Woensdag 9 juni heeft het bestuur eindelijk weer kunnen vergaderen in het clubhuis. Corona is nog (lang) niet achter de rug maar het leek verantwoord om bijeen te komen. Ramen open en 1,5 meter afstand. Het voelde een beetje als een feestelijke bijeenkomst. We hebben er als leden van het bestuur erg naar uitgekeken. Natuurlijk is er alles aan gedaan om de vereniging draaiende te houden. Veelvuldig contacten via zoom, telefoon, mail, app en incidentele contacten zijn er wel geweest maar er gaat niets boven oog en oog contact en voldoende tijd in een gesprek om argumenten te wisselen en zaken af te wegen. De vereniging heeft er hopelijk niet onder geleden maar eerlijk is eerlijk echt goed voelde het niet.

Daarom was het een “klein feestje” om weer gewoon bijeen te zijn. De vergadering had uiteraard een agenda. Toch is er voor gekozen om allereerst heel veel bij te praten. Gaande de vergadering kon dan ook alles besproken worden.

Dit geldt het bestuur. We kunnen ons heel goed voorstellen dat alle leden het clubhuis en de sfeer en gezelligheid missen. Heel begrijpelijk. We zouden graag anders willen. Toch acht het bestuur, ondanks dat we de goede kant op gaan, het nog niet verantwoord het clubhuis open te stellen. We hebben nu als streefdatum de eerste zondag van september en hopen zeer dat het lukt. Het houden van een ALV geeft dezelfde zorg. Zodra het kan, plannen we die.

Bij Jachthaven Strand Horst vindt een flinke verandering plaats. Dick van Dam gaat medio juli met pensioen. Andre Molenaar wordt zijn vervanger. Andre krijgt de leiding over de haven. Als belangrijke medewerker is aangetrokken Patrick Elands. Hij is degene die de dagelijkse leiding heeft in de jachthaven. Als vereniging zullen we juist met hem veel contact en overleg hebben. De eerste kennismaking was goed en plezierig. Het bestuur heeft Dick van Dam bedankt voor de goede samenwerking, zijn inzet voor de gehele haven en de vele plezierige contacten. Rest ons om hem samen met zijn Erna alle goeds toe te wensen en veel woonplezier in Zeewolde.

Ondanks Corona is in de haven en de vereniging voor de leden en het bestuur toch heel veel doorgegaan. Alle boten hebben een ligplaats. Er is veel geklust. Boten varen weer uit ondanks ook nog een lang nat en koud voorjaar. Het clubhuis is door Ans op orde gehouden. De steigers zijn behandeld. Het jeugdzeilen is weer van start gegaan. Kleine probleempjes zijn opgelost.

Een groot probleem is echter nog niet opgelost en dat is het onderhoud en de kwaliteit van de steigers. Ook dit jaar zij er her en der weer nieuw planken toegevoegd. Dat scheelt een klein beetje maar het blijft lapwerk. Daar gaat nu verandering in komen.

Het bestuur heeft vrijdag 4 juni uitgebreid de heer de Boer, eigenaar van de haven gesproken over de renovatie van de steigers. Dat gaat nu definitief gebeuren komende winter. Het gaat dan om de G en H steiger. De bedoeling is dat in een keer ter doen. Dat heeft gevolgen voor de winterligplaatsen. Vervangende ruimte wordt aangeboden door JHSH. Vroegtijdig zullen daar afspraken over worden gemaakt. Dit is eigenlijk geen nieuws. Al eerder hadden we de toezegging dat het de komende winter gaat gebeuren. Toch waren er nog wel enkele punten te bespreken. Het bestuur was al eerder tot de conclusie gekomen dat als het werk gaat gebeuren dan moet het resultaat zodanig zijn dat we weer heel veel jaren verder kunnen. Na 45 jaar zouden we in ieder geval wat de steigers betreft een soort nieuwe start moeten maken en dan voor de komende decennia het goed voor elkaar hebben.

Voor het bestuur waren er een aantal punten heel belangrijk. Als we bezig zijn dan ook alles in een keer goed. De kasten voor de elektra zijn versleten en de aansluitpunten moeten ook aangepast. De jollensteiger moet compleet vernieuwd. De verlengde steigers moeten ook worden meegenomen en daar waar vingersteigers nog niet verlengd zijn zou dat nu mooi kunnen. We willen grotendeels van het onderhoud af. Er moet duidelijkheid komen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. We willen voorkomen dat een en ander leidt tot pachtverhoging. Dat zijn belangrijke zaken. In het gesprek met JHSH zijn we daar geheel uitgekomen. Alle bovengenoemde punten worden gerealiseerd. De vereniging zal daar wel een financiële bijdrage aan leveren. Dat moet ook wel. Want een deel van de vingersteigers zijn van de vereniging en als je meer vingersteigers wilt verlengen moet je daarvoor betalen. Een nieuw jollensteiger kost ook geld. Omdat de aannemer komende winter toch bezig gaat, is het meeliften goed voor de prijsstelling. We hebben afgesproken met een open begroting te werken. Als alle werkzaamheden dan afgerond zijn stelt het bestuur aan de leden voor alle zaken over te dragen aan JHSH om daarmee volstrekte duidelijkheid te hebben over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Het gaat dan niet alleen om de juridische kant van de zaak maar ook om het onderhoud

De jollensteiger is zo slecht en zelfs gevaarlijk dat we daar direct mee beginnen. Het is prettig te weten dat de eerder genoemde Patrick Elands dit vanuit JHSH snel oppakt. De komende weken en maanden zal bovenstaande geformaliseerd en vastgelegd moeten worden. Het bestuur is in ieder geval zeer content dat we deze afspraken hebben kunnen maken.

Ondanks dat het bestuur met een paar mensen heeft gesproken die bereid zijn vacatures in het bestuur in te vullen is dat nog niet voldoende. Daarom nogmaals een oproep aan de leden zich te melden voor invulling van de vacatures die gaan ontstaan. Om maar eens heel somber te eindigen. Straks een gerenoveerde haven met een mooi clubhuis en financieel gezond maar geen bestuur.

Ondanks somberheid wens ik jullie allen een mooie zomer, gezondheid en veel vaarplezier.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Het bestuur heeft na goed overleg twee maanden niet vergaderd. De reden zal duidelijk zijn. Het Corona virus is nog steeds onder ons en alhoewel de vaccinatie ons gaat helpen, is het nog niet zo ver. Elkaar fysiek ontmoeten was dus onmogelijk. Wel is er voortdurend onderling overleg geweest. Telefonisch en digitaal. Leuk is het allemaal niet. Verderop in deze nieuwsbrief wordt nog meer gezegd over hoe verder in Corona tijd.

Nu in maart zijn we wel bijeengeweest. Uiteraard niet fysiek maar digitaal. Bepaalde zaken konden niet wachten en moesten besproken worden in volledige samenstelling van het bestuur. Heel verdrietig dat we een van de bestuursleden moesten missen.

Wim Schuur

Het bestuur heeft stil gestaan bij het zo plotseling overlijden van Wim. Heel triest dat een zo blijmoedig mens, zo jong nog, komt te overlijden. Wim was een zeer blijmoedig mens. We wisten dat hij niet helemaal zorg en pijnvrij was. Toch keek hij positief naar de toekomst. Twee dagen voor het fatale moment spraken mijn vrouw en ik Wim langs de Leuvenumseweg. Hij fietste samen met Ria en stopte even voor een praatje. Hij voelde zich goed. De operatie in het St. Jansdal was geslaagd en nu nog naar Nieuwegein voor een nieuwe hartklep. Het zou weer voorjaar worden en dan er op uit met de camper. Binnenkort zouden we elkaar weer spreken in het bestuur en bij DVS’33. Het is anders gelopen.

We hebben als Watersportvereniging veel aan Wim te danken. Hij was samen met anderen heel actief met het organiseren van evenementen en het voorbereiden van ledenavonden. Daar was hij goed in. Als Wim er was, was hij ook echt aanwezig. Zijn persoon, zijn betrokkenheid en enthousiasme werkte aanstekelijk. Hij kon mooie verhalen vertellen over vaartochten en gezellige avonden na het varen. Vaak trad hij op als gangmaker van de gezelligheid. Het moet voor Ria heel zwaar zijn haar man te moeten missen. Zij en haar gezin gaven daar blijk van in een prachtige video die vertoond werd in de afscheidsbijeenkomst. Deze video waar ieder lid van de familie iets over Wim vertelde, was gemaakt in onze haven. Mooie beelden en vooral hartverwarmende woorden. Met Ria en haar gezin zullen we Wim dankbaar blijven voor zijn persoon en zijn inzet voor onze vereniging.

Het is even stil zijn om de gedachten te verzamelen nadat je afscheid hebt genomen van een markant lid van het bestuur en de vereniging. Toch hadden we ook andere zaken te bespreken. Het Corona virus is onder ons en dus liggen behoudens de strikt noodzakelijke alle verenigingsactiviteiten stil. Dat betekent nog wel wat. De vraag is dan altijd zien we niets over het hoofd en komt het wel allemaal goed. Elk voorjaar maken we clubhuis en steigers schoon. Dat lukt nu niet. We willen niet in groepen bijeen zijn. Het hoogstnoodzakelijke doen we als eenling. Het grote werk blijft liggen en zullen we later moeten inhalen. De steigers worden behandeld om de ergste gladheid te voorkomen. Planken worden incidenteel vervangen. Kortom wat moet, wordt gedaan maar wel anders dan we gewend zijn.

Er is ook goed nieuws. We zijn al langer met Jachthaven Strand Horst in gesprek over renovatie van de steigers. De haven is heel drukdoende met een aantal steigers. De werkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar. De komende winter worden ook de steigers G en H aangepakt. Dat rechtvaardigt ook de wat minder intensieve aanpak die mede door Corona veroorzaakt wordt. Het betekent wel dat de steigers G en H de komende winter niet bruikbaar zijn. Logistiek is dat een stevige operatie. In overleg met Jachthaven Strand Horst zullen we vroegtijdig met een plan komen hoe deze operatie aan te pakken. In het verleden hebben we in onze haven een aantal vingersteigers verlengd.

De bedoeling is deze verlenging in stand te houden. Omdat de verlengingen eigendom zijn van vereniging moet er nog overleg plaatsvinden over de financiering. Dat geldt ook voor de elektriciteitsvoorziening. Het bestuur is wel van mening dat nu we toch bezig zijn, het goed en toekomstbestendig aan te pakken. Tot slot waren en zijn er nog twee items van belang. Allereerst het organiseren van de Algemene Ledenvergadering. De voorjaars ledenvergadering kan ook geen doorgang vinden. Dat is al de derde op rij. Dat vindt het bestuur niet prettig. Je wilt elkaar ontmoeten en het reilen en zeilen van de vereniging bespreken. Het bestuur doet zijn best maar een gesprek daarover is nog belangrijker. Hopelijk dat we komend najaar alles weer goed op de rij kunnen zetten. We zullen dan niet alleen terugkijken maar ook vooruit. Dat laatste zal met een nieuw of deels nieuw bestuur moeten. Op een na zij de bestuursleden over hun zittingstermijn heen. Een zittingstermijn die voor hen ook niet verlengd gaat worden. Kortom we moeten op zoek naar verse krachten voor het bestuur. Het zou de leden sieren als ze zich spontaan melden. Het bestuur gaat ook op zoek.

Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een mooi en gezond vaarseizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 27th. Custom text here.