Beste leden van WSV Ermelo,

De herfst is begonnen. Tijdens onze laatste bestuursvergadering stond er een frisse oostenwind in de haven. De zon scheen volop maar het was toch koud. Gelukkig gaf ons clubhuis de behaaglijke beschutting als altijd.

Het bestuur kon met plezier terugkijken op de sluitingstocht van 19 september. Een zeer geslaagd evenement. Het geeft iedere keer weer een goed gevoel dat we als vereniging met inzet van vrijwilligers een dag zo perfect kunnen organiseren. Negen boten deden mee en uiteindelijk waren er 53 bezoekers in het clubhuis. Verheugend was dat veel watersporters uit de commerciële haven aanwezig waren. De vereniging streeft naar meer deelname uit de andere haven. De uitnodigingen gaan ook die kant op en dan is het fijn als er ook gebruik van wordt gemaakt. Steeds meer ligplaatshouders worden sympathisant van WSV Ermelo.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de jaarplanning. Welke activiteiten zijn er wat kunnen we nog meer doen. Gedacht wordt aan een herhaling van de cursus dieselmotor. Vorig jaar was dat een groot succes. Overleg zal plaatsvinden met Hans Versteeg onze leermeester voor zo’n cursus. Daarnaast denkt het bestuur aan een opfriscursus vaarbewijs. De meesten van ons hebben cursus en diploma al lang achter de rug. Daarom kan het heel nuttig zijn de kennis weer wat bij te spijkeren. Vooral ook omdat de veiligheid op het water belangrijk is en het af en toe ook lastig en druk kan zijn.

Op vrijdag 13 november hebben we een avond met een gastspreker. Mevrouw Rita Braam is de nieuwe directeur van de Gastvrije Randmeren (zeg maar ons primaire vaargebied) en zij is bereid om iets te vertellen over de plannen rond de Randmeren. Het zal dan ook zeker gaan over het opruimen van de waterplanten. Deze zomer is er flink gemaaid. Een aantal van onze leden hebben meegeholpen. Hulde daarvoor. Zij kunnen deze avond vertellen over hun ervaringen. Na de gesprekken over onze omgeving zullen we de avond vullen met een goed glas en terugblikken op het vaarseizoen. Dat is dan tevens de afsluiting van het seizoen.

Vorige keer heb ik iets geschreven over plannen rond renovatie van onze toiletten. Dat blijkt toch wel noodzakelijk te zijn. Het bestuur heeft nog geen offerte ontvangen. Zodra er meer bekend is zullen de leden dat horen. De investering zal wel zodanig zijn dat de ledenvergadering een besluit moet nemen. Daarnaast is het idee ontstaan of we iets/meer kunnen doen aan energiebesparing of liever aan energiewinning. Gedacht zou kunnen worden aan zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Interessant is dat sportverenigingen extra subsidie kunnen krijgen voor realisatie. De plannen zijn nog maar heel pril. Wel hebben we een kleine commissie onder leiding van Martin van Leussen en Jan Welink ingesteld om de eerste verkennende gedachten eens uit te werken.

Tot slot een oproep voor de Algemene Ledenvergadering op 27 november in het clubhuis. Naast de gebruikelijke agenda zal er zoals eerder aangekondigd een voorstel liggen van het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Het bestuur zal u de stukken vroegtijdig toesturen zodat er voldoende tijd is om kennis te nemen van de voorstellen.

Met vriendelijke groet
Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van de WSV Ermelo,

Het vaarseizoen is begonnen. Sommigen hebben mogelijk al een verre reis gemaakt. Anderen zijn nog druk met de boot in te richten of zelfs nog met een stevige klus bezig.

Het weer is dit voorjaar wat minder dan eerdere jaren. Zelf was ik een week in Friesland maar de kachel moest toch op meerdere dagen aan.

Het voordeel van het vaarseizoen voor het bestuur is dat ook zij het wat rustiger hebben. Een kritisch lid zal nu denken dat je juist in de zomer je moet voorbereiden op de winter. Dat doen we ook wel maar ook de leden van het bestuur zijn watersporters. Voor ons allemaal ligt het hoogtepunt van het jaar in de zomer. Daarom waren de bespreekpunten tijdens de laatste vergadering beperkt.

De vorige keer hen ik vermeld dat twee leden/ligplaatshouders gevraagd zou worden hun verzekering te laten controleren. Dat is gebeurd. Het waren er zelfs drie. Bij allen was het dik in orde.

Op 20 mei gaan we varen met ouderen uit Ermelo. Ondertussen is dat een traditie aan het worden. Fijn dat een flink aantal schippers mee wil varen.

Op 27 mei komt het College van B en W van Ermelo op bezoek. De bedoeling is om hen veel te vertellen over de vereniging en de haven. Daarna gaan ze mee op de “Elize’’voor een rondje Wolderwijd.

Tot slot nog iets wat heel belangrijk is, Het maaien van de waterplanten in de Randmeren. De groei en de overlast is nog steeds een groot probleem voor het varen op de Randmeren. Er wordt door overheden, jachthavens, watersportverenigingen en watersporters al veel aan gedaan. We zijn er echter nog lang niet. Daarom een dringende oproep om medewerking. Op de site staat een bericht met een nadere toelichting en een oproep.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van de WSV Ermelo,

Op 27 maart hebben we onze ledenvergadering gehouden. De avond is naar de mening van het bestuur goed verlopen en kan als geslaagd worden beschouwd. Zoals altijd hebben we kunnen vergaderen in een prettige en constructieve sfeer. Dat tekent onze vereniging. Het zou mooi zijn als we dat met ons allen zo kunnen houden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt ziet de toekomst er wat mij betreft prima uit.

In de week na de ledenvergadering was er al weer een bestuursvergadering. Het was te kort om n.a.v. opmerkingen en ideeën van de leden direct al tot voorstellen en besluitvorming te komen. Sommige zaken vragen even iets meer tijd.

De eerste activiteit na de ledenvergadering was echter de schoonmaak dag op de haven. Met een groep van zeker 15 mensen is er een dag hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Het weer was niet geweldig maar de inzet van allen hield ons warm met mede daardoor een mooi resultaat. Zelfs de wilgen zijn weer geknot. Jammer dat een aantal boten niet helemaal schoon kon blijven bij het reinigen van de steigers. Iedereen was ruim op tijd gewaarschuwd. De spuitploeg heeft bij de boten zoveel mogelijk getracht het meeste vuil er af te krijgen. Hulde aan allen die deze dag hun bijdrage hebben geleverd.

Op de schoonmaak dag konden we ook kennis maken met de verzorging door Ans Scholts. Het was voortreffelijk. Veel dank zijn we verschuldigd aan Ans en allen die haar geholpen hebben.

De aangekondigde opening van het vaarseizoen op 11 april kan zeer geslaagd genoemd worden. Zelf kon ik er niet bij zijn maar het gerucht gaat dat het leuk en gezellig was.

In de maand mei gaan we weer varen met ouderen uit Ermelo. Dat doen we in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen. Fijn dat een flink aantal schippers zich hebben aangemeld om deze dag tot een succes te maken.

Een week later ontvangt het bestuur het College van Burgemeester en Wethouders. De bedoeling is om het College kennis te laten maken met onze haven en onze activiteiten. Ze gaan ook mee het water op. Dan willen we proberen de mooie plekjes maar ook de zorgpunten van ons vaargebied te laten zien.

Tot slot nog een opmerking die de ligplaatshouders aan gaat. Alle schepen liggen er goed of bijna goed verzorgd bij. Toch kan er iets fout gaan met gevolg dat ook schade aan andere schepen wordt toegebracht. Het moet bekend zijn dat in de ligplaatsovereenkomst is vastgelegd dat onze schepen goed en voldoende verzekerd moeten zijn. Vooral voor schade aan derden. Het bestuur heeft de plicht dit te controleren. Willekeurig zullen we een aantal ligplaatshouders vragen de verzekering te overleggen. De penningmeester en de havenmeester hebben deze taak op zich genomen.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van de WSV Ermelo,

Op woensdag 2 september was er weer de eerste bestuursvergadering na de zomerperiode. Uiteraard werd teruggeblikt op de zomer. Iedereen had zijn verhaal. Dat zal voor u, leden, niet anders zijn. Goed weer, minder weer, fantastische reis, pech gehad. Langer gebleven of juist eerder terug. Het zal voor iedereen anders zijn. Wat wel zeker is dat het vaarseizoen alweer grotendeels voorbij is en het bestuur zich voorbereidt op de winterperiode. Gelukkig gaat dat niet zo abrupt als ik het schrijf. We gaan eerst nog een leuke vaardag met elkaar hebben.

In de middag van 19 september varen we uit voor een sluitingstocht met allerlei leuke activiteiten en een hapje en drankje toe. Iedereen heeft ondertussen via de mail een uitnodiging ontvangen.

Op zondag 4 oktober willen we in het clubhuis het vaarseizoen echt afsluiten. We combineren dat met de gebruikelijke openstelling op de eerste zondag van de maand. We maken er een leuke en gezellige middag van.

Een aantal van onze leden is deze zomer wel heel bijzonder in de weer geweest. Zij hebben geholpen bij het maaien van de waterplanten. De overlast van de waterplanten in de randmeren is een probleem en wordt misschien nog wel veel groter. Gastvrije Randmeren (Natuur en Recreatieschap Veluwerandmeren), de jachthavens, watersportverenigingen, overheden en de watersporters doen hun best om het probleem aan te pakken. Het is geweldig dat ook veel watersporters geheel vrijwillig een of meerdere dagen zich hebben ingezet om samen met professionals de planten te maaien en op te ruimen. Een zware klus. WSV Ermelo heeft met een grote groep een flinke bijdrage geleverd. Hulde aan allen die hebben geholpen. Toch is het probleem nog niet opgelost. Ook volgend jaar moet er weer gemaaid worden. Met de betrokken vrijwilligers vind nog overleg en een evaluatie plaats hoe het slimmer en makkelijker kan. Voor sommigen was het heel begrijpelijk een echt zware klus. De waterplanten beginnen zich ook in onze eigen haven uit te breiden. We zijn over de aanpak in overleg met Dick van Dam.

Eerder schreef ik dat we in deze zomer ook wel eens mindere dagen hebben gehad. Precies op de dag dat we met acht schepen en veel vrijwilligers met ouderen van de Stichting Welzijn zouden gaan varen troffen we zo’n slechte dag. Jammer. Het moest afgelast worden. Door de vakanties lukte het daarna ook niet meer. Volgend jaar beter. Een mooie traditie moeten we wel in ere houden.

Het bestuur is volop bezig een aantal activiteiten in te vullen om de lange winter door te komen. In ieder geval is 27 november een belangrijke datum. Dan hebben we onze Algemene Vergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten zullen we dan ook een voorstel voor aanpassing van de Statuten doen. Mogelijk dat we op die avond u ook een belangrijke investering voorleggen. We hebben moeten constateren dat onze toiletruimte aan een grondige inspectie toe is en die zal wel gevolgd worden door renovatie en aanpassing. Niet alleen bouwkundig maar ook het onderhoud en eenvoudiger schoon houden zou welkom zijn. Zeker is het nog niet. Eerst willen we in overleg treden wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Dat is afwachten. Onze verwachting is wel dat er wat moet gaan gebeuren.

Tot slot meld ik dat u binnenkort weer de bekende en zogenaamde oktoberlijst krijgt. Het bestuur doet een dringend beroep op iedereen de lijst snel en nauwkeurig in te vullen. Daarmee kan het bestuur weer een goede invulling en een goed plan maken van lidmaatschap, ligplaatsen, sympathisanten en diverse activiteiten. Voor iedereen is er ook een individueel belang. Snel en goed ingevuld geeft de meeste zekerheid en voorkomt onnodig gedoe en kosten.

Met vriendelijke groet,

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van WSV Ermelo,

In de maand maart zijn twee data voor ons als vereniging in ieder geval belangrijk.

Op vrijdag 27maart is er de Algemene Leden Vergadering. Het is de avond waarop de jaarstukken van 2014 besproken zullen worden en uiteraard kijken we via de begroting vooruit naar de komende jaren.

In de personele sfeer staat er ook iets te gebeuren. Jan Mulder heeft gezegd dat hij wil stoppen als notulist. Ongeveer twaalf jaar heeft hij het bestuur op voortreffelijke wijze ondersteund. Nu is echter de tijd gekomen om te stoppen. Wij vinden dat jammer maar respecteren uiteraard zijn besluit. Het bestuur zou graag weer invulling zien van deze functie. Hebt u zelf zin of kent u iemand die dit zou willen en kunnen dan horen wij dat graag.

Jan Welink is bereid gevonden in ieder geval nog het zomerseizoen te fungeren als havenmeester. Daar zijn we heel blij mee. Hij zal het komende jaar een aantal stevige klussen oppakken in de haven en wil die ook afronden. Dat betekent wel dat het bestuur op zoek moet naar een nieuwe havenmeester. Mogelijk dat hij of zij al wat door Jan Welink ingewerkt zou kunnen worden. Het is niet iedereen gegeven om een goede havenmeester te zijn. Daarom is het jammer dat aan de periode van Jan een einde gaat komen. Hij heeft dit werk prima in de vingers. Hij kan dus ook, denken wij, iemand begeleiden naar de functie.

Het bestuur heeft een belangrijk besluit genomen over de taakverdeling rond haven, clubhuis en de activiteiten in en ten behoeve van het clubhuis. Het ziet er als onderstaand uit:

Uitgangspunten en afspraken beheer clubhuis en bar van WSV Ermelo

1. Algemeen. Voor het clubhuis is onderscheid te maken tussen het beheer en onderhoud van het gebouw ( bouwkundig en ander onderhoud, zowel binnen als buiten in de ruimste zin van het woord), en het dagelijkse beheer van de bar en het clubhuis ( bevoorrading, organisatie en planning van de bezetting van de barploeg en de schoonmaakploeg, enz.)

2. Voor het totale beheer van het clubhuis is het bestuur verantwoordelijk; de havenmeester is de portefeuillehouder; hij onderhoudt het contact met de onderhoudsploeg voor het gebouw en met de bar-/clubhuisbeheerder voor wat betreft het dagelijkse beheer.

3. De bar-clubhuisbeheerder stuurt het team van barmedewerkers aan en de schoonmaakploeg en draagt zorg voor:

a. Voldoende barvoorraad

b. Planning / rooster barmedewerkers; incl. de bemensing tijdens de activiteiten volgens het jaaroverzicht.

c. Sleutelbeheer; lijst van personen die over een sleutel beschikt

d. Afspraken met schoonmaakploeg

e. Financieel beheer van het clubhuis; minimaal 1 maal per jaar contact hierover met penningmeester.

f. Toestemming gebruik clubhuis binnen de regels die door het bestuur zijn bepaald. De beheerder legt verantwoording af aan het bestuur.

Het (dagelijkse) aanspreekpunt voor de beheerder is voorlopig de havenmeester. Mogelijk dat op een later tijdstip een ander lid van het bestuur het aanspreekpunt wordt.

Het bestuur heeft Ans Scholts bereid gevonden de taak als beheerder op zich te nemen. Zij is natuurlijk niet onbekend met het werk in het clubhuis. De taak is nu wel uitgebreider en brengt ook een wat grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Tot heden heeft Roel Sprang het barbeheer gedaan. Hij deed meer dan waar hij voor was aangesteld. Feitelijk hoefde hij niet meer te doen dan het bijhouden van de voorraad. Waardering voor Roel dat hij echter veel meer deed en zeer betrokken was bij het clubhuis. Dat meerdere werk was mede de reden dat Roel wilde stoppen. Zeker aan de taakomschrijving zoals die nu door het bestuur is gemaakt kan en wil Roel geen invulling geven.

We zijn Roel veel dank verschuldigd en zullen dan ook op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

Het was de bedoeling van het bestuur op de komende ALV een voorstel te doen voor aanpassing van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Dat zal echter niet lukken. Wel willen we proberen met u van gedachten te wisselen over hoe de aanpassingen er uit moeten zien. Zeker in het licht van verandering van de tijden, maatschappelijk ontwikkelingen, watersport in de toekomst en welke effecten heeft dat op de vereniging. Als de ALV dan richting geeft aan eventuele aanpassing is het voor het bestuur eenvoudiger het werk te doen.

Ik ben begonnen met te noemen dat er twee belangrijke data zijn deze maand. De tweede datum is 28 maart. De dag waar op veel werk te doen is in de haven.

Ik hoop voor de periode daarna op een mooi vaarseizoen.

Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Sunday the 7th. Custom text here.