In andere jaren vergadert het bestuur in principe niet in de maand juli. We komen dan wel bij elkaar voor een kop koffie en om eventueel bijzondere en lopende zaken af te handelen. Zoals zoveel in deze “Coronatijd” anders verloopt, heeft het bestuur besloten de vergadering in juli toch tot een formele vergadering te verklaren. Daar waren verschillende redenen toe.

De belangrijkste was hoe om te gaan met het wel of niet openstellen van het clubhuis. Sportkantines mogen van het kabinet weer open maar wel onder strikte voorwaarden. Het bestuur heeft aan de barcommissie en het bestuurslid evenementen gevraag de mogelijkheden te onderzoeken. Na passen en meten en alles afwegende is het advies aan het bestuur om nog niet tot openstelling over te gaan.

We zouden in het clubhuis zeven tafels kunnen plaatsen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Aan elke tafel mogen dan twee mensen zitten. Meer mag ook maar dan moet men van het zelfde huishouden zijn. Statafels zijn niet toegestaan. Van te voren moet iedereen een afspraak maken. De vraag is of dit aan de ons bekende gezelligheid gaat voldoen. We zijn gewend om elkaar te ontmoeten en met elkaar te kletsen. Gevolg kan zijn dat barpersoneel moet gaan optreden als handhaver. De openstelling vraagt ook veel extra voor- en nawerk. Denk eens aan het ontsmetten van een en ander. Het is ook bekend dat er in Ermelo streng wordt gehandhaafd. Daar zijn voorbeelden van en bij openstelling loop je zo maar de kans op een hele dikke boete. Het is vakantie tijd dus sowieso zullen er minder leden op af komen.

Na goed nadenken en alles besproken hebbend heeft het bestuur besloten om het clubhuis in ieder geval voor ledenactiviteiten zoals de zondag openstelling en ledenbijeenkomsten tot september gesloten te houden. Voor het jeugdzeilen, wat weer begonnen is, zijn zeer strenge maatregelen genomen en dat geldt ook voor bestuur en commissies.

Wel is nog gedacht aan een activiteit buiten. Daar kan en mag meer. Ook dat vraagt erg veel aandacht, zorg en voorbereiding. Bovendien, hoe jammer ook, vallen veel van onze leden in de risicogroep. Tot heden heeft de coronapandemie op de haven nog niet geleid tot problemen. Het bestuur hoopt dit zo te houden.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd intensief beziggehouden met het bestemmingsplan Strand Horst. Met de leden zijn onze bezwaren uitgebreid besproken. Het heeft geleid tot een beroep bij de Raad van State. Ons beroep is er een van de dertien. We waren zeer verbaasd dat de gemeente Ermelo de zaak heeft teruggetrokken bij de Raad van State en om tijd en ruimte gevraagd heeft het bestemmingsplan op onderdelen te kunnen aanpassen. Dit lijkt ons vanuit gemeentelijk standpunt begrijpelijk. Ze hadden zelf al geconstateerd dat het plan zou worden afgeschoten. Dit alles geeft ons het gevoel dat we een punt hebben en terecht bezwaar en beroep hebben aangetekend.
Het vervolg is dat de gemeente aan het werk is en het aangepaste plan voor 1 december 2020 weer bij de Raad van State moet neerleggen. Het is onduidelijk of dit haalbaar is en hoe het plan er dan uit ziet. Het bestuur houdt in dezen de vinger aan de pols.

Er gebeurt wat betreft aan- en verkoop van boten en komst van nieuwe leden veel in de haven. Veel ligplaatshouders willen groter of kleiner en zijn op zoek naar een nieuwe plek. Dat betekent veel werk voor havenmeester en ledenadministratie. De afspraak in het bestuur is dat de havenmeester de tijd krijgt om boten te herschikken. De leden moeten dan ook rekening houden met verandering. Het ene lid omdat hij of zij dat graag wil maar de ander omdat het moet. Binnen onze vereniging geldt dat we iedereen een mooie plek gunnen maar dat het wel moet passen binnen de haven en de vereniging. Het gaat er ook om de haven zo slim en efficiënt mogelijk in te delen. Dat is een taak van de havenmeester en hij krijgt daar van het bestuur alle ruimte toe.

Het betekent al met al wel, dat onze haven net als Jachthaven Strand Horst vol is. Onze wachtlijst heeft zeven externe en twaalf interne wachtenden. Het lijkt of er weer een beetje lift zit in de Watersport. Een mooie afsluiting zo vlak voor de vakantieperiode.

Mede namens het bestuur wens ik een ieder heel veel plezier en gezondheid op en langs het water.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Nadat het bestuur vanwege de Corona situatie twee keer digitaal heeft moeten vergaderen was het weer mogelijk de juni vergadering in ons clubhuis te houden. Uiteraard met enige aanpassingen zoals afstand, hygiëne en info over ieders gezondheid. Alhoewel het digitaal vergaderen ook goed ging is het toch prettig elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. De leden van het bestuur verkeren in goede gezondheid en dat is fijn om te weten. Ons hebben geen berichten bereikt dat er onder de leden ziekte als gevolg van het virus heerst. Gelukkig en reden tot dankbaarheid.

Het bestuur trok de conclusie dat de vereniging in de lift zit. Veel aanvragen voor lidmaatschap en een ligplaats. Dat komt overeen met berichten in de pers dat er weer veel animo is om te gaan recreëren op en aan het water. Wij watersporters wisten dat natuurlijk al eerder wat genieten is maar dat nu meer mensen dat inzien is dat prettig voor de watersport. Onze vereniging kan daar ook van profiteren. Wat opvalt en ik schreef dat al eerder dat we meer aanvraag krijgen voor kleine boten dan voor grote. Dat is ook wel eens anders geweest.

Van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren ligt er al een aantal maanden het verzoek om als vereniging een bijdrage te doen aan deze stichting. Bekend is dat de overlast van waterplanten een steeds groter probleem wordt in ons vaargebied. Het verschilt per meer, maar last hebben we overal en allemaal. De stichting is het afgelopen jaar druk geweest met het ontwerpen en construeren van materiaal waarmee je beter en vooral efficiënter het maaien en het opruimen kunt doen. In samenwerking met de bedrijven en de Coöperatie Gastvrije Randmeren is een “vaartuig” ontwikkeld waarmee het gestelde doel namelijk het opruimen van de waterplanten beter moet gaan. De deelnemende bedrijven, de Coöperatie, aanliggende jachthavens, gemeenten en provincies en ook watersportverenigingen is om een bijdrage gevraagd. Dat is gelukt. Met name de bijdrage van de provincies, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland is belangrijk geweest van de opstart. Ook onze vereniging is gevraagd om mee te doen. Het bestuur had al gezegd dat als ook andere verenigingen meedoen ook wij een bijdrage zouden doen. Ondanks het principiële bezwaar dat het om openbaar water gaat en het Rijk zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Dit laatste gebeurt niet. Rijkswaterstaat maait alleen de vaargeulen. Voor ons watersporters is dat niet genoeg. Na wikken en wegen heeft het bestuur net als vergelijkbare verenigingen 1500 euro toegezegd.

Het jeugdzeilen gaat weer van start. De commissie jeugdzeilen heeft een plan geschreven hoe weer begonnen zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het bestuur stemt er mee in en is de commissie en de instructeurs zeer erkentelijk voor hun inzet. Het zeilen zal terugvallen op een leerling per boot, alleen de ouders als toeschouwers en het clubhuis blijft gesloten. Ook met de instructeurs zijn goede afspraken gemaakt. Op 19 juni is het zo ver. Voor de vakantie hopen we in totaal 4 avonden te kunnen varen.

In de nieuwsbrief en in ledenvergaderingen hebben we vele keren gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan is klaar. Diverse organisaties en bewonersgroepen hebben bezwaar en uit eindelijk beroep aangetekend waaronder onze vereniging. Dit heeft niet geleid tot aanpassing. Daarom zou de Raad van State een definitief oordeel geven op 9 juni. Op het laatste moment heeft de gemeente gevraagd om uitstel van behandeling. Het STAB als adviesorgaan van de Raad van State heeft nogal negatief geadviseerd over het plan. Het gaat dan vooral om natuur, milieu, geluid en vooral ook over het passen in het gebied rond Strand Horst. De gemeente heeft nu allerlei adviesbureaus ingeschakeld om aanpassingen te doen. Het wordt wel einde 2020 of later dat het opnieuw bij de Raad van State ligt.

Ik ben begonnen met te schrijven dat het zo fijn is om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. We treffen elkaar op de haven en daar gaan we op gepaste en voorgeschreven wijze goed met elkaar om. Het zou echter toch wel fijn zijn om elkaar voor een praatje, een drankje en een hapje weer te treffen in het clubhuis. Ook dat is een onderdeel van de watersport. Het bestuur heeft mede op basis van landelijke regelgeving en na het inwinnen van informatie besloten het clubhuis op de zondag weer open testellen met ingang van zondag 5 juli 2020. Nader bericht volgt nog.

Het bestuur wenst iedereen die binnenkort voor kortere of langere tijd met de boot het water opgaat veel plezier en gezond weer terug.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Net als in de maand april heeft het bestuur in de maand mei de bestuursvergadering digitaal gehouden. We gebruiken het programma Zoom en dat werkt goed. Zelfs als een van de bestuursleden zich op een afstand bevindt van ongeveer 100 kilometer. De leden van het bestuur treffen elkaar natuurlijk ook op de haven en dan worden kleine zaken die aandacht vragen wel met elkaar besproken. Toch is het goed dat belangrijke besluiten genomen worden in een bestuursvergadering. Daar is een verslag van en via de nieuwsbrief proberen we dan de leden te informeren. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering kunnen zaken die zijn besloten met de leden worden gedeeld.

Wanneer de eerstvolgende ALV zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Het lijkt er op dat we de goede kant weer op gaan maar zeker is dat niet. Het is vervelend en zorgelijk voor allen die direct of indirect geconfronteerd worden met het coronavirus. Verdrietig als het mensen echt raakt. In Ermelo zijn meerdere mensen getroffen door het virus en hebben het zelfs niet overleefd. Je kunt elkaar troosten, om elkaar heen gaan staan, de helpende hand bieden maar verlies van een naaste is heel moeilijk te verwerken. Veel sterkte gewenst aan een ieder die verlies ervaart.

Onze vereniging draait wel door al is het met beperkingen. Varen kunnen we wel. Aan de boot klussen kan ook. We houden rekening met elkaar. Er wordt zelfs flink in boten gehandeld. Ligplaatsen komen leeg en worden weer ingevuld. De wachtlijst groeit. Alleen we zouden zo graag een keer samenkomen. Belevenissen willen vertellen. Samen een glas drinken. Nog even geduld.

De commissie Jeugdzeilen denkt na of we voor de zomer het lesprogramma weer kunnen oppakken. We hebben vorig jaar genoten van de kinderen die op een leuke manier kennis maakten met water en de watersport. Het zou mooi zijn dat door te trekken. Het bestuur heeft de commissie de ruimte gegeven om naar bevind van zaken te handelen. Als het kan en verantwoord is willen we graag starten. Het moet echter wel kunnen. We hebben nog een paar weken de tijd om definitief te besluiten.

De reis naar de Waddenzee gaat helaas niet door. In een gesprek met de organisatie is besloten niet te gaan. Het wordt te laat in de tijd en de onzekerheid of het over een aantal weken wel zou kunnen is te onzeker. Het maken van plannen wordt toch te lastig. Jammer maar begrijpelijk.

Ik schreef al over graag een keer samenkomen. De eerste datum in het verschiet is zondag 7 juni. Toch is dat nog niet zeker. Ons clubhuis is een sportkantine met terras. Vanwege het laatste lijken er mogelijkheden te zijn echter voor een sportkantine niet. Bovendien heeft ook de Veiligheidsregio er iets over te zeggen en ook de gemeente. Daar naast moet onze barcommissie en het barpersoneel beschikbaar zijn en het aandurven. Besloten is de ontwikkelingen af te wachten. Zodra er meer duidelijkheid is worden de leden geïnformeerd via de mail. Houd die dus goed in de gaten.

Ondanks alle zorgen rond het virus en de gevolgen wens ik jullie allemaal heel veel plezier in, met of op de boot. Geniet ervan.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het bestuur van de Watersportvereniging Ermelo op de eerste april 2020 voor het eerst digitaal vergaderd. Het is geen aprilgrap. Het is echt gebeurd. Een bijzondere ervaring die wel heel goed geslaagd is. Het waarom van digitaal vergaderen komt door het nog steeds zeer actief aanwezige Corona virus. We kunnen niet bij elkaar komen en dus zoek je een andere oplossing en dat is gelukt. Naar ons gevoel was het ook een gewone vergadering. Alhoewel elkaar in de ogen kijken, de hand schudden en samen aan de koffie mis je wel.

Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen zoals ze golden tot 6 april nu verlengd worden tot en met 28 april. De kans op een verdere verlenging is nadrukkelijk aanwezig. Dat betekent dat alle activiteiten van onze vereniging worden gecanceld. Het bestuur wil de landelijke richtlijnen volgen. Dat betekent dat de bijeenkomst van 24 april niet doorgaat en hetzelfde geldt voor de opening van het vaarseizoen in mei. Het zou ons zeer verbazen als die wel zou kunnen plaatsvinden. Het bestuur geeft de commissie Waddentocht de ruimte om afhankelijk van de situatie dan een eigen afweging te maken. Het gaat er dan vooral om of jachthavens en restaurants weer open zijn.

Vorig seizoen zijn we begonnen met jeugdzeilen. Een groot succes. Helaas kan het vooralsnog dit jaar vanwege het Corona virus niet doorgaan. Althans zo het nu lijkt. Mogelijk dat we na de zomervakantie nog iets zouden kunnen organiseren. De commissie jeugdzeilen zal met nadere informatie komen en na overleg ons informeren. Wat mogelijk en onmogelijk is. Jammer dat deze activiteit al zo snel een tegenvaller oploopt.

Zoals gezegd volgt het bestuur de landelijke richtlijnen. Ook Jachthaven Strand Horst doet dat. Bij hen zijn openbare ruimtes zoals sanitair e.d. gesloten. Dat betekent dat er niet veel/geen ruimte is voor activiteiten. In ons deel van de haven geldt hetzelfde. Geen groepsactiviteiten en ook geen “social talk” maar “social distancing”.

Het bestuur begrijpt dat we allemaal graag naar de boot gaan en willen klussen en varen. Toch is het heel verstandig en zelfs onze plicht om heel voorzichtig met elkaar om te gaan.

Varen kan maar……………………

Houd afstand op de steiger en op de boten bij elkaar in de buurt.

Het is even niet anders. Maar onze gezondheid en die van elkaar gaat voor. Bedenk ook dat als we ons niet houden aan de richtlijnen door de overheid kan worden ingegrepen. Een deel van Strand Horst is al verboden gebied. Het bestuur rekent op ieders verantwoordelijkheid.

Wat betreft onze haven is het fijn dat we ook de komende zomer vol liggen. Mogelijk dat er door verkoop nog een plek vrijkomt. Gezien de wachtlijst zal die wel weer snel bezet zijn.

Verder is alles op orde en wens ik ons allen een goede gezondheid en hopelijk kunnen we later in het seizoen ons in de haven en op het water weer wat vrijer bewegen.

Daar kunnen we, door ons te houden aan de richtlijnen, ook zelf veel aan doen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

De vergadering van maart kon met een blij gezicht worden begonnen. Marco Eelman was weer in ons midden. Geweldig dat hij na wat hem is overkomen weer zover hersteld is. Hij zat ook weer helemaal in zijn rol als man van de ledenadministratie. Tel daar bij op dat hij, zoals altijd, vroeg aanwezig was en al weer de koffie had gezet. Heel fijn.

Jammer dat Wim Schuur zich moest afmelden hij is voor korte tijd opgenomen in het St. Jansdal. Wim is het bestuurslid voor de evenementen en bijzondere avonden en activiteiten. Dus zonder hem hebben we de activiteitenkalender behandeld. Het was natuurlijk sneu dat de avond met het Watersportverbond en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren niet door kon gaan. Gelukkig is de stoomstoring weer hersteld. We doen een poging het zelfde programma te realiseren op 24 april. De leden en sympathisanten zouden er goed aan doen dit vast in de agenda te plaatsen. Net voor het afsluiten van deze nieuwsbrief kreeg ik het bericht dat Roeland Geertzen voor het Watersportverbond de presentatie zal houden. Kees Kooijman heeft ook toegezegd te komen praten over het maaien van de waterplanten. Dat betekent dat 24 april definitief is.

Op 23 maart hopen we een mooie avond te hebben over het programma van de Waddentocht en de inleiding van de heer en mevrouw Bosman over hun vele reizen die ze gemaakt hebben en wat ze aan mooie en minder mooie dingen hebben meegemaakt. Het beloofd een mooie avond te worden. NB: Vanwege het coronavirus komt deze lezing te vervallen

Zoals altijd hebben we gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het geheel ligt nu bij de Raad van State. Wanneer zitting en uitspraak zullen volgen is nog onbekend. Het bestuur heeft de idee dat er alles aangedaan is om de zorgen en de bezwaren van de Watersportvereniging naar voren te brengen.

Met Jachthaven Strand Horst hebben we mondeling en schriftelijk contact over de kwaliteit van de steigers en het onderhoud. Van de directie hebben we de toezegging dat ze voort zullen gaan met het onderhoud en dat ook de G en H steiger aan de beurt komen. Het bestuur is wel blij te kunnen zien dat er in de haven wel een aanpak is van onderhoud.

De wachtlijst en dan vooral de interne groeit. Dat betekent dat er veel veranderingen zijn. Havenmeester en ledenadministratie zijn druk bezig iedereen voor zo ver dat kan een ligplaats te bieden. De penningmeester laat weten dat bijna alle leden aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan. Hij heeft er door late betalingen en versturen van herinneringen wel extra werk aan gehad. Daar waar betaling achterwege blijft moet het bestuur gelet ook op onze statuten stevig ingrijpen.

De mooiste mededeling in de vergadering was de melding dat binnenkort het water weer aangesloten wordt. Dat geeft toch het gevoel dat het vaarseizoen dichtbij is.

Tot slot wijs ik nog even op de Algemene Ledenvergadering van 3 april. Aan de orde zijn dan in ieder geval de jaarverslagen en het financiële verslag. Daarnaast is er een bestuursverkiezing, Het bestuur is blij dat Martin van Leussen nog weer een periode secretaris wil zijn. Uiteraard staat het de leden vrij tegenkandidaten voor te stellen. Dus graag tot ziens op de ledenvergadering van 3 april. NB: Vanwege het coronavirus komt wordt de ALV tot nader orde uitgesteld! 

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.