Beste leden van WSV Ermelo,

In de maand maart zijn twee data voor ons als vereniging in ieder geval belangrijk.

Op vrijdag 27maart is er de Algemene Leden Vergadering. Het is de avond waarop de jaarstukken van 2014 besproken zullen worden en uiteraard kijken we via de begroting vooruit naar de komende jaren.

In de personele sfeer staat er ook iets te gebeuren. Jan Mulder heeft gezegd dat hij wil stoppen als notulist. Ongeveer twaalf jaar heeft hij het bestuur op voortreffelijke wijze ondersteund. Nu is echter de tijd gekomen om te stoppen. Wij vinden dat jammer maar respecteren uiteraard zijn besluit. Het bestuur zou graag weer invulling zien van deze functie. Hebt u zelf zin of kent u iemand die dit zou willen en kunnen dan horen wij dat graag.

Jan Welink is bereid gevonden in ieder geval nog het zomerseizoen te fungeren als havenmeester. Daar zijn we heel blij mee. Hij zal het komende jaar een aantal stevige klussen oppakken in de haven en wil die ook afronden. Dat betekent wel dat het bestuur op zoek moet naar een nieuwe havenmeester. Mogelijk dat hij of zij al wat door Jan Welink ingewerkt zou kunnen worden. Het is niet iedereen gegeven om een goede havenmeester te zijn. Daarom is het jammer dat aan de periode van Jan een einde gaat komen. Hij heeft dit werk prima in de vingers. Hij kan dus ook, denken wij, iemand begeleiden naar de functie.

Het bestuur heeft een belangrijk besluit genomen over de taakverdeling rond haven, clubhuis en de activiteiten in en ten behoeve van het clubhuis. Het ziet er als onderstaand uit:

Uitgangspunten en afspraken beheer clubhuis en bar van WSV Ermelo

1. Algemeen. Voor het clubhuis is onderscheid te maken tussen het beheer en onderhoud van het gebouw ( bouwkundig en ander onderhoud, zowel binnen als buiten in de ruimste zin van het woord), en het dagelijkse beheer van de bar en het clubhuis ( bevoorrading, organisatie en planning van de bezetting van de barploeg en de schoonmaakploeg, enz.)

2. Voor het totale beheer van het clubhuis is het bestuur verantwoordelijk; de havenmeester is de portefeuillehouder; hij onderhoudt het contact met de onderhoudsploeg voor het gebouw en met de bar-/clubhuisbeheerder voor wat betreft het dagelijkse beheer.

3. De bar-clubhuisbeheerder stuurt het team van barmedewerkers aan en de schoonmaakploeg en draagt zorg voor:

a. Voldoende barvoorraad

b. Planning / rooster barmedewerkers; incl. de bemensing tijdens de activiteiten volgens het jaaroverzicht.

c. Sleutelbeheer; lijst van personen die over een sleutel beschikt

d. Afspraken met schoonmaakploeg

e. Financieel beheer van het clubhuis; minimaal 1 maal per jaar contact hierover met penningmeester.

f. Toestemming gebruik clubhuis binnen de regels die door het bestuur zijn bepaald. De beheerder legt verantwoording af aan het bestuur.

Het (dagelijkse) aanspreekpunt voor de beheerder is voorlopig de havenmeester. Mogelijk dat op een later tijdstip een ander lid van het bestuur het aanspreekpunt wordt.

Het bestuur heeft Ans Scholts bereid gevonden de taak als beheerder op zich te nemen. Zij is natuurlijk niet onbekend met het werk in het clubhuis. De taak is nu wel uitgebreider en brengt ook een wat grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Tot heden heeft Roel Sprang het barbeheer gedaan. Hij deed meer dan waar hij voor was aangesteld. Feitelijk hoefde hij niet meer te doen dan het bijhouden van de voorraad. Waardering voor Roel dat hij echter veel meer deed en zeer betrokken was bij het clubhuis. Dat meerdere werk was mede de reden dat Roel wilde stoppen. Zeker aan de taakomschrijving zoals die nu door het bestuur is gemaakt kan en wil Roel geen invulling geven.

We zijn Roel veel dank verschuldigd en zullen dan ook op gepaste wijze afscheid van hem nemen.

Het was de bedoeling van het bestuur op de komende ALV een voorstel te doen voor aanpassing van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Dat zal echter niet lukken. Wel willen we proberen met u van gedachten te wisselen over hoe de aanpassingen er uit moeten zien. Zeker in het licht van verandering van de tijden, maatschappelijk ontwikkelingen, watersport in de toekomst en welke effecten heeft dat op de vereniging. Als de ALV dan richting geeft aan eventuele aanpassing is het voor het bestuur eenvoudiger het werk te doen.

Ik ben begonnen met te noemen dat er twee belangrijke data zijn deze maand. De tweede datum is 28 maart. De dag waar op veel werk te doen is in de haven.

Ik hoop voor de periode daarna op een mooi vaarseizoen.

Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Het bestuur van Watersportvereniging Ermelo vergadert met uitzondering van de maanden juli en augustus elke maand. In principe is de vergadering op de eerste woensdag van de maand. Dat betekent dat er al weer twee bestuursvergaderingen gepasseerd zijn. Het bestuur hecht er aan om de leden voor zover dat mogelijk is te informeren over de bestuursvergaderingen. Natuurlijk zijn er zaken die niet naar buiten gebracht kunnen worden. Wat wel kan, daarover willen we naar buitentreden. Transparantie is in het belang van de vereniging.

De vergadering in februari was om twee reden bijzonder. Toen we om 19.00 uur begonnen lag er nog geen ijs in de haven. Toen we tegen half elf naar huis gingen was de haven dichtgevroren. Zo snel kan het gaan. Nu ik dit schrijf is alle ijs weer weg. De temperatuur is weer flink hoger. Ongetwijfeld zullen er leden zijn die graag willen dat de temperatuur vanaf nu alleen maar om hoog gaat. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om de boot vroeg vaarklaar te maken en te gaan varen. Zover is het nu nog niet maar zo half februari begint het toch al weer een beetje te kriebelen.

Het bestuur houdt zich behoorlijk bezig met de uitwerking van allerlei plannen voor het komende vaarseizoen. Dat brengt me op het tweede bijzondere van de laatste bestuursvergadering. Daarom begonnen we vroeg en duurde de vergadering lang. De watersportvereniging Zeewolde was met een delegatie van het bestuur op bezoek. Het doel was allereerst een nadere kennismaking en daarnaast bespreken wat ons bindt en waar we elkaar en de watersport kunnen versterken. Zeewolde heeft, anders dan wij, geen eigen haven. Dat betekent dat zij zich niet hoeven te bemoeien met ligplaatsen en havenonderhoud. Dat betekent dat zij veel meer een activiteitenvereniging zijn dan wij. Zij organiseren veel wedstrijden, hebben een jeugdopleiding en zijn ook sterk betrokken bij plannen die de gemeente Zeewolde heeft. Het was goed om de verschillende aspecten van de beide verenigingen met elkaar te bespreken. Natuurlijk hebben we ook gezamenlijke belangen. Denk hierbij aan de veiligheid op het water, de kwaliteit van het vaarwater (waterplanten), de toekomst van de watersport, aanbieden van studie en programma’s. We hebben de afspraak gemaakt dat we elkaar maximaal informeren over elkaars activiteiten. We zijn ook welkom bij de activiteiten van de andere vereniging zonder extra kosten. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken als het gaat om de belangen van de watersporter op de Randmeren.

We hebben ook afgesproken dat we ons als verenigingen aan de Randmeren willen laten informeren door de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Deze coöperatie beheert nu belangrijke delen van ons primaire vaargebied.

De Watersportvereniging Zeewolde nodigt ons van harte uit om deel te nemen aan de wedstrijden die zij organiseren. We doen mee onder de zelfde voorwaarden als de leden van Zeewolde en Flevo. In een volgende nieuwsbrief zal Zeewolde het programma presenteren. Zeewolde heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkeling van het Tulpeiland. Het is te zien dat de werkzaamheden voor dat eiland begonnen zijn. Het plan is dat het een eiland wordt met passantenplaatsen. Het komt in de hoek tussen Zeewolde en de dijk naar Harderwijk. Het geeft de watersporter weer extra recreatiemogelijkheden.

Het bestuur kijkt met veel plezier terug op de gehouden dieselcursus. Twee keer gehouden en twee keer volgeboekt. Dat geeft aan dat het voor veel leden als nuttig ervaren werd om de kennis van dieseltechniek weer op te frissen. Veel dank gaat uit naar Hans Versteeg die met veel kennis en enthousiasme de cursussen heeft gegeven.

Het bestuur heeft besloten om te onderzoeken wie er allemaal een sleutel hebben van het clubhuis en of dat wel nodig is. Zo het nu lijkt hebben meer leden dan nodig is een sleutel.

Iets vergelijkbaars is afgesproken over het hebben van een WA verzekering. Volgens het reglement moeten elk jaar twee ligplaatshouders (willekeurig gekozen) aantonen dat ze minimaal WA verzekerd zijn. Houd er dus rekening mee dat die vraag gesteld kan gaan worden.

Tot slot heeft het bestuur intensief gesproken over aanpassing van de statuten. De discussie spits zich toe op de positie van leden, ligplaatshouders en sympathisanten. In het verleden zijn met de kennis en inzichten van toen keuzen gemaakt. Toch kan de vraag gesteld worden of zoveel decennia later en met de vele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen de omschrijving en de positie binnen de vereniging aanpassing behoeft. Op de ledenvergadering van 28 maart kan er meer over gezegd worden. In de herfstledenvergadering zou er dan een besluit genomen kunnen worden.

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Beste leden van WSV Ermelo,


Als u dit leest is het jaar 2015 al weer een eindje gevorderd. Op zaterdag 3 januari was een groot aantal leden aanwezig op de nieuwjaarsreceptie. We hebben elkaar een gezond en gelukkig nieuw jaar gewenst en het glas geheven op het komende vaarseizoen. Met de goede zorgen van de mensen achter de bar en de oliebollen van Roel was het een sfeervolle bijeenkomst. Toch waren er ook leden die niet aanwezig konden zijn. Daarom vanaf deze plaats ook voor hen de allerbeste wensen voor het komende jaar. We hopen op een mooie zomer met veel vaarplezier.

In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik ook iedereen veel vaarplezier toegewenst. Bij het varen is een van de leukste dingen het uitvaren en gaan naar een bekende of onbekende bestemming. Het zelfde geldt wat mij betreft ook voor het thuisvaren. Gezond weer terug op je eigen plekje.

Als bestuur en vereniging gaan we niet over onze vaartochten. Dat is ieders keuze. We gaan wel over het wel en wee in en rond de haven. Als bestuur zullen we ons best doen om het verblijf in de haven plezierig te maken. Wel hebben we daar de leden bij nodig. Als we niet samen staan voor onze haven of andere zaken belangrijker vinden, wordt het moeilijk iets te organiseren. Dan lukt het niet.

Bekend is dat we willen proberen de watersportvereniging wat meer bekendheid te geven. Meer mensen te betrekken bij het plezier van de watersport en de vele mogelijkheden die het water geeft. Het was daarom een goede zaak dat we met een stand hebben deelgenomen aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo. Elk jaar is er tijdens die receptie een thema. Dit jaar was het sportief Ermelo. Daar horen wij bij. Meer dan 1000 mensen hebben onze stand bekeken. Voor velen was het een eyeopener te zien wat er “voorbij de A28” gebeurt. Zo’n mooie en grote haven was voor sommigen helemaal nieuw. Een aantal van onze leden heeft zich voor die dag flink ingespannen met een mooi resultaat. Hulde daarvoor.

In het zelfde kader van verbreden van onze activiteiten hebben we op de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar uitgebreid gesproken met de heer Dick van Dam van de commerciële haven. Wij hebben gesproken over het uitwisselen en samen optrekken in de hele haven. Als er activiteiten zijn die zich daarvoor lenen nodigen we alle ligplaatshouders uit. Zo zal de andere haven ons ook weer uitnodigen. Dick van Dam heeft ons iets verteld over de activiteiten van zijn bedrijf en de andere havens aan de Randmeren. Er komt voor de Randmeren een gezamenlijk stand op Boat Holland. Er wordt een film gemaakt over de Randmeren. Dit allemaal om gezamenlijk als watersport aan de Randmeren het vaargebied te promoten. Dat is nodig omdat toch gebleken is dat voor velen de Randmeren niet op de eerste plaats staat en dat is uiteindelijk schadelijk voor ons allemaal.

Het bestuur gaat deze maand in overleg met onze overburen uit Zeewolde. We willen bespreken wat ons bindt en waar we elkaar kunnen versterken. Gespreksonderwerpen genoeg. Denk aan ontwikkeling De Tulp bij Zeewolde, onderlinge zeilwedstrijden, waterplanten enzovoort.

Wiert Omta
voorzitter

Thursday the 15th. Custom text here.