Naar alle waarschijnlijkheid heeft het bestuur van de Watersportvereniging Ermelo op de eerste april 2020 voor het eerst digitaal vergaderd. Het is geen aprilgrap. Het is echt gebeurd. Een bijzondere ervaring die wel heel goed geslaagd is. Het waarom van digitaal vergaderen komt door het nog steeds zeer actief aanwezige Corona virus. We kunnen niet bij elkaar komen en dus zoek je een andere oplossing en dat is gelukt. Naar ons gevoel was het ook een gewone vergadering. Alhoewel elkaar in de ogen kijken, de hand schudden en samen aan de koffie mis je wel.

Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen zoals ze golden tot 6 april nu verlengd worden tot en met 28 april. De kans op een verdere verlenging is nadrukkelijk aanwezig. Dat betekent dat alle activiteiten van onze vereniging worden gecanceld. Het bestuur wil de landelijke richtlijnen volgen. Dat betekent dat de bijeenkomst van 24 april niet doorgaat en hetzelfde geldt voor de opening van het vaarseizoen in mei. Het zou ons zeer verbazen als die wel zou kunnen plaatsvinden. Het bestuur geeft de commissie Waddentocht de ruimte om afhankelijk van de situatie dan een eigen afweging te maken. Het gaat er dan vooral om of jachthavens en restaurants weer open zijn.

Vorig seizoen zijn we begonnen met jeugdzeilen. Een groot succes. Helaas kan het vooralsnog dit jaar vanwege het Corona virus niet doorgaan. Althans zo het nu lijkt. Mogelijk dat we na de zomervakantie nog iets zouden kunnen organiseren. De commissie jeugdzeilen zal met nadere informatie komen en na overleg ons informeren. Wat mogelijk en onmogelijk is. Jammer dat deze activiteit al zo snel een tegenvaller oploopt.

Zoals gezegd volgt het bestuur de landelijke richtlijnen. Ook Jachthaven Strand Horst doet dat. Bij hen zijn openbare ruimtes zoals sanitair e.d. gesloten. Dat betekent dat er niet veel/geen ruimte is voor activiteiten. In ons deel van de haven geldt hetzelfde. Geen groepsactiviteiten en ook geen “social talk” maar “social distancing”.

Het bestuur begrijpt dat we allemaal graag naar de boot gaan en willen klussen en varen. Toch is het heel verstandig en zelfs onze plicht om heel voorzichtig met elkaar om te gaan.

Varen kan maar……………………

Houd afstand op de steiger en op de boten bij elkaar in de buurt.

Het is even niet anders. Maar onze gezondheid en die van elkaar gaat voor. Bedenk ook dat als we ons niet houden aan de richtlijnen door de overheid kan worden ingegrepen. Een deel van Strand Horst is al verboden gebied. Het bestuur rekent op ieders verantwoordelijkheid.

Wat betreft onze haven is het fijn dat we ook de komende zomer vol liggen. Mogelijk dat er door verkoop nog een plek vrijkomt. Gezien de wachtlijst zal die wel weer snel bezet zijn.

Verder is alles op orde en wens ik ons allen een goede gezondheid en hopelijk kunnen we later in het seizoen ons in de haven en op het water weer wat vrijer bewegen.

Daar kunnen we, door ons te houden aan de richtlijnen, ook zelf veel aan doen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De vergadering van maart kon met een blij gezicht worden begonnen. Marco Eelman was weer in ons midden. Geweldig dat hij na wat hem is overkomen weer zover hersteld is. Hij zat ook weer helemaal in zijn rol als man van de ledenadministratie. Tel daar bij op dat hij, zoals altijd, vroeg aanwezig was en al weer de koffie had gezet. Heel fijn.

Jammer dat Wim Schuur zich moest afmelden hij is voor korte tijd opgenomen in het St. Jansdal. Wim is het bestuurslid voor de evenementen en bijzondere avonden en activiteiten. Dus zonder hem hebben we de activiteitenkalender behandeld. Het was natuurlijk sneu dat de avond met het Watersportverbond en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren niet door kon gaan. Gelukkig is de stoomstoring weer hersteld. We doen een poging het zelfde programma te realiseren op 24 april. De leden en sympathisanten zouden er goed aan doen dit vast in de agenda te plaatsen. Net voor het afsluiten van deze nieuwsbrief kreeg ik het bericht dat Roeland Geertzen voor het Watersportverbond de presentatie zal houden. Kees Kooijman heeft ook toegezegd te komen praten over het maaien van de waterplanten. Dat betekent dat 24 april definitief is.

Op 23 maart hopen we een mooie avond te hebben over het programma van de Waddentocht en de inleiding van de heer en mevrouw Bosman over hun vele reizen die ze gemaakt hebben en wat ze aan mooie en minder mooie dingen hebben meegemaakt. Het beloofd een mooie avond te worden. NB: Vanwege het coronavirus komt deze lezing te vervallen

Zoals altijd hebben we gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het geheel ligt nu bij de Raad van State. Wanneer zitting en uitspraak zullen volgen is nog onbekend. Het bestuur heeft de idee dat er alles aangedaan is om de zorgen en de bezwaren van de Watersportvereniging naar voren te brengen.

Met Jachthaven Strand Horst hebben we mondeling en schriftelijk contact over de kwaliteit van de steigers en het onderhoud. Van de directie hebben we de toezegging dat ze voort zullen gaan met het onderhoud en dat ook de G en H steiger aan de beurt komen. Het bestuur is wel blij te kunnen zien dat er in de haven wel een aanpak is van onderhoud.

De wachtlijst en dan vooral de interne groeit. Dat betekent dat er veel veranderingen zijn. Havenmeester en ledenadministratie zijn druk bezig iedereen voor zo ver dat kan een ligplaats te bieden. De penningmeester laat weten dat bijna alle leden aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan. Hij heeft er door late betalingen en versturen van herinneringen wel extra werk aan gehad. Daar waar betaling achterwege blijft moet het bestuur gelet ook op onze statuten stevig ingrijpen.

De mooiste mededeling in de vergadering was de melding dat binnenkort het water weer aangesloten wordt. Dat geeft toch het gevoel dat het vaarseizoen dichtbij is.

Tot slot wijs ik nog even op de Algemene Ledenvergadering van 3 april. Aan de orde zijn dan in ieder geval de jaarverslagen en het financiële verslag. Daarnaast is er een bestuursverkiezing, Het bestuur is blij dat Martin van Leussen nog weer een periode secretaris wil zijn. Uiteraard staat het de leden vrij tegenkandidaten voor te stellen. Dus graag tot ziens op de ledenvergadering van 3 april. NB: Vanwege het coronavirus komt wordt de ALV tot nader orde uitgesteld! 

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Voor de verandering heeft het bestuur deze maand vergaderd bij de voorzitter thuis. Het bleek een praktische oplossing van een paar vervoersproblemen. Het gebeurt een enkele keer dat een van de leden afwezig is. Dat kan en wordt niet in de nieuwsbrief vermeld. Deze keer een uitzondering. Marco Eelman was er vandaag niet bij. Begrijpelijk na wat hem is overkomen. Het gaat al heel veel beter met hem. Dat is nog geen compleet herstel maar Marco is blij met de stappen die hij maakt. Hij is weer thuis en zal zijn revalidatie verder vervolgen in het St. Jansdal. Met ons allen hopen we op een goed en zo mogelijk voorspoedig herstel

Zoals in bijna alle gevallen worden eerst de evenementen besproken en wordt er teruggekeken. De klaverjasmiddag is heel plezierig verlopen. Het bestuur beschouwt dit als een ledenactiviteit die heel goed een keer in de winter, als het voor en door leden is, georganiseerd kan worden.

De avond met de KNRM was zeer geslaagd. De heer Schriever van reddingsstation Elburg heeft ons een prima inkijk gegeven in de organisatie van de KNRM en in de opleiding en werkwijze van de vrijwilligers. Het blijft fascinerend om te zien dat mensen bereid zijn anderen in nood te helpen. Op vallend was dat de aanwezige leden veelal diegenen zijn die veel varen. Het bestuur zal namens de leden een gift doen aan de KNRM Elburg.

Bij de oranjetocht was van het bestuur niemand aanwezig. Daarom ook geen korte terugblik. Mogelijk dat in een volgende nieuwsbrief wel iets geschreven kan worden.

Op 28 februari komt het Watersportverbond een lezing houden. Zondag 1 maart is er weer een open clubhuis. Vrijdag 27 maart is de avond in tweeën gedeeld. Onder leiding van Dick Kanselaar en Meindert de Jong worden de plannen gesmeed voor een vaartocht naar de Wadden. Beide heren hebben er zin in. Als het dan weer net zo leuk wordt als vorige jaren is de voorpret op deze avond gegarandeerd.

Na dit deel zal de heer Klaas Bosman woonachtig in Ermelo ons vertellen over de reizen die hij samen met zijn echtgenote gemaakt heeft. Tijdens hun laatste reis is het misgegaan in de wateren ten noorden van de Wadden. In de “Reddingsboei” het blad van de KNRM is er al over geschreven. Alle mooie en minder mooie verhalen uit hun eigen mond aangevuld met beelden zullen de avond zeker zeer interessant maken.

Het bestuur heeft ook nog een avond in gedachten over brand aan boord. Dit laat nog even op zich wachten. Dat kan ook op een andere manier worden ingevuld.

Het bestuur is uitgebreid geïnformeerd door de STAB. Dit is een stichting die met ons heeft gesproken over ons beroep bij de Raad van State. Het rapport wat zij aanleveren aan de Raad van State hebben wij ook ontvangen. Het is een pak papier van vele honderden pagina’s. Mogelijk dat op een later moment een nadere toelichting kan komen.

Het bestuur heeft ook een notitie besproken over het gebruik van het clubhuis. Deze is nog niet afgerond maar de hooflijn is en blijft toch dat het clubhuis er is voor de leden en ledenactiviteiten of voor watersport gebonden activiteiten. Het bestuur bepaalt in overleg met de barcommissie of een bepaalde activiteiten, anders dan door het bestuur georganiseerd, ook gehouden kunnen worden in het clubhuis. De bar en de catering blijven ten allen tijde onder toezicht van bestuur en barpersoneel. De laatst genoemden moeten ook nog beschikbaar zijn.

De penningmeester laat weten dat toch nog niet iedereen aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dat geeft nu nog geen zorg maar het zou mooi zijn als een ieder even wil nakijken of er betaald is.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Kort na de jaarwisseling en onze nieuwjaarreceptie kwam het bestuur bijeen. De temperatuur was flink hoger dan in december. Alhoewel het nog wel vies en nat is op de haven krijg je toch de idee dat we weer de goede kant opgaan. Als we twee maanden verder zijn dan kunnen de eerste boten al wel weer gepoetst zijn.

Het bestuur heeft zoals altijd teruggekeken op diverse bijeenkomsten. Het meest nabij was de nieuwjaarreceptie. Heel gezellig en onderhoudend om met elkaar zo het jaar te beginnen en elkaar een gelukkig en vooral gezond 2020 toe te wensen. We hadden weer een mooie opkomst.
Jammer dat we onze ledenadministrateur Marco Eelman moesten missen. Hij zal nog wel enige tijd verstek moeten laten gaan. Dat we hem missen bleek al bij de discussie of we wel of niet met bonnetjes moesten werken op de receptie. Marco had het geweten. Hij is regelmatig het geweten van onze vereniging. Laten we hopen dat hij weer goed en spoedig kan herstellen. Het bestuur heeft de werkzaamheden wat herschikt zodat de leden of anderen geholpen kunnen worden als daar behoefte aan is.

In de haven wordt op dit moment gewerkt aan renovatie van de C steiger. Planken en onderliggers worden waar nodig vernieuwd. We hebben onze verhuurder er weer op gewezen dat het onderhoud beter en sneller moet. We zijn blij dat er een aanpak is maar het duurt lang. Wij hebben net voor de Kerst zelf ook weer flink wat planken vernieuwd. Dit doen we in overleg met Dick van Dam. Hij heeft ons werk goedgekeurd. Dat is belangrijk want het zijn wel de steigers van de verhuurder. Het bestuur is de groep leden die dit opgepakt hebben zeer erkentelijk dat ze dit weer hebben willen doen.

Onze vereniging is vooral afhankelijk van vrijwilligers en de inzet van de leden. Dat gaat tot heden uitstekend. Dank en hulde daarvoor. Zo houden we onze vereniging goed op orde.

De bestuursvergadering verliep vlot en de agenda kon dan ook snel worden afgehandeld. Dat maakt het besturen van onze club toch een stuk plezieriger en eenvoudiger. Een punt van zorg is er nog wel. Aan het einde van de nieuwjaarreceptie was er verschil van mening over de sluitingstijd. Al eerder hebben we daar over gesproken. Het bestuur heeft eerder besloten dat het aan het bestuur is wat de tijden van opening en sluiten zijn en die tijden zijn hard. Hoe jammer het ook is dat de gezelligheid moet stoppen omdat het tijd is, wil en zal het bestuur daar niet van afwijken. De vrijwilligers achter de bar handelen dan ook naar de afspraken met het bestuur. Natuurlijk kan daar bij hele bijzondere situaties een keer van worden afgeweken. Dat kan echter alleen maar als de bar en het bestuur dat verstandig vinden. Dat betekent dat afwijkingen van afgesproken tijden hoge uitzondering zijn.

Bovenstaande is geen reden om dan niet naar het clubhuis te komen. Juist wel . Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar om het gezellig en haalbaar met vrijwilligers te houden moeten we ons wel aan afgesproken regels houden.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Ieder seizoen heeft zijn schoonheid en zijn charme. De herfst is voor velen niet het jaargetijde om nog veel te varen. Deze herfst leende zich er nog minder voor. Het was een natte herfst. Maar op een van de eerste dagen van de meteorologische winter was het stralend weer.

Juist op die dag vergaderde het bestuur in het clubhuis met uitzicht op een zonovergoten Nuldernauw en Wolderwijd. Wat hebben we toch een mooie locatie voor onze haven. Het clubhuis is snel warm en met een kopkoffie is het goed vergaderen.

Het bestuur had geen lange agenda. Allereerst werd teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 22 november. Het clubhuis zat behoorlijk vol. Er waren 25 stemgerechtigde leden aanwezig en met de meegekomen partners en belangstellenden was het gezellig druk. De vergadering verliep vlot.
Met het bestuur hadden ook de leden veel aandacht voor de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. Bij de Raad van State ligt een beroep. Binnenkort komt daar vervolg op.
Daarnaast houden we de vinger aan de pols als het gaat om het onderhoud van de haven. Het is goed te zien dat er materiaal is aangevoerd om verder te gaan met renovatie. Discussie blijft over welk deel van de haven het eerst aan de beurt zou moeten komen.
Het is plezierig dat de leden ook in de begroting rekening willen houden met alles wat er speelt en dat we daar als vereniging een sterke positie in hebben en houden.
Tijdens de ALV zijn de activiteiten voor het komende seizoen gepresenteerd. Niet alles ligt nog vast. Wel is duidelijk dat we weer een groot aantal bijeenkomsten hebben. Tijdens de presentatie van het programma kwam ook een eventuele Waddentocht weer aan de orde. Het lijkt er op dat er voldoende animo is het opnieuw te organiseren. Binnenkort komt er een uitnodiging voor een eerste overleg.
Een groot en mooi evenement zal weer het Jeugdzeilen zijn. Wim Soet heeft een presentatie gegeven. Dat zag er heel goed uit. Heel veel blijde gezichten van kinderen omringd door een grote groep vrijwilligers.
Zo het nu lijkt hebben we het goed voor elkaar en kan er weer worden uitgekeken naar een nieuw seizoen. De winter treed nu in. De haven is er klaar voor. Water en haspels zijn afgesloten. Wel zal de havenmeester met een aantal vrijwilligers op verzoek van de verhuurder nog een aantal steigerplanken vernieuwen. Het bestuur is bereid dat te doen als het om enkele planken gaat. Het worden er nu echter wel veel. Beter zou het zijn als het geheel vernieuwd werd. Bovendien speelt hier ook mee dat als het om meer planken gaat wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk. Wij hebben de verhuurder meerdere keren gewezen op zijn verantwoordelijkheid.
Op 4 januari om 15.00 uur begint onze nieuwjaarreceptie. Het bestuur hoopt veel leden en partners op die middag te ontmoeten. Een mooie start van het nieuwe jaar.
Wat ook hoort bij het nieuwe jaar is de rekening voor contributie, winterstalling en walstroom. Dat hoort er ook bij. Eind januari of begin februari zal die bij een ieder in de bus vallen of op de computer te zien zijn.

Rest mij iedereen een gezegend en zalig Kerstfeest te wensen. Veel fijne en gelukkige tijden met familie en bekenden. Het zijn donkere maar vooral toch ook gezellige dagen en als ze voorbij zijn dan dient het nieuwe vaarseizoen zich al weer bijna aan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Saturday the 24th. Custom text here.