datum in het nieuwe jaar is zeker belangrijk. Op zaterdag 9 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Daarmee vervalt de bijeenkomst op de eerste zondag in de maand (januari). De derde januari ligt zo kort op de jaarwisseling dat het beter is deze zondag te laten vervallen.

De bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand verlopen heel plezierig en krijgen steeds meer belangstelling. De eerste zondag van november met pannenkoeken was zeer geslaagd. Een enkele pannenkoek was nog overgebleven.

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de voorbereiding op de ALV van vrijdag 27 november. Uiteraard is de begroting een belangrijk onderdeel van de ALV. De vereniging is financieel gezond en dat vertaalt zich in een mooie begroting. Zoals al eerder aangekondigd stelt het bestuur een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor. Dat is altijd een belangrijk moment. Een aanpassing is nodig om de uitgangspunten en de spelregels binnen de vereniging up to date te houden. Bovendien zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en veranderen inzichten hoe daar mee om te gaan. De stukken zullen tijdig worden verstuurd zodat iedereen de tijd heeft om de veranderingen te bestuderen.

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat het bestuur een offerte gevraagd heeft voor renovatie van de toiletruimte. Dat is gebeurd en het blijkt ook om meerdere redenen noodzaak te zijn de ruimte grondig op te knappen. Het schoonhouden is een probleem. De vloer is slecht en de installatie moet aangepast. De offerte is binnen en het bestuur wil graag een voorstel doen op de ALV. Mogelijk dat onder de keuken de vloer eveneens slecht is. Immers de keuken hoort ook bij het “natte” deel van het clubhuis. Er is een vermoeden maar zeker weten we dat niet. Pas als de vloer in de toiletruimte open ligt is een nadere inspectie mogelijk. Dat betekent dan wel extra onderhoudskosten. Tijdens de ALV zal een uitgebreide toelichting volgen.

Jan Welink en Marco Eelman zijn als havenmeester en leden administrateur druk in de weer om alle berichten en lijsten voor ligplaatsen in komende winter- en zomerseizoen te bestuderen en het vervolg in goede banen te leiden. Hier en daar vinden wat herschikkingen plaats o.a. op de kopsteigers. Het mooie is dat er dan elders in de haven weer ruimte ontstaat voor een aantal jonge en nieuwe leden.

Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van WSV Ermelo,

De herfst is begonnen. Tijdens onze laatste bestuursvergadering stond er een frisse oostenwind in de haven. De zon scheen volop maar het was toch koud. Gelukkig gaf ons clubhuis de behaaglijke beschutting als altijd.

Het bestuur kon met plezier terugkijken op de sluitingstocht van 19 september. Een zeer geslaagd evenement. Het geeft iedere keer weer een goed gevoel dat we als vereniging met inzet van vrijwilligers een dag zo perfect kunnen organiseren. Negen boten deden mee en uiteindelijk waren er 53 bezoekers in het clubhuis. Verheugend was dat veel watersporters uit de commerciële haven aanwezig waren. De vereniging streeft naar meer deelname uit de andere haven. De uitnodigingen gaan ook die kant op en dan is het fijn als er ook gebruik van wordt gemaakt. Steeds meer ligplaatshouders worden sympathisant van WSV Ermelo.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de jaarplanning. Welke activiteiten zijn er wat kunnen we nog meer doen. Gedacht wordt aan een herhaling van de cursus dieselmotor. Vorig jaar was dat een groot succes. Overleg zal plaatsvinden met Hans Versteeg onze leermeester voor zo’n cursus. Daarnaast denkt het bestuur aan een opfriscursus vaarbewijs. De meesten van ons hebben cursus en diploma al lang achter de rug. Daarom kan het heel nuttig zijn de kennis weer wat bij te spijkeren. Vooral ook omdat de veiligheid op het water belangrijk is en het af en toe ook lastig en druk kan zijn.

Op vrijdag 13 november hebben we een avond met een gastspreker. Mevrouw Rita Braam is de nieuwe directeur van de Gastvrije Randmeren (zeg maar ons primaire vaargebied) en zij is bereid om iets te vertellen over de plannen rond de Randmeren. Het zal dan ook zeker gaan over het opruimen van de waterplanten. Deze zomer is er flink gemaaid. Een aantal van onze leden hebben meegeholpen. Hulde daarvoor. Zij kunnen deze avond vertellen over hun ervaringen. Na de gesprekken over onze omgeving zullen we de avond vullen met een goed glas en terugblikken op het vaarseizoen. Dat is dan tevens de afsluiting van het seizoen.

Vorige keer heb ik iets geschreven over plannen rond renovatie van onze toiletten. Dat blijkt toch wel noodzakelijk te zijn. Het bestuur heeft nog geen offerte ontvangen. Zodra er meer bekend is zullen de leden dat horen. De investering zal wel zodanig zijn dat de ledenvergadering een besluit moet nemen. Daarnaast is het idee ontstaan of we iets/meer kunnen doen aan energiebesparing of liever aan energiewinning. Gedacht zou kunnen worden aan zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Interessant is dat sportverenigingen extra subsidie kunnen krijgen voor realisatie. De plannen zijn nog maar heel pril. Wel hebben we een kleine commissie onder leiding van Martin van Leussen en Jan Welink ingesteld om de eerste verkennende gedachten eens uit te werken.

Tot slot een oproep voor de Algemene Ledenvergadering op 27 november in het clubhuis. Naast de gebruikelijke agenda zal er zoals eerder aangekondigd een voorstel liggen van het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Het bestuur zal u de stukken vroegtijdig toesturen zodat er voldoende tijd is om kennis te nemen van de voorstellen.

Met vriendelijke groet
Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van de WSV Ermelo,

Het vaarseizoen is begonnen. Sommigen hebben mogelijk al een verre reis gemaakt. Anderen zijn nog druk met de boot in te richten of zelfs nog met een stevige klus bezig.

Het weer is dit voorjaar wat minder dan eerdere jaren. Zelf was ik een week in Friesland maar de kachel moest toch op meerdere dagen aan.

Het voordeel van het vaarseizoen voor het bestuur is dat ook zij het wat rustiger hebben. Een kritisch lid zal nu denken dat je juist in de zomer je moet voorbereiden op de winter. Dat doen we ook wel maar ook de leden van het bestuur zijn watersporters. Voor ons allemaal ligt het hoogtepunt van het jaar in de zomer. Daarom waren de bespreekpunten tijdens de laatste vergadering beperkt.

De vorige keer hen ik vermeld dat twee leden/ligplaatshouders gevraagd zou worden hun verzekering te laten controleren. Dat is gebeurd. Het waren er zelfs drie. Bij allen was het dik in orde.

Op 20 mei gaan we varen met ouderen uit Ermelo. Ondertussen is dat een traditie aan het worden. Fijn dat een flink aantal schippers mee wil varen.

Op 27 mei komt het College van B en W van Ermelo op bezoek. De bedoeling is om hen veel te vertellen over de vereniging en de haven. Daarna gaan ze mee op de “Elize’’voor een rondje Wolderwijd.

Tot slot nog iets wat heel belangrijk is, Het maaien van de waterplanten in de Randmeren. De groei en de overlast is nog steeds een groot probleem voor het varen op de Randmeren. Er wordt door overheden, jachthavens, watersportverenigingen en watersporters al veel aan gedaan. We zijn er echter nog lang niet. Daarom een dringende oproep om medewerking. Op de site staat een bericht met een nadere toelichting en een oproep.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van de WSV Ermelo,

Op 27 maart hebben we onze ledenvergadering gehouden. De avond is naar de mening van het bestuur goed verlopen en kan als geslaagd worden beschouwd. Zoals altijd hebben we kunnen vergaderen in een prettige en constructieve sfeer. Dat tekent onze vereniging. Het zou mooi zijn als we dat met ons allen zo kunnen houden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt ziet de toekomst er wat mij betreft prima uit.

In de week na de ledenvergadering was er al weer een bestuursvergadering. Het was te kort om n.a.v. opmerkingen en ideeën van de leden direct al tot voorstellen en besluitvorming te komen. Sommige zaken vragen even iets meer tijd.

De eerste activiteit na de ledenvergadering was echter de schoonmaak dag op de haven. Met een groep van zeker 15 mensen is er een dag hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Het weer was niet geweldig maar de inzet van allen hield ons warm met mede daardoor een mooi resultaat. Zelfs de wilgen zijn weer geknot. Jammer dat een aantal boten niet helemaal schoon kon blijven bij het reinigen van de steigers. Iedereen was ruim op tijd gewaarschuwd. De spuitploeg heeft bij de boten zoveel mogelijk getracht het meeste vuil er af te krijgen. Hulde aan allen die deze dag hun bijdrage hebben geleverd.

Op de schoonmaak dag konden we ook kennis maken met de verzorging door Ans Scholts. Het was voortreffelijk. Veel dank zijn we verschuldigd aan Ans en allen die haar geholpen hebben.

De aangekondigde opening van het vaarseizoen op 11 april kan zeer geslaagd genoemd worden. Zelf kon ik er niet bij zijn maar het gerucht gaat dat het leuk en gezellig was.

In de maand mei gaan we weer varen met ouderen uit Ermelo. Dat doen we in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen. Fijn dat een flink aantal schippers zich hebben aangemeld om deze dag tot een succes te maken.

Een week later ontvangt het bestuur het College van Burgemeester en Wethouders. De bedoeling is om het College kennis te laten maken met onze haven en onze activiteiten. Ze gaan ook mee het water op. Dan willen we proberen de mooie plekjes maar ook de zorgpunten van ons vaargebied te laten zien.

Tot slot nog een opmerking die de ligplaatshouders aan gaat. Alle schepen liggen er goed of bijna goed verzorgd bij. Toch kan er iets fout gaan met gevolg dat ook schade aan andere schepen wordt toegebracht. Het moet bekend zijn dat in de ligplaatsovereenkomst is vastgelegd dat onze schepen goed en voldoende verzekerd moeten zijn. Vooral voor schade aan derden. Het bestuur heeft de plicht dit te controleren. Willekeurig zullen we een aantal ligplaatshouders vragen de verzekering te overleggen. De penningmeester en de havenmeester hebben deze taak op zich genomen.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Tuesday the 29th. Custom text here.